Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
KUR'ÂN-I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
         Bu bölümde toplam 22 Hadisi Şerif var.
Konu: Kıyâmette Peygamberimiz'in Ümmetinin Çok Oluşu;kur'ân-ı Kerîm Mu'cizesi
Başlık: Cenâb-ı Peygamber'in Kur'ân Mu'cizesine Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Hiç bir peygamber yoktur, ancak ona (bir mu'cize) verilmiştir ki, onun benzerine beşer câmiası (vaktiyle) îmân etmiş (de modası geçmiş) değildir. (O, devre göre yepyenidir). Hiç şüphesiz ki, bana ihsân buyurulan (en büyük) hârika, Allah'ın bana vahyettiği Kur'ân (mu'cizesi) dir. Umarım ki, ben kıyâmet günü bütün peygamberlerin çok ümmetlisi bulunayım.

Hadis No: 1764

Konu: En Fazla Vahiy Gelen Gün;kur'ân-ı Kerîm'in İnişi;vahyin Kesiksiz Gelişi
Başlık: Kur'ân Mu'cizesi İle Öbür Mu'cizeleri Mukâyese Kur'ân'ın Üslûbundaki Belâgati Ve Medenî, Adlî Bir Çok Ahkâmı İhtivâ Etmesi Ve Enes İbn-i Mâlik İbn-i Abbâs Radiya'llâhu Anhümâ Hadîsinin Tefsîri
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle rivâyet olunmuştur: Allahu Teâlâ Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e vefâtından evvele kadar Kur'ân indirdi. Hattâ vefâtı, vahiy en çok geldiği bir sırada vuku' bulup bundan sonra Resûlullah vefât etmişti.

Hadis No: 1765

Konu: Hurûf-u Seb'a;kırâet-i Seb'a
Başlık: Yedi Lehce Ve Ömer İbn-i Hattâb Radiya'llâhu Anhümâ Hadisi
Ravi: Ömer B. El-hattâb (32)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in sağlığında (namazda) Hişâm İbn-i Hakîm'in Furkan Sûresi'ni okuduğunu işittim. Duydum ki, Hişâm bu sûreyi Resûlullah'ın bana okumadığı birtakım lehcelerle okuyor. Az kaldı üzerine atılacaktım. Fakat selâm verinceye kadar güçlükle sabrettim. Selâm verir vermez (kaçırmamak için) hemen ridâsını göğsünün üzerinde toparlayıp: - Bu sûreyi sana -duyduğum gibi- kim okuttu? diye sordum. Hişâm: - Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem okuttu, dedi. - Yalan söylüyorsun. Çünkü Resûlullah bu sûreyi bana, senin okuduğundan başka bir lehce ile okuttu dedim. Ve onu yakasından tutarak Resûlullah'a götürdüm: - Yâ Resûla'llah, şunun Furkan Sûresi'ni bana okuttuğun lehceden başka bir lûgatla okuduğunu işittim, dedim. Resûlullah bana: Hişâm'ın yakasını bırak, buyurdu. Ona da: - Yâ Hişâm, oku diye, emretti. O da işittiğim veçhile Resûlullah'a da okudu. Bunun üzerine Resûlullah: - Bu sûre böyle inzâl olundu, buyurdu. Bundan sonra bana da: - Yâ Ömer oku, diye emretti. Ben de Resûlullah'ın bana vaktiyle okuttuğu gibi okudum. Bana da: - Bu sûre böyle indirildi. Yâ Ömer! Bu Kur'ân yedi lûgat ve yedi lehce üzerine gönderildi. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz, buyurdu.

Hadis No: 1766

Konu: Cebrâil (a.s)'ın Hz. Peyganber'e Kun'ân-ı Kerîm Öğretmesi
Başlık: Arza-i Ahîre Ve Hazret-i Fâtıma'nın Bir Hadîsi
Ravi: Fâtıma
Hadis:

Rivâyete göre der ki: Bana; (Babam) Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem gizlice şöyle söyledi: Her sene Cibrîl Kur'ân'ı benimle bir kere mukabele ederdi. Bu sene iki def'a mukabele eyledi. Öyle sanıyorum ki (kızım) ecelim yaklaşmıştır.

Hadis No: 1767

Konu: -
Başlık: İbn-i Mes'ûd'un Resûlullâh Dilinden Yetmiş Kadar Sûre Hıfzı (2)
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Vallahi ben, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in (doğrudan doğruya) ağzından yetmiş bu kadar sûre öğrendim, dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1768

Konu: İçki İçene Hâd Tatbiki (5)
Başlık: İbn-i Mes'ûd'un Resûlullâh Dilinden Yetmiş Kadar Sûre Hıfzı (2)
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

(Alkame İbn-i Kays'ın) rivâyetine göre Abdullah İbn-i Mes'ûd ben Hıms'da bulunduğum sıra Sûre-i Yûsuf okumuştum. Bunun üzerine bir kimse i'tirâz ederek: - Hayır, bu sûre böyle nâzil olmadı, dedi. İbn-i Mes'ûd da: - Ben Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e okudum da bana: Güzel okudun, diye tahsîn buyurdu, dedi. (Ve böyle görüşürken bir de) İbn-i Mes'ûd herifde şarab kokusu duydu. Bunun üzerine İbn-i Mes'ûd: - Be adam sen Allah Kitâbı'nı yalanlamakla şarab içmeği cem' eder misin? dedi. Ve herife hadd-i (şirb) vurdu.

Hadis No: 1769

Konu: İhlâs Sûresinin Fazîleti (3)
Başlık: İhlâs Sûresi'nin Fazîleti İhlâs Sûresi Kur'ân-ı Kerîm'in Üçte Birine Muâdildir (2)
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre bir kişi, öbür kişinin bütün gece tekrarlıyarak Kul hüva'llahu ahad sûresini okuduğunu işitir. Sabah olunca Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e gider. Ve bütün gece İhlâs okunmasını azınsıyarak Resûl-i Ekrem'e arz eder. Resûlullah da cevâben: Hayâtım yed-i kudretinde olan Allah'a yemîn ederim ki, bu sûreyi okumak, bütün Kur'ân'ın üçde birisine muâdildir, buyurur.

Hadis No: 1770

Konu: İhlâs Sûresinin Fazîleti (3)
Başlık: İhlâs Sûresi'nin Fazîleti İhlâs Sûresi Kur'ân-ı Kerîm'in Üçte Birine Muâdildir (2)
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Rivâyete göre Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem Ashâbına: - Ashâbım! Kur'ân'ın üçde birisini bir gecede okumak size güçlük verir mi? diye sormuştu. Bu teklîf Ashâb'a güç gelerek: - Yâ Resûla'llah! Bizim hangimizin buna gücü yetişir? demişlerdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz: - Allahü'l-vâhidü's-samed Sûresi Kur'ân'ın üçde birisidir, buyurdu.

Hadis No: 1771

Konu: İhlâs Sûresinin Fazîleti (3)
Başlık: Peygamber Efendimiz'in İhlâs Okumağa Devâm Buyurması Ve Hz. Âişe Hadisi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Rivâyete göre şöyle demiştir: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem her gece yatağına geldiği zaman iki elini birleştirerek bunlara nefes etmeğe başlayıp: Kul Hüva'llahü Ehad ve Kul Eûzü Bi-Rabbi'l-Felâk ve Kul Eûzü Bi-Rabbi'n-Nâs (sûrelerini) okurdu. (Ellerine üflerdi.) Sonra iki eliyle vücûdunun ön kısmını meshetmeğe başlardı. (Sonra vücûdunun arka tarafını meshederdi) Ve böyle okuyup üfliyerek vücûdunu meshetmeyi üç def'a tekrarlardı.

Hadis No: 1772

Konu: Bakara Sûresi Okumak;kur'ân-ı Kerîm Okunurken Meleklerin İndiği;mu'avvizeteyn
Başlık: Kur'ân'ın Fazîleti Hakkında Üseyd İbn-i Hudayr Hadîsi
Ravi: Üseyd İbn-i Hudayr (2)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Üseyd gece vakti Bakare Sûresi okuyordu. Atı da yanında bağlanmıştı. Kur'ân okunurken birden at deprenmeye başladı. Üseyd sustu. O susunca at da sâkinleşti. Üseyd tekrar okumağa başladı. At yine şahlandı. Üseyd sustu; at da sâkinleşti. Bundan sonra Üseyd bir daha okumağa başladı. At yine hırçınlaştı. Üseyd de artık vaz geçti. Üseyd'in oğlu Yahyâ ise ata yakın bir yerde (yatmakta) idi. Atın çocuğa bir zararı dokunmasından endişe ederek çocuğu geriye çekti. Bu sırada başını kaldırıp göğe baktığında beyaz bulut gölgesine benzer bir sis içinde kandiller gibi birtakım ecrâmın parlamakda olduklarını gördü. Sabah olduğunda Üseyd Resûlullah'a bu vakıayı arzetti. Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem ona: - Oku ey Hudayr oğlu, oku ey Hudayr oğlu, di(yerek okumağa devâm edilmesi lâzım olduğunu bildir) di. Üseyd: - Yâ Resûla'llah atın Yahyâ'yı çiğnemesinden endişlendim. Çünkü çocuk ata yakın bir yerde idi. (Onun için okumayı kesdim.) O sırada başımı göğe doğru kaldırdığımda gökyüzünde bulut gölgesi gibi bir beyazlık içinde kandiller gibi ecrâmın parlamakda olduklarını gördüm. Artık bu beyaz gölge tabakası, içindeki ziyâ manzûmesi ile göğe doğru çekilip çıktı. Nihâyet onu görmez oldum, dedi. Resûl-i Ekrem: - Bilir misin onlar nedir? buyurdu. Üseyd der ki: Ben de: Hayır, diye cevab verdim. Resûl-i Ekrem: - Ey Üseyd onlar meleklerdi, senin sesine yaklaşmışlardı. Eğer okumağa devâm etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi. Nâs da onlara bakardı. Halkın gözünden gizlenmedi, buyurdu.

Hadis No: 1773

Konu: Casus;kur'ân-ı Kerîm Okumanın Fazîleti
Başlık: Hased Olunan İki Huy Hakkında Ebû Hüreyre Radiya'llâhu Anhümâ Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Hased (hiç bir şeyde) câiz değildir, ancak iki (huy) hakkında câizdir: 1) O kimseye hased (gıbta) olunur ki, Allah ona Kur'ân öğretmiş, o da gecenin (kutlu) saatleriyle, gündüzün (muayyen) zamanlarında Kur'ân okur ve komşusu işidir de: Keşke (komşum) filâna verilen Kur'ân ni'meti gibi bana da ihsân olunsaydı. Ve onun mûcibiyle amel ettiği gibi ben de amel etseydim der. 2) Öbür kimseye de gıbta olunur ki, ona da Allah mal vermiştir, o da malını hak yolunda sarfetmektedir. Şimdi birisi: Keşke şu hayır seven kişiye verilen mal gibi bana da verilse idi de onun hayır işlediği gibi ben de işlemiş olsaydım! diye imrenir.

Hadis No: 1774

Konu: Kur'ân-ı Kerîm Okumanın Fazîleti (2)
Başlık: Kur'ân'ın Fazîleti Hakkında Osmân, İbn-i Ömer, İbn-i Mes'ûd Hadîsleri (5)
Ravi: Osmân B. Affân (6)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Sizin hayırlınız Kur'ân öğrenen ve öğretendir, buyurduğu rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1775

Konu: Kur'ân-ı Kerîm Okumanın Fazîleti (2)
Başlık: Kur'ân'ın Fazîleti Hakkında Osmân, İbn-i Ömer, İbn-i Mes'ûd Hadîsleri (5)
Ravi: Osmân B. Affân (6)
Hadis:

Bir rivâyette de Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem: Sizîn en fazîletliniz Kur'ân öğrenen ve öğretendir, buyurdu, denilmiştir.

Hadis No: 1776

Konu: Hâfızların Fazîleti
Başlık: Kur'ân'ın Fazîleti Hakkında Osmân, İbn-i Ömer, İbn-i Mes'ûd Hadîsleri (5)
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Rivâyete göre Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'ân sâhibi (hâfızın) benzeri, bağlı devenin sâhibinin misâli gibidir. Deve sâhibi devesini gözetirse tutabilir. Mukayyed olmayıb bırakırsa kaçar gider.

Hadis No: 1777

Konu: Kur'ân-ı Kerîm'i Unutmamak (2)
Başlık: Kur'ân'ın Fazîleti Hakkında Osmân, İbn-i Ömer, İbn-i Mes'ûd Hadîsleri (5)
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Kur'ân sâhiblerinin birisi için: Şu şu âyetleir unuttum, demek ne fenâ şeydir. Belki unutuldu, denilmek gerektir. Ey Kur'ân sâhibleri hâfızlar, Kur'ân'ı dâmiâ okuyup müzâkere ediniz! Çünkü Kur'ân'ın, hâfız kişilerin gönüllerinden ayrılıp kaçması, deve (nin boşanıp kaçmasın) dan daha zorludur.

Hadis No: 1778

Konu: Kur'ân-ı Kerîm'i Unutmamak (2)
Başlık: Kur'ân'ın Fazîleti Hakkında Osmân, İbn-i Ömer, İbn-i Mes'ûd Hadîsleri (5)
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Kur'ân'ı muhâfazaya ithimâm ediniz! Hayâtım yed-i kudretinde olan Allah'a yemîn ederim ki: Kur'ân'ın hâfızadan çıkıp kaçması, bağlı devenin (ihtimâmsızlık eseri) boşanıp kaçmasından daha zorludur.

Hadis No: 1779

Konu: Besmele Okunuşu;hz. Peygamber'in Kur'an Okuma Tarzı
Başlık: Peygamber'in Besmele-i Şerîfe'yi Med Edip Çekmesi Hakkında Enes İbn-i Mâlik Radiya'llâhu Anhümâ Hadisi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Rivâyete göre: Enes İbn-i Mâlik'den Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in Kur'ân okuyuşu nasıldı? diye sorulmuştu o da: Resûlullah Kur'ân okurken (meddi îcâb eden harfleri) meddederdi diye cevab verdi. Sonra Enes, (Misâl olarak) Bismi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm'i okuyarak: Resûlullah Bismi'llâhi meddederdi, Er-Rahmâni de meddederdi, Er-Rahîmi dahi meddederdi, demiştir.

Hadis No: 1780

Konu: Dâvud (a.s)'ın Mezmuru
Başlık: Ebû Mûsâ El-eş'arî'yi Resûl-i Ekrem'in Senâ Buyurması
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Rivâyete göre Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem ona: - Ey Ebû Mûsâ, muhakkak sana Dâvud (Peygamber) in nağmelerinden bir nağme (Bir sadâ âhengi) verilmiştir, buyurdu.

Hadis No: 1781

Konu: Belirli Günlerde Oruç Tutmak
Başlık: Abdullâh İbn-i Amr'ın İbâdet Hayâtı Ve Dâvud Orucu
Ravi: Abdullâh B. Amr B. Âs (28)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Babam beni asâletli bir âile kadıniyle evlendirdi ve her zaman geçimimiz hakkında göz kulak olup gelininden kocası (Abdullah) hakkında sorguda bulunurdu. Karım da: Abdullah erkek nev'i arasından (seçme) güzel bir kocadır; Ben ona geleliberi âile döşeğimize ayak basmadı (yatmadı), örtülü eteğimizi araştırıp yoklamadı (açmadı) demiştir. Babam Amr'in bu yoldaki incelemeleri uzayınca nihâyet Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'e oğlunun bu hâlini arzetti. Resûl-i Ekrem de: Abdullah'ı bana getir, buyurdu. Abdullah der ki: Resûlullah'a mülâkî olduğumda bana; nasıl oruç tutarsın? diye sordu. Ben de: her gün, dedim. Nasıl hatim edersin? dedi. Her gece, dedim. Bunun üzerine Resûlullah, Her ayın üç gününde oruç tut, her ayda da bir, Kur'ân'ı okuyup hatmeyle buyurdu. Ben: bundan çoğuna da gücüm yetişir, dedim. Resûl-i Ekrem: Öyle ise her haftada üç gün oruç tut, buyurdu. Ben: Bundan çoğuna da gücüm yetişir dedim. Resûl-i Ekrem: iki gün iftâr et, bir gün tut, dedi. Ben de: bundan çoğuna da gücüm yetişir, dedim. Resûl-i Ekrem: oruçların efdali olan Dâvud peygamber orucu tut ki, bir gün oruç, bir gün iftârdır. Bir de yedi gecede bir kere Kur'ân okuyup hatim eyle, buyurdu. (Abdullah İbn-i Amr İbn-i Âs rivâyetine devâm ederek:) Keşki ben Resûlullah'ın bana verdiği ruhsat ve müsâadeyi kabûl etseydim. İşte şimdi yaşlandım, ihtiyar oldum, zaîf düştüm, diye hayıflanıyordu. Bu cihetle ihtiyarlık çağında Abdullah İbn-i Amr Kur'ân'ın yedide birisini gündüzden âilesinden bâzılarının yanında okurdu, ve (gece) okuyacağı Kur'ân'ı gündüz okuyup hazırlardı ki, gece okuması hafiflesin. Oruç husûsunda kuvvetli bulunmak isteyince de bir kaç günler arka arkaya iftâr ederdi ve bu iftâr ettiği günleri sayardı. Ve -Resûlullah'tan ayrıldığı sıradaki ibâdet hayâtından bir şey bırakmağı çirkin gördüğünden- iftâr günleri sayısınca arka arkaya oruç tutardı.

Hadis No: 1782

Konu: Kur'ân-ı Kerîm Okumanın Fazîleti;tecrübesiz Gençler
Başlık: Ebû Saîd Hudrî'nin, Alî'nin Hâricîler Hakkında Rivâyetleri
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Şöyle rivâyet olunmuştur: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu işittim: Sizin içinizde öyle zümreler türeyecektir ki, siz, onların namazlarının yanında kendi namazlarınızı, onların oruçlarının yanında kendi oruçlarınızı, onların iyi işleri yanında kendi sâlih amellerinizi küçük göreceksiniz. Onlar Kur'ân da okuyacaklar. Fakat Kur'ân (ın feyzi) onların hançerelerine geçmiyecek. Onlar, okun avdan (delip) çıktığı gibi dinden çıkacaklar: Okun sâhibi (avı delip geçen) okunun demirine bakar (kan nâmına) bir şey göremez. Ağaç kısmına bakar, orada da bir şey göremez. Yelesine bakar onda da (kan) bulaşığı göremez. Sonra avcı (Acabâ ava dokunmadı mı?) şüphesiyle fok (denilen veter medhâlin)e bakar (orada da kan izi görülmez).

Hadis No: 1783

Konu: Kur'ân-ı Kerîm Okumanın Fazîleti;kur'ân-ı Kerîm Okumayıp Gereği İle Amel Edenler;kur'ân-ı Kerîm Okuyup Gereği İle Amel Edenler;kur'ân-ı Kerîm Okuyup Gereği İle Amel Etmeyenler
Başlık: Kur'ân-ı Kerîm'in Fazîleti Hakkında Ebû Mûsâ El-eş'arî Hadisi
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Şu bir hâlis mü'min ki: Kur'ân okur ve onun muktezâsiyle amel eder, o, tadı güzel, kokusu güzel turunç (meyvesi) gibidir. Şu bir mü'min de Kur'ân okumaz, fakat mû'cebiyle amel eder. Bu da tadı güzel, fakat kokusu olmıyan hurma gibidir. Kur'ân okuyan (fakat mû'cebiyle amel etmeyen) munâfıkın benzeri de kokusu güzel fakat acı reyhâne (otu) gibidir. Kur'ân okumayan munâfıkın benzeri de tadı acı ve kötü, kokusu acı Ebû Cehil karpuzu gibidir.

Hadis No: 1784

Konu: -
Başlık: Cündeb Bahsi
Ravi: Cündüb B. Abdullâh (6)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Kur'ân üzerinde gönülleriniz birleştikce Kur'ân okuyunuz. Kur'ân hakkında ihtilâf edince de artık kalkıp oradan dağılınız!.

Hadis No: 1785

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 163 misafir olmak üzere toplam 163 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163,
Reklamlar:

Faruki.net