Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
         Bu bölümde toplam 24 Hadisi Şerif var.
Konu: Hz. Peygamber Son Peygamberdir
Başlık: Câbir İbn-i Abdullâh Hadîsi
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Benimle Peygamberler (zümresin)'in benzeri, şu bir kimsenin meseli ve benzeri gibidir ki, o kişi, bir ev yaptırmış ve binâyı tamamlayıp süslemiş de yalnız bir tuğlası eksik kalmış. Bu vaziyette halk binâya girip gezmeğe başlarlar. Ve (eksik yeri görüp) hayret ederek: Şu bir tuğlanın yeri boş (bırakılmış) olmasaydı! dediler. Ebû Hüreyre radiya'llahu anh'den gelen bir rivâyet tarîkında da: Şu köşede bir kerpiç yeri boş bırakılmı olmasaydı! ziyâdesi vardır. Bunun sonunda da Resûlullah'ın: Ben o (yeri boş bırakılan) kerpicim, ben Hâtemü'n-Nebiyyîn'im (Peygamberlerin sonuyum!) buyurduğu rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1441

Konu: Hz. Peygamber'in Yaşı (2)
Başlık: Peygamberimiz Salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem'in 63 Yaşında Vefât Ettiğine Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem altmış üç yaşında vefât etti, dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1442

Konu: -
Başlık: Peygamberimizin Sâib İbn-i Yezîd'e Duası
Ravi: Sâib B. Yezîd (7)
Hadis:

Rivâyete göre, müşârün-ileyh doksan dört yaşında bünyesi sağlam, çevik, boyu bosu dimdik olduğu halde şöyle demiştir: Pek iyi bilirim ki (şu yaşımda) kulağımla, gözümle (işitip görerek) müstefîd olmam, ancak Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in duâsı (berekâtı) iledir. Hakîkaten (çocukluğumda) teyzem beni Resûlullah'ın huzûruna götürmüştü. Resûlullah'a: - Yâ Resûla'llah, hemşîre-zâdem hastadır. Onun (şifâsı) için Allah'a duâ buyursanız! demişti. Bunun üzerine Resûlullah bana (âfiyetime) duâ etti (de vücûdum zinde, havassım yerinde olarak yaşıyorum).

Hadis No: 1443

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe (15)
Başlık: Hafîdi Hasan İbn-i Alî'nin Peygamberimize Benzediğine Dâir Hazret-i Ebû Bekr'in Sözü Ve Hazret-i Hasan'ı Taltîfi
Ravi: Ukbe B. El-hâris (4)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: (Resûlullah'ın vefâtından bir kaç gün sonra) Ebû Bekr radiya'llahu anh ikindi namazını kıldı. Sonra (mescidden) çıkıp (Alî ile berâber) gidiyordu. (Yolda Alî'nin oğlu) Hasan'ı gördü. Hemen çocuklarla oynuyordu. Ebû Bekr çocuğu tutup omuzuna alarak: - Peygambere benzeyen, Alî'ye benzemiyen (yavru) babam sana fedâ olsun! dedi. Alî ise gülüyordu.

Hadis No: 1444

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe (15)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Sıfatları Hakkında Ebû Cühayfe Vehb İbn-i Abdullah (radiya'llahu Anh) Hadîsi
Ravi: Ebû Cuhayfe (9)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Ben, Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'i gördüm. (Tereddütsüz derim ki:) Hasen İbn-i Alî ona (çok) benzerdi. (Ebû Cuhayfe'nin râvîsi İbn-i Ebî Hâlid İsmâil tarafından) Ebû Cuhayfe'ye: - Resûlullah'ı vasfedip bize bildirseniz!, denildi. O da: - Resûlullah (ın teni, sîmâsı) beyazdı. Siyah saçına beyaz karışmıştı. Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem bize (Benî Süvâa hey'etine) on üç genç dişi deve (hediye) verilmesini emretti. Fakat biz bu develeri almazdan önce Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem (Allah'ın dîvânına) alındı, demiştir.

Hadis No: 1445

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe (15)
Başlık: Bu Husûstaki Abdullâh İbn-i Büsr Hadîsi
Ravi: Abdullah İbn-i Büsr
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in yâri ve hem-demi olup kendisinden memnûn olduğu -Abdullah İbn-i Büsr'den rivâyete göre (bir kere Harîz İbn-i Osmân tarafından) İbn-i Büsr'e: - Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'i gördün mü, ihtiyar mı idi, diye sorulmuş, O da: - Alt dudağiyle çenesi arasında (ki siyah saçlar arasında) bir kaç beyaz tel bulunuyordu, de(ye kocamadığına işâret et) miştir.

Hadis No: 1446

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe (15)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Sıfatları Hakkında Enes İbn-i Mâlik (radiya'llâhu Anh)'in Rivâyetleri (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

(Resûlullah'ı şöyle ta'rîf ve tavsîf ettiğini) rivâyet etmiştir: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem kavminin orta boylusu idi: ne çok uzun, ne de fazla kısa endamlı idi. Resûlullah ezherü'l-levn idi: (Teni ve sîmâsı, kırmızı rengi iyice emmiş beyazdı) ne (kireç renginde) duru beyazdı, ne de kara yağızdı. Resûlullah (Sûdânîler gibi) kıvırcık, kısa saçlı değildi. Düz, ve uzun saçlı da değildi. O, mu'tedil sarkık saçlı idi. Ona kırk yaşı (nın tamâmı) nda (Vahy) indirildi. Vahy indirilmekte olduğu halde Mekke'de on yıl ikamet etti. Medîne'de de on yıl (yaşadı). Ve başı(nın saçı)nda ve sakalında yirmi tel ak saç bulunmıyarak (Refîk-ı A'lâ'ya = Cenâb-ı Hakk dîvânına da'vet olunup) alındı. (Ve altmış yaşının tamâmında vefât etti).

Hadis No: 1447

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe (15)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Sıfatları Hakkında Enes İbn-i Mâlik (radiya'llâhu Anh)'in Rivâyetleri (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem ne ifrat derecede uzundu; ne de kısa boylu idi. O, ne (süt gibi) sâfi beyazdı; ne de kara yağızdı. O, ne kısa kıvırcık saçlı idi; ne de düz uzun saçlı. Kırk yaşını doldurunca Allah onu Peygamber gönderdi. Enes İbn-i Mâlik (bundan sonra, bundan önce rivâyet olunan) hadîsin tamâmını zikretti.

Hadis No: 1448

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe (15)
Başlık: Peygamberimiz Hilkaten Ve Ahlâkan İnsanların En Güzeli, Ne Çok Uzun, Ne De Kısa Olduğuna Dâir Berâ' İbn-i Âzib Hadîsi
Ravi: Berâ' B. Âzib (31)
Hadis:

Şöye dediği rivâyet olunmuştur: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem sîmâca insanların en güzeli idi. Ahlâk i'tibâriyle de en güzeli idi. (Endâmının) yaratılışı cihetiyle de insan (tip) leri (ni)n en güzeli idi. O, ne çok uzundu, ne de çok kısa boylu idi.

Hadis No: 1449

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe (15)
Başlık: Resûlullâh'ın Sâir Vasıfları Hakkındaki Diğer Rivâyetler (4)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem (saçını) boyadı mı? diye sorulmuş. O da: hayır, boyamadı. Çünkü biraz beyazlık onun yalnız -iki göziyle iki kulağı arasına dökülen- iki zülfünde vardı, demiştir.

Hadis No: 1450

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe (15)
Başlık: Resûlullâh'ın Sâir Vasıfları Hakkındaki Diğer Rivâyetler (4)
Ravi: Berâ' B. Âzib (31)
Hadis:

Resûlullah'ı şöyle vasf ettiği rivâyet olunmuştur: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem uzunla kısa boy arası mu'tedil bir endamda yaratılmıştı. Onun iki omuzu arası genişti. İki kulağı yumuşağına kadar inen gür saçı vardı. Ben (günün birisinde) Resûlullah'ı kırmızı (ve yeşil çubuklu) bir libâs içinde görmüştüm. Kat'î olarak derim ki: ben, güzellikte ona denk olabilecek hiç bir şey görmedim.

Hadis No: 1451

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe (15)
Başlık: Resûlullâh'ın Sâir Vasıfları Hakkındaki Diğer Rivâyetler (4)
Ravi: Berâ' B. Âzib (31)
Hadis:

- Bize söyler misin Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in yüzü kılıç gibi (parlak) mı idi? diye sorulmuş. O da: - Hayır, kılıç gibi değil, ay misâli (parlak ve toparlak çehreli) idi, diye cevap verdiği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1452

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe (15)
Başlık: Resûlullâh'ın Sâir Vasıfları Hakkındaki Diğer Rivâyetler (4)
Ravi: Ebû Cuhayfe (9)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'i güneşin en sıcak zamânı gün ortasında Bathâ (mevkiin) de namaz kılarken gördüğü ve karşısında ucu demirli bir harbe bulunduğu rivâyet olunmuştur. Bu hadîs yukarıda geçmiştir. Buradaki rivâyette Ebû Cuhayfe (şunları da) söylemiştir: Halk, Resûlullah'ın iki elini tutmağa ve onu yüzlerine sürmeğe başladılar. Ben de Resûlullah'ın elini tuttum. Ve yüzüme sürdüm. Bir de ne göreyim, onun eli (o sıcak zamanda) kardan daha serindi. Râyiha cihetiyle de miskten daha hoş kokulu idi, demiştir.

Hadis No: 1453

Konu: Hz. Peygamber'in Soyu;hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe
Başlık: Peygamber Efendimiz'in: ben Devirden Devire, Âileden Âileye İntikal İle Istıfâ Eden Âdem-oğulları Soylarının En Temizinden Naklolundum, Nihâyet Şu İçinde Bulunduğum Hâşimî Câmiasından Neş'et Ettim Kavl-i Şerîfinin Îzâhı
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: [Ben, -devirden devre ve âileden âileye intikal (ile ıstıfâ') eden- Âdem oğulları soylarının en temizinden naklolundum. Nihâyet şu içinde bulunduğum (Hâşimî) câmia (sın) dan neş'et ettim] dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1454

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe (15)
Başlık: Peygamberimiz Her Hâl Ve Hareketinde Taşkınlık Yapacak Seciyede Değildi (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle rivâyet olunmuştur: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem (alın) saçını, (perçemini) alnının üstüne bırakırdı. Müşrikler ise cebhenin iki tarafına ayırır (bırakır) lardı. Ehl-i Kitâb olanlar da alınlarına salıverirlerdi. Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem, hakkında (müsbet, menfî) hiçbir şey ile emrolunmayan hallerde Ehl-i Kitâb'a uygun olmaktan hoşlanırlardı. Sonraları Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem de başı(nın saçı)nı iki tarafa (ayırıp) bırak (makta mahzur görme) di.

Hadis No: 1455

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe;taşkınlık
Başlık: Peygamberimiz Her Hâl Ve Hareketinde Taşkınlık Yapacak Seciyede Değildi (2)
Ravi: Abdullâh B. Amr B. Âs (28)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem sözünde, fiil ve hareketinde taşkınlık yapacak seciyyede değildi. Taşkınlık da yapmış değildir. Abdullah, herkese: İyi biliniz ki, sizin en güzel huylunuz, en hayırlı olanınızdır, derdi.

Hadis No: 1456

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);kolay Olanı Tercih;şemâil-i Şerîfe
Başlık: Resûlullâh'ın Ahlâkı Kur'ân İdi. Her Emrin Kolayını İltizâm Ederdi (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem (dünyâ işlerinden) iki şey arasında muhayyer kılındı mı o, muhakkak onlardan en kolayını alırdı. Şu kadar ki, o kolay şey günah olmaya. Eğer günâhı mûcib olursa, o kolay şeyden halkın en uzak bulanın Resûlullah olurdu. Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem kendisi için kin tutup öç almamıştır. Meğer ki, Allah'a karşı hürmetsizlik edilmiş ola. Bu halde irtikâb edilen hürmetsizlik sebebiyle Allah için (öfkelenir,) intikâm alırdı.

Hadis No: 1457

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe (15)
Başlık: Resûlullâh'ın Ahlâkı Kur'ân İdi. Her Emrin Kolayını İltizâm Ederdi (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Ben hayâtımda Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in elinden daha yumuşak hiç bir ipeğe, hiç bir dîbâya yapışmadım. Yine ben ömrümde Resûlullah'ın kokusundan daha hoş bir koku da ebedî koklamadım.

Hadis No: 1458

Konu: Hayâ;hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe
Başlık: Resûlullâh Hayâ Cihetiyle Kendi Köşesinde Oturan Bâkir Kızdan Daha Utangaçtı
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem hayâ cihetiyle kendi köşesinde oturan bâkir kızdan daha çok utangaçdı dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1459

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe (15)
Başlık: Resûlullâh Bir İşden Hoşlanmazsa Sâhibinin Yüzüne Vurmazdı. Hoşlanmadığı, Yalnız Yüzünde Görülüp Bilinirdi
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

(Metni ve senedi bundan evvelki hadîse benzeyen) diğer bir rivâyette de (ziyâde olarak): Resûlullah bir şeyden de hoşlanmazsa (onu sâhibinin yüzüne vurmazdı;) hoşnutsuzluğu (yalnız) yüzünde (görülüp) bilinirdi, (denilmiştir).

Hadis No: 1460

Konu: Hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe;yemek Seçmemek
Başlık: Peygamberimiz Yemek Beğenmemezlik Etmezdi. Arzu Ederse Yerdi, Etmezse Bırakırdı
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem hiç bir zaman hiç bir yemeği beğenmezlik etmedi. Arzu ederse yerdi, etmezse bırakırdı dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1461

Konu: Hz. Peygamber'in Konuşması;hz. Peygamber'in Sözleri;hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);şemâil-i Şerîfe
Başlık: Bir Şeyi Anlatırken Dâne Dâne Söylerdi. Ve Sözlerinin Kelimeleri Sayılmak Arzu Olunsa Sayılabilirdi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle rivâyet olunmuştur: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem bir hâdiseyi hikâye ettiği olurdu. (Anlatırken tefhimde mübâlâğa ederdi de) onun söz (lerinin kelime) lerini saymak isteyen kişi saysaydı muhakkak sayabilirdi, demiştir.

Hadis No: 1462

Konu: Hz. Peygamber'in Konuşması;hz. Peygamber'in Sözleri;hz. Peygamber'in Şemâili (vasıfları);isrâ Ve Mi'rac;mi'râc;şemâil-i Şerîfe
Başlık: Peygamberimiz Zincirleme Söz Söylemezdi. Hazret-i Âişe'nin Bu Husûsa Dâir Rivâyeti. Ve Ebû Hüreyre'yi Tenkîdi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem sözü, -sizin biribirine zincirlediğiniz gibi- oyalıyarak îrâd etmek i'tiyâdında değildi. (O, sözü ayıra ayıra söylerdi, dinleyenlerin gönüllerine sinerdi) dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1463

Konu: Peygamberlerin Kalbleri Uyumaz
Başlık: Peygamberimizin Mi'râcı'nın Mukaddimesi Olup Nübüvvetten Önce Meleklerle Kâ'be'de Mülâkâtı
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in Mi'râc gecesi Mescid-i Harâm'dan (Beyt-i Makdis'e) sefer ettiğine dâir haber (in mukaddimâtın)ı şöyle hikâye ettiği rivâyet olunmuştur: Resûlullah'a vahyolunmazdan (ve Nübüvvet gelmezden iki sene) önce (bir gece o, Kâ'be mescidinde Hamza ile Ca'fer'in arasında uyurken) yanına üç Melek geldi. Bunlardan birincisi öbirisine: - O (Muhammed) hangisidir? diye sordu. O da: - Ortadaki, o, bunların hayırlısıdır, diye cevap verdi. En sondaki (üçüncü) Melek de: - Haydi hayırlısını alınız! dedi. Ve Mi'râc kıssasının mukaddimâtı bundan ibâret bulundu. (Bu gece başka bir şey vuku' bulmadı). Bu sûretle Resûlullah (uyurla uyanık arasında) kalbinin görmesi hâlinde bu melekleri -başka bir gece gelmelerine kadar- bir daha görmemiştir. Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in iki gözü uyurdu: fakat kalbi uyumazdı. Başka Peygamberler de hep böyledir: gözleri uyur da gönülleri uyumaz. Bunun üzerine Cibrîl (mîâdı geldiğinde) Resûlullah'ı alarak geri dönmüş sonra Resûlullah ile semâya çıkmıştır.

Hadis No: 1464

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 177 misafir olmak üzere toplam 177 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177,
Reklamlar:

Faruki.net