Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
KİTÂBÜ'D-DA'AVÂT
         Bu bölümde toplam 22 Hadisi Şerif var.
Konu: Hz. Peygamber'in Şefâati (3)
Başlık: Hazret-i Peygamber'in Ümmetine Şefâat Du'âsı
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her peygamberin kendisine has müstecab bir du'âsı vardır. Onunla Allah'a du'â edegelmiştir. Fakat ben du'âmı âhirette ümmetime şefâ'at etmek için saklıyorum.

Hadis No: 2140

Konu: Hz. Peygamber'in Duâları;seyyidu'l-istiğfar Duâsı
Başlık: Seyyidü'l-istiğfâr Hakkında Şeddâd İbn-i Evs Hadîsi
Ravi: Şeddâd İbn-i Evs
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Seyyidü'l-istiğfâr (yâni istiğfâr du'âlarının ulusu) Allahu Teâlâ'dan şu yolda mağfiret dilemektir: Allah'ım! Sen Rabbimsin, ibâdete lâyık hiç ilâh yoktur, yalnız Sen varsın; beni Sen yarattın, şüphesiz Sen'in kulunum ve gücüm yettiği kadar ezelde Sana verdiğim ahd ü va'ad üzere sâbitim. Allah'ım işlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana ihsan buyurduğun ni'metini zât-ı ulûhiyetine i'tirâf ederim. Günâhımı da î'tirâf ederim. Binâenaleyh günâhımı Sen yarlığa! Çünkü günah yarlığamak, kimsenin haddi değildir, ancak Sen yarlığarsın! Resûl-i Ekrem buyurur ki: Bu seyyidü'l-istiğfâr du'âsını her kim kalbiyle sevab ve fazîletine inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse, o kimse ehl-i Cennet câmiasındandır. Her kim de sevam ve fazîletine inanarak gece okur da sabah olmazdan önce ölürse, o kimse de ehl-i Cennet zümresindendir.

Hadis No: 2141

Konu: Tevbe-istiğfar (4)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Günde Yetmişten Ziyâde İstiğfar Buyurmaları
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Vallahi ben Allah'a günde yetmiş def'adan çok muhakkak istiğfâr ve tevbe ederdim! buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 2142

Konu: Tevbe-istiğfar (4)
Başlık: Abdullâh İbn-i Mes'ûd Ve Kudret-i Edebiyesini İfâde Eden Bir Rivâyeti
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

(Tâbi'î büyüklerinden Hâris İbn-i Süveyd) iki hadîs rivâyet etmiştir. Bunun birisi Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'den, öbürüsü İbn-i Mes'ûd (şahsî bir mütâlea olarak) der ki: Mü'min kişi (irfan nûriyle) günahlarını (hayâlinde büyüterek) şöyle görür: Gûyâ o mü'min bir dağın eteğinde oturuyor ve dağın üzerine çökmesinden Korkuyor. Fâcir kişi de günahlarını, burnunun üstüne konan bir sinek gibi sanır. Râvî (İbn-i Şihâb) der ki: Bu hadîsi bana şeyhin eli burnunun üstünde olarak rivâyet etti. Sonra İbn-i Mes'ûd (Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'den rivâyet ederek) der ki: Allah kulunun tevbesinden şu kişinin ferâhından çok ferahlanır ki (seferber bir halde olan) bu kişi, yanında devesi, üstünde suyu, azığı olduğun halde varıp sahrâda korkunç bir yere inmiş, başını yere koyarak hafif bir uyku uyumuştu. Uyanınca devesinin başını alıp gittiğini anladı. (Adamcağız devesini aramağa çıktı). Harâret, susuzluk, yâhut Allah'ın dilediği ıztırab adamcağızın üzerinde şiddetle icrâ-yı te'sîr edince (kendi kendisine) eski yerime olsun döneyim, diye dönüp geldi. Az bir uyku kestirip sonra başını kaldırınca devesini yanında buldu.

Hadis No: 2143

Konu: Hz. Peygamber'in Duâları;yataktan Kalkınca Okunacak Duâ;yatarken Okunacak Duâ
Başlık: Hazret-i Peygamber Yatarken Ettiği Du'âlar Hakkında Huzeyfe, Berâ', İbn-i Abbâs, Ebû Hüreyre Radiya'llâhu Anhüm Rivâyetleri (5)
Ravi: Hüzeyfe İbni'l-yemân
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem gece yatağına girince (sağ) elini (sağ) yanağının altına kordu. Ve: Bismike'llahümme emûtü ve ahyâ' = Allah'ım! Sen'in adını anarak ölürüm ve dirilirim (uyurum, uyanırım) der idi. Uykudan kalkınca da: El-Hamdü li'llâhi'llezî ahyânâ ba'de mâ emâtenâ ve ileyhi'n-nüşûr = O Allah'a hamd ederim ki beni öldükten sonra dirilten O'dur. Öldükten sonra (ba's için) dirilmemiş de (böylece) O'na âitdir.

Hadis No: 2144

Konu: Hz. Peygamber'in Duâları;yatarken Okunacak Duâ (2)
Başlık: Hazret-i Peygamber Yatarken Ettiği Du'âlar Hakkında Huzeyfe, Berâ', İbn-i Abbâs, Ebû Hüreyre Radiya'llâhu Anhüm Rivâyetleri (5)
Ravi: Berâ' B. Âzib (31)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra şöyle du'â ederdi: Allahümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvadtü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke rağbeten ve rehbeten ileyke lâ melcee ve lâ mencâe minke illâ ileyke âmentü bi-kitâbike'llezî enzelte ve Nebîyyike'llezî erselte = Allah'ım! Kendimi Sana teslîm ettim, yüzümü Sana çevirdim, işimi Sana ısmarladım, Sana i'timâd ettim, Sen'i dilerim ve Sen'den korkarım, Sen'den başka sığınacak (Mahmî), Sen'den başka kurtaracak (halâskâr) yoktur; halâs ve himâye ancak sana âitdir. Allah'ım indirdiğin Kitab'ına inandım ve gönderdiğn Peygamber'ine îmân ettim. (Resûl-i Ekrem buyurdu ki: Bir kimse, bu kelimeleri okur da, sonra o gece içinde ölürse, o kimse İslâm fıtratı ve yaradılışı üzerine ölür).

Hadis No: 2145

Konu: Hz. Peygamber'in Duâları (8)
Başlık: Hazret-i Peygamber Yatarken Ettiği Du'âlar Hakkında Huzeyfe, Berâ', İbn-i Abbâs, Ebû Hüreyre Radiya'llâhu Anhüm Rivâyetleri (5)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Rivâyete göre, İbn-i Abbâs: Bir gece ben (Peygamber'in kadınlarından teyzem) Meymûne'nin yanında kalmıştım, diye hadîsini zikretmişti ki, bu hadîs yukarıda geçti. Burada İbn-i Abbâs şu du'ânın Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in du'âsından olduğunu rivâyet etmiştir: Allah'ım, kalbimde bir nûr kıl, gözümde de bir nûr kıl, kulağımda da bir nûr kıl, yine böyle sağımda bir nûr, solumda bir nûr, üstümde bir nûr, altımda bir nûr, önümde bir nûr, arkamda bir nûr kıl. Ve benim için umûmî ve büyük bir nûr yarat!.

Hadis No: 2146

Konu: Hz. Peygamber'in Duâları;yatarken Okunacak Duâ (2)
Başlık: Hazret-i Peygamber Yatarken Ettiği Du'âlar Hakkında Huzeyfe, Berâ', İbn-i Abbâs, Ebû Hüreyre Radiya'llâhu Anhüm Rivâyetleri (5)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Sizin biriniz yatağına yatacağı âdem bilmez ki (dünden beri) ona hangi mahlûk halef olmuştur (sonra yatsın) sonra (şöyle) du'â etsin: Rabbim! Ancak Sen'in isminle yan tarafımı yatağıma koydum. Sen'in isminle de kaldırırım. Rabb'im! Eğer canımı alacaksan bana rahmetini ihsân et, eğer hayatta bırakacaksan hayâtımı sâlih kullarıın muhâfaza ettiğin himâyenle muhâfaza buyur!.

Hadis No: 2147

Konu: Tevbe-istiğfar (4)
Başlık: Hazret-i Peygamber Yatarken Ettiği Du'âlar Hakkında Huzeyfe, Berâ', İbn-i Abbâs, Ebû Hüreyre Radiya'llâhu Anhüm Rivâyetleri (5)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sakın sizin biriniz: Allah'ım! Dilersen beni mağfiret eyle; Allah'ım! Dilersen bana merhamet eyle, diye du'â etmesin! Azim ve kat'iyyetle, kesin olarak (Yâ Rab! Beni afvet, bana merhamet et, diye) du'â etsin! Çünkü Allah'ı icbâr eden (hiç bir kuvvet) yoktur.

Hadis No: 2148

Konu: Acele Etmek;duâ
Başlık: Du'ânın Kabûlü Husûsunda Acele Edilmemesi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden her birinizin du'âsı isti'câl edilmedikçe kabûl olunur: İnsan (acele eder de) Du'â ettim de kabûl olunmadı der.

Hadis No: 2149

Konu: Hz. Peygamber'in Duâları;hüzün Ve Keder Halinde Okunacak Duâ
Başlık: Hazret-i Peygamber'in Hüzün Ve Keder Zamânındaki Duâsı
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in hüzün ve keder hâlinde şu meâlde du'â buyurduğu rivâyet olunmuştur: İbâdete lâyık hiç bir ilah yoktur; ancak azamet ve vekar sâhibi Allah vardır. İbâdete lâyık hiç bir ilâh yoktur; ancak Arş-ı A'zam sâhibi Allah vardır. İbâdete lâyık hiç bir ilâh yoktur; ancak göklerin ve yerin sâhibi ve arş-ı kerîmin mâliki Allah vardır.

Hadis No: 2150

Konu: Hz. Peygamber'in Duâları (8)
Başlık: Hazret-i Peygamber Cehd-i Belâdan, Derk-i Şakâdan, Sû-i Kazâdan, Şemâtet-i A'dâdan Allâh'a Sığınırdı (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem cehd-i belâ'dan, derk-i şeka'dan, sû-i kazâ'dan, şemâtet-i a'dâ'dan Allaha sığınırdı. Bu hadîsin râvîlerinden birisi olan Süfyân (İbn-i Üyeyne) der ki: Ebû Hüreyre'in bu hadîsi üç şey idi. Birisini ben (bir zan ile) ziyâde ettim. Bilmiyorum ki, ziyâde ettiğim bir, bu dörtten hangisidir.

Hadis No: 2151

Konu: Ağır Söz Sarfetmek
Başlık: Hazret-i Peygamber Cehd-i Belâdan, Derk-i Şakâdan, Sû-i Kazâdan, Şemâtet-i A'dâdan Allâh'a Sığınırdı (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Ebû Hüreyre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Allah'ım! Her hangi bir mü'mine ağır bir söz söylemiş olursam sen o sözümü Kıyâmet gününde o mü'min için sana yakınlığa vesîle kıl! buyurduğunu işitmiştir.

Hadis No: 2152

Konu: Hz. Peygamber'in Duâları (8)
Başlık: Sa'd İbn-i Ebî Vakkâs'ın: Resûl-i Ekrem Bize Buhulden, Korkaklıktan, Erzel-i Ömürden, Dünyâ Fitnesinden, Kabir Azâbından İstiâze Etmemizi Emrederdi, Hadîsi
Ravi: Sa'd B. Ebî Vakkâs (17)
Hadis:

Rivâyete göre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şu (meâldeki) kelimelerle du'â olunmasını emrederdi: Allah'ım! Buhülden (cimrilikten) Sana sığınırım, korkaklıktan da sığınırım, erzel-i ömür (denilen ihtiyarlığın bunaklığın) dan da sığınırım, dünyâ fitnesinden yâni deccal şerrinden de sığınırım, kabir azâbından da Sana sığınırım!.

Hadis No: 2153

Konu: Hz. Peygamber'in Duâları (8)
Başlık: Du'â Ve İstiâze Hakkında Hazret-i Âişe'nin Uzun Bir Rivâyeti
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle du'â ederdi: Allah'ım! Tenbellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, günâhtan, ödeklikten, kabir suâlinden ve kabir azâbından, Cehennem ateşinden ve Cehennem azâbından, zenginlik gurûrunun şerrinden, yoksulluk sefâletinden Sana sığınırım! Allah'ım! Bir gözü silik Deccâl'in şerrinden Sana sığınırım! Allah'ım! Günâhlarımın kirini (el deymedik) kar, buz suyu ile yıka, kalbimi de günâhlardan -beyaz elbîseyi kirden temizler gibi- pâkla; benimle günâhlarımın arasını da doğu ile batı arası uzaklığı kadar uzak kıl!

Hadis No: 2154

Konu: Hz. Peygamber'in Duâları (8)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in En Çok Duâsı: (rabbenâ Âtinâ Fi'd-dünyâ Haseneten Ve Fi'l-âhireti Haseneten) Du'âsı İdi (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in en çok okuduğu du'â şu idi dediği rivâyet olunmuştur: Allahümme âtina fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr = Rabbimiz, bize dünyâda bir güzellik ver, âhirette de bir güzellik ver, ve bizi ateş azâbından koru!

Hadis No: 2155

Konu: Hz. Peygamber'in Duâları (8)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in En Çok Duâsı: (rabbenâ Âtinâ Fi'd-dünyâ Haseneten Ve Fi'l-âhireti Haseneten) Du'âsı İdi (2)
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle du'â ederdi: Allah'ım! Günâhımı, bilgisizliğimi, her işimde isrâfımı ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı affeyle. Allah'ım! Lâtîfemi ve ciddî hâlimi, hatâmı ve dileyerek işlediğim günâhımı affeyle. İ'tirâf ederim ki, bu kusurların hepsi bende vardır.

Hadis No: 2156

Konu: Hz. Peygamber'in Duâları;her Gün Okunacak Duâlar
Başlık: Lâ İlâhe İlla'llâh Vahdehû Lâ Şerike Leh, Lehü'l-mülkü Ve Lehü'l-hamd Ve Hüve Alâ Külli Şey'in Kadîr) Du'âsının Fazîleti Hakkında Ebû Hüreyre, Ebû Eyyûb, İbn-i Mes'ûd Radiya'llâhu Anhüm Rivâyetleri (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Rivâyete göre, Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim günde yüz kere Lâ ilâhe illa'llah, vahdehü lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve 'alâ külli şey'in kadîr = Allah'dan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır, O'nun eşi ve ortağı yoktur, mülk O'nundur, Hamd O'nundur, O, her şeye kadirdir derse, bu du'â o kimse için on köle âzadlamak sevâbına muâdil olur ve ona yüz hasene yazılır, yüz musîbet de ondan mahvolunur. O gün içinde akşama erişinceye kadar şeytan şerrinden eminlik olur. Ve o kimsenin bu du'âyı okumasından daha fazîletli hiç bir kimse evrâd ve ezkâr getiremez. Meğer ki bu du'âyı ondan daha çok okumuş ola!

Hadis No: 2157

Konu: Duâ
Başlık: Lâ İlâhe İlla'llâh Vahdehû Lâ Şerike Leh, Lehü'l-mülkü Ve Lehü'l-hamd Ve Hüve Alâ Külli Şey'in Kadîr) Du'âsının Fazîleti Hakkında Ebû Hüreyre, Ebû Eyyûb, İbn-i Mes'ûd Radiya'llâhu Anhüm Rivâyetleri (2)
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'den (Lâ ilâhe illa'llahu vahdehû...) hadîsini rivâyet ettikleri ve: Her kim bu du'âyı on kere okursa İsmâil Peygamber neslinden on esir âzadlamış gibi sevâba müstahak olur, buyurulduğunu naklettikleri rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 2158

Konu: Her Gün Okunacak Duâlar;tesbihin Fazîleti
Başlık: Günde Yüz Kere (sübhâna'llâh Ve Bi-hamdih) Du'âsını Okumanın Fâzîleti
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: [Her kim günde yüz kere Sübhâna'llah ve bi-hamdih = Allah'ı tesbîh ve Allah'a hamd ederim derse, o kimsenin (Allah hakkı olan) günâhları -deniz köpüğü kadar çok olsa bile- mahv ü mağfiret olunur] buyurduğu rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 2159

Konu: Allâh'ı Zikretmek (2)
Başlık: Rabbini Zikreden Mü'min Diriye, Gâfil De Ölüye Teşbîh Buyurulmuştur
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Rabbini zikreden kimse ile zikretmiyen kimsenin benzeri, diri ile ölü gibidir, buyurduğu rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 2160

Konu: Allâh'ı Zikretmek;tesbihin Fazîleti
Başlık: Allâh'ı Zikr Husûsunda Ebû Hüreyre'nin Mufassal Bir Rivâyeti
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Allah'ın bir sınıf melekleri vardır ki, bunlar yolları, sokakları dolaşırlar, ehl-i zikri ararlar, onlar Azîz ve Celîl olan Allah'ı zikreden bir cemâat bulunca biribirlerine: Aradığınıza geliniz, diye seslenirler. Bunun üzerine melekler ehl-i zikri dünyâ semâsına kadar kanadlariyel tavâf ederler. Cenâb-ı Hak onları pek iyi bildiği halde meleklere: - Kullarım ne söylüyorlar? Diye sorar. Onlar da: - (Sübhâna'llah diyerek) Sen'i tesbîh ediyorlar, (Allahü Ekber diye) Sen'i tekbîr ediyorlar, (El-Hamdü li'llah diyerek) Sana hamd ü senâ ediyorlar, sûretinde cevab verirler. Sonra Cenâb-ı Hak: - Bu kularım Ben'i görürler mi ki? Diye sorar. - Hayır, Va'llahi Sen'i göremezler, derler. - O kullarım ya beni görseler nasıl olurlar? Buyurur. - Onlar Sen'i görseler Sana ibâdet ve ubûdiyetleri daha şiddetli, temcîd ve tahmîdleri daha çetin, tesbîhleri daha çok olur, derler. Cenâb-ı Hak: - Ben'den ne diliyorlar? Diye sorar. - Cennet istiyorlar, diye cevab verirler. Cenâb-ı Hak: - Onlar Cennet'i görmüşler mi? - Hayır, Va'llahi onlar Cennet'i görmemişlerdir. - Ya onlar Cennet'i görselerdi? - Eğer görselerdi, Cennet'e karşı hevesleri daha çok, talebleri daha şiddetli, rağbetleri daha büyük olurdu. Cenâb-ı Hak: - O kullarım neden istiâze ederler? Melekler: - Cehennem'den! - Cehennem'i gördüler mi? - Hayır Ya Rabbî! Va'llahi görmediler. - Ya görselerdi nasıl olurlardı? - Ondan daha çok kaçınırlardı, korkuları daha çok olurdu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak meleklere: - Ey melekler! Sizi şâhid kılarım ki, ben bu zikreden kullarımı mağfiret ettim, buyurur. Meleklerden birisi: - O zikredenlerin arasında filân kişi vardı ki, o, zikredenlerden değildir; bir hâcet için oraya gelmiş oturmuştu, der. Cenâb-ı Hak: - O mecliste oturanlar öyle sâhib-i kemâl kimselerdir ki, onlarla birlik oturanlar şakî olamaz, cevâbını verir.

Hadis No: 2161

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 165 misafir olmak üzere toplam 165 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165,
Reklamlar:

Faruki.net