Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
KİTÂBU'S-SALÂT
         Bu bölümde toplam 88 Hadisi Şerif var.
Konu: İsrâ Ve Mi'rac;mi'râc;namazın Farz Oluşu
Başlık: Mi'râc Kıssası Hakkında Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (kıssa-i Mi'râc'ı) bervech-i âtî haber verdiklerini Ebû Zer radiya'llâhu anh söylerdi: Ben, Mekke'de iken evimin sakfı (ansızın) yarıldı. Cibrîl alleyhi's-selâm indi. Göğsümü yardıktan sonra (içini) Zemzem suyu ile yıkadı. Sonra hikmet ve îmân ile (lebâlep) dolu altın bir liğen getirip içindekini göğsümün içine boşalttı ve göğsümü kapa(yıp üzerini mühürle)di. Sonra elimden tutup beni semâya doğru çıkardı. Semâ-i dünyâya (yâni yere en yakın semâya) vardığımda Cibrîl aleyhi's-selâm (O) semânın hâzinine: - Aç! dedi. - Kimdir o? - Cibrîl. - Berâberinde kimse var mı? - Muhammed salla'llâhu aleyhi ve sellem benimle berâberdir. - Ona (gelsin diye) haber gönderildi mi? - Evet, dedi. Kapı açılınca semâ-i dünyânın üstüne çıktık. Bir de göreyim ki bir kimse oturmuş, sağ tarafında bir takım karartılar, sol tarafında da diğer karaltılar var. (O kimse) sağ tarafına baktığında gülüyor, sol tarafına baktığında ağlıyor. (O zât): Hoş geldin, safâ geldin Nebiyy-i sâlih; hoş geldin, safâ geldin, sâlih oğlum. dedi. Cibrîl'e Bu kim? diye sordum. Âdem salla'llâhu aleyhi ve sellem'dir. Sağında, solunda olan bu karaltılar da evlâdının ruhlarıdır. Sağında onları ehl-i Cennet, sol tarafında olan karaltılar da ehl-i nârdır. Sağına bakınca güler, sol tarafına bakınca ağlar. dedi. Derken (Cibrîl) beni ikinci semâya doğru çıkardı. Hâzini'ne: Aç. dedi. Hâzini de evvelkinin söylediklerini söyledikten sonra (kapıyı) açtı. Enes (radiya'llâhu anh) der ki: Ebû Zer, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in semâvâtda Âdem, İdris, Mûsâ, İsâ, İbrâhîm salâvâtu'llâhi aleyhim hazârâtını bulduklarını söylediyse de (her birerlerinin) menziller(i nereleri olduğu)nu (ayrı ayrı) söylemeyip yalnızca Âdem'i semâ-i dünyâda, İbrâhîm'in altınca semâda bulmuş olduklarını söyledi. (Yine) Enes der ki: Cibrîl aleyhi's-selâm, Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte İdrîs aleyhi's-salâtü ve's-selâm'a uğradıklarında, İdrîs aleyhi's-selâm: Hoş geldin, safâ geldin Nebiyy-i sâlih. Hoş geldin, safâ geldin sâlih kardeş. demiş. (Nebî aleyhi's-salâtü ve's-selâm buyurmuş ki:) Bu kim? diye sordum. (Cibrîl:) Bu, İdrîs'dir. dedi. Sonra Mûsâ'ya uğradım. (O da:) Hoş geldin, safâ geldin Nebiyy-i sâlih. Hoş geldin, safâ geldin sâlih kardeş. dedi. Bu kim? diye sordum. (Cibrîl:) Bu Mûsâ'dır dedi. Sonra İsâ'ya uğradım. (O da:) Hoş geldin, safâ geldin sâlih kardeş. Hoş geldin, safâ geldin Nebiyy-i sâlih. dedi. Bu kim? dedim. (Cibrîl:) Bu, İsâ'dır. dedi. Sonra İbrâhim'e uğradım. Hoş geldin, safâ geldin Nebiyy-i sâlih. Hoş geldin, safâ geldin sâlih oğlum. dedi. Bu kim? dedim. (Cibrîl:) Bu, İbrâhim salla'llâhu aleyhi ve sellem'dir. dedi. (Muhammed b. Şihâb-ı Zürhî'nin İbn-i Hazm tarîkından rivâyetine nazaran) İbn-i Abbâs ile Ebû Habbe el-Ensârî radiya'llâhu anhüm, Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in: Sonra (Cibrîl aleyhi's-selâm) beni yukarıya götüre götüre nihâyet aklâm (kazâ ve takdîr)in cızırtılarını duyacak yüksek bir yere çıktım. buyurduklarını söylerlerdi.

Hadis No: 227

Konu: Namazın Farz Oluşu;namazların Rekât Sayısı
Başlık: Farz Namazlar Hakkında Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Allâhu Teâlâ (ve Tekaddes Hazretleri) namazı farz ettiği zaman seferde de, hazarda da, (Akşam namazından başka namazları) ikişer rek'at olarak farz etmişti. (Hicret-i Nebeviyyeden) sonra sefer namazları oldukları gibi bırakıldı da hazar namazlarına (ikişer rek'at) ziyâde edildi.

Hadis No: 228

Konu: -
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Sevb-i Vâhit İçinde Namaz Kıldırdıklarına Dâir Ömer İbn-i Ebî Seleme (radiya'llâhu Anhümâ) Hadîsi
Ravi: Ömer B. El-hattâb (32)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Hazretleri (bir def'a) iki ucunu çaprastvârî bağladıkları sevb-i vâhit içinde namaz kıldılardı.

Hadis No: 229

Konu: Duha Namazı (kuşluk Namazı);kuşluk Namazı (3)
Başlık: Resûlullâh'ın Kıldığı Duhâ Namazı Hakkında Ümmü Hânî (radiya'llâhu Anhâ) Hadîsi
Ravi: Ümmü Hânî-i Bint-i Ebî Tâlib (2)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yevm-i fetihde namaz kıldıklarını nakleder ki, bu (yukarıda) geçmişti. Bu rivâyette de şöyle diyor: Resûl-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem sevb-i vâhid içinde mültehif (yâni sırtındaki libâsı çaprastvârî bağlamış) oldukları halde sekiz rek'at kıldılar. Namazdan çıktıkları zaman: Yâ Resûlâ'llâh, anamın oğlu benim ahd ve eman verdiğim fülânı, İbn-i Hübeyre'yi katledeceğini söylüyor. dedim. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Yâ Ümmü Hânî', senin ahd ve emân verdiğine biz de ahd ve emân verdik. buyurdular. O kıldıkları namaz Duhâ namazı idi.

Hadis No: 230

Konu: -
Başlık: Bir Kat Elbîse İle Namaz Kılmanın Cevâzına Dâir Rivâyetler (6)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre (bir gün) biri Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e sevb-i vâhid içinde namaz(ın sıhhatin)den suâl etmiş. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de: Her birinizin ikişer sevbi var mı ki? buyurmuş.

Hadis No: 231

Konu: -
Başlık: Bir Kat Elbîse İle Namaz Kılmanın Cevâzına Dâir Rivâyetler (6)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hiçbiriniz üzerinde sevb-i vâhit var iken (libâsının) bir mikdârını boynuna dolamaksızın namaz kılmasın.

Hadis No: 232

Konu: -
Başlık: Bir Kat Elbîse İle Namaz Kılmanın Cevâzına Dâir Rivâyetler (6)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Her kim sevb-i vâhit içinde namaz kılacak olursa iki ucunu çaprastvârî iki omuzundan geçir(ip bağla)sın. buyurduklarını (kulağımla) işittiğime şehâdet ederim.

Hadis No: 233

Konu: -
Başlık: Bir Kat Elbîse İle Namaz Kılmanın Cevâzına Dâir Rivâyetler (6)
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in seferlerinden birine maiyyet-i Risâlet-Penâhîsinde olarak çıkmıştım. Bir gece bir işimden dolayı (huzûr-ı âlîsine) gittim. Baktım ki namaz kılıyordu. Benim de üzerimde bir tek sevb vardı. Onunla iştimâl edip (yâni ihrâma bürünür gibi bürünüp) yanı başında namaza durdum. (Namazdan) çıktığında: Câbir, gece (ortasında bu) gelişin sebebi nedir? diye sordu. İşimi arzettim. (Sözümü) bitirdikten sonra: Ya şu gördüğüm iştimâl ne oluyor? diye suâl buyurdu. (Ma'lûm ya, üstümde olan yalnız) bir sevbdir. dedim. Bunun üzerine buyurdu ki: (Libâsın) geniş olursa ona bürün. (Bunun gibi) dar olursa (izâr olarak) beline bağla.

Hadis No: 234

Konu: Kadınların Namaz Kılışı
Başlık: Bir Kat Elbîse İle Namaz Kılmanın Cevâzına Dâir Rivâyetler (6)
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bâzı kereler) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte, birtakım kimseler (bellerindeki) futaları (dar oldukları için) çocuklar gibi boyunlarına bağlamış olarak namaz kılarlardı da (cemâate gelen) kadınlara: Erkekler doğrulup oturmadıkça başlarınızı secdeden kaldırmayınız. denirdi.

Hadis No: 235

Konu: Mest Üzerine Mesh (6)
Başlık: Bir Kat Elbîse İle Namaz Kılmanın Cevâzına Dâir Rivâyetler (6)
Ravi: Muğîre B. Şu'be (7)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferde idik Bana: Muğîre, matharayı al. buyurdu. (Matharayı) aldım. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem gözümden nihân oluncaya kadar (uzağa gidip hâcetini kazâ etti. Üzerinde bir Şam cübbesi vardı. Elini (cübbenin) yeninden çıkarmağa davrandı. Dar(lığı mâni') oldu. Bunun üzerine (mübârek) elini cübbeni altından çıkardı. (Üzerine) su döktüm. Namaz için aldığı abdesti aldı. Mestleri üzerine de meshetti. Sonra namaz kıldı.

Hadis No: 236

Konu: Edep Yerlerini Örtmek;kâ'be'nin İnşâsı
Başlık: Kâ'be'nin Yeniden İnşâsı Ve Resûl-i Ekrem'in De Taş Taşıması
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, Kureyş ile birlikte Kâ'be('nin binâsı) için taş taşıyordu. Futası da üzerinde idi. Amm (-i mükerrem)i Abbâs (radiya'llâhu anh): Kardeşimin oğlu, (şu) futanı çözsen; omuzlarının üstüne koysan da (taşıyacağın) taşa siper etsen. dedi. Câbir (yâhud Câbir'e haber veren) der ki: (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimiz) futasını çözüp omuzlarının üzerine koyunca (hemen) bîhût olarak yere düşüverdi. İşte o (gü)nden sonra (hiçbir vakit) uryân görülmemiştir.

Hadis No: 237

Konu: Edep Yerlerini Örtmek (2)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in İki Türlü Alış-verişten (limâs İle Nibâzdan), A'râbın Büründükleri Gibi Bürünmekten Ve Avret Mahallini Setretmiyecek Vechile Bir Tek Elbîse Giymekten Nehyine Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in iştimâl-i sammâ'dan, insanın büründüğü kumaşın bir parçasını mahall-i avreti üzerinde bulundurmaksızın sevb-i vâhid ile ihtibâ etmesinden nehiy buyurduklarını rivâyet ediyor.

Hadis No: 238

Konu: Edep Yerlerini Örtmek (2)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in İki Türlü Alış-verişten (limâs İle Nibâzdan), A'râbın Büründükleri Gibi Bürünmekten Ve Avret Mahallini Setretmiyecek Vechile Bir Tek Elbîse Giymekten Nehyine Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem iki türlü alış verişten (yâni) limâs ile nibâzdan, (insanın) iştimâl-i sammâ' (ile libâsa bürünmesin)den, bir de sevb-i vâhid içinde (mahall-i avretini setretmiyecek veçhile) ihtibâ etmesinden nehiy buyurmuştur.

Hadis No: 239

Konu: Hz. Ebûbekr'in Hac Emirliği;kâ'be'yi Çıplak Tavaftan Men
Başlık: Dokuzuncu Sene-i Hicriyede Kâ'be'nin Çıplak Olarak Tavâf Edilemiyeceğinin Münâdîler Tarafından Minâ'da Halka İ'lânı Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Ebû Bekr es-Sıddîyk radiya'llâhu anh şu (ma'lûm olan) Hacda yevm-i nahirde birçok münâdîlerle birlikte Minâ'da: (Artık) bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac, hiçbir uryân Beyt'i tavâf etmesin. diye i'lâna beni de gönderdi. (Râvî Hümeyd b. Abdü'r-Rahmân b. Avf der ki:) Sonra Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (Ebû Bekr'in ardından) Alî radiya'llâhu anh'i gönderip Berâe sûresini i'lân etmesini emretmişti. Ebû Hüreyre der ki: Alî de bizimle berâber yevm-i nahirde Minâ'daki halk arasında: Bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac, hiçbir uryân Beyt'i tavâf etmesin. diye (bağıra bağıra) i'lân etti.

Hadis No: 240

Konu: Câriye Âzad Edip Evlenmek;hayber Gazâsı;sabah Namazının Vakti
Başlık: Hayber Gazâsına Çıkan Resûlullâh (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Fetihden Önce Sabâh Namazını Karanlık İken Kılması
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Enes der ki herifler (sabah vakti) işlerinin başına (gitmek üzere evlerinden) çık(ıp da bizi gör)ünce: Amanın, (işte) Muhammed!, (Râvî Abdü'l-Azîz b. Süheyb'in bâzılarından rivâyetine nazaran da:) İşte Muhammed! İşte hamîs! Yâni ordu! di(ye bağırış)dılar. Enes der ki: Hayber'i anveten (yâni harben) ele geçirdik. Seby toplandı. (Derken) Dihye (b.Halîfetü'l-Kelbî) gelip: Yâ Nebiyya'llâh, bana sebyden bir câriye ver. dedi. (Haydi) git de bir câriye al. buyurdu. (Dihye) Safiyye bint-i Huyey b. Ahtab'ı aldı. Biri, Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e gelip: Yâ Nebiyya'llâh, Dihye'ye (Benû) Kureyza ile (Benü'n-) Nadîr'in seyyidesi olan Safiyye bint-i Huyeyy'i verdin. (Halbuki) o, Senden başkasına münâsib olamaz. dedi. Bunun üzerine: Onu da, onu da çağırınız. buyurdu. Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem Safiyye'ye nazar edince (Dihye'ye): Bundan başka bir câriyeyi sebiyden al. di(ye emret)di. Enes der ki: (Resûl-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem) Safiyye'yi ı'tâk ve tezevvüç buyurdu ve âzâtlığını kendisine sadâk (yâni mehr) etti. Nihâyet yol üzerinde iken Ümmü Süleym, Safiyye'yi aleyhi's-salâtü ve's-selâm için cihazlayıp gece olunca gerdeğe koydu. Artık Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem güveyi olmuştu. Sabah olunca: Kimde bir şey varsa getirsin. buyurdu. Kimi yağ, (kimi başka şey) getirdi. (Râvî der ki: Enes) Sevîkı yâni kavudu da saydı zannederim. Enes der ki: (Hazır olan) cemâat, hays yap(ıp ye)diler ki, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in velîmesi bu olmuş oldu.

Hadis No: 241

Konu: Örtünmek;sabah Namazının Vakti
Başlık: Resûlullâh'ın Salât-ı Fecri, Ortalık Henüz Ağarmadan Kıldırıp Evlere Dönüldüğüne Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Şuna kasem ederim ki,) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (salât-ı) fecri kılarlardı da mü'minâtdan kadınlar (başlarını ve bedenlerini) mırtları ile örterek hazır bulunurlar, sonra evlerine dönerlerdi ki, (henüz ortaklık ağarmamış, ve kendileri iyice örtünmüş oldukları için) onları kimse tanıyamazdı.

Hadis No: 242

Konu: Namazda Huşu'
Başlık: Namazda Huzûru Bozacak Şekilde Elbîse Giymenin Kerâhetine Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir def'a) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, üstünde damgalar bulunan bir hamîsa içinde namaz kılıp (esnâ-yı salâtda) üstündeki damgalara bir nazar (atf) buyurmuşlardı. Namazdan çıkınca: Benim şu hamîsamı Ebû Cehm'e (geri) götürün de Ebû Cehm'in enbicâniyyesini bana getirin. Zîrâ demin namazım (daki huzûr)dan (az kalsın) beni alıkoy(acak)dı. buyurdu.

Hadis No: 243

Konu: Namaz Kılarken Resme Dönük Olmak
Başlık: Karşıda, Üzerinde Tasvîr Bulunan Bir Örtü Olduğu Halde Namaz Kılmanın Kerâhetine Dâir Enese (radiya'llâhu Anh) Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Âişe (radiya'llâhu anhâ) nın bir kırâmı vardı ki onunla odasının bir tarafın örtmüştü. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (ona): Şu kırâmını karşımdan al. Üzerindeki tasvirler namazda iken hep bana görünüp duruyor. buyurdu.

Hadis No: 244

Konu: İpekli Elbise Giymek (6)
Başlık: Erkeklerin İpekli Elbîse Giymelerinin Menhî Olduğuna Dâir Ukbe Hadîsi
Ravi: Ukbe İbn-i Âmir (7)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e bir ipek ferrûc (ferâce) ihdâ edilmişti. Onu giyip içinde namaz kıldı. Namazdan çıktıktan sonra (giymiş olması) bedine gitmiş gibi (beden-i şerîfinden) şiddetle çıkar(ıp at)dı ve: Bu(nu kullanmak) müttekîne yaraşmaz. buyurdu.

Hadis No: 245

Konu: Seferî Namazı;sütre
Başlık: Resûlullâh (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Ön Tarafta Bir Harbe Olduğu Halde İki Rek'at Namaz Kıldırması
Ravi: Ebû Cuhayfe (9)
Hadis:

Şöyle demiştir: Bir (def'a) gördüm ki, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem kızıl sahtiyandan bir kubbe içinde idi. Gördüm ki, Bilâl (radiya'llâhu anh) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in abdest suyunu al(ıp getir)di. Gördüm ki, halk (kullandığı) o abdest suyunu (almağa) koşuşuyorlardı. (O sudan) her kimin eline bir şey geçtiyse (teberrük için) üzerine sürdü. Ele geçiremiyenler ise arkadaşlarının elindeki ıslaklıktan hissemend oldular. Sonra gördüm ki, Bilâl (radiya'llâhu anh) bir harbe alıp (kubbenin dışında bir yere) dikti. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem kırmızı bi hulle giyinmiş ve çemrenmiş olarak çıktı. Harbeye doğru (oradaki) halka (namazı) iki rek'at (olarak) kıldırdı. (Yine) gördüm ki, (o) harbenin önünden insanlarla hayvanlar geçip gidiyorlardı.

Hadis No: 246

Konu: Minber-i Nebî
Başlık: Minber-i Nebî Kıssası
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Sehl'e (Medîne'deki) minber (-i Nebevînin) neden yapılmış olduğu suâl edildiği zaman demiş ki: (Şu) nâs içinde bunu benden iyibilen kalmadı. (Minber) Gâbe'nin Esl (ağac)ındandır. Onu Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem için falanca hâtunun mevlâsı filân yaptı idi. Yapılıp (yerine) konduğu zaman Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem üzerine çıkıp ve kıbleye karşı durup (iftitah) tekbîr(ini) aldı. Halk da arkasından (Mescid-i Şerîfde namaza) durdular. Okuyup rükûa vardı. Cemâat de arkasından rükû' ettiler. Sonra (rükû'dan) başını kaldırıp (ve kıbleden yüzünü ayırmayıp) gerisin geriye dön(üp in)di ve yere secde buyurdu. Sonra (yine) minbere çıktı. Sonra (yine) rükûa vardı. Sonra (yine rükû'dan) başını kaldırıp ve (sâbıkı veçhile) gerisin geriye dönüp yere secde buyurdu. İşte minberin kıssası.

Hadis No: 247

Konu: Kadınların Erkeklerden Sonra Saf Tutması
Başlık: Nâfile Namazların Cemâatle Kılınabileceğine Ve Kadınların Namazda En Geride Yer Alacaklarına Dâir Enes (radiya'llâhu Anh) Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre, ceddesi Müleyke (bint-i Mâlik b. Adiy radiya'llâhu anhâ) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'i tehyie ettiği bir taâma da'vet etmişti. (Resûl aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimiz) yedikten sonra: (Haydin), kalkınız da size namaz kıldırayım. buyurmuş. Enes der ki: Kullanıla kullanıla simsiyah kesilmiş (eski) bir hasırımız (var idi. İşte onu almağ)a hemen davranıp üzerine (yumuşasın diye) biraz su serptim. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem namaza durdu. Yetim ile berâber ben de ardında (bir) saf olduk. Kocakaro da arkamızda durdu. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem bize iki rek'at kıldırdıktan sonra teşrîf etti.

Hadis No: 248

Konu: -
Başlık: Resûlullâh'ın, Hazret-i Âişe'nin Yattığı Ve Ayaklarını Kıble Tarafında Olduğu Halde Namaz Kıldığına Dâir Âişe Hadîsleri
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Ben) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in karşısında ayaklarım kıblesine (yâni mevzi-i sücûduna) gelmek üzere (yatar) uyurdum. Secdeye vardığı zaman eliyle beni dürterdi de (ben) ayaklarımı (geriye) çekerdim. (Secdeden) kalktığı zaman (yine) uzatırdım. Âişe (radiya'llâhu anhâ) der ki: O zamanlarda evlerde ışık bulunmazdı.

Hadis No: 249

Konu: -
Başlık: Bu Hususta Hazret-i Âişe'den Menkul Diğer Rivâyetler
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem kendisiyle kıblesi (yâni mevzi-i sücûdu) arasında ve ehlinin (berâber yattığı) yatağı içinde cenâze gibi (sağından soluna doğru) karşısında uzanmış olduğum halde namaz kılardı.

Hadis No: 250

Konu: -
Başlık: Ayağa Bir Şey Giyilmiş Olduğu Halde Namaz Kılmanın Cevâzına Dâir Enes (radiya'llâhu Anh) Hadîsi (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Biz) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılardık da bâzılarımız sıcağın şiddetinden dolayı (büründüğü) sevbin bir ucunu secde yerine yayardı.

Hadis No: 251

Konu: -
Başlık: Ayağa Bir Şey Giyilmiş Olduğu Halde Namaz Kılmanın Cevâzına Dâir Enes (radiya'llâhu Anh) Hadîsi (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, na'leyni ayağında namaz kılar mıydı? diye sorulup. Evet. cevâbını verdiği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.

Hadis No: 252

Konu: Mest Üzerine Mesh (6)
Başlık: Mestler Üzerine Meshin Cevâzına Dâir Cerîr İbn-i Abdillâh Hadîsi
Ravi: Cerîr B. Abdullâh El-becelî (7)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, (bir def'a) su döktükten sonra abdest aldı ve mestleri üzerine meshetti. Sonra kalkıp namaz kıldı. (Niçin böyle yaptın? diye) sordular. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in böyle yaptığını gördüm (de onun için). cevâbını verdi. Râvî der ki: Bu hadîs pek hoşlarına giderdi. Çünkü Cerîr (Sahâbe içinde) en son Müslümân olanlardan biridir.

Hadis No: 253

Konu: Secde Şekli
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Nasıl Secde Ettiklerine Dâir İbn-i Buhayne Rivâyeti
Ravi: Abdullâh B. Mâlik (2)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (edâ-i) salât (esnâsında secde) ederken koltuklarının aklığı görünecek derecede bâzûlarının arasını aç(ıp beden-i şerîfini yerden uzak tut)arlardı.

Hadis No: 254

Konu: Müslümana Ta'n Etmemek
Başlık: İstikbâl-i Kıblenin Farziyyetine Dâir Enes Hadîsi (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim bizim (şu) kıldığımız namazı kılar, kıblemize karşı durur, kestiğimizi yerse; Allâh'ın, Resûlu'llâh'ın ahd ü emânını hak eden Müslüman işte odur. (Artık) Allâh'a (ve Resûlüne) karşı (öyle olan bir kimsenin) ahd ü emânına hiyânet etmeyiniz.

Hadis No: 255

Konu: Kâ'be'yi Tavaf;sa'y;ulû'l-emre İtâat
Başlık: İstikbâl-i Kıblenin Farziyyetine Dâir Enes Hadîsi (2)
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) mervîdir. Ravi'ye Eğer bir kimse umre niyyetiyle Beyt-i Şerîf'i tavâf eder de Safâ ile Merve beyninde dolaşmaz (yâni sa'y etmez) se (ihramdan çıkıp) karısına mukarenet edebilir mi? diye sorulmuş. O da şöyle cevap vermiş: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (Umre için Mekke'yi teşrîfinde) Beyt-i Muazzam'ı yedi kere tavâf buyurdu ve Makâm (-ı İbrâhim)in arkasında iki rek'at namaz kılıp Safâ ile Merve arasında sa'y etti idi. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem sizin için güzel bir nümûnedir.

Hadis No: 256

Konu: Kıble
Başlık: Kâ'be'nin Her Yönünün Kıble Olduğuna Dâir İbn-i Abbâs Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, Beyt(-i Muazzam'ın için)e girdiği zaman bütün (cihât ve) nevâhîsinde duâ buyurup çıkıncaya kadar namaz kılmadı. Çıkınca Kâ'be'nin önünde iki rek'at kıldı. Ve Kıble işte budur. dedi.

Hadis No: 257

Konu: Mescid-i Aksâ'ya Dönerek Namaz
Başlık: Resûl-i Ekrem (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Medîne'de Bir Müddet Beyt-i Makdis'e Doğru Namaz Kılması
Ravi: Berâ' B. Âzib (31)
Hadis:

Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (Medîne'de) on altı, yâhud on yedi ay Beytü'l-Makdis'e doğru namaz kıldıklarını rivâyet eder ki, bu (hadîs) evvelce geçmişti. (Rivâyetlerin) ikisi beyninde lâfzan tehâlüf vardır.

Hadis No: 258

Konu: Kıbleye Dönmek
Başlık: Sefer Esnâsında Nâfile Namazı Hayvan Üzerinde Kılmanın Cevâzına Dâir Câbir Hadîsi
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (nâfile) namazı (seferde) devesi üstünde -deve nereye isterse teveccüh etsin- kılar, bir farz (namaz)ı niyyet buyurduğunda ise inip Kıble'ye dönderdi.

Hadis No: 259

Konu: Kıbleye Dönmek;namazda Yanılmak;sehiv Secdesi
Başlık: Secde-i Sehv Hakkında Abdullâh İbn-i Mes'ûd Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir def'a) Resûl-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bize) namaz kıl(dır)dı. İbn-i Mes'ûd'dan rivâyet eden Alkame (b. Kays-i Nehal)den rivâyeten (hemşîre-zâdesi) İbrâhîm (b. Yezîd-i Nehal): Amma (namazı) artık mı, eksik mi kıldırdı bilemiyorum. ded(ikten sonra İbn-i Mes'ûd'un lâfzını rivâyete dönerek ded)i ki: (Resûl-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem) selâm verince biri ona: Yâ Resûlâ'llâh, namaz hakkında yeniden (vahiy, falan gibi) bir şey mi geldi? diye sordu. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem): (Yok) neden sordun? deyince: Yâ Resûlâ'llâh, şöyle böyle kıl(dır)dın da ondan. dediler. Bunun üzerine (aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimiz hemen teşehhüd vaz'ını almak üzere) iki bacağını kıvırdı. Ve Kıble'ye karşı yönelip iki secde ettikten sonra selâm verdi. (Mübârek) yüzünü bize dönünce buyurdu ki: Namaz hakkında yeniden (vahiy, filân gibi) bir şey gelmiş olaydı (muhakkak) size (evvelce) haber verirdim. Lâkin ben de (nıhâyet) sizin gibi beşerim. Siz unuttuğunuz gibi (ben de) unuturum. (Bir şeyi) unuttuğum zaman (tesbîh ve sâire ile) bana hatırlatınız. İçinizden biri namazda şekkedecek olursa savâbı taharrî edip (savaptır diye verdiği karâra binâen) namazını tamamlasın. Sonra selâm verip ondan sonra da iki kere secde etsin.

Hadis No: 260

Konu: Hz. Ömer'in İlâhî Hükümlere Uygun Görüşleri;makâm-ı İbrâhim
Başlık: Enbiyâ Aleyhimü's-selâm Hazarâtına Sehiv Ârız Olabilir Mi?
Ravi: Ömer B. El-hattâb (32)
Hadis:

(Enes b. Mâlik radiya'llâhu anh tarîkıyle) Ömer (b. el-Hattâb) radiya'llâhu anh'den: Şöyle demiştir: (Ben) üç şeyde Rabbime muvâfakat ettim: Yâ Resûlâ'llâh, Makâm-ı İbrâhîm'i musallâ (yâni namazgâh) ittihâz etsek. dedim. ... âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Bir de âyet-i hicâb: Yâ Resûlâ'llâh, emretsen de ezvâc-ı tâhirâtın hicâb içine girseler. Çünkü berr ve fâcir onlarla konuşabiliyor. dedim. Derken âyet-i hicâb nâzil oluverdi. (Kezâ) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in ezvâc-ı mutahheresi (bir def'a) kendisine karşı kıskançlık (göstermek) üzere ittifâk ettilerdi. Onlara: ... dedim. (Derken) bu âyet nâzil oldu.

Hadis No: 261

Konu: Kıbleye Karşı Tükürmemek;tükrüğün Temiz Olduğu
Başlık: Mescide Tükürmenin Menhî Olduğuna Dâir Rivâyetler (3)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) kıble (duvarın) da tükürük buldu. Bu, kendisine o kadar girân geldi ki, üzüldüğü dîdâr-ı mübârekinden besbelli oldu. Kalktı ve mübârek eliyle hakketti. Sonra buyurdu ki: Her biriniz namazına durduğu vakit şüphesiz Rabbi ile münâcât eder. Rabbi kendisiyle kıblesi arasındadır. O halde hiçbiriniz kıblesine karşı tükürmesin. Muztar kaldığında ya sol tarafına, ya (sol) ayağının altına tükürsün. Sonra ridâ-yı şerîfinin kenarından tutup ve içine tükürüp dürerek: Yâhud işte böyle yapsın. buyurdu.

Hadis No: 262

Konu: -
Başlık: Mescide Tükürmenin Menhî Olduğuna Dâir Rivâyetler (3)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Ebû Hüreyre ile Ebû Saîd (-i Hudrî) radiya'llâhu anhümâ'dan da evvelki (262 nci) hadîs rivâyet ediliyor. Ancak bunda Sağ tarafına da tükürmesin. ziyâdesi de vardır.

Hadis No: 263

Konu: Mescide Tükürmemek
Başlık: Mescide Tükürmenin Menhî Olduğuna Dâir Rivâyetler (3)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Mescide tükürmek bir günahtır. Keffâreti de onu gömmektir.

Hadis No: 264

Konu: -
Başlık: Peygamber (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) Efendimiz'in Arkasından Da Gördüğüne Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi;cemâatle Namaz Kılarken Dikkat Edilecek Hususlar
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir gün) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Siz, benim kıblem (yalnız) şurasıdır (ve namazda önümden başka bir yeri görmem) mi sanıyorsunuz? Allâh'a kasem ederim ki, sizin ne huşûunuz bana gizli kalıyor, ne de rükûunuz. (Kasem ederim ki,) sizi arkamdan(da) görüyorum.

Hadis No: 265

Konu: At Yarışı;harac
Başlık: Resûl-i Ekrem (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn At Yarışı Yatrıdığına Dâir İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir def'a) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, yıprandırılmış (yâni idmana çekilmiş ve zayıflatılmış) atlar beyninde Hafyâ'dan (başlayıp tâ) Seniyyetü'l-Vedâ'da nihâyet bulmak üzere bir, (kezâlik) yıprandırılmamış atlar beyninde de Seniyye'den tâ Mescid-i Benî Zureyk'a kadar (diğer bir) yarış tertip buyurdular. Abdu'llâh da yarış edenler meyânında idi.

Hadis No: 266

Konu: Hırs (2)
Başlık: Nebiyy-i Ekrem (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Bahreyn'den Gelen Haracı Taksîmine Dâir Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e Bahreyn'den mal (harac) gönderildi idi. Mecide dök(üp yığ)ın. buyurdular. Bu mal Resûlu'llâl salla'llâhu aleyhi ve sellem'e gönderilen en kesretli mal olmuştu. Resûlu'llâhl salla'llâhu aleyhi ve sellem namaza çıktıklarında oraya dönüp bakmad(an geçd)iler. Namazı bitirdikten sonra gelip (malın başında) oturdular. Her kimi gördülerse (ondan bir mikdar) verdiler. (Böylece bezl-i atâ ile meşgûl iken) Abbâs radiya'llâhu anh huzûruna gelip: Yâ Resûlâ'llâh, bana da ver. Çünkü ben kendim için de, Akîl için de fidye vermiştim. dedi. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ona: Al! buyurdular. (Abbâs radiya'llâhu anh) avuç avuç sevbinin içine boşalttı. Sonra kaldırmaya davrandı. Amma kaldıramadı. Yâ Resûlâ'llâh birine emret de (sırtıma artmak için) kaldırsın. dedi. Olmaz! buyurdular. Öyle ise sen kaldır, üstüme at. dedi. Yine Olmaz! buyurdular. Bunun üzerine birazını döktükten sonra yine kaldırmaya davranıp: Yâ Resûlâ'llâh, birine emret de üzerime atsın. dedi. Olmaz! buyurdular. Yine Bâri sen üstüme at. dedi. Yine Olmaz! buyurdular. (Yine) birazını daha döktü. Sonra kaldırıp ve sırtına yüklenip gitti. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, onun hırsına olan taaccüplerinden dolayı gözümüzden nihân oluncaya kadar hep arkasından bakıp durdular. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, o maldan bir dirhem bâkî oldukça oradan kalkmadılar.

Hadis No: 267

Konu: Evlerde Kılınan Nâfile Namazın Fazîleti;imanda İhlâs
Başlık: Peygamber (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn, Ensâr'dan Bir Müslümanın Ricâsı Üzerine, Evine Gelerek Namaz Kıldırması Ve Bi'l-münâsebe, allâhu Teâlâ, Rızâ-yı Bârî'yi Arayarak 'lâ İlâhe İlla'llâh' Diyen Kimseyi Cehennem'e Harâm Etmiştir. Buyurması
Ravi: Mahmûd B. Er-rebî' (2)
Hadis:

Şöyle demiştir: Ashâb-ı Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den ve Bedir'de hâzır olan Ensârdan Itbân b. Mâlik (radiya'llâhu anh bir gün) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e gelip: Yâ Resûlâ'llâh, gözlerimde hayır kalmadı. (Halbuki) kavmime namaz kıldıran benim. Yağmurlar yağdığı vakit onlarla benim aramızda olan dere akar da mescitlerine gidip namaz kıldıramaz oluyorum. Yâ Resûlâ'llâh, gönlüm ister ki, bana gelip evimde namaz kıldırasın da Senin namaz kıldığın yeri namazgâh ittihâz edeyim. dedi. Râvî der ki: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Itbân'a: Itbân der ki: Ertesi sabah Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile Ebû Bekr, gün yükseldiği vakit bana geldiler. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem istîzân etti. Ben de (girmesine) izin verdim. Eve girdiğinde oturmadı. Sonra: Evinin neresinde namaz kıldığımı istersin? di(ye sor)du. Itbân der ki: Evin bir tarafını ona gösterdim. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (namaza) durup tekbîr aldı. Biz de (arkasında) durup saf olduk. İki rek'at kıldırıp selâm verdi. (Itbân) der ki: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'i kendisi için pişirdiğimiz bir hazîre (yi yemesi) için alıkoyduk. Yurd(umuz)un ahâlîsinden birçok kimseler (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in teşrîfini haber alarak birer birer) ev(imiz)e gelip doldular. İçlerinden biri: Mâlik b. ed-Duhayşin yâhud İbnü'd-Duhşün nerede? di(ye sor)du. Huzzârdan biri: O, Allâh'a ve Resûlu'llâh'a muhabbeti olmayan bir münâfıktır. dedi. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ona: Böyle deme. Görmüyor musun ki, Lâ ilâhe illâ'llâh (Muhammedü'r-Resûlu'llâh) diyor. Ve bunu li-vechi'llâh söylüyor. buyurdu. (O, söyleyen de): Allâh ve Resûlu'llâh a'lemdir. dedi. Itbân der ki: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi sellem'i münâfikîn hakkında (hep böyle) müteveccih ve hayırhâh bulurduk. (Sonra) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Allâhu Teâlâ rızâ-yı Bârî'yi arayarak Lâ ilâhe illâ'llâh diyen kimseyi nâr(-ı Cahîm)e harâm etmiştir. buyurdu.

Hadis No: 268

Konu: İbâdet Yerinde Resim Bulundurmak;resim Yapmak;yahûdi Ve Hıristiyanların Kabirleri Mescit Edinme Âdeti
Başlık: Kabirleri Mescid İttihâz Etmenin Ve Üzerlerine Tesâvîr Ve Temâsîli Asıp Dikmenin Menhî Olduğuna Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir def'a Ümmü'l-Mü'minîn) Ümmü Habîbe ile Ümmü Seleme radiya'llâhu anhümâ Habeşistan'da (gördükleri tesâvîr (ve temâsîl)i hâvî bir kiliseye dâir konuştular. (Sonra) bundan Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e (de) bahsettiler. Buyurdu ki: Onlar, içlerinde bir sâlih kimse zuhûr edip vefât ettiğinde kabri üzerine bir mescit (namazgâh) binâ ve o mescide o suver (ve temâsîl)i tasvîr ed(ip ko)rlardı. İşte onlar Kıyâmet gününde mahlûkâtın en şerîrleridir.

Hadis No: 269

Konu: -
Başlık: Hicrette Me'zûn Olan Nebiyy-i Ekrem (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Medîne'yi Teşrîfine Dâir Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (hicrete me'zun buyurulduğu zaman Medîne'yi) teşrîf edip Medîne'nin üst tarafında Benû Amr b. Avf'ın bulundukları mahallede (yurdda) konak etti. Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem onların içinde on dört gün ikâmet buyurdu. Sonra (dayıları olan) Benü'n-Neccâr'a haber gönderdi. Onlar da kılıçları boyunlarında asılı olarak geldiler. Devesi (Kasvâ') üstünde Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile terkisinde Ebû Bekr radiya'llâhu anh ve çevresinde Benü'n-Neccâr cemâati (oldukları halde yola çıkışları) hâlâ gözümün önündedir. Nihâyet Ebû Eyyûb (Hâlid b. Zeyd-i Ensârî')nin havlisinde devesini çökertti. (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimiz) nerede namaz vakti girerse oracıkta namaz kılmayı severdi. Davar ağıllarında da kıldığı olurdu. (Sonra Resûl-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem) mescidin binâ olunmasını emretti. Benü'n-Neccâr takımına (adam) gönderip: Ey Beni'n-Neccâr, arsanızın kıymetini bana söyleyin (de te'diye edeyim). buyurdu. Onlar ise: Va'llâhi olamaz. Biz, onun (bedel) kıymetini ancak Allâh'dan isteriz. dediler. (O çevrilmiş bahçenin) içinde şu söyliyeceklerim vardı: (Bir kere) müşrikîn kabirleri vardı. (Sonra) oyuk ve tümsek, bakılmamış harap yerleri vardı: (Bir kere) müşrikîn kabirleri vardı. (Sonra) oyuk ve tümsek, bakılmamış harap yerleri vardı. (Bir de) hurma ağaçları vardı. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem emretti. Müşrikîn kabirleri nebş (yâni kemikleri çıkarılıp başka yere defn) olundu. Sonra (o bakılmamış) harap yerler tesviye edildi. Sonra hurma ağaçları (diplerinden) kesildi. Hurma ağac(ı gövde)lerini (direk olarak) mescidin kıble tarafına sıra ile dizdiler ve kapının yan taşımaya başladılar. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte (recez söyliyerek): İlâhî, âhiret hayrından başka hayır (denecek bir şey) yoktur. Öyle ise Ensâr ile Muhâcirîne mağfiret et. buyuruyordu.

Hadis No: 270

Konu: Medîne Mescidinin İnşâsı (mescid-i Nebî) (3)
Başlık: Namazda, Hayvanın Sütre İttihâzına Dâir İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, devesini kıblesine alarak namaz kılıp: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in böyle yaptığını gördüm. demiştir.

Hadis No: 271

Konu: -
Başlık: Peygamber (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) E Namazda İken Cehennem'in Arzedildiğine Dâir Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Ben namaz kılarken nâr(-ı Cahîm) bana arzolundu. buyurduklarını rivâyet ediyor.

Hadis No: 272

Konu: Evlerde Kılınan Nâfile Namazın Fazîleti (2)
Başlık: Resûl-i Ekrem (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn namazınızın Bir Kısmını Evlerinizde Kılınız. (evlerinizi) Kabirlere Çevirmeyiniz Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. (Evlerenizi) kabirlere çevirmeyiniz. buyurduklarını (merfûan) rivâyet etmiştir.

Hadis No: 273

Konu: Yahûdi Ve Hıristiyanların Kabirleri Mescit Edinme Âdeti (2)
Başlık: Peygamberlerin Kabirlerini Mescid İttihâz Etmenin Hürmetine Dâir Hadîs
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

İkisi şöyle demişlerdir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem son hastalığında (çektiği zahmetten dolayı) nezdinde olan bir hamîsayı (ikide bir) vech-i mübârekine örter dururdu. (Hamîsa) kendisine sıkıntı verdikce yine atıp yüzünü açardı. İşte o halde iken: Yehûd ve Nasârâ'ya Allâh lâ'net etsin. Peygamberlerinin kabirlerini (kendilerine) mescit ittihâz ettiler. buyururdu (ki,) maksadı, onların yaptıklarından ümmeti tahzîr buyurmak idi.

Hadis No: 274

Konu: Hırsızlıkla İtam Olunan Bir Câriye Kıssası
Başlık: Mescidde Yatıp Kalkmanın Mubâh Olduğuna Dâir Rivâyetler. (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Arap kabîlelerinden birinde bir siyah câriye vardı ki, âzâd edildiği halde (yine) o kabîle ile berâber (ikâmet ediyor)du. Dedi ki: Onların arasından -üzerinde kırmızı tirşelerden (yapılmış) vişâh bulunan- bir kız (gelin) gitti. Vişâhı üzerinden çıkardı, yâhud (vişâh) üzerinden düştü. Bulunduğu yere bir çaylak geldi. Onu atılmış bulup (semiz) bir et parçası diye kaptı. (Câriye) der ki: Beni (hırsızlıkla) ittihâm ettiler. Âişe radiya'llâhu anhâ der ki: Her tarafını aramışlar, hattâ ön tarafını bile aramışlar. (Câriye) der ki: Va'llâhi ben onlarla berâber ayakta durup dururken çaylak (tekrar) gelip vişâhı attı. O da (tam) ortalarına düştü. İşte aklınız sıra beni ittihâm ettiğiniz şey! (Siz beni hırsız zannetiniz.) Halbuki ben berîyim. İşte vişâh! dedim. Âişe radiya'llâhu anhâ der ki: (O siyâh câriye) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e gelip kabûl-i İslâm eyledi. Mescid(-i Şerîfin bir kenarın) da ona mahsûs bir çerge, yâhud bir kıl çadır vardı. (Her vakit) bana gelir, yanımda konuşurdu. Ne zaman da yanıma otursa: Vişâh işinin olduğu gün Rabbimizin yarattığı acâyipdendir. Şüphesiz ki O, bana küfür diyârından necat verdi. demeden edemezdi. (Bir gün) ona: Ne oluyorsun? Her ne vakit benimle birlikte oturursan behemehâl bunu söylüyorsun. dedim. Bunun üzerine (demin anlattığım) kıssayı anlattı.

Hadis No: 275

Konu: Hz. Peygamber'in Hz. Ali'ye Ebû Turâb Hitâbı
Başlık: Mescidde Yatıp Kalkmanın Mubâh Olduğuna Dâir Rivâyetler. (2)
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün ciğer pâresi) Fâtıma (tü'z-Zehrâ radiya'llâhu anhâ)nın hânesini teşrîf etti. Alî radiya'llâhu anh'in (orada) bulamadı. Amcamın oğlu nerede? diye sordu. (Fâtıma radiya'llâhu anhâ): Aramızdan bir şey geçti. Darılışdık. O da gündüz uykusunu benim yanımda uyumadı. cevâbını verdi. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, birine: Bak, nerede? buyurdu. (O adam gidip) geldi ve: Yâ Resûlâ'llâh, Mescitte uyuyor. di(ye haber getir)di. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (Mescidi) teşrîf etti. (Baktı) ki, yan tarafına yatmış, ridâsı bir yanından sıyrılmış, vücûdü toprağa bulanmış. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Ebû Türâb, kalk. Ebû Türâb, kalk. diye diye toprağı bedeninden silkmeğe başladı.

Hadis No: 276

Konu: Tahiyyetu'l-mescid Namazı
Başlık: Tahiyyetü'l-mescid Hakkında Katâde Hadîsi
Ravi: Ebû Katâde Hâris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Bir kimse mescide girdiği vakitte oturmadan evvel iki rek'at kılsın. buyurdukları (merfûan) rivâyet olunuyor.

Hadis No: 277

Konu: Medîne Mescidinin İnşâsı (mescid-i Nebî) (3)
Başlık: Mescid-i Nebevî'nin İlk Şekli Ve Hulefâ-yi Râşidîn Zamânında Tesvî' Ve Tezyînine Dâin İbn-i Ömer Rivâyeti
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Mescid(-i Şerîf-i Nebevî) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem zamânında ham kerpiç ile binâ olunmuş olup sakfı hurma dallarından, direkleri de hurma gövdeleri ağacından idi. Ebû Bekr radiya'llâhu anh (tevsîan ve tezyînen) hiçbir şey ziyâde etmedi. Ömer radiya'llûha anh (yalnız enini, boyunu) artırıp Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in ahd(-i saâdet)indeki (tarz-ı) binâya göre kerpiç ve hurma dallariyle binâ etti. Sonra Osmân radiya'llâhu anh (binâ-yı) Mescidi (tevsîan ve tezyînen) tağyîr edip (hem) çok genişletti, (hem de) duvarını (kerpice bedel) nakılşı taşlarla ve kireçle binâ etti. Ve direklerini nakışlı taşlardan, sakfını da sac ağacından yaptı.

Hadis No: 278

Konu: Medîne Mescidinin İnşâsı (mescid-i Nebî) (3)
Başlık: Ammâr (radiya'llâhu Anh) Hakkında Peygamberimizin Bir Mu'cizesi
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunur ki, (bir gün) ahâdîs(-i Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'i) söylemekle meşgûl idi. Derken Mescid(-i Şerîfin) binâsı bahsine geçip dedi ki: Biz, birer kerpiç taşıyorduk. Ammâr ise kerpiçleri ikişer ikişer taşırdı. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem onu (öyle) görünce üzerindeki toprağı silkerek: Vah Ammâr! Vah Ammâr! Kendisini fie-i bâğiye katledecektir. (Ammâr) onları Cennet'e, onlar ise onu Cehennem'e da'vet ederler. buyurmağa başladı. Ebû Saîd radiya'llâhu anh der ki, Ammâr (bunu işidince): Fitnelerden Allâh'a sığınırım. derdi.

Hadis No: 279

Konu: Câmi Yaptırmak;medîne Mescidinin İnşâsı (mescid-i Nebî)
Başlık: Hazret-i Osman'ın Mescid-i Nebevî'yi Ta'mîri Sırasında Halkın İ'tirâzı Ve Halîfe'nin Bunlara Cevâbı
Ravi: Osmân B. Affân (6)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, (Emîrü'l-Mü'minîn) Osmân b. Affân radiya'llâhu anh, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in Mescid(-i Şerîf)ini (yeniden) binâ ettiği zaman halkın (i'tirâz ve inkâr kabîlinden) dedikoduları üzerine: Siz çok söylemeğe başladınız. Her kim Rızâullâhı kasdederek (büyük, küçük) bir mescid binâ ederse, Allâhu Teâlâ da ona Cennet'te onun gibi bir ev binâ eder, buyurduğunu, ben Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim. demiştir.

Hadis No: 280

Konu: Kazaya Karşı Tedbir Almak (2)
Başlık: Silâhla Mescide Girmenin Nehyine Dâir Câbir Hadîsi (2)
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir def'a) biri Mescid(-i Nebevî)den geçti. Yanında (temrenleri meydanda) oklar vardı. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (ona): Temrenlerinden tut (da kimseye dokunmasınlar). buyurdu.

Hadis No: 281

Konu: Kazaya Karşı Tedbir Almak (2)
Başlık: Silâhla Mescide Girmenin Nehyine Dâir Câbir Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim mescidlerimizin, yâhud çarşılarımızın birinden (yanında) ok varken geçecek olursa eliyle temrenlerinden tut(up öyle geç)sin ki, bir Müslümanı yaralamasın.

Hadis No: 282

Konu: Şiir Söylemek
Başlık: Mescidde Şiir Söylemenin Cevâzı Ve Bu Hususta Müctehidlerin İhtilâfı
Ravi: Hassân B. Sâbit
Hadis:

(Mescitte şiir inşâdının cevâzı husûsunda) Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'in şâhit tutarak: Allâh aşkına söyle, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Hassân! Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den yana (küffâr-ı Kureyş'e) cevap ver. 'İlâhî, onu (yâni Hassân'ı) Rûhü'l-Kuds (Cibrîl) ile te'yîd et!, buyurduğunu işittin mi? (İşitmedin mi?) di(ye suâl et)diği, onun da: Evet (işittim). dediği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.

Hadis No: 283

Konu: Kahramanlık Oyunları (spor) (3)
Başlık: Savaş Gücünü Arttırıcı Oyun Oynamanın Mubâh Olduğuna Dâir Kâ'b (radiya'llâhu Anh) Hadîsi (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Kasem ederim ki, bir gün Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'i hücremin kapısında (şu halde) gördüm: Habeşîler mescitte oyun oynuyor, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de ben oyunlarını seyredebileyim diye kendi ridâsiyle beni setrediyordu. Bir rivâyette harbeleriyle oynuyorlardı (diye vârid olmuştur).

Hadis No: 284

Konu: Borç Ödemek;fakirlerin Borcunu Bağışlamak
Başlık: Savaş Gücünü Arttırıcı Oyun Oynamanın Mubâh Olduğuna Dâir Kâ'b (radiya'llâhu Anh) Hadîsi (2)
Ravi: Kâ'b B. Mâlik (-i Ensârî)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, (Abdullâh) b. Ebî Hadred-i Eslemî radiya'llâhu anhümâ (zimmetin) deki bir alacağını Mescid (-i Şerîf) de (hasmının yakasına yapışıp) mutâlebe etmiş (Her ikisinin de) Hâne-i Saâdette olan Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem işitecek derecede sesleri yükselmiş. (Resûl aleyhi's-salâtü ve's-selâm) onlara doğru çıkıp ve Hücre (-i Şerîfenin) perdesini aralayıp Yâ Kâ'b! diye nidâ buyurmuş. (Kâ'b): Lebbeyk yâ Resûlâ'llâh. deyince mübârek elleriyle işâret vererek: Şu kadarını, yâni yarısını alacağından bağışla. buyurmuş. (Kâ'b hemen): Vallâhi bağışladım yâ Resûlâ'llâh. demiş. (Bunun üzerine İbn-i Ebî Hadred'e): (Şimdi) kalk, öde. diye emretmiş.

Hadis No: 285

Konu: Cenâze Namazı;kabir Ziyâreti
Başlık: Mescidi Temzilemenin Fazîletine Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Bir zencî adam yâhud kadın Mescid(-i Şerîf)i süpürürdü. (Günün birinde) vefât etti. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (Ne oldu? diye) sual buluyordu. Vefât etti. dediler. Bana (vefâtını) haber vermeli değil miydiniz? (Haydin) kabrini bana gösteriniz. buyurdu. (Ondan sonra) kabrinin başına varıp üzerine namaz kıldı.

Hadis No: 286

Konu: Fâiz;içki Ticâreti
Başlık: Ribâ Ve Hamrin Tahrîmine Dâir Âişe (radiya'llâhu Anhâ) Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Sûre-i Bakare'nin (sonlarındaki) ribâ âyetleri nâzil olduğu vakit Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Mescid(-i Şerîf)e çıktı. Ve bu âyetleri halka okuyup sonra hamr ticâretini (yâni almasını ve satmasını) tahrîm buyurdu.

Hadis No: 287

Konu: Cinler (3)
Başlık: Cinn'den Birinin Peygamber (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) E, Namaz Kılarken Namazını Bozdurmak İçin Saldırması Hakkında Ebû Hüreyre (radiya'llâhu Anh) Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) buyurdu ki: Cin (tâifesin)den bir ifrit dün gece namazımı bozdurmak için bana ansızın hücûm etti. (Lâkin) Allâhu Teâlâ (beni gâlip getirip) ona istediğimi yapmaya fırsat verdi. Sabah olunca hepiniz onu gör (üp seyred) esiniz diye Mescidin direklerinden birine bağlamak istedim. (Fakat) kardeşim Süleyman (b. Dâvûd aleyhime's-salâtü ve's-selâm)'ın: Yâ Rab, bana mağfiret et ve benden sonra kimseye olmıyacak bir mülkü, bana bağışla. demiş olduğu hatırıma geldi (de ifriti köpek gibi koğdum).

Hadis No: 288

Konu: -
Başlık: Handek Günü Yaralanan Sa'd İbn-i Muâz (radiya'llâhu Anh) İn Vefâtı Hakkında Hazret-i Âişe Rivâyeti
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Sa'd b. Muâz (radiya'llâhu anh) Handek gününde ekhalinden (ki, şiryân-ı adudîsinden demektir) yaralanmıştı. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem yakından ıyâdet buyurabilmek için (ona mahsus) bir çadır kurdurdu. Mescitte (ve hemen yanı başında) Benû Gıfâr'dan (bâzı kimselere âit) bir hayme daha vardı. (İşte bu Gıfârîler kendi hallerinde oturup dururken) bir de bakmışlar ki, kendilerine doğru kan akıp geliyor. Sizin tarafınızdan bize doğru gelen bu (kan) nedir? dediler. Meğer Sa'd'in yarası akıp dururmuş. İşte (Sa'd) ondan vefât etti.

Hadis No: 289

Konu: Hastanın Kâ'be Tavafı
Başlık: Peygamber (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Hasta Olan Ümmü Seleme (radiya'llâhu Anhâ) Ya Halkın Arkasından Râkiben Beyt'i Tavâf Etmesini Tavsiye Buyurması Ve Resûl-i Ekrem'in Makâm-ı İbrâhîm'de Namaz Kılması Hakkında Hadîs
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Ümmü Seleme (8)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Esnâ-yı hacta) hasta olduğumu Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e arzettim. Halkın arkasından (deveye) binerek tavâf et. buyurdu. (Öylece) tavâf ettim. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de Beyt (-i Muazzam)'ın tâ yanında namaza durmuş, ... sûresini okuyordu.

Hadis No: 290

Konu: Hz. Peygamber'in Mu'cizeleri;kerâmet
Başlık: Karanlık Bir Gecede Peygamber (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Yanından Ayrılan İki Zâtın Önlerini Çerâğa Benzer Bir Şeyin Aydınlattığına Dâir Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Ashâb-ı Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'den iki zât bir karanlık gecede Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in nezdinden önlerinde parıldayan çerâğa benzer iki şey olduğu halde çıktılar. (İki refik) yekdiğerden ayrıldıkları zaman (o çerağlardan) her biri, biriyle berâber ayrıldı. Ve tâ evine gidinceye kadar (yolunu tenvîr etti).

Hadis No: 291

Konu: Ebû Bekr;hz. Ebûbekr'in Fazîleti;islâm Kardeşliği
Başlık: Resûl-i Ekrem'in, Son Hastalığı Esnâsında Mescid'de Îrâd Ettiği Hutbede Dâr-ı Bekâ'ya İntikâlini Haber Vermesi Hakkında Rivâyetler;resûlullâh (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Bu Hutbesinde Ebû Bekr (radiya'llâhu Anhl) İ Meht Ü Senâsı;ebû Bekr (radiya'llâhu Anh) İn Fazîleti Hakkında Diğer Rivâyetler
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (son hastalığında) hutbeye çıkıp: Allâhu Teâlâ bir kulunu dünyâ ile kendi nezdinde olan (nevâl-i ukbâ) arasında muhayyer bıraktı. O da Nezd-i İlâhîdekini ihtiyâr etti. buyurdu. (Bu söz üzerine) Ebû Bekr (es-Sıddîk radiya'llâhu anh) ağlamağa başladı. Ben kendi kendime: Allâhu Teâlâ'nın bir kulu dünyâ ile kendi nezdinde olan (nevâl-i ukbâ) arasında muhayyer bırakmasında, onun da Nezd-i İlâhîdekini ihtiyâr etmesinde ne var ki, bu pîr-i sâl-dîdeyi (böyle) ağlatıyor? di(ye düşün)düm. (Meğer) o abd (-i muhayyer) Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (kendisi) imiş! (Meğer) Ebû Bekr (es-Sıddîk radiya'llâhu anh) hepimizden a'lem imiş! (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, Ebû Bekr'i ağlar görünce) buyurdu ki: Yâ Ebâ Bekr, ağlama. Sohbet (yâni arkadaşlık) husûsunda da, (bezl-i) mâl husûsunda da nâsın bana en çok vergisi olan Ebû Berk'dir. Ümmetinden birini (kendime) halîl edinedim. Ebû Bekr'i edinirdim. Lâkin İslâm yüzünden (hâsıl) olan uhuvvet ve meveddet (şahsî hulletten efdaldir.) Mescitte Ebû Bekr'in kapısından başka seddedilmedik hiçbir kapı kalmasın.

Hadis No: 292

Konu: Ebû Bekr;hz. Ebûbekr'in Fazîleti;kâ'be'de Namaz
Başlık: Bu Hususta İbn-i Abbâs Hadîsi (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem vefâtı ile hitâma eren marazı esnâsında (mübârek) başını bir bez ile bağlamış olduğu halde mescide çıkıp minbere oturdu. (Orada) Allâh'a hamd ü senâ ettikten sonra buyurdu ki: Nâs içinde nefsi ve malı i'tibâriyle benim üzerimde Ebû Bekr b. Ebî Kuhâfe'den ziyâde menn ü atâsı olan hiç yoktur. Nâs içinden bir halîl edineyim, Ebû Bekr'i (kendime) halîl edinirdim. Lâkin İslâm yüzünden olan hullet efdaldir. Ebû Bekr'in kapısından başka bu mescitteki kapıların hepsini tarafımdan seddediniz.

Hadis No: 293

Konu: -
Başlık: Resûl-i Ekrem (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Feth-i Mekke Senesi Beyt-i Muazzam'da Namaz Kıldığına Dâir İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (fetih senesi) Mekke'yi teşrîf etti. Osmân b. Talha'yı çağırdı. O da (Beyt-i Muazzam'ın) kapısını açtı. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile berâber Bilâl, Üsâme b. Zeyd ve Osmân b. Talha (radiya'llâhu anhüm) içeriye girdiler. Sonra kapı kilitlendi. (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimiz Hazretleri) orada bir saat (kadar) kaldı. Sonra çıktılar. İbn-i Ömer (radiya'llâhu anhümâ) der ki: (Onların çıktıklarını görünce) hemen koştum. Bilâl'e sordum. Evet, (içeride) namaz kıldı. dedi. Neresinde? dedim. İki direğin arasında. dedi. İbn-i Ömer der ki: Kaç (rek'at) kıldığını sormak aklıma gelmemiş.

Hadis No: 294

Konu: Gece Namazı (teheccüt);teheccüd (8)
Başlık: Salât-ı Leyl Hakkında İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) minberde (hutbe îrâd eder) iken biri: (Yâ Resûlâ'llâh,) gece(nin nâfile) namazı hakkında ne buyurursun? diye sordu. İkişer ikişerdir. (Musallî) Sabah vaktin(in girdiğin)den şüphe ettiği zaman bir tek (rek'at) kılar ki (bu tek rek'at evvelce) kılmış olduklarını tekleştirir. İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ der ki: Geceleyin son namazınız' Vitir (yâni tek rek'at) olsun. Çünkü Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem bunu emretmiştir.

Hadis No: 295

Konu: -
Başlık: Mescidde Uzanıp Yatmanın Cevâzı Hakkında Abdullâh İbn-i Zeyd Hadîsi
Ravi: Abdullah İbn-i Zeyd (5)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'i Mescid(-i Şerîf)de sırt üstü yatıp bir ayağını diğeri üzerine attıklarını gördüğü (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunur.

Hadis No: 296

Konu: Cemâatle Kılınan Namazın Fazîleti (4)
Başlık: Mescidde Kılınan Namazın Fazîleti Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (İnsanın) cemâatle namazı, evinde ve (ahz u i'tâ ettiği) pazarda (yalnızca kıldığı) namazdan yirmi beş derece ziyâde olur. (Çünkü) sizlerden biri, abdeste niyet edip abdestini tamam aldığı ve namazdan başka bir kasdi olmaksızın mescide gittiği zaman tâ mescide girinceye kadar hiçbir adım atmaz ki, Allâhu Teâlâ o adımından dolayı onu bir derece (daha) yükseltmesin ve bir günâhını eksiltmesin. Mescide girince de mescit onu alıkoydukça (yâni orada kaldıkça) hep namazda (imiş gibi sevâba nâil) olur. Ve namaz kıldığı yerden ayrılmadığı ve kendisinden (kimseye ezâ sâdır ya) hades vâkı' olmadığı müddetce (yanındaki) melekler: İlâhî, buna mağfiret et. İlâhî, buna rahmetini râlgân eyle. diyerek ona duâ ve istiğfâr ederler.

Hadis No: 297

Konu: Birlik, Beraberlik
Başlık: Resûl-i Ekrem (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn mü'min İle Mü'min Duvar Gibidir. Birbirlerini Sımsıkı Tutarlar Hadîsi
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Mü'min ile mü'min (yekdiğere karşı) duvar(ın eczâsı) gibidir. Biribirini sımsıkı tutarlar. buyurduğu ve (bunu) söylerken (mübârek) parmaklarını teşbîk et(tiği, yâni parmaklarını biribirine geçirip kilitle)diği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.

Hadis No: 298

Konu: -
Başlık: Secde-i Sehiv Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir def'a) bize Öğlen, ya İkindi namazlarından birini kıldırırken iki rek'attan sonra selâm verdi. Ondan sonra mescidin içinde yana uzatılmış bir tahta parçasına doğru kalkıp oraya gadaplı gibi (bir hey'ette) dayandı. Ve sağ eli(nin içi)ni sol elinin arkası üstüne koyduktan sonra parmaklarını teşbîk edip sağ yanağını sol elinini ardına yapıştırdı. (Ve o hey'et üzere baka durdu.) Acele çıkmak isteyenler mescidin kapılarından çıkıp (kendi kendilerine): Namaz kısaldı. dediler. Cemâatin içinde Ebû Bekr ve Ömer (radiya'llâhu anhümâ) da vardı. Bunlar (mehâbet-i huzûrdan dolayı) çekinerek bir şey söylemediler. Yine o cemâatin içinde kolları uzun olduğu için Zü'l-yedeyn dedikleri bir zât vardı. (O zât): Yâ Resûlâ'llâh, unuttun mu? Yoksa namaz mı kısaldı? di(ye sor)du. (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimiz): Ne unuttum, ne de kısaldı. buyurdu. Sonra: Zü'l-yedeyn'in dediği gibi mi? di(ye suâl et)di. Evet. denilince (hemen) ileriye varıp namazdan eksik bıraktığını kıldırdı. Sonra selâm verdi. Sonra tekbîr alıp secdeye vardı. (Her vakitki) sücûdu kadar, yâhud daha uzun müddet secdede kaldı. Sonra başını kaldırıp tekbîr aldı. Sonra tekbîr alıp (yine) secde etti. Sonra (yine) başını kaldırıp tekbîr aldı. Bu hadîsin râvîlerinden İbn-i Sîrîn'e: Sonra selâm verdi mi? diye sormuşlar. O da: (İmrân b. Husayn'ın) sonra selâm verdi (dediğini bana haber verdiler.) demiştir.

Hadis No: 299

Konu: -
Başlık: Peygamber (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namaz Kıldığı Mahalde Teberrüken Namaz Kılmanın Cevâzı Hakkında İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

(Medîne ile Mekke) yolunun bâzı yerlerinde namaz kılıp: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in buralarda namaz kıldığını gördüm. dediği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.

Hadis No: 300

Konu: -
Başlık: Resûl-i Ekrem (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Vedâ Haccı'na Çıktığında Konakladığı Ve Namaz Kıldığı Mahaller Hakkında İbn-i Ömer Rivâyetleri
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Umre'ye gittiği zamanlarda ve Hacc(etü'l-Vedâ')a çıktığı vakitte Zü'l-Huleyfe'de (mukaddemâ) Zü'l-Huleyfe'deki mescidin yerinde duran bir Nugaylân ağacı altında (râhilesinden inip) konaklardı. (Kezâ) güzergâhı o yola uğrayan bir gazâdan, ya hacdan, ya umreden avdet buyurduğunda Batn-ı Vâdî'den (ki, Vâdi'l-Akîk'dir) iner. Batn-ı Vâdî'nin üstüne çıkınca da vâdînin ağzında ve şark cihetindeki Bathâ'ya (yâni kumsal yere) konup âhır-ı leylde oracıkta sabah oluncaya kadar mola verirdi. (Gece istırahatgâhı işte orası olup) ne taş mescidin yanında, ne de üzerinde (öteki) mescit (binâsı) olan Kayatepe idi. (Abdullâh b. Ömer'den rivâyet eden râvî der ki:) Orada Abdullah (b. Ömer)in namaz kıldığı yerde, içinde (müteaddit) kum yığınları olan bir haliç (yâni derin bir vâdî girintisi) vardı ki, Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem orada namaz kılarmış. Sel(ler) Bathâ'da (ki kumları getire getire) haliçteki kum yığınlarını düzleyip Abdullâh (b. Ömer)in namaz kıldığı o yeri belirsiz etti. Yine (râvî der ki:) Abdullâh (b. Ömer) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in Şerefü'r-Revhâ'daki mescidin berisine müsâdif küçük mescidin yanında namaz kıldığını söylerdi. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in namaza durduğun vakit sağına düşer. derdi. (Bahsettiği) o mescit de Mekke'ye doğru gittiğin vakit yolunun sağ tarafına gelir. Onunla büyük mescidin arası bir taş atımı, yâhud ona yakın (bir mesâfe) dir. Yine Abdullâh, Munsarafü'r-Revhâ'nın yanındaki Irk'a (yâni) tepeciğe) doğru namaz kılardı. Bu tepeciğin müntehâ-yı tarafı Mekke cihetine gittiğin vakit Munsaraf ile kendi beynindeki mescidin kurbünde caddenin kenarına varır. Oracıkta bir mescit binâ olunmuş ise de, Abdullâh (b. Ömer) o mescitte namaz kılmazdı. Onu ya solunda, ya ardında bırakarak mescidin kıble cihetinde Irk'ın kendisine (müteveccihen) namaz kılardı. Abdullâh, Revhâ'dan zevalden sonra çıktığında salât-ı Zuhru oraya gelinceye kadar kılmayıp orada kılar, Mekke'den döndüğünde de oraya sabahtan bir saat evvel, yâhud âhır-ı seherde yolu düşerse orada tâ Sabah namazını kılıncaya kadar geceleyip mola verirdi. Yine Abdullâh'ın dediğine göre, Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Rüveyse'ye varmadan caddenin sağında ve alnına gelen cihetinde Rüveyse menzilhânesinin iki millik azıcak berisinde bir tepeciğe kadar geniş ve düz bir yerde (bitmiş olan) koca bir ağacın altına konardı. (Bu ağacın) yukarısı kırılmış, içi oyulmuştur. Özdeği (sâkı) hâlâ durur. Dibinde birçok kum yığınları vardır. Yine Abdullâh der ki: Giderken: Arac'in arkasına düşen yokuşca bir sel yatağının kenarında, caddenin sağında ve yolu gösteren kayaların (yâhud ağaçların) yanında ve o kayaların (yâhud ağaçların) arasında Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem genişce bir tepeye doğru namaz kıldı. Namazgâh(-ı şerîf)in yanıbaşında iki üç kabir mevcuttur ki, üstlerinde taş yığınları vardır. Abdullâh Öğlen vakti şemsin zevalinden sonra Arac'dan kalkıp Öğle namazını (işte) o namazgâhda kılardı. Yine Abdullâh der ki: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem caddenin solunda ve Herşâ (dağı) nın ilerisindeki inişte kâin büyük ağaçların yanında konak ederdi. Bu iniş Herşâ (dağı)nın kenarına mülâsıktır.

Hadis No: 301

Konu: Sütre (3)
Başlık: Peygamber (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Bayram Namazlarında Önüne Bir Harbe Diktirdiğine Dâir İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem bayram günü (namaza) çıktığı zaman (hâdimine) bir harbe taşımanısı emrederdi. (O harbe namazda) karşısına dikilir, kendisi de ona doğru namaz kılar, halk da arkasından namaza dururlardı. Bunu seferde (de) yapardı. (Râvî der ki:) Ümerânın (bayram namazlarında) harbe taşıtması bundan ileri geliyor.

Hadis No: 302

Konu: Sütre (3)
Başlık: Bu Babda Ebû Cühayfe Hadîsi;peygamber (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Önünde Bir Harbe Dikilmiş Olduğu Halde Önünden Eşek Ve Kadın Geçtiği Halde Namazına Devâm Ettiğine Dâir Ebû Cühayfe Hadîsi
Ravi: Ebû Cuhayfe (9)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in Bathâ'da önünde bir harbe (dikilmiş) olduğu halde Öğlen ile İkidi namazlarını ikişer rek'at kıldırdığını ve (namaz içinde iken) önünden kadın da, eşek de geçtiğini (sened-i muttasıl ile) rivâyet etmiştir.

Hadis No: 303

Konu: -
Başlık: Namaz Esnâsında Musallî İle Duvar Arasındaki Mesâfe Hakkında Sehl Hadîsi
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in musallâsı (yâni namaz kıldığı yer) ile (kıble cihetindeki) duvar arasında bir davar geçebilecek kadar yer olduğu (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 304

Konu: -
Başlık: Peygamber (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Yanında Bir Asâ, Yâhut Kısa Bir Mızrak, Bir De Su Matarası Olduğu Halde Kazâ-yı Hâcete Çıktığına Dâir Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (kazâ-yı) hâcete çıktığı zaman bir çocukla berâber yanımızda ucu harbeli bir asâ, ya (harbesiz) asâ, yâhud kısa bir mızrak, bir de su matarası olduğu halde (hizmet için) ardından giderdik. İşini bitirince matarayı eline verirdik.

Hadis No: 305

Konu: -
Başlık: Resûl-i Ekrem (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn, Üzerinde Mushaf-ı Şerîf Bulunan Direğin Yanında Namaz Kılmayı İ'tiyâd Edindiğine Dâir Seleme Hadîsi
Ravi: Seleme İbn-i Ekva' (14)
Hadis:

Ravi, Mushaf'ın yanındaki direğe doğru namaz kılarmış. Biri ona: Görüyorum, hep bu direğin yanında namaz kılmağa çalışıyorsun. demiş. O da: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in bu direğin yanında (namaz) kılmayı ihtiyâr ettiğini gördüm (de onun için). cevâbını vermiş.

Hadis No: 306

Konu: Kâ'be'de Namaz
Başlık: Nebiyy-i Muhterem (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Kâ'be'de Nerede Namaz Kıldığına Dâir İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (evvelce yazılan) Kâ'be'ye duhulleri hadîsi (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor. (Müşârün-ileyh bunda) diyor ki: Bilâl (Kâ'be-i Muazzama'dan) çıktığı anda kendisine: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ne yaptı? diye sordum. Bir direği sağ, bir direği sol, üç direği de arka tarafına aldı. dedi. Beyt(i Muazzam) o zaman altı direk üzerinde idi. Diğer rivâyette İki direği sağ tarafına. denilmiştir.

Hadis No: 307

Konu: -
Başlık: Resûl-i Ekrem (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Deveyi Yâhut Semerini Sütre Yaparak Namaz Kıldığına Dâir İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in binit devesini aykırı (vaziyette) bulundurup ona karşı namaz kıldığı (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunur. (İbn-i Ömer'den bu hadîsi rivâyet eden Nâfi'a): Ya develer ayağa kalkarsa ne (yapmalı) dersin? diye sorulmuş. O da: (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem böyle bir hal vukûunda) semeri (başka tarafa) alıp diker ve semerin art kaşına doğru namaz kıl (makta devâm ed)erdi. İbn-i Ömer de bunu yapardı. cevâbını vermiş.

Hadis No: 308

Konu: -
Başlık: Uzanıp Yatan Bir Kimseye Karşı Namaz Kılmanın Cevâzına Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Siz, bizleri kelb ve himâr ile bir mi tutuyorsunuz? Kasem olsun ki, (aleyhi's-salâtü ve's-selâm'ın öyle hâlini) bilirim ki, ben, serîr üzerinde yan yatmış bulunurdum da Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem teşrîf eder, serîrin tâ ortasına müteveccihen namaza dururdu. Ben bir ihtiyaç üzerine kalkmak istediğimde (oturup) kıblesine karşı gelm(ekle ezâ verm)eyeyim diye serîrin ayakları tarafından yorganımdan sıyrılıp çıkar (gider)dim.

Hadis No: 309

Konu: Namaz Kılanın Önünden Geçmek (2)
Başlık: Ebû Saîd-i Hudrî (radiya'llâhu Anh) İn, Önünde Sütre Bulunduğu Halde, Önünden Geçen Bir Kimseye Muâmelesi Ve Bu Hususta Peygamber (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) Den Rivâyet Ettiği Hadîs
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Ravi, bir cum'a günü kendisini gelenden geçenden setredecek bir şeye doğru namaz kılıyormuş. Ebû Muayt oğullarından bir genç, önünden geçmek istemiş. Ebû Saîd radiya'llâhu anh, göğsüne bir yumruk vurup (onu) defetmiş. O genç etrâfına bakınmış. Onun önünden başka geçecek (yol) bulamamış. (Dönüp yine geçmeğe davranmış. Ebû Saîd radiya'llâhu anh daha şiddetli sûrette defetmiş. (O genç) Ebû Saîd'e söğdükten sonra (Medîne'de vâlî olan) Mervân (b. el-Hakem)in yanına gidip Ebû Saîd radiya'llâhu anh'in ettiği muâmeleden şikâyet etmiş. Arkasından Ebû Saîd de Mervân'ın yanına girmiş. (Mervân): Yâ Ebâ Saîd, (şu) kardeşinin oğlu ile ne alıp veremiyorsun? demiş. O da: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyurdu ki: İçinizden biri kendisini gelenden, geçenden koruyacak bir sütreye karşı namaza durup da biri önünden geçmeğe davranacak olursa onu defetsin. Dinlemezse onunla mukâtele etsin. Çünkü o, ancak bir şeytandır. cevâbını vermiş.

Hadis No: 310

Konu: Namaz Kılanın Önünden Geçmek (2)
Başlık: Musallî'nin Önünden Geçmenin Kerâhetine Dâir Ebû Cüheym Hadîsi Ve Diğer Rivâyet Tarikleri (2)
Ravi: Ebû Cüheym B. El-hâris (b. Es-sımna) El-ensârî (2)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Musallînin önünden geçen kimse, üzerine ne kadar (günah) aldığını bilse o (musallî)nin önünden geçmektense kırk (bilmem ne kadar zaman yerinde) durmayı daha hayırlı bulur. Râvî der ki: Kırk gün mü, ay mı, yoksa yıl mı dedi? bilemiyorum.

Hadis No: 311

Konu: Vitir Namazı (2)
Başlık: Musallî'nin Önünden Geçmenin Kerâhetine Dâir Ebû Cüheym Hadîsi Ve Diğer Rivâyet Tarikleri (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, ben onun firâşında aykırı yat(ıp uyu)duğum halde (bana doğru) namazını kılar ve Vitri kılmak istediği sırada beni de uyandırır dı. Vitri onunla birlikte kılardım.

Hadis No: 312

Konu: -
Başlık: Resûl-i Ekrem (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn Omuzunda Bir Çocuk Bulunduğu Halde Namaz Kıldığına Dâir Ebû Katâde Hadîsi
Ravi: Ebû Katâde Hâris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunur ki,) Zeyneb bint-i Resûlullâl salla'llâhu aleyhi ve sellem'in Ebü'l-Âs İbni'r-Rebî b. Abd-i Şems (radiya'llâhu anh) den kerîmesi Ümâme'yi Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem taşıyarak namaz kılar ve secdeye vardıkca (yere) bırakıp (secdeden) kalktıkca tekrar taşırdı.

Hadis No: 313

Konu: -
Başlık: Peygamber (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn, Namazda İken Üzerine Döl Eşi Atılması Üzerine Kureyş'e Bedduâsı Ve Bunun Bedir'de Tahakkuku Hakkında İbn-i Mes'ûd Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Ravi'nin, Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem üzerine (küffâr-ı) Kureyş tarafından döl eşi atılması üzerine, aleyhlerinde duâ buyurulduğu hakkındaki rivâyeti ki, yukarıda (177. hadîsde) geçmişti. Burada (ki rivâyete nazaran) da (hadîsin sonunda) şöyle demiştir: Sonra (Umâreti'bni'l-Velîd hâric olmak üzere) bunları Kalîb'e, yâni Bedir'deki çukura sürüklediler. Sonra Resulullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Ashâb-ı Kalîb'in hemen ardından lâ'net gönderildi. buyurdu.

Hadis No: 314

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 179 misafir olmak üzere toplam 179 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179,
Reklamlar:

Faruki.net