Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
CUM'A BAHSİ
         Bu bölümde toplam 32 Hadisi Şerif var.
Konu: Müslümanın Fazîleti
Başlık: Cum'anın Farziyyeti Ve Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyuruyordu ki: Bizler (Ehl-i Kitâb'a nazaran) en sonra gelmişler (ken) Kıyâmet gününde (fazîletce) en başa geçecek olanlarız. Şundan dolayı ki, bizden evvel onlara, (daha sonra bizlere) kitab verildi de Allâh'ın onlara farz buyurduğu gün, bu (cum'a günü) iken onlar ihtilâf çıkar(ıp başka günlere ta'zîm et)diler. Bize ise o güne i'tibâr etmek husûsunda Hak Teâlâ hidâyet verdi. Artık bu babda nâs bizden geri kalmış oludular. Yahûdiler(in ibâdet günü) yarın, Nasârâ (nınki) de öbür gündür.

Hadis No: 478

Konu: Cuma Günü Yıkanmak;güzel Koku Sürünmek;misvak Kullanmak
Başlık: Cum'anın Müstahabları Ve Ebû Said-i Hudrî Hadîsi
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Her bâliğ olan (kimseye) cum'a günü gusletmek ve imkân bulursa gerek misvaklenmek, gerek hoş koku sürünmek vâcib (gibi) dir. buyurduğuna şehâdet ederim.

Hadis No: 479

Konu: Cuma Günü Yıkanmak;cuma Namazı Ve Hutbesi;cumanın Fazîleti
Başlık: Ebû Hüreyre Hadîsi (3)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) buyurdu ki: Her kim cum'a günü cenâbet guslü ile iğtisâl ettikten sonra (ilk saatte Cum'a namazına) giderse bir deve, ikinci saatte giderse bir sığır, üçüncü saatte giderse (sağlam) boynuzlu bir koç, dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta kurban etmiş gibi (sevâba nâil) olur. İmam (hutbeye) çıkınca da melekler zikri (yâni hutbeyi) dinlemek için (mecliste) hazır bulunurlar.

Hadis No: 480

Konu: Cuma Günü Yıkanmak;cumanın Fazîleti;güzel Koku Sürünmek
Başlık: Selmân-ı Fârisî Hadîsi
Ravi: Selmân-ı Fârisî
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hiç bir kimse yoktur ki, Cum'a günü iğtisâl edip elinden geldiği kadar paklandıktan ve (başını ve sakalını tarayıp kullandığı) yağından yağlandıktan, yâhud evindeki kokudan süründükten sonra (hânesinden mescide) çıksın, yanyana oturan iki kimsenin arasını açmasın, daha sonra (Hak Teâlâ tarafından) ona takdîr edildiği kadar namaz kılsın, daha sonra da imam söze başlayınca (namaz bitinceye kadar) sesini kessin de o Cum'a ile öteki Cum'a arasındaki günahları mağfûr olmasın.

Hadis No: 481

Konu: Cuma Günü Yıkanmak;güzel Koku Sürünmek
Başlık: İbn-i Abbâs'ın İğtisâl Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle rivâyet olunmuştur: Müşârün-ileyh'e: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Cum'a günü cünüb olmasanız da yine iğtisâl edip başlarınızı yıkayınız, bir miktar koku da sürününüz, buyurduklarını söylüyorlar. (Ne dersin?) dediler. (İbn-i Abbâs cevâben): Gusül (hakkında) evet, (böyle buyurduğunu bilirim) lâkin koku (hakkında) birşey buyurduğunu bilmiyorum dedi.

Hadis No: 482

Konu: İpekli Elbise Giymek (6)
Başlık: Hazret-i Ömer'in «hulle-i Siyera» Hakkındaki Rivâyeti
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: (bir def'a) Ömer İbnü'l-Hattâb mescidin kapısında (Utarid İbn-i Hâcibe âit satılık) ipekten bir hulle gördü. Yâ Resûlâ'llâh, (keşki) bunu satın alsan da cum'a gün(ler)i ve huzûr-ı (âlî) ne vefdler geldiği vakitler giysen! dedi. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Bunu olsa olsa Âhiretten nasîbi olmayan kimse giyer buyurdu. Sonraları (bir kere) Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e (onun gibi ipek) hulleler geldi ve Ömer İbnü'l-Hattâb (radiya'llâhu anh)a hullelerden birini bahşetti. Ömer (İbnü'l-Hattâb:) Yâ Resûlâ'llâh, bunu bana verdin. Halbuki Utarid'in hullesi için o buyurduğunu buyurmuştun di(ye istifsarda bulun)du. Bunun üzerine Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (cevâben): Bunu ben sana giyesin diye vermedim ki buyurdu. Ömer (İbnü'l-Hattâb hulleyi alıp) Mekkede (henüz) müşrik olan bir kardeşine verdi.

Hadis No: 483

Konu: Misvak Kullanmak (3)
Başlık: Misvak Hakkındaki Tavsiyelerim Çok Oldu Buyurulduğu Hakkında Enes İbn-i Mâlik Hadîsi (3)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ümmetime -yâhud (diğer rivâyete nazaran) nâsa- meşakkat vermek korkusu olmasaydı kendilerine her namaz kılarken misvak (isti'mâlini) emrederdim.

Hadis No: 484

Konu: Misvak Kullanmak (3)
Başlık: Misvak Hakkındaki Tavsiyelerim Çok Oldu Buyurulduğu Hakkında Enes İbn-i Mâlik Hadîsi (3)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kerre): Misvâk (isti'mâli) hakkında (ki tavsiyelerim) artık çoğa vardı (dinleyip itâat etmek gerek.) buyurdu.

Hadis No: 485

Konu: Namazda İstiâne (başka Şeyle Meşgul Olmak) (13)
Başlık: Misvak Hakkındaki Tavsiyelerim Çok Oldu Buyurulduğu Hakkında Enes İbn-i Mâlik Hadîsi (3)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) cum'a günü sabah namaz(ının ilk rek'at) ında ... (ikinci rek'atinde de) ... (Sûre-i şerîfelerini) okurlardı.

Hadis No: 486

Konu: Âile Sorumluluğu;devlet Adamının Sorumluluğu;kadınların Sorumluluğu;mes'ûliyet (sorumluluk);sorumluluk
Başlık: İbn-i Ömer'den Mevrî Hadîs-i Şerîfi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyurdu ki: Her birerleriniz râî (yâni elinin altında ne varsa onu lâyıkiyle muhâfaza ve sıyânetle mükellef)dir ve her birerleriniz elinin altındakinden mes'uldür. Devlet adamları birer râîdir ve raiyyesinden mes'uldür. İnsan ehl(u ayâl)inin râîsidir ve raiyyesinden mes'uldür. Kadın, kocasının evinin râîsi (yâni muhâfızı)dır. Hizmetkâr efendisine âid malın râîsidir ve elinin altındakinden mes'uldür. -Râvî ki, İbn-i Ömer, yâhud ondan rivâyet eden oğlu Sâlim İbn-i Abdillâh'tır- Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in bir de: İnsan babasına âid malın râîsidir ve elinin altındakinden mes'uldür buyurduklarını zannediyorum, der. (Elhâsıl) her birerleriniz râî ve her birerleriniz raiyyesinden mes'uldür.

Hadis No: 487

Konu: Yıkanmak
Başlık: İğtisâl Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

O hadîsi ki -biraz evvel (478) inci olarak geçmişti- Bu (tarikten olan) rivâyette şöyle bir ziyâde (de) vardır: (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz biraz sükût buyurduktan sonra) Her yedi günde bir gün iğtisâl edip başını ve bütün cesedini yıkamak (Cum'a'ya giden) her (bâliğ) müslüman üzerine (Allâh'ın) bir hakkıdır buyurdu.

Hadis No: 488

Konu: Cuma Günü Yıkanmak;yıkanmak (2)
Başlık: İğtisâl Hakkında Hazret-i Âişe Rivâyeti (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Ahd-i Celîl-i Risâlet-Penâhî'de) nâs (gerek Medîne'ye yakın) menzillerinden ve (gerek) avâlîden Cum'a'da nevbetleşe hazır olup (sırtlarında yün aba olarak) toz toprak içinde gelirlerdi ki, toz toprak vücudlarına sinip bedenlerinden ter (kokusu) çıkardı. (Bir def'a) Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem benim yanımda iken bunlardan biri (yâhud bir takımları) huzûruna geldi. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem: Bâri bu gün yıkansanız! buyurdu.

Hadis No: 489

Konu: Cuma Günü Yıkanmak;yıkanmak (2)
Başlık: İğtisâl Hakkında Hazret-i Âişe Rivâyeti (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Zamân-ı saâdette) halk kendi işlerini kendi gören takımdan idiler. Cum'a'ya gittikleri vakit de (iş zamanlarındaki hal ve hey'etleri ne ise) o hâl ve hey'etleri ile giderlerdi. (Bundan dolayı) kendilerine: Keşki yıkansanız buyuruldu.

Hadis No: 490

Konu: Cuma Vakti (2)
Başlık: Cum'anın Vakti Hakkında Enes İbn-i Mâlik Hadîsi (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Cum'a'yı Güneş (batıya) meylettiği zamanda kıldırdı.

Hadis No: 491

Konu: Cuma Vakti (2)
Başlık: Cum'anın Vakti Hakkında Enes İbn-i Mâlik Hadîsi (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) namazı, soğuk şiddetlendiği zamanlarda erken kıldırır, şiddetli sıcaklar bastığında serinlik vaktine te'hir buyururdu. Râvî, (Enes'in namazdan) kasdettiği ma'nâ Cum'a (namazı)dır, diyor.

Hadis No: 492

Konu: -
Başlık: Cum'anın Fazıleti Husûsunda Ebû Abs'in Hadîsi
Ravi: Ebû Abs (abdurrahmân İbn-i Cebr-i Ensârî)
Hadis:

Ravi'nin (salât-ı) Cum'a'ya giderken: Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Her kimin ayakları Allah yolunda toza bulanırsa o(nun vücûdu) nu Allâhu Teâlâ Cehennem (ateşin) e harâm eder, buyurduğunu işittim dediği (sened-i sahîh-i muttasıl ile) rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 493

Konu: Oturanı Kaldırmamak
Başlık: Cum'anın Âdâbı Hakkında İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Bir kimsenin (bir Müslüman) kardeşini oturduğu yerden kaldırmasını ve oraya oturmasını Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) nehiy buyurdu. (Râvî Nâfi'a:) Bu, (salât-ı) Cum'a'da mı? diye soruldu. (Nâfi':) Cum'a'da da, başkasına da cevâbını verdi.

Hadis No: 494

Konu: Cuma Ezanı (2)
Başlık: Cum'a Ezânının İlk Vakti Hakkında Sâib İbn-i Yezîd Hadîsi (2)
Ravi: Sâib B. Yezîd (7)
Hadis:

Şöyle demiştir: Cum'a günü (Cum'a) nidâsı, (ezânı) ilkin Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile Ebû Bekr ve Ömer (radiya'llâhu anhümâ) zamanlarında iman minbere oturduğ vakit başlardı. Osmân (radiya'llâhu anh halîfe) olup nâs da (Medîne'de) çoğalınca Zevrâ'da (okunan) üçüncü nidâyı, (ezânı) ilâve etti.

Hadis No: 495

Konu: Cuma Ezanı (2)
Başlık: Cum'a Ezânının İlk Vakti Hakkında Sâib İbn-i Yezîd Hadîsi (2)
Ravi: Sâib B. Yezîd (7)
Hadis:

(Bundan evvelki rıvâyetini te'yid ettikten sonra) şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (Cum'a ezânını okuyan) birden ziyâde müezzini yoktu. Cum'a günü ezân okunması da imam minbere oturduğu vakitte olurdu.

Hadis No: 496

Konu: Müezzinin Söylediklerini Tekrar (3)
Başlık: Muâviye İbn-i Ebî Süfyân'ın Ezan Hadîsi
Ravi: Muâviye B. Ebî Süfyân (7)
Hadis:

(Sened-i sahîh-i muttasıl ile) rivâyet olunmuştur ki, Muâviye İbn-i Ebî Süfyân radiya'llâhu anhümâ bir Cum'a günü minbere oturmuş. Müezzin: ... demiş. Muâviye de: ... demiş, (Müezzin:) ... demiş. Muâviye: ... yâni: Buna ben de şehâdet ederim, demiş. (Müezzin:) ... demiş. Muâviye (yine) ... demiş. (Müezzin:) ezânı bitirince Muâviye: Ey nâs, ben Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in bu makamda (yâni minber üzerinde) oturur ve müezzin ezân okurken benden işittiğiniz (bu) sözleri buyurduğunu işittim. demiş.

Hadis No: 497

Konu: Namaz Bitince İmâmın Cemâate Dönmesi (2)
Başlık: Sehl İbn-i Sa'd'in Minber-i Nebevî Hadîsi
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

(Yine) Sehl İbn-i Sa'd (-i Sâidî) radiya'llâhu anhümâ'nın minber hakkındaki hadîsi ki (yukarıda (447) inci olarak) geçmişti (o rivâyette) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz'in) minber üzerinde namaz kıldıkları ve (esnâ-yı salâtta) geri geri gittikleri zikredilmişti. Bu rivâyette (ise Sehl radiya'llâhu anh): Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem namazdan çıkınca nâsa dönüp: Ey nâs, bu (gördüğünüz) şeyleri bana uyasınız ve benim namazımı öğrenesiniz diye yaptım buyurdu sözlerini ziyâde etmiştir.

Hadis No: 498

Konu: Hz. Peygamber'in Mu'cizeleri (7)
Başlık: Minber Îmâli Ve Hazret-i Resûl'ün Cum'ada Şimdiki Gibi İki Hutbe Îrâd Buyurdukları (2)
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Şöyle demiştir: Bir hurma kütüğü vardı ki, Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz hutbe esnâsında) onun üzerinde dururdu. Kendisi için minber kurulduğunda (bu) kütükten, gebe develerin iniltisine benzer sesler (çıktığını) işittik. Tâ ki, Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (minberden) inip de elini üzerine koyunca (sustu).

Hadis No: 499

Konu: Cuma Namazı Ve Hutbesi (4)
Başlık: Minber Îmâli Ve Hazret-i Resûl'ün Cum'ada Şimdiki Gibi İki Hutbe Îrâd Buyurdukları (2)
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) -(tıpkı) sizin şimdi yaptığınız gibi- (ilk) hutbesini ayakta îrâd buyurur, sonra otururdu. Ba'dehû (tekrar ikinci hutbe için) ayağa kalkardı.

Hadis No: 500

Konu: Hırs (2)
Başlık: Hitâbetin Âdâb Ve Erkânı
Ravi: Amr B. Tağlib
Hadis:

Şöyle demiştir: (bir def'a) Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e (Bahreyen'den) bir (çok) mal, yâhud bir (çok) seyb (üserâ) gönderilmişti. Onu taksim buyurdu. (Taksim ederken) birtakım kimselere atıyye verdi de bir takımlarına (hiç) aldırmadı. (Sonra) haber aldı ki (atıyyesiz) bıraktığı kimseler ıtâb ediyorlar. Bunun üzerine (hutbeye çıkıp) Allâhu Teâlâ'ya hamd, sonra senâ etti. Ondan sonra (da) : Vallâhi ben aldırmadığım kimseyi atıyye verdiğim kimseden ziyâde sevip dururken (yine) birine atıyye verip (sevdiğime hiç) aldırmadığım olur. Lâkin (şu var ki) bir takım kimselere, kalplerinde ceza' ve helâ' (yâni sabırsızlık ile hırs ve tama') gördüğüm için (kendilerine mal) verdim. Bâzı kimseleri de Allâhu Teâlâ'nın, kalblerinde yarattığı gınâ (-yi nefsî) ve hayr (-ı cibillî) ye havâle eder(ek mahrum bırakır)ım. Amr İbn-i Tağlib de bunlardan biridir. Râvî Amr İbn-i Tağlib (radiya'llâhu anh) der ki: Vallâhi o kadar (sevindim ki) Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in bu (taltifkârâne) sözüne bedel bütün dünyâya mâlik olmayı gönlüm istemez.

Hadis No: 501

Konu: Hz. Peygamber'in emmâ Be'du Kullanması
Başlık: Hitâbetde Besmele, Hamdele, Tasliyyeden Sonra
Ravi: Ebû Humeyd Ensârî-i Sâidî (8)
Hadis:

Ebû Humeyd (Ensârî-i) Sâidî radiya'llâhu anh'den, Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (bir gün) ba'de'z-zuhr namazdan sonra (hutbeye) kalkıp teşehhüde ve Allâhu Teâlâ'ya ehli olduğu sözlerle (hamd ü) senâda bulunduğu, ondan sonra da ... buyurduğu (sened-i sahîh-i muttasıl ile) rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 502

Konu: Cuma Namazı Ve Hutbesi (4)
Başlık: Hazret-i Resûl'ün Son Hutbeleri (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün mübârek) sırtında büyük bir ridâ olarak (sarınıp) bürünmüş ve (mübârek) başını boz bir sarık ile bağlamış olduğu halde minbere çıktı ki, bu (hutbe îrâdı için minbere) son oturması oldu, Allâhu Teâlâ'ya hamd ü senâ etti. Sonra: Ey nâs, yakına gelin buyurdu. (Sahâbe-i Kirâm) etrâfına toplandılar. Ondan sonra buyurdu ki: (Biliniz) bu Ensâr cemâati (günden güne) azalacaklar, (başka) kimseler ise çoğalacaklardır. Binâenaleyh Muhammed salla'llâhu aleyhi ve sellem ümmetinden her kim her hangi bir şey üzerine sâhib-i vilâyet olup da bir kimseye zarar vermeğe veya menfaat eriştirmeğe kudret-yâb olacak olursa onlardan iyilik edenlerin iyiliğini kabûl, kötülük edenlerin seyyiesini affetsin.

Hadis No: 503

Konu: Cuma Namazı Ve Hutbesi (4)
Başlık: Hazret-i Resûl'ün Son Hutbeleri (2)
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) cum'a günü hutbe îrad buyururken biri mescide geldi: (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem:) Filân, sen namaz kıldın mı? diye sordu. O da Hayır dedi. (Bunun üzerine:) (Öyle ise) kalk da namaz kıl buyurdu.

Hadis No: 504

Konu: Yağmur Duâsı (5)
Başlık: Hazret-i Enes'in Resûl-i Ekrem'in Hutbede İstiskâlarına Dâir Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir def'a) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem zamânında nâs bir kıtlığa müptelâ oldu idi. Bir cum'a günü Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem hutbe îrâd buyururken A'râbînin biri ayağa kalkıp: Yâ Resûla'llâh, mallar helâk oldu. Çoluk çocuk da aç kaldı bize duâ buyur de(ye niyâz et)di. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (mübârek) ellerini kaldırdı ki, (o sırada) gözümüze gök yüzünde hiçbir bulut parçası görünmüyordu. Nefsim yed-i kudretinde olan Zât-ı Ecell-ü A'lâ'ya kasem olsun ki, bulutlar dağlar gibi (gök yüzünü) istilâ etmedikçe o (mübârek) ellerini indirmedi ve (yağmur yağmadan) minberinden inmedi. (Minberden inerken mübârek) sakalına doğru yağmur (tânelerin)in yuvarlandığını gördüm. O gün, ertesi gün, daha ertesi gün.. tâ öteki Cum'aya kadar (hep) üzerimize yağıp durdu. (Ertesi Cum'a) yine o A'râbî (Enes radiya'llâhu anh'in dediğine göre) yâhud bir başkası ayağa kalkıp: Yâ Resûlâ'llâh, (artık) binâlar yıkıldı. Mallar da (suda) boğul(mağa başla) dı. Bize duâ buyur de(ye istirham et)di. (Bunun üzerine Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem yine mübârek) ellerini kaldırdı. Ve: İlâhî, etrâfımıza (yağdır), üzerimize değil di(ye duâ buyur)du. (Bunu söylerken de mübârek) eliyle hangi cihetteki buluta işâret buyurdu ise (orası) açıldı ve Medîne (üstü açık) bir alan gibi oldu. Kanat vâdîsi bir ay mütemâdiyen aktı ve her hangi cihetten kim geldiyse bol bol yağmur yağdığından bahsetti.

Hadis No: 505

Konu: Cuma Hutbesini Dinlemek
Başlık: Ebû Hüreyre'nin Esnâ-yı Hutbede Sükût Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz): Cum'a günü imam hutbe (îrâd) ederken arkadaşına (yalnız) dinle desen (yine) lâğvetmiş olursun buyurdu.

Hadis No: 506

Konu: Cumanın Fazîleti
Başlık: Cum'a Gününde Sâat-i İcâbet
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) Cum'adan bahs buyuruyordu (da): Onda bir saat vardır ki hiçbir abd-i Müslim, namazda bulunup ve o sâate rast getirip Allâhu Teâlâ'dan bir şey dilemez ki, Allâhu Azze ve Celle ona (dileğini) bahşetmesin buyurdu. (O sâatin) kısa olduğunu anlatmak için (mübârek) eli ile (ve baş parmağını orta ve adsız parmaklarının iç tarafına basarak) işâret buyurdu.

Hadis No: 507

Konu: -
Başlık: Cuma Suresi 11 Nolu Âyet-i Kerîmesinin Sebeb-i Nüzûlü Hakkında Câbir Hadîsi
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir def'a) biz Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte (Cum'a) namazı kılarken (Şam tarafından) yiyecek yüklü bir kârbân geldi. (Cemâat birer birer) kâfileye doğru yönelip on iki kişi kalıncaya kadar hep dağıldılar. Şu: ... âyet-i kerîmesi işte bunun üzerine nâzil oldu.

Hadis No: 508

Konu: Evlerde Kılınan Nâfile Namazın Fazîleti (2)
Başlık: Cum'a Farzından Evvel Ve Sonraki Namazlar Hakkında İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem öğlen namazından evvel iki ve ondan sonra (yine) iki, akşam (namazın)dan sonra da Hâne-i saâdetinde iki rek'at namaz kılardı. Yatsı (namazın)dan sonra (kezâlik) Hâne-i saâdetinde iki rek'at kılardı. Cum'a (namazın)dan sonra ise (Mescid-i Şerîf'den Hâne-i saâdete) teşrîf etmeden (namaz) kılmazdı. (Lâkin sonra) iki rek'at kılardı.

Hadis No: 509

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Forum Son Konular Yazan Mesaj Son Yazan Son Tarih
HERGÜNE BİR DUA resule hasret 25 atakan54 22.02.2013 10:00:07
CUMA NAMAZI. edep ya hu 2 tevhit06 21.02.2012 15:16:31
KİM MEZARDA BİR GECE GEÇİRMEK İSTER zeynep_15 17 mavera27 02.01.2012 14:56:02
Onay Yöntemi Zafer 14 atakan54 22.11.2011 01:35:44
Fikirleriniz... Zafer 30 M.IRMAK 05.06.2011 23:01:42
ANNEM EMİN 7 M.IRMAK 01.06.2011 15:22:50
Dil Vardır.....! siyahzambak 4 dogan002 05.01.2011 11:06:17
BU GECENİN HÜRMETİNE ..! OMER71 10 ahmet01 06.04.2010 17:06:55
sen ve son... mihrim 2 siper2004 25.12.2009 23:54:35
20 saniyede şeytan oyunu edep-haya 23 zehraesma 29.09.2009 19:39:10
HADİS'İ ŞERİF resule hasret 4 zehraesma 29.09.2009 19:27:02
İŞTE BİZİDE GÖREN ALLAH VAR !!! efsane yıllar 5 alacali25 07.06.2009 16:57:55
BU SAYFAYI HADİSLERLE DOLDURALIM kaşif 46 burhanefe71 11.05.2009 20:30:36
ALLAH'A TANRI DENİR Mİ? Ve YARATMAK KELİMESİ mavera02 13 efna 11.05.2009 14:48:54
Bir Kalpte İki Yar Olmaz ahmet21 9 zaza ayaz 12.02.2009 13:21:50
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 65 misafir olmak üzere toplam 65 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:1714  Çoğul:1866  Toplam:91643913  Bugün Üye:1  Dün:0  Toplam:32255  Dün Tekil:23690  Çoğul:25737

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65,
Reklamlar:

Faruki.net