Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
KİTABÜ'L-EŞRİBE
         Bu bölümde toplam 19 Hadisi Şerif var.
Konu: İçki İçmek
Başlık: Şirb-i Hamrın Uhrevî Cezâ Ve Ukûbeti Hakkında Abdullâh İbn-i Ömer Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Resûlullah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Kim ki dünyâda şarab içer de, sonra bu günâhından dünyâda tövbe etmez (den ölür) se, o kişi âhirette Cennet şarâbından mahrûm olur, (içemez) buyurduğu rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1888

Konu: Hırsızlık;içki İçmek;zinâ Edenler
Başlık: Şirb-i Hamrı Küfür Derecesine Vardıran Ebû Hüreyre Radiya'llâhu Anh'ın Şiddetli Bir Rivâyeti (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zinâkâr (mü'min) kişi zinâ ettiği sıra (tam ve kâmil bir) mü'min olduğu halde zinâ edemez. İçki içen de içki içtiği zamanda (kâmil bir) mü'min olarak içemez. Hırsız da sirkat ettiği sıra (kâmil bir) mü'min olduğu halde sirkat edemez.

Hadis No: 1889

Konu: Yağmacılık
Başlık: Şirb-i Hamrı Küfür Derecesine Vardıran Ebû Hüreyre Radiya'llâhu Anh'ın Şiddetli Bir Rivâyeti (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Bir rivâyette (Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Halkın gözü önünde yağmacılık eden yüksek mevkî sâhibi (zâlim kişi) yağmacılık ettiği zaman mü'min olarak çapulculuk edemez.

Hadis No: 1890

Konu: İçki (2)
Başlık: sekir Veren Her İçki Haramdır Hadîsi Hakkında Hazret-i Âişe Radiya'llâhu Anh Rivâyeti
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Rivâyete göre şöyle demiştir: Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'den Biti' (içkisinin hükmü) sorulmuştu -ki bu Biti', Yemen halkının içtikleri baldan ma'mûl içki idi- Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem: Sekir veren her içki haramdır, diye cevab verdi.

Hadis No: 1891

Konu: Çalgı Çalıp Eğlenmek;dağ Mesireleri;fakiri Baştan Savmak;içki İçmek;ipekli Elbise Giymek;zinâ
Başlık: Resûl-i Ekrem'in: (ümmetimden Zinâ Etmeyi, İpekli Giymeyi, Şarap İçmeyi, Çengi Ve Çiğana İle Eğlenmeyi Halâl Sayacak Bir Zümre Muhakkak Türeyecektir) Meâlindeki Ebû Âmir Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: El-eş'arî Ebû 'âmir
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittiği rivâyet olunmuştur: (Bir zaman gelecektir ki) ümmetimden muhakkak birtakım zümreler türeyecektir. Bunlar zinâ etmeyi, ipekli elbîseler giymeyi, şarab içmeyi, def, dümbelekler (çengi, çiğâna ile) eğlenmeyi halâl ve mübâh sayacaklar. (Bunlardan) birtakım (merhametsiz, hodgâm) zümreler de dağ mesîrelerine yanlayacaklar, onlara âit koyun sürüsü ile çoban sabahları yanlarına gelecek, (akşamları gidecek). Bunlara bir fakir bir hâcet için gelecek de bu (duygusuz insan) lar fâkîre: Haydi (bugün git) yarın gel! Diyecekler. Bunun üzerine Allah (sevip eğlendikleri) dağı üzerlerine indirerek bir kısmını helâk edecek, (sağ kalan) öbürlerini de kıyâmet gününe kadar maymun ve domuz sûretlerine tebdîl edecek.

Hadis No: 1892

Konu: Düğünlerde İkram;hurma Şırası
Başlık: Kuru Üzüm Ve Hurmadan Islatılarak Yapılan Ve Henüz Tahammür Edip Fıkramadan İçilen Hoşaf Ve Şiranın Halâl Olduğu Hakkında Ebû Üseyd Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Es-sâ'idî Ebû Üseyd
Hadis:

Rivâyete göre müşârün-ileyh, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'i kendisinin düğün yemeğine da'vet etmişti. Filhal gelin olan karısı da dâ'vetlilere hizmet etmekte idi. Üseyd (râvîsi Sehl İbn-i Sa'd'e) demiştir ki: Ey, Sehl! Bu gece ziyâfette Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'e ne içirdim bilir misin? Tevr (dediğimiz kab için) de geceden bir kaç hurma ıslattım. Bunun şırasını içirdim.

Hadis No: 1893

Konu: Şıra Ve Sirke
Başlık: Sırlı Çömleklerde Şira, Sirke Yapılmasının Hükmü (2)
Ravi: Abdullâh B. Amr B. Âs (28)
Hadis:

Rivâyete göre şöyle demiştir: Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem kırba ve tulum makulelerinden başka kablarda şıra ve sirke yapılmasını nehyetmiştir. Bu nehy üzerine Ashâb: Yâ Resûla'llah! Herkes tulum, kırba bulamaz ki demeleri üzerine, Resûl-i Ekrem halkın balçıktan ma'mûl çömlek ve küp makulesinde ziftlenmemiş olarak hoşaf, şıra ve sirke kurmalarına müsâade etti.

Hadis No: 1894

Konu: Hurma Şırasıyla Üzüm Şırasını Birleştirmemek
Başlık: Sırlı Çömleklerde Şira, Sirke Yapılmasının Hükmü (2)
Ravi: Ebû Katâde Hâris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Rivâyete göre Ebû Katâ'de şöyle demiştir: Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem hurma ile ermemiş hurma koruğunu, yine hurma ile üzümü bir arada birleştirmeyi nehyetti. Bunlardan her birisi ayrı ayrı hoşaf ve şira yapılmalıdır, buyurdu.

Hadis No: 1895

Konu: -
Başlık: İçeceklerin Ağzını Kapamak Hakkındaki Hadis
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Ebû Humeyd Resûl-i Ekrem'e Nakî' (mer'asın) dan bir kâse süt getirmişti. Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem Ebû Humeyd'e: Bu kâseyi bir bezle örtmedin mi? Keşki bunun üzerine bir ağaç tahta parçasını olsun üstüne eymine koysaydın, buyurdu.

Hadis No: 1896

Konu: Sağım Hayvanlarının Geçici Olarak Verilmesi (meniha) (2)
Başlık: Sağılıp İâde Etmek Üzere Sağmal Deve Ve Koyun Hediye Etmek Ne Güzel Sadakadır, Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bol sütlü bir sağım devesi -sağılıp sâhibine i'âde edilmek üzere- hediyesi ne güzel sadakadır. Mümtaz sağmal koyun hediyesi de böyledir. Bu bereketli hayvan bir kap sabahleyin, bir kap akşam vakti sağılır.

Hadis No: 1897

Konu: -
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Su Karıştırılan Südü İçtiğine Dâir Câbir Hadîsi
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem bir kere Ensâr'dan bir zâtın bostanına girdi. Yanında dostu (Ebû Bekr) berâber bulunuyordu. Resûl-i Ekrem bostan sâhibi (Ensâr'dan Ebu'l-Heysem)'e: - Eğer yanında eski kırba içinde bu gece gecele (tip soğutul)muş su varsa (içeriz), yoksa biz şu sudan (bardaksız) dudağımızla içeriz, buyurdu. Câbir der ki: Bu sırada bostan sâhibi (ağaçları sulamak için) bostanın bir tarafından öbür tarafına su çeviriyordu. Yine Câbir der ki bostan sâhibi: - Yâ Resûlu'llah! Gecelemiş suyum var, dedi. Ve bostan çerkesine gitti. Sonra Resûlu'llah ile Ebû Bekr'in yanına geldi. Ve bir bardağın içine su koydu, sonra suyun üzerine de Elcil koyunundan sütünden sağdı. Bunu Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem içti, sonra kendisiyle berâber gelen zat (Ebû Bekr) içti.

Hadis No: 1898

Konu: Ayakta Su İçmek;su İçme Âdâbı;süt İçmek
Başlık: Ayakta Su Ve Meşrûbat İçmenin Cevâzına Dâir Hazret-i Alî Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Alî B. Ebî Tâlib (18)
Hadis:

Rivâyete göre, bir kere Hazret-i Alî (Kûfe mescidi'nin) geniş kapısına gelmiş ve orada ayak üzeri su içmişti. (Halkın şüphesini izâle için): Birtakım kimseler birisinin ayak üstünde su içtiğini fenâ görürler. Halbuki ben Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in benim içtiğimi gördüğünüz gibi su içtiğini gördüm dedi.

Hadis No: 1899

Konu: Ayakta Su İçmek;su İçme Âdâbı;zemzem Suyunu Ayakta İçmek
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Ayakta Zemzem İçtiğine Dâir İbn-i Abbâs Radiya'llâhu Anh Hadîsi Ve Bu Babda Kerâhet İfâde Eden Rivâyetler
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem ayakta Zemzem suyu içti, dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1900

Konu: Su İçme Âdâbı;suyu Bardaktan İçmek (2)
Başlık: Bir Bardağı Koymadan Destiden Su İçmenin Kerâhetine Dâir Ebû Sa'îd Hudrî Ve Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Rivâyete göre, Ebû Sa'îd: Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem tulumun ağzını dışarı kıvırmaktan yâni (bir maşrabaya koymadan) tulumun ağzından su içmekten nehetti, dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1901

Konu: Su İçme Âdâbı;suyu Bardaktan İçmek (2)
Başlık: Bir Bardağı Koymadan Destiden Su İçmenin Kerâhetine Dâir Ebû Sa'îd Hudrî Ve Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem kırbanın veyâ (desti gibi) su kabının ağzından (bir maşrabaya koymaksızın) su içmekten ve birinizin ev(inin duvar)ına komşusunun bir ağaç (başını) koymasını men' etmesinden nehyetti.

Hadis No: 1902

Konu: Su İçme Âdâbı;suyu Nefes Alarak İçmek
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Bir Bardak Suyu Üç Nefeste İçtiğine Dâir Enes Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem (su içerken) bir bardak suda üç def'a nefes alırdı.

Hadis No: 1903

Konu: Gümüş Kaptan Su İçmemek
Başlık: Altın, Gümüş Kaptan Su Ve Sâir İçki İçmenin Uhrevî Ukûbeti Hakkında Ümm-i Seleme Hadîsi
Ravi: Ümm-i Seleme (5)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in kadını Ümm-i Seleme radiya'llahu anhâ'dan Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Hani şu gümüş kaptan bir şey içen kişi yok mu? Muhakkak o kişi karnına cehennem ateşini (çurp çurp diye) içerek gönderir.

Hadis No: 1904

Konu: Suyu Bardaktan İçmek (2)
Başlık: Ebû Hâzim'in Sehl İbn-i Sa'd'in Benî Sâide Sekîfesinde Resûl-i Ekrem'e Su İçirdiği Bardak Hakkında Ve Bu Bardaktan Teberrüken Su İçtiğine, Sonra Bu Bardağın Ömer İbn-i Abdü'l-azîz'e Hediye Olduğuna Dâir Rivâyeti
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Rivâyete göre, şöyle demiştir: Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem bir kere Benî Sâide sofasına gelmişti ve bana: Ey Sehl bize su versen! Buyurdu. Ben de şu kadehle onlara su verdim. Bu hadîsin râvîsi (Ebû Hâzim) der ki: Bu kadehi Sehl bize çıkarıp gösterdi. Bunun içinden (teberrüken) su içtik. Sonra Ömer İbn-i Abdülâzîz (Medîne vâlîsi iken) Sehl'den bu kadehin kendisine hediye edilmesini istedi. O da hediye etti.

Hadis No: 1905

Konu: Suyu Bardaktan İçmek (2)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Enes İbn-i Mâlik Radiya'llâhu Anh'deki Diğer Bir Su Bardağı. Bu Bardağın Üzerinde Demir Bir Halka Bulunduğu, Bunu Gümüş Halka İle Değiştirmek İstediğinde Ebû Talha'nın Bu Tağyîre Mâni' Olduğu
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

('Âsım İbn-i Ahvel'in) rivâyetine göre, 'Âsım der ki: Enes İbn-i Mâlik'in yanında Resûlullah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in kadehi vardı. Enes İbn-i Mâlik: Ben bu kadeh içinde Resûlu'llah'a şu kadar çok zaman su verdim, dedi. Bu kadehin üzerinde demirden yapılmış bir halka vardı. Enes İbn-i Mâlik bunun yerine altun veyâ gümüşten bir halka geçirmek istedi. Fakat Ebû Talha ona: Sakın Resûlu'llah'ın yaptığından hiç bir şey değiştirme, diye tenbîh etti.

Hadis No: 1906

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 186 misafir olmak üzere toplam 186 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186,
Reklamlar:

Faruki.net