Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
CEZÂ-İ SAYD BÂBI
         Bu bölümde toplam 17 Hadisi Şerif var.
Konu: İhram Hürmetini Bozmanın Cezası (4)
Başlık: Cezâ-yi Saydın En Meşhûr Ve Mufassal Olan Katâde Hadîsi
Ravi: Ebû Katâde Hâris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Hudeybiyye senesi biz de Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem ile berâber gitmiştik. Dostlarım ihramlanmışlardı. Fakat ben ihrâma girmemiştim. Bir ara bize Gayka da düşman bulunduğu haber verildi. (Resûlullah'ın emriyle) düşman tarafına (istikşâf için) yöneldik. Arkadaşlarım bir hımâr-ı vahşî görmüşlerdi. (Ve ihramlı bulunduklarından hayretle) biribirlerine gülmeğe başlamışlardı. Baktım, hayvanı ben de gördüm. Ve atımı ona doğru sürdüm; himâr-ı vahşîyi vurup bulunduğu yerde tevkîfe muvaffak oldum. Havyanı yüklenip getirmek için arkadaşlarımdan yardım etmelerini istedim. (İhramlı olduklarından) bana yardım etmekten çekindiler. (Nihâyet kendim getirdim) ve hepimiz bunun etinden yedik. Sonra ben, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem ile hatt-ı muvâsalamızını düşman tarafından kesilmesinden korkarak Resûl-i Ekrem'e mülâkî olmak istedim. Atımı kâh şahlandırarak, kâh seyr-i mu'tâd ile yürüterek giderken gece yarısında Benî Gıfar'dan birisine kavuştum. Ve ona: - Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'i nerede bıraktın? diye sordum. Gıfârî bana: - Ti'hin mevkiinde bıraktım. Sükyâ (köyün)de kuşluk uykusu uyumak iste (yerek maiyetinin hareketini emretmiş) di, dedi. Nihâyet Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'e vâsıl oldum. Huzûru Saâdet'e girdiğimde: - Yâ Resûla'llah! Keşif kolundaki Ashâb'ın sana Allah selâmı, Mevlâ rahmeti okuyup gönderdiler. Düşmanın sizinle hatt-ı muvâselelerini kesmesinden endîşe ediyorlar; bunların gelmesine intizar buyursanız, dedim. Resûlullah, arkadaşlarım gelinceye kadar bekledi. (Bu sırada): - Yâ Resûla'llah! Bir hımâr-ı vahşî avladık; yanımda bunun etinden artmış bir parça vardır, dedim. Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem Ashâbına: - Bu av etini yeyiniz, buyurdu. Halbuki Ashâb-ı Kirâm ihramlı idiler.

Hadis No: 863

Konu: İhram Hürmetini Bozmanın Cezası (4)
Başlık: Himâr-i Vahşîye Dâir Hükümler (2)
Ravi: Ebû Katâde Hâris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Rivâyette bu keşşâf olarak gönderilen Ashab, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'e geldiklerinde Resûlullah bunlara: - Sizden, Ebû Katâde'yi bu himâr-ı vahşîyi avlamağa teşvîk ve yardım eden, yâhud bu hayvana işâret ederek gösteren kimse var mıdır? diye sordu. Bunlar: - Hayır, yoktur, diye cevab verdiler. Resûlullah: - Öyle ise bu av etinden geri kalanı yeyiniz! buyurdu.

Hadis No: 864

Konu: -
Başlık: Himâr-i Vahşîye Dâir Hükümler (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre, Leysî Sa'b İbn-i Cessâme radiya'llahu anh Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'e Ebvâ, yâhud Veddân da bulunduğu sırada (diri) bir himâr-ı vahşî hediye etmişti. Fakat Resûlullah (kabul buyurmayıp) reddetmişti. Bunun üzerine Resûlullah Sa'b'ın yüzünden âsâr-ı teessür görmekle (tatyîb için): biz hediyeni reddetmiyoruz; ne çâre ki muhrim bulunuyoruz, buyurmuştur.

Hadis No: 865

Konu: İhramda İken Öldürülebileçek Hayvanlar (3)
Başlık: Harem'de Ve Hil'de Katli Câiz Olan Hayvanlar (3)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Rivâyet edildiğine göre, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem : yeryüzünde gezen hayvanlardan beş (nevi') vardır ki, bunların hepsi de fâsıktır (sâir hayvanlara zarar verirler). Bunlar: Harem dâhilinde katlolunurlar ki, karga, çaylak, akreb, fâre, kelb-i akurdur.

Hadis No: 866

Konu: İhramda İken Öldürülebileçek Hayvanlar (3)
Başlık: Harem'de Ve Hil'de Katli Câiz Olan Hayvanlar (3)
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: bir gün Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem ile berâber Minâ'daki bir mağarada bulunuyorduk. O sırada Ve'l-mürselât Sûresi nâzil olmuştu da Resûlullah bize bu Sûreyi okuyordu, ben de fem-i Saâdet'ten ahz ü telâkkîye çalışıyordum. Resûl-i Ekrem'in (mübârek) ağzı bu Sûrenin başhettiği halâvetle tâzeleniyordu. Ansızın bir yılanın üzerimize hücûm ettiğini gördük. Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem : Şu yılanı öldürdünüz! buyurdu. Biz, öldürmeğe teşebbüs ettik. Fakat yılan kaçtı. Bunun üzerine Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem : Siz, nasıl yılanın zararından vikaye olundunuzsa, o da sizin mazarratınızdan sıyânet edildi, buyurdu.

Hadis No: 867

Konu: İhramda İken Öldürülebileçek Hayvanlar (3)
Başlık: Harem'de Ve Hil'de Katli Câiz Olan Hayvanlar (3)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in keler cinsinden (sâmi ebreş = alaca keler denilen) muzır ve ağılı hayvancıklar vardır buyurduğu, fakat bunları öldürmeği bize emrettiğini işitmedim, dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 868

Konu: Cihâda Koşmak;fetihten Sonra Hicret
Başlık: Fetihten Sonra Hicret Yoktur
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in feth-i Mekke günü (îrâd ettiği bir hutbesinde) şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Feth (-i Mekke) den sonra (artık Mekke'den Medîne'ye) hicret yoktur. (Ba'demâ) Mekke'den yalnız cihad kasdiyle ve tahsîl-i fezâil niyetiyle çıkılabilir. Binâenaleyh (devlet tarafından) cihâda da'vet olunduğunuzda hemen icâbet ediniz!.

Hadis No: 869

Konu: İhramlı İken Kan Aldırmak;ihramlıya Haram Olan Şeyler
Başlık: İhramlı İken Resûl-i Ekrem'in Başından Hacamat Olduğuna Dâir İbn-i Buhayne Hadîsi
Ravi: Abdullah İbn-i Bühayne
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem (Vedâ' Hacc'ında) ihramlı iken Lahy-i Cemel (denilen mahal) de başının ortasından hacamat ettirdi dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 870

Konu: İhramlı İken Nikâhlanmak;ihramlıya Haram Olan Şeyler
Başlık: Meymûne Radiya'llâhu Anhâ'yı Da Muhrim İken Tezevvüc Buyurduğuna Dâir İbn-i Abbâs Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem 'in (Hâris'in kızı Hazret-i) Meymûne'yi (yedinci Hicret yılında ömre için) ihramlı iken tezevvüc buyurduğu rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 871

Konu: İhramlıya Haram Olan Şeyler
Başlık: İhramlı İken Başını Yıkadığına Dâir De Ebû Eyyûb-i Ensârî Hadîsi
Ravi: Abdullah İbn-i Huneyn
Hadis:

[Abdullah İbn-i Huneyn'den rivâyet edildiğine göre, Abdullah İbn-i Abbâs ile Misver İbn-i Mahreme radiya'llahu anhüm Mekke karîbinde Ebvâ mevkiinde muhrimin gasl-i re'si hakkında ihtilâf etmişlerdi. İbn-i Abbâs: muhrim başını yıkayabilir, Misver ise yıkayamaz, demişti. Râvî İbn-i Huneyn demiştir ki: bu ihtilâf üzerine İbn-i Abbâs beni, Ebû Eyyûbi'l-Ensârî'ye gönderdi. Ebû Eyyûb'u ben, bir kuyunun iki direği arasında başını yıkamak üzere buldum. Ebû Eyyûb bir elbîse ile vücûdun setrediyordu. Kendisine selâm verdim. Kimdir? diye sordu. Ben: Abdullah İbn-i Huneyn'im, dedim. Beni Abdullah İbn-i Abbâs size gönderdi] sizden: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem muhrim iken başını nasıl yıkardı? diye soruyor, dedim; Ebû Eyyûb elini, kendini setr eden sevb üzerine koydu. Ve sevbi (başından göğsüne kadar) indirdi. Başı tamâmiyle bana göründü. Bundan sonra su dökmek üzere bulunan adama su dök! diye emretti. O adam da başına su döktü. Ebû Eyyûb iki elini kâh ileri, kâh geri götürerek başını oğuşturdu, ve: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in başını böylece yıkadığını gördüm, buyurdu.

Hadis No: 872

Konu: Mekke Fethinde Affedilmeyenler
Başlık: Feth-i Mekke Günü İbn-i Hatal'in Katline Dâir Enes İbn-i Mâlik Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Rivâyet edildiğine göre, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem feth senesi (Mekke'ye) dâhil olduğunda re's-i saâdetlerinde bir miğfer (tulga) bulunuyordu. Resûl-i Ekrem bu serpûşunu çıkardığı sırada bir kimse gelip: (yâ Resûla'llah!) İbn-i Hattal Kâ'be'nin örtüsüne sarılmış (duruyor) dedi. Resûl-i Ekrem Ashâb-ı Kirâm'a: İbn-i Hatal'ı öldürünüz, buyurdu. (Ve derhal öldürüldü).

Hadis No: 873

Konu: Hac Vekâleti (2)
Başlık: Müteveffâya Niyâbeten Hac Hakkında İbn-i Abbâs'ın Rivâyeti (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle rivâyet edilmiştir: Cüheyne kabîlesinden bir kadın Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem 'e geldi. Ve: - Yâ Resûla'llah! Anam haccetmeği nezretmişti. Haccedemeden öldü. Şimdi ona niyâbeten haccedebilir miyim? diye sordu. Resûlullah: - Evet, anana vekâleten sen haccetmelisin! Bana söyler misin? Ananın üzerinde bir (kul) borcu olsa, ananın borcunu ödemez misin? (Tabiî ödersin!) Allah hakkını da kazâ ediniz! Hem hakku'llah, edâ edilmeğe başkalarından daha ziyâde lâyıktır, buyurdu.

Hadis No: 874

Konu: Hac
Başlık: Müteveffâya Niyâbeten Hac Hakkında İbn-i Abbâs'ın Rivâyeti (2)
Ravi: Sâib B. Yezîd (7)
Hadis:

(Vedâ' Haccı'nda babamla anam) berâber olarak Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem ile hac olundu. O sırada ben yedi yaşında idim, dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 875

Konu: Ramazanda Umre;ulû'l-emre İtâat
Başlık: Sabînin Haccına Dâir İbn-i Abbâs Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Rivâyet olunup demiştir ki: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem hacdan (Medîne'ye) döndüğünde Ensârî bir kadın olan Ümm-i Sinâna: - (Bizimle berâber) haccetmekten sene hangi bir mâni' alıkoydu? diye sordu. Ümm-i Sinân, zevci Ebû Sinân'ı kasdederek: - Ebû fülân yok mu? Bunun iki devesi vardır. Bunun birisine binip hacca gitti. Öbirisi de bahçemizi sulayor, diye cevab verdi. Resûl-i Ekrem de: - Ramazan'da ömre edilmesi (sevab husûsunda) benimle berâber haccetmeğe muâdildir, buyurdu.

Hadis No: 876

Konu: İkindiden Sonra Namaz;kadının Yanında Mahremi Olmadan Yolculuk Yapamayacağı;mescid-i Aksâ'nın Fazîleti;mescid-i Harâm'ın Fazîleti;oruç Tutmak Haram Olan Günler;sefer Eden Kadının Yanında Mahremi Olması
Başlık: Şedd-i Rihâle Dâir Ebû Saîd Rivâyeti
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Ravi, müşârün-ileyh, Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem ile berâber on iki gazâda bulunmuştur. (Bu) Ebû Saîd'den şöyle rivâyet edilmiştir: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'den son derece nazar-ı dikkat ve hayretimi celb eden dört (hikmet) işittim: 1) Yanında ya zevci veyâ mehâriminden birisi bulunmaksızın bir kadın iki günlük mesâfeye sefer etmez, 2) Ramazan ve Kurban bayramlarında oruç tutmak meşrû' değildir, 3) İki namazdan sonra namaz kılmak sâbit değildir: (birisi) ikindi namazından sonra güneş gurûb edinceye kadar, (öbirisi) sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar. 4) Hiç bir mescide (nezr ile) şedd-i rihâl edilmez; ancak üç mescide sefer edilir: Mescid-i Harâm, benim Mescidim, Mescid-i Aksâ.

Hadis No: 877

Konu: Yaya Haccetmek (2)
Başlık: Mâşiyen Hac Nezrine Dâir Enes İbn-i Mâlik Ve Ukbe İbn-i Âmir Hadîsleri (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

(Rivâyet edildiğine göre): Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem iki oğlunun arasında onlar tarafından sevk olunan ihtiyar bir kimse görmüş ve: bunun zoru nedir ki, böyle yürüyor? buyurmuş. Oğullar: (Yâ Resûla'llah!) Babamız yaya Kâ'be'ye gitmeği nezr etmiştir, diye cevab verdiler. Resûl-i Ekrem: Cenâb-ı Hak bu ihtiyârın ta'zîb-i nefs ile yaptığı ibâdetten elbette müstağnîdir, buyurup ihtiyara rükûb ile emreyledi.

Hadis No: 878

Konu: Yaya Haccetmek (2)
Başlık: Mâşiyen Hac Nezrine Dâir Enes İbn-i Mâlik Ve Ukbe İbn-i Âmir Hadîsleri (2)
Ravi: Ukbe İbn-i Âmir (7)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: kız kardeşim (Ümm-i Hibbân) Beytu'llah'ı yaya olarak gidip ziyâret etmeği nezretmiş, ve (za'f-ı hâlinden şikâyet ederek) bu mes'elenin Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem 'den istiftâ edilmesini bana emreylemişti. Ben, Aleyhi's-salâtü ve's-selâm'dan istiftâ ettiğimde cevâben: (ibtidâ) yaya yürüsün, (sonra râhilesine) binsin! buyurdu.

Hadis No: 879

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 136 misafir olmak üzere toplam 136 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136,
Reklamlar:

Faruki.net