Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
TAÂM BAHSİ
         Bu bölümde toplam 24 Hadisi Şerif var.
Konu: Açları Doyurmak
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Ebû Hüreyre'nin Karnını Doyurması
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir gün son derece acıkmıştım. Yolda Ömer İbn-i Hattâb radiya'llahu anh'e kavuşdum. Azîz ve Celîl olan Allah'ın kitâbında (ve Âl-i İmrân Sûresi'nden) bir âyeti bana okumasını (ve istifâde etmemi) ricâ ettim. Ömer evine girdi. Ve o âyeti bana okudu. (Halbuki maksadım okumak değildi, karnımı doyurmakdı. Ömer bunu anlamamışdı, evden ayrılıp) uzak gitmeden (şiddetli açlıkdan) yüz üstü düştüm. Bu baygınlık sırasında Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in baş ucumda dikilerek bana: Yâ Ebâ Hüreyre diye seslendiğini duydum. Hemen ben: Buyur yâ Resûla'llah, emrine hazırım, her saâdet senindir, dedim. Resûlullah elimi tuttu, beni kaldırdı. Ve bu düşkün vaziyetimi anladı. Beni evine götürdü. Hemen büyük bir bardak süt içmemi emretti. Onu içdim. Sonra: Tekrak iç yâ Ebâ Hüreyre, buyurdu. Bir bardak daha içdim. Sonra bir daha süt emretti. Ben de tekrar içdim. Artık karnımın vaziyeti düzeldi, bir ok gibi dümdüz oldu. Ebû Hüreyre (rivâyetine devâm ederek) der ki: Bir müddet sonra Ömer'e kavuşmuştum. Ve başımdan geçen bu vâkıayı anlatarak: Yâ Ömer, Allah benim karnımı doyurmağa senden daha lâyık bir zâtı, (Resûl-i Ekrem'i) me'mûr etti. Vallahi ben senden bana bir âyet okuyup öğretmeni ricâ etmişdim. Halbuki ben o âyeti senden daha düzgün okurdum! dedim. Bunun üzerine Ömer, Vallahi yâ Ebâ Hüreyre, seni evime koyup doyurmak benim için kızıl develer misâli kıymetli dünyâlığa mâlik olmakdan daha sevimlidir! dedi.

Hadis No: 1845

Konu: Yemek Âdâbı
Başlık: Peygamber Efendimiz'in Ömer Radiya'llâhu Anh'e Yemek Âdâbı Ve Besmele Çekmenin Fazîleti Hakkındaki Öğütleri
Ravi: Ömer B. El-hattâb (32)
Hadis:

Ebû Seleme'nin oğlu (ve Peygamberimizin oğulluğu) Ömer radiya'llahu anh'den rivâyete göre şöyle demiştir: Ben Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in terbiyesi altında bir oğlandım. Yemek yerken elim yemek kabının her tarafında dolaşırdı. Resûlullah bana: - Ey oğul, (yemeğe başlarken) Allah adını an, (Bismi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm de) sağ elinle ye ve sana yakın olan tarafdan ye! buyurdu. Bundan sonra ben her zaman Besmele ile, sağ elimle, önümden yemek yedim.

Hadis No: 1846

Konu: Hz. Peygamber'in Kanâati (6)
Başlık: Hazret-i Âişe Hadîsi (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Biz Esvedeyn denilen - hurma ile suya doyup kandığımız zaman Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem vefât etti dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1847

Konu: Hz. Peygamber'in Kanâati (6)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Yemek Husûsunda Ne Derece Kanâatkâr Olduğunu Gösteren Enes İbn-i Mâlik Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Rivâyete göre müşârün-ileyh: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşana kadar ne hâlis buğday unundan yapılmış ince yufka ekmek, ne de kızartılmış körpe kuzu kebabı yedi demiştir.

Hadis No: 1848

Konu: Hz. Peygamber'in Kanâati (6)
Başlık: Aynı Mevzûda Enes İbn-i Mâlik'in Diğer Bir Hadîsi Ve Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Gelen bir rivâyetete, müşârün-ileyh şöyle demiştir: Ben Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in sükürrüce (denilen küçük sofra gibi yemek teknesin) den yemek yediğini bilmiyorum. Hâlis buğday unundan yufka ekmek yapıldığını da hatırlamıyorum. Yüksek masa üstünde yemek yediğini de bilmiyorum.

Hadis No: 1849

Konu: İki Kişinin Yiyeceği Üç Kişiye Yeter
Başlık: Aynı Mevzûda Enes İbn-i Mâlik'in Diğer Bir Hadîsi Ve Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem: İki kişinin taâmı, üç kişiye kifâyet eder (doyurur). Üç kişinin taâmı da dört kişiye kifâyet eder buyurmuştur.

Hadis No: 1850

Konu: Oburluk
Başlık: İbn-i Ömer'in Fukarâyı İnfâkı
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Rivâyete göre, İbn-i Ömer berâber yemek üzere sofrasına bir fakir getirilmedikçe yemek yemezdi. Yine böyle bir gün birisi İbn-i Ömer'in sofrasına getirildi, onunla beraber yedi. Fakat adam çok yedi. Bunun üzerine İbn-i Ömer hizmetcisine: Bu adamı bir daha yanıma koyma, Çünkü ben Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Mü'min bir mi'desine koymak için yer. Kâfir ise karnındaki yedi bağırsağını doldurmak (karnını şişirmek) için yer buyurduğunu işitdim, demiştir.

Hadis No: 1851

Konu: Hz. Peygamber'in Kanâati;hırs;kâfir Ve Münâfıkların Hırsı;kanâat;mü'minin Kanâati
Başlık: Ebû Cuhayfe Hadîsi
Ravi: Ebû Cuhayfe (9)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Ben bir kere Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in yanında idim. Meclisde bulunan birisine: Ben bir yere bağdaş kurup gereği gibi yerleşip çökerek yemek yiyemedim, buyurdu.

Hadis No: 1852

Konu: Yemek Seçmemek
Başlık: Hiç Bir Yemeğin Ayıblanmamasına Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem hiç bir yemeği hiç bir zaman ayıblamamış, yermemiştir. O, hoşlanırsa yerdi, hoşlanmazsa bırakırdı, yemezdi, demiştir.

Hadis No: 1853

Konu: -
Başlık: Sehl İbn-i Sa'd Hadîsi
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Rivâyete göre (Ebû Hâzım tarafından) Sehl İbn-i Sa'd'a: - Siz, Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem zamânında (elenmiş undan yapılmış) arı beyaz ekmek gördünüz mü? diye sorulmuş. O da: - Hayır görmedik, diye cevab vermiş. Sonra: - Siz arpayı (değirmende öğütüldükden sonra) eler miydiniz? - Hayır elemezdik, fakat (kabuğu gitsin diye) üflerdik, demiştir.

Hadis No: 1854

Konu: Hz. Peygamber'in Kanâati (6)
Başlık: Ebû Hüreyre'nin İki Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem Ashâb'ı arasında hurma taksîm etti. Herkese yedişer hurma verdi. Bana da yedi hurma verdi. Bunun birisi ağacında kemâle ermeden kurumuş koruk hurma idi. Fakat bu hurmaların içinde, bana ondan sevimlisi yoktu. Çiğnerken o, (sakız gibi dayanır) ağzımda çabuk erimezdi.

Hadis No: 1855

Konu: Hz. Peygamber'in Kanâati (6)
Başlık: Ebû Hüreyre'nin İki Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre bir kere müşârün-ileyh önlerinde koyun kebabı yemekte olan bir cemâate uğramıştı. Bunlar Ebû Hüreyre'yi dâ'vet ettilerse de müşârün-ileyh icâbet etmeyip: Vallahi Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem şu dünyâdan arpa ekmeği ile karnı doymadan çıkıp gitti! demiştir.

Hadis No: 1856

Konu: Hz. Peygamber'in Kanâati (6)
Başlık: Aynı Mevzûda Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Muhammed salla'llahu aleyhi ve sellem'in âli, Medîne'ye hicret ettikleri zaman vefât edinceye değin mütevâliyen üç gün buğday ekmeği ile karınlarını doyurmadılar dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1857

Konu: Telbine Bulamaca
Başlık: Hazret-i Âişe Ve Hazret-i Huzeyfe Hadîsleri (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Rivâyete göre bir ev halkından birisinin vefâtı üzerine ta'ziye için kadınlar toplanıp sonra dağılarak yalnız hâne halkı ve hısımları kaldıklarında emrettim: Bir çömlek içinde telbîne bulamacı pişirildi. Sonra tiridi yapılıp telbîne onu üzerine döküldü. Sonra: Haydi bu tiritten yiyiniz, Çünkü ben Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'den: «Telbîne; hastanın kalbine rahat verir. Bir kısım hüzün ve kederi giderir,» diye işittim.

Hadis No: 1858

Konu: Altın Ve Gümüş Kap Kullanmak;dâvetsiz Düğün Yerine Gitmek;ipekli Elbise Giymek
Başlık: Hazret-i Âişe Ve Hazret-i Huzeyfe Hadîsleri (2)
Ravi: Huzeyfe B. El-yemânî (15)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur: (Erişi ve argacı ipek olan) harîr ve (yine eriş ve argacı ipek olan) atlas elbîse giymeyiniz. Ve altın, gümüş kapdan içmeyiniz, gümüş (ve altın) tabaklardan yemek de yemeyiniz. Gümüş (altın) dünyâda kâfirlerin, Âhiret'te biz müslümanlarındır.

Hadis No: 1859

Konu: -
Başlık: Ebû Mes'ûd Hadîsi
Ravi: Ensâr'dan Ebû Mes'ûd (ukbe) (2)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Ensârdan Ebû Şuayb denilen bir kişi ve onun kasab bir kölesi vardı. (Bir gün) Ebû Şuayb kölesine: Bana (beş kişilik) yemek yap. Ben Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'i beş kişinin beşincisi olarak da'vet edeceğim, dedi. Ve bu sûretle Resûlullah'ı beş kişinin beşincisi olarak dâ'vet etti. Resûl-i Ekrem yanında dört dâ'vetli ile yanlarında (altıncı) bir kişi takıldı. Ebû Şuayb'ın evine varıldığında Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem: Ey Ebû Şuayb sen bizi beş kişi olarak dâ'vet etmiştir. Şu (altıncı) kişi bize takılıp gelmiş (bir tufeylî) dir. Bak dilersen izin ver girsin, istersen bırak gitsin, buyurdu. Ebû Şuayb: Onu bırakmak yâ Resûla'llah, izin verdim, dedi.

Hadis No: 1860

Konu: -
Başlık: Ca'fer İbn-i Ebî Tâlib'in Oğlu Abdullâh Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ca'fer B. Ebî Tâlib
Hadis:

Ca'fer İbn-i Ebî Tâlib'in oğlu Abdullah radiya'llahu anhümâ'dan: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'i yeşil hurma ile hıyar yerken gördüm dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1861

Konu: Borcun Tehir Edilmesi;hz. Peygamber'in Mu'cizeleri
Başlık: Hazret-i Peygamber'in Bir Mu'cizesini Anlatan Câbir İbn-i Abdullâh Hadîsi
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Medîne'de bir yehûdî vardı. O yehûdî bana her sene hurma harmanı zamânında kadar va'de ile para ikrâz ederdi. Câbir'in Rûme kuyusu yolunda hurma bahçesi vardı. Bir sene Câbir'in hurmalığı mu'tâd derecede mahsûl vermedi. Borcun ödenmesi teehhür etti. Bunun üzerine yehûdî harman vaktinde geldi. Borcumdan bir şey veremiyeceğini sanarak gelecek harman zamânına kadar tecîlini ricâ ettim. Fakat yehûdî imtinâ etti. Bunun üzerine şu müşkül vaziyetim Resûlullah'a arzolundu. O da bâzı Ashâbına: Haydi yürüyünüz, gidelim de Câbir için yehûdîden borcun te'cîlin istiyelim, buyurdu. Ve Resûl-i Ekrem Ashâbiyle hurmalığıma geldiler. Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem yehûdîye (te'cîl için) söyledilerse de yehûdî: Ey Ebe'l-kasım mühlet veremem, dedi. Resûl-i Ekrem yehûdînin isrârını görünce kalktı. Ve hurmalıkda şöyle bir dolaşdı. Sonra geldi. Yehûdîye bir daha va'de teklîf ettiyse de yine imtinâ eyledi. Ben de kalktım. Resûlullah'a bir mikdar yaş hurma getirdim ve Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in karşısına koydum. Resûl-i Ekrem hurmayı yedi. Sonra yâ Câbir senin bostan çardağın nerede? diye sordu. Ben de (şurada diye) haber verdim. Haydi orada bana bir yer döşe diye emretti. Ben de hemen döşedim. Resûl-i Ekrem çardağa girip bir az uyudu. Sonra uyandı. Ben gidip bir avuç daha hurma getirdim, ondan da yedi. Sonra kalktı. Yehûdîye bir daha te'cîl teklîf etti. Yehûdî yine imtinâ eyledi. Sonra Resûlullah kalktı. Hurmalığın içinde ikinci bir daha dolaşdı. Sonra: Ey Câbir ağaçdaki hurmaları toplayıp yehûdînin borcunu ver, dedi. (Ben toplayıhcaya kadar) hurma harmamanın başında durdu. İşte bu topladığım hurmadan yehûdîye borcumu verdim. Borca verdiğim kadar da arta kaldı. Sonra bostandan çıkıp doğru Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in huzûruna geldim. Ve bu bereketli vaziyeti müjdeledim. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem: Şahâdet ederim ki, muhakkak ben Allah'ın Resûlü'yüm buyurdu.

Hadis No: 1862

Konu: Hurma Yemek
Başlık: Acve Hurmasının Muhassenâtına Dâir Sa'd İbn-i Ebî Vakkâs Hadîsi
Ravi: Sa'd B. Ebî Vakkâs (17)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Her kim her gün sabahları aç karnına yedi tane (Medîne'nin) Acve hurmasından yerse, o gün içinde o kimseye ne sem, ne sihir zarar vermez buyurduğu rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1863

Konu: Yemekten Parçaları Yalamak
Başlık: İbn-i Abbâs Hadîsi (3)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Rivâyete göre Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem: Sizden biriniz yemek yediği (ve elini yıkamak mümkün olmadığı) zaman yemek yediği parmaklarını yalamadıkça, yâhud (âilesinden birisine) yalatıp temizlemedikçe bir bezle silmesin! buyurmuştur.

Hadis No: 1864

Konu: Abdestten Sonra Silinmek
Başlık: Câbir İbn-i Abdullâh Ve Ebû Ümâme Hadîsi (2)
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem zamânında bizim (silinecek) mendillerimiz bulunmazdı. Biz (abdest aldığımızda) ellerimizi, kollarımızı, ayaklarımızı meshederdik dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1865

Konu: Yemek Duâsı (2)
Başlık: Câbir İbn-i Abdullâh Ve Ebû Ümâme Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Ümâme (4)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem yemeğini (yiyip yaygısını) kaldırdığı sırada şöyle duâ buyurmak i'tiyâdında olduğu rivâyet olunmuştur. - Allahım hamd Sen'indir. Sana çok, (riyâdan) temiz ve kendisinde feyz ve bereket olan hamd ile hamd ederiz. Rabbimiz (dîvânından) reddolunmıyan (kabûl buyurulan) ve terk olunmıyan, (ihtizâm buyurulan) ve kendisinden müstağnî olunmayan hamd ile hamd ederiz.

Hadis No: 1866

Konu: Yemek Duâsı (2)
Başlık: Bir Diğer Ebû Ümâme Hadîsi
Ravi: Ebû Ümâme (4)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem taâmını yedikten sonra şöyle duâ buyurmak i'tiyâdında olduğu rivâyet olunmuştur: - Bize kifâyet derecede ni'met veren ve bizi suya kandıran Allahu Teâlâ'ya hamdederiz. O, bizim hamdimizi reddetmez ve bizi ni'metine küfredenlerden kılmaz, (şükredenlerden kılar).

Hadis No: 1867

Konu: Örtünmek (2)
Başlık: Hicâb Âyetinin Nüzûlüne Dâir Enes İbn-i Mâlik Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Ben hicâb kıssasını herkesten iyi bilirim. Übeyd İbn-i Kâ'b (bile) bu vâkıayı bana sormuştu diye şöyle anlattığı rivâyet olunmuştur: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem Zeyneb Bint-i Cahş ile evlendiği gün -ki, Medîne'de tezevvüc etmişti- gün yükseldikten sonra nâsı yemeğe çağırmıştı. Yemekden sonra Resûlullah oturdu. Dâ'vetliler de kalkıp gitdikten sonra bâzı kimseler gitmeyip Peygamber'in yanında oturdular. Nihâyet Resûlullah kalkıp yürüdü. Ben de berâber gittim. Hazret-i Âişe'nin odasının kapısına kadar gitti. Sonra bu oturanların çıkıp gittiklerini sanarak geri döndü. Ben de berâber döndüm. Geldiğimizde bu misâfirlerin hâlâ yerlerinde oturdukları görüldü. Resûl-i Ekrem ikinci def'a geri döndü. Ben de berâber döndüm. Bu sefer onların kalkıp gittikleri görüldü. Bunun üzerine Resûlullah benimle kendi arasına bir perde gerdi. Bu sırada Hicâb âyeti inzâl olundu.

Hadis No: 1868

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Forum Son Konular Yazan Mesaj Son Yazan Son Tarih
HERGÜNE BİR DUA resule hasret 25 atakan54 22.02.2013 10:00:07
CUMA NAMAZI. edep ya hu 2 tevhit06 21.02.2012 15:16:31
KİM MEZARDA BİR GECE GEÇİRMEK İSTER zeynep_15 17 mavera27 02.01.2012 14:56:02
Onay Yöntemi Zafer 14 atakan54 22.11.2011 01:35:44
Fikirleriniz... Zafer 30 M.IRMAK 05.06.2011 23:01:42
ANNEM EMİN 7 M.IRMAK 01.06.2011 15:22:50
Dil Vardır.....! siyahzambak 4 dogan002 05.01.2011 11:06:17
BU GECENİN HÜRMETİNE ..! OMER71 10 ahmet01 06.04.2010 17:06:55
sen ve son... mihrim 2 siper2004 25.12.2009 23:54:35
20 saniyede şeytan oyunu edep-haya 23 zehraesma 29.09.2009 19:39:10
HADİS'İ ŞERİF resule hasret 4 zehraesma 29.09.2009 19:27:02
İŞTE BİZİDE GÖREN ALLAH VAR !!! efsane yıllar 5 alacali25 07.06.2009 16:57:55
BU SAYFAYI HADİSLERLE DOLDURALIM kaşif 46 burhanefe71 11.05.2009 20:30:36
ALLAH'A TANRI DENİR Mİ? Ve YARATMAK KELİMESİ mavera02 13 efna 11.05.2009 14:48:54
Bir Kalpte İki Yar Olmaz ahmet21 9 zaza ayaz 12.02.2009 13:21:50
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 64 misafir olmak üzere toplam 64 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:1743  Çoğul:1896  Toplam:91643943  Bugün Üye:1  Dün:0  Toplam:32255  Dün Tekil:23690  Çoğul:25737

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64,
Reklamlar:

Faruki.net