Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
KİTÂBÜ'L-EDEB
         Bu bölümde toplam 49 Hadisi Şerif var.
Konu: -
Başlık: Ana Hakkı, Baba Hakkından Üç Kat Fazla Olduğuna Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'e bir kişi geldi. Ve: Yâ Resûla'llah! Benim güzel hizmet ve ülfet etmeme nâs içinde en ziyâde lâyık ve müstehak olan kimdir? Diye sordu. Resûl-i Ekrem: Anandır, diye cevab verdi. Sonra kimdir? Dedi. Resûl-i Ekrem: Sonra anandır, buyurdu. Sonra kimdir? Dedi. Resûl-i Ekrem: Sonra anandır, buyurdu. Sonra kimdir? Deyince (dördüncüde): Sonra babandır, diye cevap verdi.

Hadis No: 1965

Konu: Büyük Günahlar;söğmek
Başlık: Büyük Günâhların En Büyükleri. Bunlardan Birisi De Anaya, Babaya İsyân Olduğuna Dâir Abdullâh İbn-i Amr Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Amr B. Âs (28)
Hadis:

Rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir kerre Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem: - Büyük günahların en büyüğünden birisi, kişinin anasına, babasına lâ'net etmesidir. buyurmuştu. Mecliste bulunanlar tarafından: - Yâ Resûla'llah! Kişi anasına, babasına nasıl söver? Diye soruldu. Resûl-i Ekrem: - O kimse birisinin babasına söver, o da (bi'l-mukabele) onun babasına söver, yine o kişi birisinin anasına söver, o da (bi'l-mukabele) onun anasına söver, buyurdu.

Hadis No: 1966

Konu: Sıla-i Rahm (6)
Başlık: Akrabâ Ziyâretini Kesen Ve Bunu Halâl Sayan Kimse Cennet'e Giremez, Hadîsi
Ravi: Cübeyr B. Mut'im (11)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: (Sebepsiz) akrabâ ziyâretini kesen (ve bunu halâl sayan) kimse Cennet'e giremez, buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1967

Konu: Sıla-i Rahm (6)
Başlık: Sıla-i Rahm'e Dâir Ebû Hüreyre, Amr İbn-i Âs Ve İbn-i Ömer Radiya'llâhu Anh Hadîsleri (3)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Rahm (adı ki karın yakınlığı, hısımlıktır) rahmân (ismin)den alınmıştır. (Bu rahm karâbeti) sık ağaçların birbirine sarılmış kökleri gibidir. Allahu Teâlâ buyurdu ki: Ey rahm karâbeti! Her kim sana bağlı bulunur (sıla-i rahm ederse) ben de ona rahmetini erdiririm, kim ki sana münâsebetini keserse, ben de ona rahmetimi keserim.

Hadis No: 1968

Konu: Sıla-i Rahm (6)
Başlık: Sıla-i Rahm'e Dâir Ebû Hüreyre, Amr İbn-i Âs Ve İbn-i Ömer Radiya'llâhu Anh Hadîsleri (3)
Ravi: Amr İbn-i 'âs (3)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'den gizli değil, açık olarak şöyle buyurduğunu işittim: Ebû Tâlib'in, babamın akrabâsı, benim velîlerim değillerdir. Benim velîm Allah'dır, ve sâlih mü'minlerdir. Şu kadar ki, babamın ve Ebû Tâlib'in rahm ve karâbet hakları vardır. O karâbet sebebiyle onlara bağlı bulunur (ziyâret eder)im.

Hadis No: 1969

Konu: Sıla-i Rahm (6)
Başlık: Sıla-i Rahm'e Dâir Ebû Hüreyre, Amr İbn-i Âs Ve İbn-i Ömer Radiya'llâhu Anh Hadîsleri (3)
Ravi: Abdullâh B. Amr B. Âs (28)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Misliyle bilmukabele birr ü ihsân eden kişi, akrabâya hakîkî sıla-i rahmetmiş değildir. Lâkin hakîkî sılacı, kendisinden akrabâlık sıla ve ihsânı kesildiği halde sıla ve ihsanda bulunan kimsedir.

Hadis No: 1970

Konu: Çocukları Sevmek (3)
Başlık: Çocuk Sevgisine Dâir Âişe Ve Ömer Radiya'llâhu Anhüma Hadîsleri (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'e Bedevî bir Arab gelip: Yâ Resûla'llah! Siz çocuklarınızı öper (sever) misiniz? Biz çocuklarımızı öpüp okşamayız, demişti. Resûl-i Ekrem: (Ey oğul) Allah senin gönlünden merhamet ve şefkati çekip çıkarmıştır, ben ne yapabilirim, diye cevab verdi.

Hadis No: 1971

Konu: Çocuklara Şefkat Göstermek
Başlık: Çocuk Sevgisine Dâir Âişe Ve Ömer Radiya'llâhu Anhüma Hadîsleri (2)
Ravi: Ömer B. El-hattâb (32)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in huzurlarına (Hevâzin kabîlesinden) birtakım esirler gelmişti. Bunların içinde (emzikli) bir kadın vardı, (çocuğunu kaybetmişti.) O, göğsüne biriken sütü sağıyor (çocuklara) veriyor, emziriyordu. Bu kadın esirler arasında çocuğu(nu) bulunca hemen alıp sînesine bastı ve (derin bir şefkatle) çocuğunu emzirmeğe başladı. Bu yüksek şefkat levhasını görünce, Resûl-i Ekrem bize: Şu kadının çocuğunu ateşe atacağını sanır mısınız? Dedi. Biz de: Hayır, atmamağa muktedir oldukça atmaz, dedik. Resûl-i Ekrem: İşte Allahu Teâlâ kullarına, bu kadının çocuğuna şefkatinden daha merhametlidir, buyurdu.

Hadis No: 1972

Konu: Allâh'ın Rahmeti;merhamet
Başlık: Allâhu Teâlâ Rahmetinin Yüzde Birisini Mahlûkâta Vermiştir. Onunla İnsanlar Birbirlerini Severler, Analar Çocuklarına Şefkât Ederler
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Ben Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim: Allahu Teâlâ rahmetini yüz parça yaptı da, doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün mahlûklar biribirlerine acırlar (sevişirler). Hattâ kısrak (yavrusunu emzirirken) dokunur korkusiyle bir ayağının tırnağını yukarı kaldırır.

Hadis No: 1973

Konu: Çocukları Sevmek (3)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Hazret-i Hasan'la Üsâme İbn-i Zeyd'i Sînesine Basarak, allâh'ım Bunlara Rahmet Ve Saâdet İhsân Et. Ben Bunları Seviyorum Buyurdu
Ravi: Üsâme B. Zeyd B. Hârise (15)
Hadis:

Şöyle dediğ rivâyet olunmuştur: Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem beni alır dizine oturturdu, Hasan'ı da öbür dizine oturturdu, sonra bizi sînesine basarak: Allah'ım bunlara rahmet ve saâdet ihsan buyur. Çünkü ben bunların hayır ve saâdetlerini dileyorum, buyurdu.

Hadis No: 1974

Konu: Allâh'ın Rahmeti
Başlık: Bir Kere Resûl-i Ekrem Namaz Kılarken Bir Bedevînin: Allâh'ım Bana Ve Muhammed'e Rahmet Et, Bizden Başkasına Merhamet Etme! Diye Duâ Ettiğini İşitti. Namazdan Çıkınca Bedevî'ye: Sen Allâh'ın Geniş Rahmetini Daralttın! Buyurduğuna Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, müşârün-ileyh şöyle demiştir: Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem namaza durmuştu. Biz de onunla berâber durmuştuk. (Câhil) Bedevî bir Arab namaz içinde: Allah'ım bana ve Muhammed'e rahmetini ihsân et, bizden başka hiç kimseye rahmet etme, diye duâ etmişti. Resûl-i Ekrem selâm verince A'râbîye: Ey Bedevî! Sen Allah'ın geniş rahmetini daralttın, buyurdu.

Hadis No: 1975

Konu: -
Başlık: Mü'minler Birbirlerine Merhamette, Muhabbette, Lûtuf Ve İhsanda Bir Vücud Gibidir, Hadîsi
Ravi: Nu'mân B. Beşîr (7)
Hadis:

Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivâyet olunmuştur: Bütün mü'minleri biribirlerine merhamette, muhabbette, lûtuf ve âtıfet hususlarında sanki bir vücûd misâli görürsün. O vücûdün bir uzvu hastalanınca, vücûdün öbür â'zâları birbirlerini hasta â'zânın elemine-uykusuzlukla, harâretle iştirâke çağırırlar (hasta uzvun elemini paylaşırlar).

Hadis No: 1976

Konu: Ağaç Dikmek
Başlık: Bir Müslümânın Diktiği Bir Ağaç Meyva Verir De Onu İnsan Veyâ Hayvan Yerse, O Kimse İçin Sadaka Olur, Meâlinde Enes Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: İslâm câmi'asından bir müslüman bir ağaç diker de, onun mahsûlünden bir insan, yâhut bir hayvan yerse muhakkak o yenilen şey, ağaç sâhibi için sadakadır.

Hadis No: 1977

Konu: Merhametsize Merhamet Olunmaz
Başlık: Cerîr İbn-i Abdullâh'ın Rivâyet Ettiği: Merhamet Etmiyen Kimseye Merhamet Olunmaz, Hadîsi
Ravi: Cerîr B. Abdullâh El-becelî (7)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz buyurduğu rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1978

Konu: Komşu Hakkı (3)
Başlık: Cibrîl Hiç Durmaz Bana Komşu Hakkını Vasıyet Ederdi. Hattâ Ben: Komşuyu Komşuya Mîrascı Kılacak Sandım! Meâlindeki Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibrîl hiç durmaz komşu hakkına hürmet olunmasını bana vasiyyet ederdi. (Bu vasiyyet bir derece tevâlî etmişti ki) hattâ ben yakında (Allah'ın emriyle komşuyu) komşuya mîrascı kılacak sandım.

Hadis No: 1979

Konu: Komşu Hakkı (3)
Başlık: Komşusu Zulmünden, Şerrinden Emîn Olmıyan Kişi Hakîkaten Îmân Etmiş Olmaz, Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Şüreyh (2)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur. Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem (bir kere arka arkaya üç kere yemîn ederek) Vallahi îmân etmiş olmaz, vallahi îmân etmiş olmaz, vallahi îmân etmiş olmaz! Buyurdu. (Mecliste hazır bulunanlar tarafından): Yâ Resûla'llah! Bu îmân etmiş olmıyan kimdir? Diye soruldu. Resûl-i Ekrem: Kim olacak, şu komşusu zulmünden, şerrinden emîn olmayan kişi, diye cevab verdi.

Hadis No: 1980

Konu: Boşboğazlılık Etmemek;komşu Hakkı;misâfir Ağırlamak
Başlık: Komşusu Zulmünden, Şerrinden Emîn Olmıyan Kişi Hakîkaten Îmân Etmiş Olmaz, Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve âhiret gününe îmân edip inanan kişi, komşusuna ezâ etmesin ve Allah'a, ahîret gününe îmân eden her kişi misâfirlerine ikram etsin ve Allah'a, âhiret gününe îmân eden her kişi hayır söylesin, yâhut sussun (boşboğazlık etmesin).

Hadis No: 1981

Konu: İyilik Sadakadır
Başlık: Sadaka Ve İhsânın Envâ'ı Hakkında Ebû Mûsâ El-eş'arî Hadîsi
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Her ma'rûf sadakadır buyurduğu rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1982

Konu: Rıfk
Başlık: Allâhu Teâlâ Her Hususta Rıfk İle, Yumuşaklıkla Muâmele Edilmesini Sever, Meâlindeki Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem bana: muhakkak ki Allah, her hususta rıfk ile, yumuşaklıkla mu'âmele edilmesini sever, buyurdu, dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1983

Konu: Birlik, Beraberlik;hayra Delâlet;mü'minlerin Birbirine Bağlılığı
Başlık: İslâm Câmiasında Mü'minin Mü'mine Bağlılığı, Taşları Biribirine Kenetli Yalçın Duvar Gibi Metindir, Meâlindeki Ebû Mûsâ El-eş'arî Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Rivâyete göre, şöyle demiştir: Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem (bir hutbesinde: (İslâm câmi'asında) mü'minin mü'mine bağlılığı, taşları birbirine kenetli (yalçın) duvar gibi (metîn) dir, buyurdu. Sonra Resûl-i Ekrem (iki elinin) parmaklarını biribirine geçirdi. Râvî Ebû Mûsâ der ki: Resûl-i Ekrem (mescidde) otururdu. Kendisine bir kimse gelip bir şey istediğinde, yâhut bir hâcet dilediğinde oturduğu halde yüzü ile bize dönüp: (Ashabım! Bu iş için) bana delâlet ediniz, me'cûr olursunuz! Maamâfih Allahu Teâlâ Peygamberlerinin niyâz ve istirhâmı üzerine dilediği şeyi muhakkak infâz eder buyurdu.

Hadis No: 1984

Konu: Lüzumsuz Konuşmak;mü'mine Lânet Etmemek;söğmek
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Kimseye Fenâ Söz Söylemediğine Ve Darılmak İstediğinde: Yüzü Toprak Olası Derdi, Meâlinde Enes İbn-i Mâlik Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle rivâyet olunmuştur: Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem kimseye sövmez (ve nesebine ta'n etmez) di. Ne lüzûmundan fazla söylerdi, ne de lâ'net ederdi. O, bizim birimize itâb edip darıldığında Ona ne oldu? A alnı toprak olasıca! buyururdu.

Hadis No: 1985

Konu: Bir Şey İsteyeni Boş Çevirmemek;hz. Peygamber'in Cömertliği
Başlık: Resûl-i Ekrem'den Bir Şey İstenilsin De (hayır) Diye Menfî Cevap Versin; Aslâ Vâkı' Değildir, Meâlinde Câbir Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Rivâyete göre, Câbir: Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'den bir şey istenilsin de O, (Lâ = hayır) desin asla vâkı' değildir, demiştir.

Hadis No: 1986

Konu: Azarlamak;hz. Peygamber'in Güzel Ahlâkı
Başlık: Enes İbn-i Mâlik'in: On Sene Peygamber'e Hizmet Ettim, Bir Def'a Olsun Bana: Ne Of Dedi, Ne De Niçin Böyle Yaptın, Yâhut Böyle Yapsaydın! Demedi, Meâlindeki Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'e on sene hizmet ettim. Bir kere bana (canı sıkılıp da) Öf demedi, niçin böyle yaptın da demedi, böyle yapsaydın da demedi.

Hadis No: 1987

Konu: Mü'mine Fâsıklık İsnâdı
Başlık: Kimse Kimseye Fâsık, Kâfir! Diye Hitâb Etmesin! Sonra Bu Kötü İsnâd Kendisine Rücû' Eder, Hadîsi
Ravi: Ebû Zerr-i Gıfârî (11)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittiği rivâyet olunmuştur: Hiç bir kişi başka bir kimseye fısk (sapıklık) isnâdiyle (Yâ fâsık, diye söz) atamaz, (atmağa hakkı yoktur) yine böyle küfür de isnâd edemez. Şâyet (atar da) attığı kimse atılan fıskın veyâ küfrün sâhibi değilse, bu sıfatlar muhakkak atan kimseye döner, (dokunur ve fâsık veyâ kâfir olur).

Hadis No: 1988

Konu: İntihar;islâm Milletinden Başkasına Ant;kendini Öldürmek (intihar);mâlik Olmadığı Malı Adamak;mü'mine Küfür İsnâdı;mü'mine Lânet Etmemek;sahip Olmadığı Şeyi Adamak
Başlık: Müslümâna Lâ'net Etmek Onu Öldürmektir, Meâlindeki Sâbit Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Sâbit İbn-i Dahhâk (2)
Hadis:

Sâbit İbn-i Dahhâk -ki, Şecere Ashâb'ından idi- radiya'llahu anh'den rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim İslâm'dan başka bir millet adına and içerse, o andığı millet gibidir. Âdem-oğluna, mâlik olmadığı malı nezretmesi de doğru değildir. Her kim de dünyâda bir vâsıta ile kendini öldürürse, kıyâmet gününde intihâr ettiği nesne ile azâb olunur. Her kim de bir mü'mine lâ'net ederse, bu da onu öldürmek gibi (günâh) dır. Her kim de bir mü'mine küfü isnâd ederse, bu da onu öldürmek gibi (günah) dır.

Hadis No: 1989

Konu: Koğucular
Başlık: Huzeyfe Radiya'llâhu Anh'in Koğuculuk Eden Müfsid Kişi Cennet'e Giremez, Meâlindeki Hadîsi
Ravi: Huzeyfe B. El-yemânî (15)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Koğuculuk eden (müfsid) kişi Cennet'e giremez buyurduğu rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1990

Konu: Allâh'ı Şâhit Tutarak Birini Methetmek
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Huzûrunda Bir Kimse Birisini Lüzûmundan Fazla Medih Ve Senâ Etmişti. Bunun Üzerine Resûl-i Ekrem: Yazıklar Olsun, Sen Mü'min Kardeşinin Boynunu Vurdun, Hadîsi
Ravi: Ebû Bekre Nufey' B. Hâris (18)
Hadis:

Rivâye göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in huzûrunda bir kimsenin adı anılmış da, orada bulunanlardan bir kişi adı geçen kişiyi hayır ile anmış (ve haddinden aşırı mübâlâğalı övmüştü). Bunun üzerine Resûl-i Ekrem ona: - Vay sana yazıklar olsun! Sen dostunun boynunu kopardın, dedi. Ve (bu merhamet ifâde eden) sözünü bir kaç kere tekrarladı. (Sonra) eğer sizin biriniz muhakkak bir dostunu medih mevki'inde bulunursa: Öyle sanırım ki o, şöyle iyidir, böyle iyidir, desin. Ve bu sözünü medhettiği adımın medhettiği sıfatlarla muttasıf olduğunu bilerek söylesin. (İç yüzünü ise) Allah (bilir ve ameline göre) muhâsebe eder. Binâenaleyh sizin biriniz Allah'ı şâhid tutarak hiç bir kimseyi tezkiye ve medhetmesin, buyurdu.

Hadis No: 1991

Konu: Çekememezlik;dargınlık;haset (çekememezlik)
Başlık: Ashâbım! Biribirinize Buğuz, Haset Etmeyizin, Arka Çevirmeyiniz; Biribirinize Kardeş Olunuz! Biribirinizle Üç Günden Ziyâde Küs Durmanız Halâl Değildir, Meâlindeki Enes İbn-i Mâlik Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Rivâyete göre, Resûl-i Ekrem Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ashâb'ım! Biribirinize buğz (düşmanlık) etmeyiniz, biribirinize hased etmeyiniz, biribirinizden (yüz çevirip arkalaşarak) ayrılmayınız. Ey Allah'ın kulları! Biribirinizle kardeş olunuz. (Kardeş sevgisi gösteriniz). Bir müslümanın din kardeşini üç günden fazla bırakması (küs durması) halâl değildir.

Hadis No: 1992

Konu: -
Başlık: İki Münâfık Hakkında Resûl-i Ekrem'in: Sanmam Ki Falan Ve Filan Kişiler Bizim Dînimizden Bir Şey Öğrenmiş Olsunlar, Meâlinde Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sanmam ki falan ve filân dînimizden bir şey bilirler. (Bu hadîsin) diğer bir rivâyet (tarîkın) da da: Sanmam ki falan ve filân bizim üzerinde bulunduğumuz şu (İslâm) dînimizi bilir olsunlar, vârid olmuştur.

Hadis No: 1994

Konu: Birinin Noksanının Araştırmak;kusur Aramak
Başlık: Ümmetimin Hepsi Allâhu Teâlâ Tarafından Afvolunacaktır; Yalnız Açık Günahkârlar Değil, Meâlinde Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur: Ümmetimin hepsi (Allah tarafından) afvolunmuşlardır. Yalnız açık günahkârlar değil, bu (günahkâr) delilerden öyleleri vardır ki: Kişi geceleyin bir günâh işler, sonra: Şöyle (bir gece hayâtı) yaşadım! der. Halbuki o, Rabbi günahkâr (sabahleyin şuna buna): Ey falan, ben dün gece şöyle şöyle (bir gece hayatı) yaşadım! der. Halbuki o, Rabbi günâh işini ört bas ederek gecelemişti. Fakat bu deli Allah'ın örttüğü perdeyi açarak sabahliyor (fıskını gösteriyor).

Hadis No: 1995

Konu: Dargınlık;selâmlaşmak
Başlık: Mü'minin Mü'mini Üç Günden Fazla Küs Bırakması Halâl Değildir. İki Mü'minin Hayırlısı Önce Selâm Verenidir, Meâlindeki Ebû Eyyûb Ensârî Hadîsi
Ravi: Ebû Eyyûb-i Ensârî (4)
Hadis:

Rivâyete göre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kişinin din kardeşini üç günden fazla küs bırakması, halâl değildir. Bir halde küslük ki, iki mü'min biribirine kavuştukları zaman birisi yüzünü şu tarafa çevirir, öbürüsü öte tarafa çevirir. Halbuki iki mü'minin hayırlısı şu önce selâm vermeğe başlayandır.

Hadis No: 1996

Konu: Doğruluk;yalancılar
Başlık: Sözde Ve İşde Doğruluk İnsanı Hayra İrşâd Eder. Yalancılık Da İnsanı Şerre Sürükler, Ve Allah Huzûrunda Kezzâb Defterine Yazılır, Meâlindeki İbn-i Mes'ûd Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: (Sözünde, işinde) doğruluk insanı hayra irşâd eder, hayırlı işler de Cennet'e kılavuzluk eder. O kimse ki, doğruluk şi'ârıdır. Nihâyet (bu seciyesiyle) sıddık (vasfına müstahak) olur. Yalancılık da muhakkak insanı fücûra (şerre) sürükler, şer de Cehennem'e götürür. O kimse ki, yalancılık onun şi'ârıdır. Nihâyet bu (idmanlı) yalancı da Allah'ın dîvânında Kezzâb defterine yazılır.

Hadis No: 1997

Konu: Allâh'a Oğul İsnadı
Başlık: Allâhu Teâlâ'dan Çok Sabırlı Ve Halîm Hiç Bir Ferd Yoktur, Zât-ı Pâkine Oğul İsnâd Ettikleri Halde O, Afveder Ve Müddeîleri Rızıklandırır, Meâlindeki Ebû Mûsâ El-eş'arî Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allahu Teâlâ'dan çok sabırlı ve aleyhinde işittiği (bâtıl iddi'âların verdiği) ezâya (daha halîm) hiç bir ferd, yâhud hiç bir şey yoktur. (Bak) hıristiyanlar Allah'a oğul isnâd ve iddi'â ediyorlar da Allahu Teâlâ yine onları afvediyor, türlü ni'metlere onları rızıklandırıyor.

Hadis No: 1998

Konu: Kızgınlık Ânında Kendine Hâkim Olmak
Başlık: Şiddetli Güreş Tutan Baskın Pehlivan Kudretli Değildir. Asıl Kahraman, Gazab Zamânında Nefsine, İrâdesine Sâhip Ve Hâkim Olan Kimsedir, Meâlindeki Ebû Hüreyre Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Çok güreş tutan baskın bir pehlivan çok kuvvetli değildir. Asıl kuvvetli kahraman gazab zamânında (ve intikam hırsiyle kanı kaynadığı sırada) nefsime mâlik (ve irâdesine hâkim) olandır.

Hadis No: 1999

Konu: Öfkelenmemek
Başlık: Nasîhat Buyurması Temennîsinde Bulunan Bir Kimseye: Gazablanma, Öfkelenme! Buyurmuş. Bu Temennîsini Bir Kaç Def'a Tekrarladığında Hepsinde Resûl-i Ekrem: Öfkelenme! Buyurmuştur, Meâlinde Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'e bir kişi: Yâ Resûla'llah! Bana nasîhat buyur, temennîsinde bulundu. Resûl-i Ekrem: Gazablanma (titizlenme sakın.) buyurdu. Bunun üzerine o kişi, Resûl-i Ekrem'e tekrar tekrar nasîhat temennîsinde bulundu (her def'asında) Resûl-i Ekrem: Gazablanma, buyurdu.

Hadis No: 2000

Konu: Hayâ (3)
Başlık: Hayânın Mâhiyeti, Vekar Ve Sekînat Hakkında İmrân İbn-i Husayn Hadisi
Ravi: İmrân İbn-i Husayn (10)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem: Hayâ' ancak hayır getirir buyurdu, dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 2001

Konu: -
Başlık: Geçmiş Peygamberlerin Sözünden İnsanların Eriştiği Haberlerden Birisi: utanmazsan Dilediğini İşle! Sözüdür, Meâlindeki İbn-i Mes'ûd Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Geçmiş peygamberlerin sözünden (hiç eksiksiz) nâsın eriştiği haberlerden birisi de: Utanmazsan dilediğini işle! (sözü) dür.

Hadis No: 2002

Konu: Lâtîfe;şaka (2)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Çocuklara Lâtîfe Buyurması
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem biz (çocuklar) ın arasına karışır (ve güler yüzle bize lâtîfe eder) di. Hattâ (kuşu olan) küçük kardeşime: Ey Ebû Umeyr! Nüğayr (kuşcağızı) ne oldu der (lâtîfe eder) di.

Hadis No: 2003

Konu: Mü'min Aldanmaz
Başlık: Mü'min, Bir Yılan Deliğinden İki Kere Sokulmaz, Meâlindeki Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem: (Âkıl ve reşîd olan) mü'min bir yılan deliğinden iki kere sokulmaz! Buyurmuştur.

Hadis No: 2004

Konu: Şiir (2)
Başlık: Şiirden Bir Kısmı Şüphesiz Ki Hikmettir, Meâlindeki Übey İbn-i Kâ'b Radiya'llâhu Anh Hadîsi
Ravi: Übey İbn-i Kâ'b (4)
Hadis:

Resûlullah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Şi'irden bir kısmı şüphesiz ki hikmettir (ibret-âmiz bir levhadır) buyurduğu rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 2005

Konu: Şiir (2)
Başlık: Şiirin Mekrûh Kısmının Zemmederek Resûl-i Ekrem Efendimiz: Birinizin Karnının İçi Şiir Dolmaktansa İrin Dolması Hayırlıdır, Buyurmuştur
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem: Sizden birinizin karnının içi şi'ir dolmaktansa irin dolması hayırlıdır, buyurmuştur.

Hadis No: 2006

Konu: Âhiret Hazırlığı
Başlık: Âhirette Kişi Sevdiğiyle Beraberdir'e Dâir Enes İbn-i Malik Hadisi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Rivâyete göre, Bâdiye halkından Bedevî bir Arap Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'e gelerek: Yâ Resûla'llah! Kıyâmet ne zaman kopacak? Diye sormuştu. Bu hadîs yukarıda geçmişti. (Oradaki rivâyette Resûl-i Ekrem Bedevîye hakîmâne: Âhiret için ne hazırladın? Diye sormuştu). Râvî Enes İbn-i Mâlik Bedevînin (Yâ Resûla'llah! Benim Allah'a ve Onun Peygamber'ine muhabbetten başka âhiret için bir hazırlığım yoktur) diye cevab verdiğini bildirdikten sonra buradaki rivâyetinde Resûl-i Ekrem'in Bedevîye: Sen sevdiğin kimse ile berâbersin, buyurduğunu ziyâde etmiştir. Enes İbn-i Mâlik der ki: Biz Resûlu'llah'a: Yâ Resûla'llah! Âhirette biz de sevdiklerimizde berâber miyiz? Diye sorduk: Resûl-i Ekrem: Evet berâbersiniz, diye tasdîk buyurdu. (Biz bu cevaptan pek ziyâde bir ferah ve sevinç duyduk).

Hadis No: 2007

Konu: Verdiği Sözde Durmayanlar
Başlık: Verdiği Sözünde Durmayıp Cayan Gaddar Kişi İçin Kıyâmet Gününde Bir Bayrak Dikilerek: Bu Adam Falan Oğlu Falana Gadr Etmiştir, Diye Teşhîr Olunur, Meâlinde İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Verdiği sözünde durmayıp cayan gaddar kişi için kıyâmet gününde bir bayrak dikilir de: Bu adam falan oğlu filâna gadir etmiştir, diye i'lân olunur.

Hadis No: 2008

Konu: -
Başlık: Üzüme Kerm Adı Vermeyiniz! Çünkü Kerm Ancak Mü'minin Kalbidir, Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 'İneb'e (üzüme) Kerm adı vermeyiniz. Kerm ancak mü'minin kalbidir.

Hadis No: 2009

Konu: -
Başlık: Peygamber Efendimiz'in Rebîbesi Zeyneb'in Adı Berre İdi. Peygamberimiz Değiştirip Zeyneb Adını Verdi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Zeyneb'in adı Berre idi. Bu kızcağız adiyle kendisini tezkiye eder (beğenir) denildi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem ona Zeyneb adını verdi.

Hadis No: 2010

Konu: Ağır Yürümek;yürümek Âdâbı
Başlık: Âile Efrâdına Adını Terhîm Ederek Çağırmanın Cevâzına Dâir Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: (Bir seferde Annem) Ümm-i Süleym bâzı kadınlar içinde idi. Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in kölesi (güzel sesli) Enceşe de (neşîdeler okuyarak kadınları (ve seferber hey'etin bindikleri develeri) sevkediyor ve hızlı yürütüyordu). Resûl-i Ekrem: Ey Enceş ağır ol! Cam (gibi ince kalbli kadın yüreklerini kırarsın) buyurdu.

Hadis No: 2011

Konu: -
Başlık: Kıyâmet Gününde Allâh Huzûrunda En Çirkin Ad Melikü'l-emlâk (=ülkeler Padişahı) Adı Olduğuna Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyâmet gününde Allahu Teâlâ divânında en fâhiş (en menfûr ve çirkin) ad, Meliku'l-emlâk adıdır.

Hadis No: 2012

Konu: Aksırana Duâ Etmek
Başlık: Aksıran Ve Allâhu Teâlâ'ya Hamd Eden Kişiye Âfiyet Ve Rahmetle Du'â Hakkında Enes İbn-i Mâlik Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in yanında iki kişi (ayrı ayrı) aksırmıştı da Resûl-i Ekrem bunlardan birisini teşmît etmiş (hayır ve bereketle du'â buyurmuş) öbürüsüne du'â etmemişti. Buna niçin du'â buyurulmadı; diye sorulduğunda Resûl-i Ekrem: Şu (birinci) Allah'a hamdetti (Elhamdü li'llah) dedi ben de mukabele ettim, şu (ikinci) Allah'a hamdetmedi (ben de du'â ile karşılamadım) buyurdu.

Hadis No: 2013

Konu: Aksırana Duâ Etmek;esnemek
Başlık: Medâr-ı Sıhhat Olan Aksırma Allah'dan, Esnemek Şeytandan Olduğuna Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Kulun medâr-ı sıhhat ve hiffeti olan) aksırığa Allah muhabbet eder. (Eser-i gaflet olan) esnemeği de fenâ görür. Ey mü'minler! Sizin biriniz aksırıp Allah'a hamd ederse onun Elhamdü li'llah dediğini işiden her müsülana Yerhamüke'llah di(ye mukabele et) mek aksıran mü'min için hak olur. Esnemeğe gelince, şüphesiz o, şeytandandır. Biriniz esnemek hâli geldiğinde gücü yettiği derecede onu gidermeye çalışsın! Çünkü biriniz esneyip (ha) di(ye ağzını ayır)ınca onun gafletine şeytan güler.

Hadis No: 2014

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 180 misafir olmak üzere toplam 180 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180,
Reklamlar:

Faruki.net