Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
EBVÂBÜ'L-ÖMRE
         Bu bölümde toplam 14 Hadisi Şerif var.
Konu: Hacc-ı Mebrûr;haccın Fazîleti;ulû'l-emre İtâat
Başlık: Ömrenin Fazîleti Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in: Ömre, kendisiyle öbür ömre arasındaki zaman içinde işlenilen (küçük) günâhlara keffârettir. (Kendisinde riyâ ve süm'a bulunmayan) hacc-ı mebrûrün de sevâbı, bâzı günahların afvına munhasır olmayıp Cennet (e dâhil olmak) dır buyurduğu rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 844

Konu: Hz. Peygamber'in Umreleri;ulû'l-emre İtâat (3)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Ömresinin Kemiyeti Hakkında Hazret-i Âişe Ve İbn-i Ömer Rivâyetleri (2)
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Ravi'den hacdan evvel (îfâ edilen) ömre (nin hükmü) sorulmuş, o da : beis yoktur, diye cevâb vermiş, ve: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem de haccetmezden evvel ömre etti, demiştir.

Hadis No: 845

Konu: Hz. Peygamber'in Umreleri;ulû'l-emre İtâat (3)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Ömresinin Kemiyeti Hakkında Hazret-i Âişe Ve İbn-i Ömer Rivâyetleri (2)
Ravi: Mücâhid
Hadis:

Diyor ki, bir kerre Urve İbn-i Zübeyr ile (Medîne de) Mescid (-i Şerîf) e girdik. Abdullah İbn-i Ömer'i Hazret-i Âişe'nin hücresine istinâd eder bir halde bulduk. Bâzı kimseler de Mescid'de Duhâ namazı kılıyorlardı. İbn-i Ömer'e, bunların Duhâ namazı için Mescid'e toplanmalarının hükmünü sorduk. İbn-i Ömer: - Bid'attir, diye cevâb verdi. Sonra Urve, İbn-i Ömer'e: - Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem kaç kere ömre etti, diye sordu. İbn-i Ömer: - Birisi Receb'de olmak üzere dört ömre eyledi, diye cevâb verdi. İbn-i Ömer'in bu son cevâbındaki hatâyı kendisine reddetmeği muvâfık bulmadık. (Bu sırada) biz, Ümmü'l-mü'minîn Âişe'nin, odasında misvâk kullandığını işitiyorduk. (Müsâadeleri alınarak girdiğimizde) Urve (halası sıfati) Âişe'ye: - Anneciğim! Ebû Abdurrahmân (Abdullah İbn-i Ömer)in ne söylediğini işittin mi? diye sordu. Hazret-i Âişe: - Ne söylüyor?, dedi. Urve İbn-i Zübeyr: - İbn-i Ömer, Resûullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in, birisi Receb'te olmak üzere dört ömre ettiklerini söylüyor, dedi. (Hazret-i) Âişe: - Allâh, Ebû Abdurrahmân'a rahmet etsin! Resûlullah'ın îfâ buyurduğu ömrelerin hepsine kendisi şâhid olmuştur. Halbuki Resûlullah Receb ayında kat'iyyen ömre etmemiştir, diye cevab verdi.

Hadis No: 846

Konu: Hz. Peygamber'in Umreleri;ulû'l-emre İtâat (3)
Başlık: Bu Husûsta Enes İbn-i Mâlik Rivâyeti
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

(Hassân'ın) rivâyetine göre (Katâde tarafından Hazret-i) Enes'e: - Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem kaç ömre etti, diye sorulmuş. Enes İbn-i Mâlik cevâben: - Dört Ömre etti: 1) Hudeybiye ömresidir ki, Resûlullah'ı müşrikler (Mekke'ye duhulden) men' ettikleri zaman (Hicret'in altıncı yılı) Zilka 'de'sinde, 2) (Kazâ) ömresidir ki, Resûlullah'ın Kureyş ile yaptığı müsâlehanâme târihinin gelen senesi Zilka 'de'sinde, 3) Ci'râne ömresidir ki, zannedersem Huneyn ganîmetinin taksîmi senesi (olan sekizinci Hicret yılı) nda, (Katâde tarafından) Resûlullâh salla'llahu aleyhi ve sellem 'in kaç haccettiği de Enes'ten soruldu, o da: - Bir haccetti, diye cevâb verdi. (İbn-i Hemmâm'ın) rivâyetine göre (Hazret-i) Enes şöyle cevâb vermiştir: - Resûlullah dört ömre etti: 1) Kureyş müşrikleri Resûl-i Ekrem'i Mekke'ye duhulden men' ettikleri sene ki Hudeybiyye ömresi, 2) Hudeybiyye'den sonra gelen senedeki (Kazâ ömresi), 3) (sekizinci sene) Zilka'de (sin) de Ci'râne ömresi, 4) Vedâ Haccı ile yaptığı ömredir.

Hadis No: 847

Konu: Hz. Peygamber'in Umreleri
Başlık: Berâ' İbn-i Âzib Rivâyeti Ve Diyer Rivayetler (4)
Ravi: Berâ' B. Âzib (31)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem haccetmezden evvel Zilka'de'de iki def'a ömre etti dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 848

Konu: Ulû'l-emre İtâat (5)
Başlık: Berâ' İbn-i Âzib Rivâyeti Ve Diyer Rivayetler (4)
Ravi: Abdurrahmân İbn-i Ebî Bekr (3)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem Abdürrahmân'a (hemşîresi Hazret-i) Âişe'yi devesinin arkasına bindirip Ten'îm'den (ihramlayarak) ömre ettirmesini emir buyurdu. Sürâka İbn-i Mâlik İbn-i Cu'şum da Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem 'e (Minâ'da), Akabe'de, Akabe cemresini atarken mülâkî oldu da: - Yâ Resûla'llah! Hac aylarında ömre yapmak. Zât-ı Risâlet-Penâhîlerine mi mahsustur? diye sordu. Resûlullah da: - Hayır, yalnız bize has değildir. Belki (hükmü umûmîdir), Kıyâmete kadar dâimîdir, buyurdu.

Hadis No: 849

Konu: Umre Ecri
Başlık: Berâ' İbn-i Âzib Rivâyeti Ve Diyer Rivayetler (4)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Hac hakkında Âişe radiya'llahu anhâ'nın hadîsi kesretle tekerrür etmiş ve tamâmı (nın rivâyeti) geçmiştir. Yine Âişe radiya'llahu anhâ'dan gelen bir rivâyete Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem Âişe-i Sıddîka'ya ömre hakkında: lâkin ömre (nin ecri) senin infâk (ının derecesi) ne, veyâhud (iltizâm ettiğin) tâb ü meşakkatin (nev'ine) göredir buyurmuştur.

Hadis No: 850

Konu: İhramdan Çıkmak;kâ'be'yi Tavaf
Başlık: Berâ' İbn-i Âzib Rivâyeti Ve Diyer Rivayetler (4)
Ravi: Ebû Bekre Nufey' B. Hâris (18)
Hadis:

(Abdullah İbn-i Keysân'ın rivâyetine göre) Esmâ' her ne zaman Hacun mevkiine uğrarsa şöyle dermiş: Allah, (Resûlü) Muhammed'e salât (ve selâm) buyursun! Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem ile biz, (esnâ-yi) hacda) bu Hacun mevkiine inmiştik. O günlerde biz, yükü hafif, biniti az, azıkları az kimselerdik. Ben, kardeşim Âişe, Zübeyr ve (bizim gibi hedy sevk etmeyen) fülân ve fülân (haccı fesh ile) ömre ettik. Biz, Beyt-i tavâf edip (sa'y ve taksîrden sonra) ihramdan çıktık ve sonra hac için yeniden ihrâma girdik.

Hadis No: 851

Konu: Sa'y (3)
Başlık: Resûl-i Ekrem Bir Gazâdan, Bir Hac Veya Ömreden Döndüğünde Her Yüksek Mahalde Üç Kere Tekbîr Getirip Rivâyet Olunan Duâyı Okuduklarına Dâir İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem bir gazâdan, bir hacdan, bir ömreden döndüğünde her yüksek mahalde üç kerre tekbir getirir, sonra şöyle duâ buyururdu: Lâ ilâhe illa'llahü vahdeh; lâ şerîke leh; lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamd; ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Âyibûne, Tâibûne, Âbidûne, Sâcidûn; li-Rabbinâ hâmidûn. Sadaka'llahü va'deh ve nasara abdeh ve hezeme'l-ahzâbe vahdeh = Yâ Rab! Sen'den başka ma'bud yoktur, yalnız Sen varsın!. Sen'in şerîkin yoktur. Bütün mülk Sen'indir, bütün hamd de Sen'indir. Allah, her şey'e kadirdir. Allah'ım! Biz Sana (, bize bahşettiğin ana vatana) yöneldik; (günahlarımızdan) tevbe ediyoruz; biz, ancak Rabbımıza ibâdet, Rabbımıza secde, Rabbımıza hamd ederiz. Cenâb-ı Hak va'dinde sâdıktır; kuluna nusrat etmiştir, yalnız başına bütün (eyyâm ü mevâtindeki) şirk bölgelerini dağıtmıştır.

Hadis No: 852

Konu: -
Başlık: Feth-i Mekke Günü Resûl-i Ekrem'i Abdü'l-muttalib Âilesine Mensûb Çocukların İstikbâli
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

(Mekke'nin fethi günü) Nebî RB'i, Abdülmuttalib evlâdının oğlancıkları istikbâl etmişlerdi. Resûlullah (bunlardan) birisini (devesinin) önüne, öbürüsünü de arkasına bindirdi.

Hadis No: 853

Konu: Seferden Gece Dönmemek (4)
Başlık: Resûl-i Ekrem Bir Seferden Dönüşünde Âilesi Yanına Kuşluk Veyâhud Zeval Vakti Gelirdi Ve Gece Gelmekten Nehyederdi (3)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem (seferden dönüşünde) âilesi (nezdi) ne geceleyin gelmezdi. Ya kuşluk vakti veyâhud zevâl ile akşam arası bir zamanda gelirdi dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 854

Konu: Seferden Gece Dönmemek (4)
Başlık: Resûl-i Ekrem Bir Seferden Dönüşünde Âilesi Yanına Kuşluk Veyâhud Zeval Vakti Gelirdi Ve Gece Gelmekten Nehyederdi (3)
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem (kişinin seferden) âilesi (nezdi) ne gece gelmesini nehyeyledi dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 855

Konu: -
Başlık: Resûl-i Ekrem Bir Seferden Dönüşünde Âilesi Yanına Kuşluk Veyâhud Zeval Vakti Gelirdi Ve Gece Gelmekten Nehyederdi (3)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle dediğini (râvîsi Humeyd işitmiştir): Resûlulah salla'llahu aleyhi ve sellem bir seferden dönüp de Medîne'nin yüksek mebânîsini görünce (yollanması için) devesini salıvermek i'tiyâdında idi. Eğer deveden başka bir hayvana râkib bulunursa, onu da (yollanması için) harekete getirirdi. (Hâris İbn-i Umeyr) rivâyetinde: Medîne'ye muhabbetinden dolayı (binidini tahrîk ederdi) ziyâdesi vardır.

Hadis No: 856

Konu: Yolculuk Meşakkati
Başlık: Seferde Bulunanların Âile Nezdine Dönmeğe Müsâraat Etmeleri Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem 'in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Sefer, azabdan (elem veren) bir parçadır. O, sizin yemenizin, içmenizin, uyumanızın tadını kaçırır, intizâmını bozar. Müsâfir, sefere âid işini bitirince âilesi (nezdi) ne dönmeyi ta'cîl etsin!.

Hadis No: 857

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 159 misafir olmak üzere toplam 159 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159,
Reklamlar:

Faruki.net