Üye Adż:    Žifre:  (Hatżrla)      Üye Ol              Giriž Sayfasż Yap / Sżk Kullanżlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRĪD'İN METNİ
2 KİTĀBÜ'L ĪMĀN
3 KİTĀBÜ'L İLİM
4 KİTĀBÜ'L VUDŪ'
5 KİTĀBÜ'L GUSL
6 KİTĀBÜ'L HAYZ
7 KİTĀBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTĀBU'S SALĀT
9 KİTĀBU MEVĀKĪTİ'S SALĀT
10 BĀBU BED'İ'L EZĀN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALĀT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKĀ BAHSİ
16 KÜSŪF BAHSİ
17 SÜCŪD I KUR'ĀN BAHSİ
18 TAKSĪR İ SALĀT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERĀVİH NAMAZI
21 İSTİHĀRE HADĪSİ VE DUĀSI
22 MEKKE VE MEDĪNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZĪLETİ BĀBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELĪN SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYĀRET
24 NAMAZDA İSTİĀNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENĀZE BAHSİ
27 KİTĀBÜ'Z ZEKĀT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTĀBÜ'L HAC
30 EBVĀBÜ'L ÖMRE
31 EBVĀBÜ'L MUHSAR
32 CEZĀ İ SAYD BĀBI
33 FAZĀİL İ MEDĪNE
34 KİTĀBÜ'S SAVM
35 TERĀVĪH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZĪLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKĀF
38 KİTĀBÜ'L BÜYŪ'
39 İHTİKĀRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENĪHA FASLI
42 ŞAHĀDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKĀMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZĪLETİ BAHSİ
47 HŪRÜ'L ĪYN VE ONLARIN MÜSTESNĀ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHĀDĪS İ ENBİYĀ ALEYHİMÜ'S SALĀTÜ VE'S SELĀM BAHSİ
50 İBRET ĀMİZ BENĪ İSRĀİL KISSALARI
51 KİTĀBÜ'L MENĀKIB
52 KUREYŞ'İN MENĀKIBI BAHSİ
53 HUZĀA KISSASI
54 EBŪ ZERR İ GIFĀRĪ (RADİYA'LLĀHU ANH)İN İSLĀM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLĀM'A ALENĪ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HĀTEMÜ'L ENBİYĀLIĞINI TEBLĪĞ BUYURMASI
57 İSLĀM'DA NÜBÜVVET ALĀMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBŪ BEKR ES SIDDĪK RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTĀB RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
61 OSMĀN İBN İ AFFĀN RADİYA'LLĀHU ANH
62 ALĪ İBN İ EBĪ TĀLİB RADİYA'LLĀHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVĀM RADİYA'LLĀHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLĀHU ANH
65 SA'D İBN İ EBĪ VAKKĀS RADİYA'LLĀHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DĀMATLARINDAN EBÜ'L ĀS
67 ZEYD İBN İ HĀRİSE İLE OĞLU ÜSĀME RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
68 ABDULLĀH İBNİ ÖMER RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
69 AMMĀR VE HUZEYFE RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
70 EBŪ UBEYDE İBN İ CERRĀH RADİYA'LLĀHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
72 ABDULLĀH İBN İ ABBĀS RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ
73 HĀLİD İBN İ VELĪD RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
74 SĀLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
75 ĀİŞE RADİYA'LLĀHU ANHĀ'NIN FAZĪLETİ
76 MENĀKIB I ENSĀR BAHSİ
77 RESŪL İ EKREM'İN HAZRET İ HADĪCE İLE İZDİVĀCI
78 MEB'ASÜ'N NEBĪ SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM BĀBI
79 İSRĀ' VE Mİ'RĀC HADĪSİ
80 RESŪLULLĀH İLE ASHĀB'ININ MEDĪNE'YE HİCRETİ BĀBI
81 MEGĀZĪ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZĀSI
83 BENĪ NADĪR'İN TEHCĪRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZĀSI
85 AHZĀB VE HENDEK HARBİ
86 BENĪ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZĀSI
88 ÖMRETÜ'L KAZĀ'
89 MŪTE GAZĀSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZĀSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZĀSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZĀSI
94 RESŪL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABĪLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDĀ'
96 TEBŪK GAZĀSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRĀ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBĪ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ĀN I KERĪMİN TEFSĪRİ BAHSİ
100 EN'ĀM SŪRESİ ĀYETLERİ
101 KUR'ĀN I KERĪMİN FAZĪLETLERİ BAHSİ
102 NİKĀH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTĀBÜ'TALĀK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAĀM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBĪHALARLA AVLARA VE BUNLARA ĒEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTĀBÜ'L ADĀHĪ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZĀ
113 KİTĀBÜ'T TIB
114 KİTĀBÜ'L LİBĀS
115 KİTĀBÜ'L EDEB
116 KİTĀBÜ'L LİBĀS;KİTĀBÜ'L EDEB
117 KİTĀBÜ'L İSTİ'ZĀN
118 KİTĀBÜ'L KADER
119 KİTĀBÜ'L EYMĀN
120 KİTĀBÜ'L KEFFĀRĀT
121 KİTĀBÜ'L FARĀİZ
122 KİTĀBÜ'L HUDŪD
123 KİTĀBÜ'L MUHĀRİBĪN
124 KİTĀBÜ'D DİYYĀT
125 RÜ'YĀ TA'BĪRİ BAHSİ
126 KİTĀBÜ'L FİTEN
127 KİTĀBÜ'L AHKĀM
128 KİTĀBÜ'D DA'AVĀT
129 KİTĀBÜ'R RİKAK
130 KİTĀBÜ'T TEMENNĪ
VASIYYETLERİN AHKĀMI BAHSİ
         Bu bölümde toplam 10 Hadisi Şerif var.
Konu: Vasiyyet (2)
Başlık: Vasıyyete Tergībe Delālet Eden Abdullāh İbn-i Ömer Hadīsi
Ravi: Abdullāh B. Ömer (212)
Hadis:

Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivāyet edilmiştir: Vasıyyet edecek dünyālığı bulunan müslüman bir kişiye, vasıyyeti yanında yazılı bulunmadıkēa, iki gece yatması muhakkak sūrette cāiz değildir.

Hadis No: 1166

Konu: Hz. Peygamber'in Terikesi
Başlık: Peygamberimizin Terikesi Hakkında Amr İbn-i Hāris Hadīsi
Ravi: Amr İbn-i Hāris
Hadis:

Amr İbn-i Hāris'ten -ki, Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in kayın-birāderi, (Ümmü'l-mü'minīn) Cüveyriye binti'l-Hāris'in kardeşi idi- şöyle dediği rivāyet edilmişti: Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem vefātı zamānında ne bir dirhem, ne bir dīnar, ne bir (āzadlanmamış) köle, ne de bir şey bırakmadı. Yalnız beyaz dişi bir esterle (harb) silāhını, bir de (fakir yolculara) vakfettiği (Fedek ve Hayber'deki) arāzīyi bıraktı.

Hadis No: 1167

Konu: Vasiyyet (2)
Başlık: Vasıyyetin Kur'ān İle Te'sīs Olduğuna Dāir Abdullāh İbn-i Ebī Evfā Hadīsi
Ravi: Abdullāh İbn-i Ebī Evfā (10)
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre, bir kere müşārün-ileyh Hazretlerinden: - Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem vasıyyet etti mi? diye sorulmuş. O da: - Hayır, Resūlullah (bir şey) vasıyyet etmedi, demiştir. Sāil tarafından: - Öyle ise nāse vasıyyet ne sūretle emr olundu. Yāhud nās, nasıl vasıyyetle emrolundular? diye sorulmuş da İbn-i Ebī Evfā: - Resūlullah Kitābu'llah'a temessük ederek emir buyurdu, diye cevab vermiştir.

Hadis No: 1168

Konu: Sadakanın Efdali;vasiyyet
Başlık: Sadakanın Efdali Hakkında Ebū Hüreyre Hadīsi
Ravi: Ebū Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle rivāyet edilmiştir: Müşārün-ileyh demiştir ki: Bir kere Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem'e bir kimse (gelerek): - Yā Resūla'llah! Hangi sadaka efdaldir (sevāb cihetiyle daha büyüktür)? diye sormuştu. Resūl-i Ekrem: - Sadakanın efdali, vücūdun tamāmen sıhhatte bulunup mal canlası olarak zenginlikten hoşlanıp fakirlikten korkarak verdiğin sadakadır. Ey sāil! Sen sadakanı, can hulkuma yaklaşıp da: - Şu malım fülānındır, bu malım da falanındır, diye vasıyyet etmeğe başladığın, halbuki o mal, falan (vāris) in olduğu son dem-i hayātına kadar te'hīr etme! diye cevab verdi.

Hadis No: 1169

Konu: Hz. Peygamber'in Kureys'i İslām'a Dāveti
Başlık: Peygamberimizin Nübüvveti, Safā Tepesinde Īrād Edilen Bir Nutuk İle Kureyş Soylarını İslām Dīnine Da'veti
Ravi: Ebū Hüreyre (395)
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre, Müşārün-ileyh demiştir ki: Allah Azze ve Cell (En yakın kavim ve kabīlen efrādını azāb ile korkut!) āyet-i kerīmesini inzal buyurduğunda Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem kalktı. (Safā tepesinde bir hutbe īrād edip ezcümle) şöyle buyurdu: - Ey Kureyş cemāati! (Yāhud buna benzer bir hitāb ile) Müslüman olup nefislerinizi Allah'ın azābından koruyunuz!. Yoksa ben, Allah'ın azābından hiē bir şey'i sizden men' edemem. Ey Abd-i Menāf oğulları! Sizden de ben Allah'ın azābından hiē bir şeyi def' edemem. Ey Abbās İbn-i Abdilmuttalib! Senden de Allah'ın azābından hiē bir parēasını men' edemem. Ey Resūla'llah'ın babası hemşīresi Safiyye! Senden de ben Allah'ın azābından bir kısmını olsun def' edemem. Ey Muhammed (salla'llahu aleyhi ve sellem) in kızı Fātıme! Malımdan ne dilersen iste, (veririm. Fakat) Allah'ın azābından bir parēasını bile senden def' edemem.

Hadis No: 1170

Konu: Vakıf
Başlık: Bu Husūsa Dāir Abdullāh İbn-i Ömer Hadīsi
Ravi: Abdullāh B. Ömer (212)
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre, Müşārün-ileyhin pederi Hazret-i Ömer Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in zamān-ı saādetinde Semğ denilen öz malı bir hurmalığı vakfetmek istiyerek: - Yā Resūla'llah! Ben nazarımda en güzel ve kıymetli bir hurmalığa mālik bulunuyorum. Hālis kazancım olan bu malımı vakfetmek istiyorum, diye Resūl-i Ekrem'den sormuş. Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem: - Bu hurmalığın aslını, rakabesini vakfet! Artık o satılmaz, hibe edilmez, vāris olunmaz, yalnız onun mahsūlü (müstahikkına) infāk edilir, yedirilir, buyurdu. Ömer de bu malını o sūretle vakfetti. Ve bu sadakası, Allah yolunda gazā eden mücāhidlere, esāretten kurtulmak istiyen kölelere, konuklara, misāfirlere, vākıfın yakın akrabāsına meşrūt idi. Bununla berāber mütevellī nasb olunan kimsenin, vakfın rakabesine tecāvüz etmiyerek yalnız nemāsından örfe göre yemesinde, yāhud dostuna yedirmesinde de günah yoktur.

Hadis No: 1171

Konu: Adam Öldürmek;fāiz;harpten Kaēmak;iffetli Kadınlara Zina İsnadı (kazf);kazf;sihir;şirk;yetim Malı Yemek
Başlık: Peygamber Efendimiz'in: İnsan Fazīletini Öldüren Yedi Fazīha Vardır Ki: Allāh'a Şirk, Sihir, Katil, Ribā, Yetim Malı Yemek, Gazā Meydanından Kaēmak, Nāmuslu Bir Kadına Zinā İsnād Etmek, Buyurduğuna Dāir Ebū Hüreyre Hadīsi
Ravi: Ebū Hüreyre (395)
Hadis:

Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivāyet edilmiştir: bir kere Resūlullah: - Mühlik olan yedi şeyden ēekininiz! buyurmuştu. Ashab: - Yā Resūla'llah! Bu yedi şey nedir? diye sorduklarında Resūl-i Ekrem: - 1) Allah'a şirk, 2) Sihir, 3) Allah'ın katlini haram kıldığı bir hayātı öldürmek; haklı öldürülen müstesnā, 4) Fāiz kazancı yemek, 5) Yetim malı yemek, 6) Düşmana hücūm sırasında harbten kaēmak, 7) Zinādan masūn olup hatırından bile geēmiyen müslüman kadınlara zinā isnād etmek, buyurdu.

Hadis No: 1172

Konu: Hz. Peygamber'in Terikesi;vakıf
Başlık: Vasıyyet Ve Vakıf Hakkında Ebū Hüreyre Hadīsi
Ravi: Ebū Hüreyre (395)
Hadis:

Rivāyete göre, Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Vefātımda) vārislerim ne bir dīnar, ne bir dirhem paylaşmaz. Bıraktığım şey (ki, hurmalıklardır. Bunun) kadınlarımıın nafakasından, işēimin ücretinden geri kalanı vakıftır.

Hadis No: 1173

Konu: Asker Techīzi;su Hayrı Yapmak
Başlık: Vākıfın Vakfettiği Maldan Kendisinin De İstifādesini Şart Etmesinin Cāiz Olduğuna Dāir Hazret-i Osmān Hadīsi
Ravi: Osmān B. Affān (6)
Hadis:

Rivāyet olunduğuna göre, müşārün-ileyh (Mısırlılar tarafından) kuşatıldığı sırada (evinin üstünde görünerek ve Alī, Talha, Zübeyr ve Sa'd İbn-i Ebī Vakkas'a hitāb ederek) şöyle demiştir: Allah aşkına size sorarım. Ve kimseye sormam, ancak Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem'in Ashābına sorarım: siz bilmezmisiniz ki, Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem Rūme kuyusunu kim kazarsa onun iēin Cennet vardır, buyurmuştu da hemen onu ben kazmıştım. Bilir misiniz ki: Resūlullah Ceyşü'l-usre'yi kim techīz ederse, onun iēin Cennet vardır, buyurmuştu da hemen onu ben techīz etmiştim. Rāvī der ki: Ashāb, Osman'ın sözünü tasdīk ettiler.

Hadis No: 1174

Konu: Şāhitlik
Başlık: Büdeyl İbn-i Verka'ın Bir Gemi İēinde Ölürken Vasıyyetnāme Yazması Ve Temīmdārī İle Adiy İbn-i Beddā'i Vasī Ta'yīni Ve Netīcesi Garip Bir Vak'a Olan İbn-i Abbās Hadīsi
Ravi: Abdullāh B. Abbās (160)
Hadis:

Şöyle dediği rivāyet edilmiştir: Benū Sehm'den (müslüman) bir kişi, Temīm-dārī ve Adiy İbn-i Beddā' ile birlikte (sefere) ēıkmış ve müslüman bulunmıyan bir yerde ölmüştü. Bunlar, Sehmī'nin terikesiyle (vārislerin yanına) geldiklerinde vārisler (eşya arasında) altun kakmalı gümüş bir bardağı bulamadılar. (İki yoldaşın inkārı ve da'vānın Resūlullah'a arzı üzerine) Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem bunlara yemīn ettirdi. Sonra bardak Mekke'de bulundu. Ve bardağın zilyedleri: - Biz bunu Temīm ile Adiy'den satın aldık, dediler. Bunun üzerine Sehmī'nin velīlerinden iki kişi kalkarak: - Bizim şehādetimiz onların şahādetlerinden şüphesiz daha haklıdır. Ve bu bardak kat'ī sūrette sāhipleri (mīrasēıları) na āittir, diye yemīn ettiler.

Hadis No: 1175

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretēi:  Sitede žu anda 0 üye ve 203 misafir olmak üzere toplam 203 kiži bulunuyor.

Żstatistikler:  Bugün Tekil:  Ēošul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Ēošul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203,
Reklamlar:

Faruki.net