Üye Adż:    Žifre:  (Hatżrla)      Üye Ol              Giriž Sayfasż Yap / Sżk Kullanżlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRĪD'İN METNİ
2 KİTĀBÜ'L ĪMĀN
3 KİTĀBÜ'L İLİM
4 KİTĀBÜ'L VUDŪ'
5 KİTĀBÜ'L GUSL
6 KİTĀBÜ'L HAYZ
7 KİTĀBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTĀBU'S SALĀT
9 KİTĀBU MEVĀKĪTİ'S SALĀT
10 BĀBU BED'İ'L EZĀN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALĀT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKĀ BAHSİ
16 KÜSŪF BAHSİ
17 SÜCŪD I KUR'ĀN BAHSİ
18 TAKSĪR İ SALĀT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERĀVİH NAMAZI
21 İSTİHĀRE HADĪSİ VE DUĀSI
22 MEKKE VE MEDĪNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZĪLETİ BĀBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELĪN SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYĀRET
24 NAMAZDA İSTİĀNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENĀZE BAHSİ
27 KİTĀBÜ'Z ZEKĀT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTĀBÜ'L HAC
30 EBVĀBÜ'L ÖMRE
31 EBVĀBÜ'L MUHSAR
32 CEZĀ İ SAYD BĀBI
33 FAZĀİL İ MEDĪNE
34 KİTĀBÜ'S SAVM
35 TERĀVĪH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZĪLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKĀF
38 KİTĀBÜ'L BÜYŪ'
39 İHTİKĀRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENĪHA FASLI
42 ŞAHĀDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKĀMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZĪLETİ BAHSİ
47 HŪRÜ'L ĪYN VE ONLARIN MÜSTESNĀ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHĀDĪS İ ENBİYĀ ALEYHİMÜ'S SALĀTÜ VE'S SELĀM BAHSİ
50 İBRET ĀMİZ BENĪ İSRĀİL KISSALARI
51 KİTĀBÜ'L MENĀKIB
52 KUREYŞ'İN MENĀKIBI BAHSİ
53 HUZĀA KISSASI
54 EBŪ ZERR İ GIFĀRĪ (RADİYA'LLĀHU ANH)İN İSLĀM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLĀM'A ALENĪ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HĀTEMÜ'L ENBİYĀLIĞINI TEBLĪĞ BUYURMASI
57 İSLĀM'DA NÜBÜVVET ALĀMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBŪ BEKR ES SIDDĪK RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTĀB RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
61 OSMĀN İBN İ AFFĀN RADİYA'LLĀHU ANH
62 ALĪ İBN İ EBĪ TĀLİB RADİYA'LLĀHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVĀM RADİYA'LLĀHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLĀHU ANH
65 SA'D İBN İ EBĪ VAKKĀS RADİYA'LLĀHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DĀMATLARINDAN EBÜ'L ĀS
67 ZEYD İBN İ HĀRİSE İLE OĞLU ÜSĀME RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
68 ABDULLĀH İBNİ ÖMER RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
69 AMMĀR VE HUZEYFE RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
70 EBŪ UBEYDE İBN İ CERRĀH RADİYA'LLĀHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
72 ABDULLĀH İBN İ ABBĀS RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ
73 HĀLİD İBN İ VELĪD RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
74 SĀLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
75 ĀİŞE RADİYA'LLĀHU ANHĀ'NIN FAZĪLETİ
76 MENĀKIB I ENSĀR BAHSİ
77 RESŪL İ EKREM'İN HAZRET İ HADĪCE İLE İZDİVĀCI
78 MEB'ASÜ'N NEBĪ SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM BĀBI
79 İSRĀ' VE Mİ'RĀC HADĪSİ
80 RESŪLULLĀH İLE ASHĀB'ININ MEDĪNE'YE HİCRETİ BĀBI
81 MEGĀZĪ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZĀSI
83 BENĪ NADĪR'İN TEHCĪRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZĀSI
85 AHZĀB VE HENDEK HARBİ
86 BENĪ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZĀSI
88 ÖMRETÜ'L KAZĀ'
89 MŪTE GAZĀSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZĀSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZĀSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZĀSI
94 RESŪL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABĪLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDĀ'
96 TEBŪK GAZĀSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRĀ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBĪ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ĀN I KERĪMİN TEFSĪRİ BAHSİ
100 EN'ĀM SŪRESİ ĀYETLERİ
101 KUR'ĀN I KERĪMİN FAZĪLETLERİ BAHSİ
102 NİKĀH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTĀBÜ'TALĀK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAĀM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBĪHALARLA AVLARA VE BUNLARA ĒEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTĀBÜ'L ADĀHĪ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZĀ
113 KİTĀBÜ'T TIB
114 KİTĀBÜ'L LİBĀS
115 KİTĀBÜ'L EDEB
116 KİTĀBÜ'L LİBĀS;KİTĀBÜ'L EDEB
117 KİTĀBÜ'L İSTİ'ZĀN
118 KİTĀBÜ'L KADER
119 KİTĀBÜ'L EYMĀN
120 KİTĀBÜ'L KEFFĀRĀT
121 KİTĀBÜ'L FARĀİZ
122 KİTĀBÜ'L HUDŪD
123 KİTĀBÜ'L MUHĀRİBĪN
124 KİTĀBÜ'D DİYYĀT
125 RÜ'YĀ TA'BĪRİ BAHSİ
126 KİTĀBÜ'L FİTEN
127 KİTĀBÜ'L AHKĀM
128 KİTĀBÜ'D DA'AVĀT
129 KİTĀBÜ'R RİKAK
130 KİTĀBÜ'T TEMENNĪ
SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
         Bu bölümde toplam 5 Hadisi Şerif var.
Konu: İnsanların Arasını Bulmak;yalan Söylemenin Meşrū Olduğu Yerler
Başlık: Araları Bozulan İnsanların Aralarını Düzeltmek İēin Yalan Söyleyen Kişi, Yalancı Günāhına Müstehık Değildir, Meālindeki Ümm-i Gülsüm Hadīsi
Ravi: Ukbe Kızı Ümm-i Gülsüm
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre müşārün-ileyhā, Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Halk arasını düzelten ve bunun iēin hayır kasdiyle söz ulaştıran veya hayır kasdiyle (yalan) söyliyen, yalancı değildir buyurduğunu işittim, demiştir.

Hadis No: 1156

Konu: İnsanların Arasını Bulmak (2)
Başlık: Kubā Halkı Arasında Ēıkan Bir Nizāı Peygamber Efendimiz'in Islah Buyurduklarına Dāir Sehl İbn-i Sa'd Hadīsi
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre (bir gün) Kubā halkı döğüşmüşler, hattā biribirlerine taş atmışlardı. Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e bu hadīseden haber verilince, Resūlullah (bāzı Ashāb'ına): Haydi bizimle gidiniz de onların aralarını düzeltelim, buyurmuştur.

Hadis No: 1157

Konu: Hudeybiye Gazāsı Ve Sulhü (4)
Başlık: Ömretü'l-kazā Dönüşünde Mekke'de Bulunan Hazret-i Hamze'nin Kızı Da Medīne'ye Gelmişti. Bunun Kime Müsāfir Olacağı Hakkında Alī, Zeyd İbn-i Hārise, Ca'fer Nizā Ettiklerinde Resūlullāh'ın Aralarını Bulması Hakkında Berā' İbn-i Āzib Hadīsi
Ravi: Berā' B. Āzib (31)
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre, Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem (altıncı sene-i Hicriyenin) Zilka'de (ayı) iēinde umre etmek istemişti de (sefer etmişti. Fakat) Mekke müşrikleri Resūlullah'ı Mekke'ye bırakmaktan imtinā' etmişlerdi. Nihāyet Resūlullah Mekkelilerle (sene-i ātiyede) üē gün Mekke'de kalmak üzere (Hudeybiye) de bir sulh akdetti. Musāleha-nāme yazdıkları sırada müslümanlar, (Alī İbn-i Ebī Tālib rıdvānu'llahi aleyh yediyle): - Bu kitābe, Muhammed Resūlullah'ın mūcebince sulh olduğu maddeleri muhtevīdir, unvānını yazmışlardı. Müşrik murahhasları Resūl-i Ekrem'e: - Biz, senin risāletini ikrār etmiş değiliz ki! Biz, senin Resūlullah olduğunu bilmiş ve tasdīk etmiş olsaydık seni (Mekke'ye girmekten) men' etmezdik. Şu kadar ki, sen, Muhammed İbn-i Abdi'llāh'sın! dediler. Resūlullah bunlara cevāben: - (Siz, beni tekzīb etseniz de vallahi) ben, Resūlullah'ım, Muhammed İbn-i Abdi'llāh'ım, dedi. Bundan sonra Alī'ye: - Resūlullah lāfzını sil! buyurdu. Alī: - Hayır, vallahi ben, senin (Resūlullah unvānını) kat'iyen silemem! dedi. Bunun üzerine Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem kitabı aldı. Ve: - Bu kitab Muhammed İbn-i Abdi'llāh'ın, mūcibince sulh olduğu şu maddeleri muhtevīdir, diye yaz (dır) dı: 1) Mekke'ye silāh sokmayacak, yalnız mahfazası iēinde getirilebilecektir. 2) Mekkelilerden bir (er) kişi Muhammed'e tābi' olmak isterse, Mekke'den ēıka (rak Medīne'ye gide) miyecektir. Muhammed'in Ashābından birisi Mekke'de kalmak isterse, bunun da Mekke'de ikameti men' edilmiycektir. (Ferdāsı sene) Resūlullah Mekke'ye dāhil oldu. Muayyen üē gün geē (meğe yaklaş) ınca Mekke müşrikleri Alī'ye gelerek: - Muāhede müddeti geēti. Artık Peygamber'ine söyle de Mekke'den ēıksın! dediler. Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem de (Ashābiyle birlikte) Mekke'den ēıktı. (Bu sırada Hazret-i) Hamza'nın kızı (Resūl-i Ekrem'e): - Yā ammī yā ammī!, diye feryād ederek arkalarına takılmıştı. Alī radiya'llahu anh onu hemen tutup (mahfede bulunan) Fātıma radiya'llahu anhā'ya hitāb ederek: - Amucanın kızını al! deyip onu mahfeye yükledi. Rāvī Berā' İbn-i Āzib diyor ki: (Medīne'ye vardıktan sonra) Hamza'nın kızının misāfirliği hakkında Alī, Zeyd (İbn-i Hārise), Ca'fer nizā' ettiler. Alī: - Bint-i Hamza benim amucamın kızıdır. Onun terbiyesine ben herkesten ziyāde hak sāhibiyim, diyordu. Ca'fer de: - O, benim amucamın kızıdır. Teyzesi de taht-ı nikāhımdır. (Terbiyesi bana düşer) demişti. Zeyd de: - O, benim kardeşimin kızıdır, bana herkesten yakın diyordu. (Resūl-i Ekrem'e arz-ı husūmet edildiğinde) Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem Bint-i Hamza'nın teyzesine āid olduğuna hükmederek: - Teyze (hıdāne husūsunda) ana mesābesindedir, buyurdu. Sonra Hazret-i Alī'ye: - Sen bana (neseble, muhabbetle) bağlısın, ben de sana muttasılım, diye taltīf buyurdu. Ca'fer'i de taltīf ederek: - Sen de hılkaten ve ahlākan bana benzersin! dedi. Zeyd İbn-i Hārise'ye de: - Sen bizim kardeşimiz, dostumuzun! di (ye şeref ver) di.

Hadis No: 1158

Konu: İnsanların Arasını Bulmak (2)
Başlık: Peygamber Efendimiz'in Minber Üzerinde Yanında Bulunan Azīz Hafīdi Hasan İbn-i Alī'ye İşāret Ederek: Benim Şu Oğlum Şeref Sāhibi Bir Efendidir. Yakında Allah, Oğlum Sebebiyle İki Büyük Müslüman Fırkasının Arasını Düzeltecektir, Meālindeki Ebu Bekre Hadīsi
Ravi: Ebū Bekre Nufey' B. Hāris (18)
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre müşārün-ileyh şöyle demiştir: (Bir kere) gördüm ki, Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem minber üzerinde (hafīdi) Hasen İbn-i Alī radiya'llahu anhumā'yı yanına alarak, bir kere cemāate, diğer bir def'a da Hasen İbn-i Alī'den yana dönüp ona işāret ederek: - Bu benim oğlumdur, şeref sāhibi bir Efendidir. Umarım ki Allah, oğlum sebebiyle yakında müslümanlardan iki büyük fıkranın arasını ıslah ede, buyurdu.

Hadis No: 1159

Konu: Borē Ödemek (3)
Başlık: Resūl-i Ekrem'in Tavsiyesi Üzerine Bir Dāyinin Medyūn İle Deynin Yarısı Üzerine Sulh Olması Hakkında Hazret-i Āişe Hadīsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minīn Āişe (234)
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre, müşārün-ileyhā demiştir ki: Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem (bir kere hāne-i saādet) kapısı önünde (bir alacak da'vāsından) hasımların yüksek sesle nizā ettiklerini işitmişti. İki muhāsımdan biri, (medyūn) öbüründen (dāyinden) deynin bir mikdārını bağışlamasını, alacağını rıfk ile taleb etmesini istiyordu. Dāyin ise: - Vallahi bağışlamam! diye yemīn edip duruyordu. Bunun üzerin Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem (hāne-i Saādet'ten) bu iki muhāsımın yanına ēıkarak: - Ma'rūf (ve meşrū') olan bir iyiliği işlememek üzere yemīn eden nerededir (, kimdir?) diye sordu. Dāyin (kemāl-i hicāb ile): - Benim yā Resūla'llah! dedi ve şimdi medyun nasıl arzu ederse öyle olsun (diye yarı yarıya sulh oldu).

Hadis No: 1160

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretēi:  Sitede žu anda 0 üye ve 160 misafir olmak üzere toplam 160 kiži bulunuyor.

Żstatistikler:  Bugün Tekil:  Ēošul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Ēošul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160,
Reklamlar:

Faruki.net