Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
         Bu bölümde toplam 74 Hadisi Şerif var.
Konu: Abdestsiz Namaz Olmaz;hades
Başlık: Yel'in Abdesti Bozduğuna Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Kendisinde hades vâkı' olan kimsenin namazı (o kimse) abdest almadıkça kabûl olunmaz. buyurdu. -Hadramevt ahâlîsinden biri: Yâ Ebâ Hüreyre, hades nedir? diye sordu. Sessiz veya sesli yel. cevâbını verdi.

Hadis No: 110

Konu: Abdestin Fazîleti (2)
Başlık: Abdestin Fazîleti Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işitdim, buyuruyordu ki Benim ümmetim Kıyâmet gününde (bedenlerindeki) abdest âsârından dolayı yüzü nurlular, elleri, ayakları segililer diye (mevkıf-i hesâba veya mîzan başına) çağrılacaklardır. Ebû Hüreyre: Artık bu parlaklığını daha ziyâde uzatmak herhanginizin elinden gelirse yapsın. demiş.

Hadis No: 111

Konu: Namazda Hades Vâki' Olmak
Başlık: Abdestinin Bozulduğunu Vehmeden Kimsenin Hâli (2)
Ravi: Abdullâh B. Zeyd (2)
Hadis:

Müşârün-ileyh namazda iken kendisinde bir şey (yâni hades) vukûunu hayâl eden kimsenin hâlini Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e arzetmiş. (Resûlu'llâl salla'llâhu aleyhi ve sellem de): Bir ses veya bir koku duymadıkca (namazdan) çıkmasın. buyurmuş.

Hadis No: 112

Konu: Uyku
Başlık: Abdestinin Bozulduğunu Vehmeden Kimsenin Hâli (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gece) uyudu, hattâ horladı bile. Ondan sonra abdest almaksızın namaz kıldı. (Bu sözü) İbn-i Abbâs radiya'llâhu anhümâ'nın: Uzanıp horla(yacak kadar uyu)dı. Ondan sonra kalkıp namaz kıldı. tarzında söylediği de rivâyet olunuyor.

Hadis No: 113

Konu: Abdest Alış Şekli;namaza Hazırlık
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) Efendimiz'in Akşam Ve Yatsı Namazlarını Müzdelife'de Bir Arada Kıldığına Dâir İbn-i Abbâs Hadîsi
Ravi: Üsâme B. Zeyd B. Hârise (15)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Arefeden döndü. Caddeye girince inip su döktü. Ondan sonra abdest aldı. Şu kadar ki, bu abdesti hafif aldı. Namaz mı kılacaksın? Yâ Resûlâ'llâh diye sordum. Namaz ileride (kılınacak). buyurdu. Yine bindi. Müzdelife'ye varınca inip abdest aldı. Lâkin (bu sefer) abdesti (daha) uzunca tuttu. Sonra namaz ikâme edildi de Akşam namazını kıldırdı. Ondan sonra herkes devesini kendi durağında çökertti. Sonra Yatsı namazı ikâme edildi. (Yine) namazı kıldırdı. Ve iki namaz arasında (hiçbir namaz) kılmadı.

Hadis No: 114

Konu: -
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) İn Nasıl Abdest Aldığına Dâir İbn-i Abbâs Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Müşârün-ileyh (bir def'a) abdest aldı da yüzünü yıkadı. Şöyle ki, bir avuç su alıp ağzını çalkaladı ve burnuna çekti. Sonra bir avuç su alıp onunla ve şöylece (yâni sağ avucunu) diğer avucu ile birleştirip yüzün yıkadı. Yine bir avuç su alıp sağ elini (yâni kolunu) yıkadı. Yine bir avuç su alıp sol elini (yâni kolunu) yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra bir avuç su alıp sağ ayağına tâ yıkayıncaya azar azar döktü. Yine bir avuç su alıp ayağını, yâni sol ayağını (yine öylece) yıkadı. Ondan sonra: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'i gördüm, böyle abdest alıyordu. dedi.

Hadis No: 115

Konu: Helâya Giderken Okunacak Duâ
Başlık: Resûl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Helâya Gireceği Zaman Okuduğu Duâ
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem, helâya gir(mek iste)diği zaman ... diye duâ buyurdu.

Hadis No: 116

Konu: -
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.)in Abdest Suyunu Hazırlayan İbn-i Abbâs'a Duâsı
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kere) helâya girdi. Kendisine (yıkanacak ve abdest alacak) su (götürüp) bıraktım. Bunu (buraya) kim koydu? diye sordu. Haber verdiler. İlâhî, onun dindeki anlayışını artır. diye duâ buyurdu.

Hadis No: 117

Konu: Abdest Bozarken Kıbleye Dönmemek (2)
Başlık: Kıble İstikâmetinde Kazâ-yı Ehâcet Etmenin Kerâhetine Dâir Ebû Eyyûb-i Ensârî Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Eyyûb-i Ensârî (4)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biriniz, kazâ-yı hâcet etmek istediği vaktide Kıble'yi ne karşısına alsın, ne arkasına. (Medîne'nin) şarkına veya garbına doğru dönünüz.

Hadis No: 118

Konu: Abdest Bozarken Kıbleye Dönmemek (2)
Başlık: Kıble İstikâmetinde Kazâ-yı Ehâcet Etmenin Kerâhetine Dâir Ebû Eyyûb-i Ensârî Hadîsi (2)
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Bir takım kimseler (kazâ-yı) hâcete oturduğun zaman ne Kıble'yi karşına al, ne de Beytü'l-makdis'i. diyor. Ben (ise) bir gün bizim evin damı üstüne çıkmıştım. Resulu'llâl salla'llahu aleyhi ve sellem'in (kazâ-yı) hâcet için Beytü'l-Makdis'e karşı iki kerpiç üzerine oturduğunu (gözümle) gördüm.

Hadis No: 119

Konu: Örtünmek (2)
Başlık: Hicâb Âyetinin Sebeb-i Nüzûlü Hakkında Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in zevcât(-ı tâhirât)ı, geceleyin kazâ-yı hâcete çıktıklarında (Medîne'nin kenarında kâin) Menâsı' (nâm-ı mahall)a kadar giderlerdi. (Menâsı' denilen yer ise) açık bir yerdir. Ömer (radiya'llâhu anh) Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e: Kadınlarını kapa (yâni evden dışarıya çıkmaktan men' buyur.) derdi de Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (onun dediğini vahye intizâren) yapmıyordu. (Nihâyet) Ümmehât-ı Mü'minîn'den ... bir gece Yatsı namazı vaktinde çıktı. (Sevde radiya'llâhu anhâ) uzun boylu bir hâtun idi. Ömer, hicâb (yâni tesettür-i nisvân) emrinin nâzil olmasına o kadar harîs idi ki, ona: Yâ Sevde, bilmiş ol ki biz seni tanıdık. diye bağırdı. Bundan sonra Allâhu Teâlâ hicâb (Âyetin)i inzâl etti.

Hadis No: 120

Konu: İstincâ
Başlık: Su İle İstincâ Hakkında Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (kazâ-yı) hâcete çıktığı zaman bir çocukla berâber yanımızda bir su mıtharası olduğu halde (hizmet için) gelirdik. Enes radiya'llâhu anh'in: ...... yanımızda bir su mıtharası ile bir harbe olduğu halde ..... dediği de rivâyet olunuyor ki, su ile istincâ edildiğini anlatmak istiyor.

Hadis No: 121

Konu: İstincâ;su İçme Âdâbı
Başlık: Bir Şey İçerken İçine Hohlamamak Ve İstincâyı Sol Elle Yapmak Hakkında Ebû Katâde Hadîsi
Ravi: Ebû Katâde Hâris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İçinizden biri, bir şey içtiğinde kabın içine hohlamasın, helâya gittiğinde zekerine sağ eliyle dokunmasın. Sağ eliyle de silinmesin (yâni istincâ etmesin).

Hadis No: 122

Konu: İstincâda Taş Kullanmak (2)
Başlık: Resûl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Yürürken Arkasına Dönüp Bakmadığı Ve Taşla İstincâ Ettiğine Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: (bir kere) Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (kazâ-yi) hâcet için çıktığında arkasından gittim. (yürürken) arkasına dönüp bakmak âdeti değildi. Kendisine yaklaştım. Istinfâd (yâni istincâ) için bana taş ara. buyurdu, yâhud buna benzer bir söz söyledi. (Şu kadar ki,) bana ne kemik getir, ne fışkı. dedi. Eteğimin içinde bir kaç taş getirip yanına koydum ve nezdinden savuştum. (Hâcetini) kazâ ettiği zaman onları kullandı.

Hadis No: 123

Konu: İstincâda Taş Kullanmak (2)
Başlık: İstincânın Üç Taşla Yapılacağına Dâir İbn-i Mes'ûd Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kere) kazâ-yı hâcete gitti. Üç taş getir. diye bana emretti. İki taş buldum. Üçüncüsünü aradımsa da bulamadım. Bir fışkı alıp (ve hepsini birden) götür(üp ver)düm. İki taşı alıp fışkışı attı ve Bu, pistir. dedi.

Hadis No: 124

Konu: Abdest Alış Şekli (5)
Başlık: Resûlullâh (s.a. Ve S.) İn Nasıl Abdest Aldığına Dâir Rivâyetler (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle demiştir: (bir def'a) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (abdest a'zâsını) birer kere (yıkayarak) abdest aldı.

Hadis No: 125

Konu: Abdest Alış Şekli (5)
Başlık: Resûlullâh (s.a. Ve S.) İn Nasıl Abdest Aldığına Dâir Rivâyetler (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kere a'zâsını) ikişer kere (yıkayarak) abdest aldı.

Hadis No: 126

Konu: Abdest Alış Şekli (5)
Başlık: Hatırına Namazdan Başka Bir Şey Getirmeden Namaz Kılan Kimsenin Geçmiş Günahları Affedilceğine Dâir Hazret-i Osmân Hadîsi
Ravi: Osmân B. Affân (6)
Hadis:

Müşârün-ileyh (bir kere) bir kab (içinde su) iste(yip abdest al)di. Sonra elini kabın içine sokup ağzını çalkaladı. Ve burnuna su verip yine çıkardı. Sonra yüzün ve ellerini dirseklerine kadar üç kere yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra iki ayağını üç kere topuklarına kadar yıkadı. Ve (nihâyet) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Her kim şu abdestim gibi abdest alıp iki rek'at namaz kılar ve bu iki rek'at içinde hatırına (namaz ile münâsebeti olmayan) bir şeyi getirmezse ne kadar geçmiş günâhı varsa mağfûr olur. buyurduğunu söyledi.

Hadis No: 127

Konu: Abdestin Fazîleti (2)
Başlık: Abdest Ve Namazın Küçük Günahlara Keffâret Olduğuna Dâir Hazret-i Osman Hadîsi
Ravi: Osmân B. Affân (6)
Hadis:

Size bir hadîs nakledeyim ki, Kitâbu'llâh içinde bir Âyet olmasaydı onu size söylemezdim. Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim, şöyle buyuruyordu: Hiçbir kimse yoktur ki abdest alsın da (âdâb ve erkânına) hüsn-i riâyet etsin, sonra (farz olan) namazı kılsın da o abdest ile (daha sonraki) namazı kılıncaya kadar (geçen zamân içindeki günahları) mağfûr olmasın. -Râvî der ki: (Osmân b. Affân radiya'llâhu anh'in dediği) Âyet ... Âyet-i Kerîme'sidir.

Hadis No: 128

Konu: Burun Temizliği;istincâda Taş Kullanmak
Başlık: Abdest Ve İstincânın Âdâbı Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

(Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in Hadîs-i Kerîmi olmak üzere): Her kim abdest alırsa burnunu ayıklasın, her kim (istincâ için) taş isti'mâl ederse adedini tek yapsın (yâni üç taş kullansın) dediği rivâyet olunuyor.

Hadis No: 129

Konu: Burun Temizliği;istincâda Taş Kullanmak;sabah Temizliği
Başlık: Uykudan Kalkan Kimsenin Elini Yıkamasına Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki içinizden biri abdest alacak olduğu zaman burnuna su alsın, sonra çıkarsın. Her kim (istincâ için) taş isti'mâl ederse adedini tek yapsın. (Hiç olmazsa üç taş kullansın.) İçinizden biri uykudan uyandığında elini abdest suyu içine sokmadan evvel yıkasın. Zîrâ hiç biriniz (uyku arasında) eli, cesedinin neresine değdiğini bilemez.

Hadis No: 130

Konu: Hac Menâsikı;telbiye
Başlık: Abdullâh İbn-i Ömer'in Sünnet-i Seniyye'ye Uygun Hareketleri
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Biri gelip ravi'ye: Görüyorum, Erkân (-ı Beyt-i Muazzam) dan rükn (-i Hacer-i) Esved ile rükn-i Yemânî'den başkasına el sürmüyorsun. Görüyorum, tabaklanmış (deriden ma'mûl) na'leyn giyiyorsun. Görüyorum sarı boya kullanıyorsun. Bir de görüyorum, Mekke'de bulunduğun zaman halk, hilâl (-i Zi'l-Hicce) i görür görmez ihlâle (yâni yevm-i Arefeden evvelki gün) girmedikce ihlâle başlamıyorsun. demiş. O da cevâben demiş ki. Erkân (-ı Beyt-i Muazzam) a gelince, ben Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in Hacer-i Esved ile rükn-i Yemânîden başkasına messettiğini görmedim. Tabaklanmış (deriden ma'mûl) na'leyne gelince ben, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in üzeri kılsız (deriden ma'mûl) na'leyn giyip (ayağı) içinde (iken) abdest aldığını görüdüm. Onun için ben onları giymeyi severim. Sarı boyaya gelince Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in sarı boya ile (elbîsesini veya Lihye-i Mübârekesini) boyadığını gördüm. Ben de onun için o boya ile boyamayı severim. İhlâle gelince Resûlû'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in hayvanı (hareket için) müheyyâ olmadıkça ihlâl buyurduğunu görmedim.

Hadis No: 131

Konu: Sağdan Başlamak (2)
Başlık: Önemli İşlerde Resûl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Sağ Uzuvlarını Takdîm Ettiğine Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem ayakkabı giymekte; saçını, sakalını taramakta; abdest almakta; (hâsılı) kâffe-i husûsâtında sağdan başlamaktan hoşlanırdı.

Hadis No: 132

Konu: Hz. Peygamber'in Mu'cizeleri (7)
Başlık: Resûlullâh (s.a. Ve S.)in Mübârek Parmaklarından Su Kaynaması Mu'cizesi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: (bir kere) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'i şöyle gördüm. İkindi namazı yaklaşmıştı. Halk abdest suyu aradılar da bulamadılar. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e (bir kab içinde bir mıkdâr) abdest suyu getirdiler. Mübârek elini kabın içine soktu. Ve halka oradan abdest alsınlar diye emretti. -Enes der ki: (İşte o zaman Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in) parmakları altından (hâzırûndan) hiçbir kimse hâriç kalmamak üzere cümlesi abdest alıncaya kadar su kaynadığını gördüm.

Hadis No: 133

Konu: İhramdan Çıkış İçin Traş Olmak
Başlık: Ashâb'ın Teberrüken Peygamber (s.a. Ve S.)in Saçını Hıfzetmeleri
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (Haccetü'l-Vedâ'da) başını tıraş ettiği zaman saçından en evvel alan Ebû Talha oldu.

Hadis No: 134

Konu: Köpeğin Ağzını Soktuğu Kap
Başlık: Kelbin Ağzını Soktuğu Kabın Yedi Def'a Yıkanmasına Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleşhi ve sellem buyurdu ki, içinizden birinin kabından köpek (ağzını sokup bir şey) içerse o kabı yedi kere yıkasın.

Hadis No: 135

Konu: -
Başlık: Kelbin Ağzını Soktuğu Kabın Yedi Def'a Yıkanmasına Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in zamânında köpekler, mescidin içinde gider gelirdi de bundan dolayı (mescidi yıkamak için) hiç (su) serpmezlerdi.

Hadis No: 136

Konu: Hades;namaza Hazırlık
Başlık: Namaz Vaktinden Önce Câmiye Gitmenin Fazîleti Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki; bir kul, mescidde namaza muntazır olduğu müddetçe hep namazdadır. Meğer ki kendisinden hades vâkı' ola.

Hadis No: 137

Konu: Cimada Meni Gelmemesi Hali
Başlık: İnzâl Vâkı' Olmadan Yalnız Cimânın, Guslü Gerektirmediğine Dâir Zeyd Hadîsi, Bu Bâbda Ulemânın İcmâı (2)
Ravi: Zeyd B. Hâlid-i Cühenî (4)
Hadis:

Şöyle demiştir: Osmân b. Affân radiya'llâhu anh'e sordum, dedim ki: (Bir kimse) mucâmeat eder de menîsi nâzil olmazsa ne (yapmalıdır) dersin? Osmân (radiya'llâhu anh): Namaz için abdest aldığı gibi abdest alır, bacakları arasını yıkar. cevâbını verdi. -Osmân (radiya'llâhu anh): Bunu ben, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim. dedi.- Râvî der ki: (Bu mes'eleyi) Alî, Zübeyr, Talha, Übeyy b. Kâ'b (radiya'llâhu anhüm) den de sordum. (Hepsi de) bana böyle söylediler.

Hadis No: 138

Konu: Cimada Meni Gelmemesi Hali;dâvete Katılmak (icâbet);hz. Peygamber'e İtâat
Başlık: İnzâl Vâkı' Olmadan Yalnız Cimânın, Guslü Gerektirmediğine Dâir Zeyd Hadîsi, Bu Bâbda Ulemânın İcmâı (2)
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Ensârdan bir zâtı istedi. (O zât) başı damlayan damlaya geldi. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Gâlibâ seni aceleye getirdik. buyurdu. Evet. dedi. Bunun üzerine Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki şâyed işin aceleye gelir, yâhud (menî) kahtına uğrarsan sana (yalnız namaz) abdest(i) lâzım olur.

Hadis No: 139

Konu: Abdest Alış Şekli (5)
Başlık: Resûl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Mestleri Üzerine Meshettiğine Dâir Mugîre Hadîsi
Ravi: Muğîre B. Şu'be (7)
Hadis:

Rivâyet olunuyor ki, müşârün-ileyh de Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferde bulunmuş. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem bir hâceti (kazâ) için gitmiş. Abdest aldığı zaman suyunu Muğîre dökmeğe başlamış. (İşte bu abdestde) yüz ve ellerini yıkamışlar ve başları ile mestleri üzerine mesh buyurmuşlardır.

Hadis No: 140

Konu: Gece Namazı (teheccüt);teheccüd (8)
Başlık: Resûl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Gece İbâdeti
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Rivâyet olunuyor ki, bir gece Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in zevcât (-ı tâhirât) ından Meymûne radiya'llâhu anhâ'nın -ki teyzesidir- yanında kalmış. -İbn-i Abbâs (radiya'llâhu anhümâ) der ki, ben (başımı) yastığın enine (koyarak) uzandım. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile ehli de yastığın boyuna (başlarını koyarak) uzandılar. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem uyudu. Gece yarıyı bulduğunda, yâhud biraz evvelce, yâhud biraz sonraca uyandı. Uykuyu (gidermek için) eliyle yüzünü silmeğe başladı. Ondan sonra Sûre-i Âl-i İmrân'ın son on âyetlerini okudu. Sonra kalkıp asılı duran küçük bir kırbaya uzandı. Oradan güzelce bir abdest aldı. Sonra namaza durdu. -İbn-i Abbâs (radiya'llâhu anhümâ) der ki, (ben de) kalktım. Onun yaptığı gibi yaptım. Sonra gittim, yanına (yâni sol tarafına durdum. Sağ elini başımın üzerine koydu ve sağ kulağımı tutup büktü. Sonra iki rek'at, yine iki rek'at,, yine iki rek'at, yine iki rek'at, yine iki rek'at, yine iki rek'at kılıp ondan sonra tek (rek'atlı bir namaz) kıldı. Sonra müezzin (da'vete) gelinceye kadar yine uzandı. Ba'dehû yine kalktı, hafif iki rek'at kıldıktan sonra (Hucre-i Şerîfe'sinden) çıkıp Sabah namazını kıldırdı. Bu hadîs-i şerîf evvelce geçmişti. (Ancak şu var ki) her birinde diğerinde olmayan şeyler vardır.

Hadis No: 141

Konu: Abdest Alış Şekli (5)
Başlık: Resûlullâh (s.a. Ve S.)in Nasıl Abdest Aldığına Dâir Bir Rivâyet
Ravi: Abdullâh B. Zeyd (2)
Hadis:

Biri (gelip): Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in nasıl abdest aldığını bana gösterebilir misin? diye sormuş. O da Evet. demiş. Bunun üzerine (bir mıkdâr) su istemiş. -(Râvî der ki) ellerine su döktükten sonra iki kere yıkadı. Sonra üç def'a ağzını çalkalayıp burnuna su verdi. Sonra yüzünü üç kere yıkadı. Sonra ellerini dirseklerine kadar ikişer def'a yıkadı. Sonra iki eliyle (bütün) başını mesh edip her iki elini ileri geri götürdü. (Oradan da) başladığı yere getirdi. Ondan sonra ayaklarını yıkadı.

Hadis No: 142

Konu: Sütre (3)
Başlık: Namazda Sütre İttihâzına Dâir Ebû Cühayfe Hadîsi
Ravi: Ebû Cuhayfe (9)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir seferde) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, öğlenin sıcak zamânında yanımıza çıktı. Kendisine abdest suyu getirildi. Abdest aldı. Halk, abdest suyunun artanını alıp (teberrüken) vücudlarına (üstlerine, başlarına) sürmeğe başladılar. Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem önünde bir harbe olduğu halde Öğleyi ve İkindiyi ikişer rek'at kıldırdı.

Hadis No: 143

Konu: -
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) Efendimiz'in Hastaya Duâsı
Ravi: Sâib B. Yezîd (7)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Çocukluğumda) teyzem beni Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in yanına götürüp: Yâ Resûlâ'llâh, benim (şu) hemşîre-zâdemin ayağından ıztırâbı var. dedi. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem eliyle) başımı sığayıp bana bereket duâsı etti. Sonra abdest aldı. Abdest suyundan içtim. Sonra arkasında durdum ve iki omuzu arasında gerdek çadırının koca düğmeleri (yâhud keklik yumurtası) gibi Hâtem-i Nübüvveti gördüm.

Hadis No: 144

Konu: -
Başlık: Ferâiz Âyetinin Sebeb-i Nüzûlü (2)
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem zamânında (Âyet-i Hicâb nâzil olmadan) erkeklerle kadınlar birlikte (bir kab içinden abdest alırlardı.

Hadis No: 145

Konu: Hasta Ziyâreti (2)
Başlık: Ferâiz Âyetinin Sebeb-i Nüzûlü (2)
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem beni ıyâdete geldi. Kendimi bilmiyecek derecede hasta idim. Abdest alıp abdest suyundan üzerime döktü. Gözümü açtım. Yâ Resûlâ'llâh mîrâs (ım) kime kalacak? Benim vârislerim, kelâle (yâni usûl ve fürûumdan olmayan kimseler) dir dedim. Bunun üzerine ferâiz âyeti nâzil oldu.

Hadis No: 146

Konu: -
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) Efendimiz'in Abdest Suyu İle Bir Mu'cizesi (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir def'a) namaz vaktif girdi. (Evi) mescide yakın olanlar (abdest almağa gittiler.) (Abdesti olmayan) bir takımları da kaldı. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e içinde (pek az) su bulunan bir taş tekne getirdiler. Tekne ise içinde (geniş geniş) avuç açılamıyacak kadar küçük idi. Oradakilerin hepsi o (teknenin suyu)ndan abdest aldılar. (Enes b. Mâlik radiva'llâhu anh'den) râvî: Kaç kişi idiniz? diye sormuş. Seksen, belki de daha ziyâde idik. demiş.

Hadis No: 147

Konu: -
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) Efendimiz'in Abdest Suyu İle Bir Mu'cizesi (2)
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir def'a) Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem, içinde su bulunan bir kab istedi. Ellerini, yüzün kabın içinde yıkadıktan sonra içine (mübârek ağzından su) püskürdü. Sonra onlara: Bu sudan içiniz ve yüzünüze, göğsünüze dökünüz. buyurdu.

Hadis No: 148

Konu: Hz. Peygamber'in Hastalığı (6)
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.)in Son Hastalığına Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (hastalığı) ağırlaşıp da ağrısı iştidâd ettiği zaman benim evimde bakılmak üzere zevcât (-ı tâhirât)ından izin istedi. onlar da izin verdiler. (Ondan sonra) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, bir tarafında Abbâs (radiya'llâhu anh), diğer tarafında da bir zât olduğu halde ayakları yerde sürünerek çıktı. -Âişe (radiya'llahu anhâ) naklederdi ki, Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem evine girip de ağrısı iştidâd ettikten sonra: Üzerime, bağları çözülmedik yedi kırba su dökün. (Böylelikle) vücûdümde biraz hıffet bulup halka belki vasiyyette bulunabilirim. buyurdu. Bunun üzerine Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, zevce-i (pâki) Hafsa (radiya'llâhu anhâ)nın (malı olan) bir (bakır, yâhud ağaç) liğen içine oturtuldu. Sonra o kırbaların suyunu üzerine dökmeğe başladık. Nihâyet: Artık oldu! diye işâret buyurdu. Ondan sonra halkın yanına çıktı.

Hadis No: 149

Konu: Hz. Peygamber'in Mu'cizeleri (7)
Başlık: Peygamber Aleyhi's-selâm'ın Parmakları Arasında Su Kaynadığına Dâir Enes Hadîsleri
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kere) bir kab su istedi. İçinde biraz su bulunan ağzı geniş, dibi dar bir kab getirildi. Parmaklarını içine koydu. -Enes (radiya'llâhu anh) der ki, artık (mübârek) parmakları arasından suyun kaynadığını temâşâya daldım. O sudan abdest alanları yetmiş ile seksen arasında tahmîn ettim.

Hadis No: 150

Konu: -
Başlık: Gusülde Ve Abdestde Ne Mikdar Su Kullanılacağına Dâir Enes Hadîsleri
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem bir sâ' ve nihayet beş müd (mıkdârı su) ile gusleder, bir müd (mıkdârı su) ile de abdest alırdı.

Hadis No: 151

Konu: Mest Üzerine Mesh (6)
Başlık: Mestler Üzerine Meshin Cevâzı Hakkında İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in mestler (i) üzerine mesh buyurduğunu Sa'd b. Ebî Vakkâs (radiya'llâhu anh) bana söyledi. Bunu (babam) Ömer (radiya'llâhu anh) den sordum da Ömer (radiya'llâhu anh): Evet (mesh buyurdu). (Hem de) Sa'd (radiya'llâhu anh) Nebiyy-i Ekrem sall'allâhu aleyhi ve sellem'den rivâyeten sana birşey söylerse onu artık başkasına sorma. cevâbını verdi.

Hadis No: 152

Konu: Mest Üzerine Mesh (6)
Başlık: Abdestli İken Giyilen Mestler Üzerine Meshin Cevâzı Hakkında Rivâyetler (3)
Ravi: Amr B. Ümeyye Ed-damrî (3)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in mestler(i) üzerine mesh ettiğini gördüğü rivâyet olunuyor.

Hadis No: 153

Konu: Mest Üzerine Mesh (6)
Başlık: Abdestli İken Giyilen Mestler Üzerine Meshin Cevâzı Hakkında Rivâyetler (3)
Ravi: Amr B. Ümeyye Ed-damrî (3)
Hadis:

Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in sarığına ve mestlerine mesh buyurduğunu gördüm. dediği rivâyet olunuyor.

Hadis No: 154

Konu: Mest Üzerine Mesh (6)
Başlık: Abdestli İken Giyilen Mestler Üzerine Meshin Cevâzı Hakkında Rivâyetler (3)
Ravi: Muğîre B. Şu'be (7)
Hadis:

Şöyle demiştir: Bir seferde Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte idim. (Abdest aldığı sırada) mestlerini çıkarmağa davrandım. İlişme. Zîrâ ben ayaklarımı tâhir (yâni abdestli) iken (mestlerimin) içine soktum. buyurdu. Ve (mestleri) üzerine meshetti.

Hadis No: 155

Konu: Et Yedikten Sonra Namaz Kılmak (2)
Başlık: Pişmiş Yemek Yemekle Abdestin Bozulmayacağına Dâir Hadîsler (4)
Ravi: Amr B. Ümeyye Ed-damrî (3)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in, pişmiş koyun küreğinden (et) kesip yediğini gördüm. (O sırada Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) namaza çağırıldığı. Bıçağı, (Eti elinden) bırakıp abdest almadan namaza durdu.

Hadis No: 156

Konu: -
Başlık: Pişmiş Yemek Yemekle Abdestin Bozulmayacağına Dâir Hadîsler (4)
Ravi: Süveyd B. Nû'mân (2)
Hadis:

Şöyle demiştir: Hayber yılında Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte (sefere) çıktıktı. Sahbâ'ya -ki Hayber'in alt başlarındadır- varıldıkta (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem inip) İkindiyi kıldırdı. Sonra (mevcud) azıkları istedi. Kavuddan başka bir şey getirmediler. Islatsınlar diye emretti. Sonra (o kavuddan) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de, biz de yedik (içtik) sonra Akşam namazına kalktı, ağzını çalkaladı. Biz de (ağzımızı) çalkaladık. Sonra abdest almadan namaza durdu.

Hadis No: 157

Konu: Et Yedikten Sonra Namaz Kılmak (2)
Başlık: Pişmiş Yemek Yemekle Abdestin Bozulmayacağına Dâir Hadîsler (4)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Meymûne B. El-hâris (5)
Hadis:

Hânesinde Resûl-i Ekrem'in, bir kürek (etin) den yedikten sonra abdest almadan namaza durduğu rivâyet olunuyor.

Hadis No: 158

Konu: -
Başlık: Pişmiş Yemek Yemekle Abdestin Bozulmayacağına Dâir Hadîsler (4)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem süt içip ağzını çalkaladı. Ve: Bu yağlıdır. buyurdu.

Hadis No: 159

Konu: Namazda Uyuklamak (2)
Başlık: Uyuklarken Namaz Kılmanın Kerâhetine Dair İbn-i Abbâs Hadîsi (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biriniz namaz kılarken uyuklarsa uykusu dağılıncaya kadar yatsın. Zîrâ uyuklayarak namaz kılarsa istiğfâr edeyim derken belki kendine sebbeder.

Hadis No: 160

Konu: Namazda Uyuklamak (2)
Başlık: Uyuklarken Namaz Kılmanın Kerâhetine Dair İbn-i Abbâs Hadîsi (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in Biriniz namazda uyuklarsa uyusun. Tâ ki ne okuduğunu bilsin. buyurduğu rivâyet olunuyor.

Hadis No: 161

Konu: Her Namaz İçin Ayrı Abdest Almak
Başlık: Nebiyy-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Her Namaz İçin Abdest Tâzelediklerine Dâir Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in her namaz vaktinde abdest al (mak mu'tâd-ı şerîfleri ol)dığı rivâyet olunuyor. (Ya siz nasıl yapardınız? suâline cevâben) Enes (radiya'llâhu anh): (Bize gelince) her birimize hades vâkı' olmadıkca (bir vakitten ziyâde namaz için) bir abdest kifâyet ederdi. demiştir.

Hadis No: 162

Konu: Koğuculuk;sidikten Korunmak
Başlık: Bevlinden Sakınmayan Ve Koğuculuk Yapan Kimselerin, Kabirlerinde Azâb Gördüklerine Dâir İbn-i Abbâs Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir def'a) Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Medîne, yâhud Mekke bahçelerinden birinin yanından geçiyordu. Kabirlerinde azab gören iki insanın sesini duydu. Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem: Bunlar azab görüyorlar. Hem de azab görmeleri büyük bir şey için değildir. buyurduktan sonra (yine devâm ederek): Evet (günâhları büyüktür) biri, bevlinden istibrâ etmez (yâni sakınmaz) di, diğeri de koğuculuk ederdi. buyurdu. Ondan sonra yaprakları soyulmuş tâze bir hurma dalı istedi. Dalı iki parça etti. Her birinin kabri üzerine birer parça dikti. Yâ Resûlâ'llâh, bunu ne için yaptın! diye sordular. Bunlar tâze kaldıkca belki (azapları) hafifler. cevâbını verdiler.

Hadis No: 163

Konu: -
Başlık: Resûl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Su İle İstincâ Ettiğine Dâir Hazret-i Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (kazây-ı) hâceti için dışarıya çıktığında kendisine su götürürdüm. O da onunla yıkanırdı.

Hadis No: 164

Konu: Kolaylık Göstermek (4)
Başlık: Dinde Güçlük Değil Kolaylık Gösterilmesine Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: A'râbî'nin biri mescid'(in bir tarafın) de durup bevletti. Oradakiler bağrıştılar. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem onlara buyurdu ki, bırakın (işini görsün)... sonra bevlinin üzerine bir kova su dökün. Zîrâ siz güçlük değil, kolaylık göstermek üzere meb'ûs olmuşsunuzdur.

Hadis No: 165

Konu: Çocukları Sevmek;sidiğin Temizlenmesi
Başlık: Resûl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in, Üstüne Bevleden, Henüz Yemek Yemiyen Erkek Süt Çocuğunun Bevli Üzerine Su Serpmekle Yetinmesi (3)
Ravi: Ümmü Kays Bint-i Mıhsan (2)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e henüz taâm edemeyen (yâni süt emen) küçük bir oğlumu götürdüm. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem çocuğu kucağına oturttu. Çocuk (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in) rubasını bevletti. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) su isteyip (üstüne) azar azar döktü de yıkamadı.

Hadis No: 166

Konu: -
Başlık: Resûl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in, Üstüne Bevleden, Henüz Yemek Yemiyen Erkek Süt Çocuğunun Bevli Üzerine Su Serpmekle Yetinmesi (3)
Ravi: Huzeyfe B. El-yemânî (15)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kere Ensârdan) bir kavmin sürpüntülüğüne varıp ayakta su döktü. Sonra su istedi. Bir mıkdâr su götürdüm. Onunla abdest aldı.

Hadis No: 167

Konu: Abdest Bozarken Gizlenmek
Başlık: Resûl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in, Üstüne Bevleden, Henüz Yemek Yemiyen Erkek Süt Çocuğunun Bevli Üzerine Su Serpmekle Yetinmesi (3)
Ravi: Huzeyfe B. El-yemânî (15)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den uzaklaştım. Bana işâret etti. Yanına vardım. Ve işini birinceye kadar (zât-ı şerîfini setr için) ardında durdum.

Hadis No: 168

Konu: Hayız Kanının Temizlenmesi
Başlık: Hayız Eseri Olan Elbîsenin Ne Şekilde Temizleneceğine Dâir Esmâ' (r.a.) Hadîsi
Ravi: Esmâ' B. Ebî Bekr (13)
Hadis:

Şöyle demiştir: Bir kadın Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e gelip: (Yâ Resûlâ'llâh,) birimiz, elbîse (si) üzerinde hayz (eseri) görürse ne yapsın buyurursun? diye sordu. (Resûlu'llâl salla'llâhu aleyhi ve sellem): Elbîsesini (eliyle) uvaladıktan sonra (üzerine) su döküp sıkar. Sonra azar azar üzerine su döker. Ondan sonra onunla namaz (ını) kılar. buyurdu.

Hadis No: 169

Konu: İstihâza (2)
Başlık: İstihâza Ve Hükmü Hakkında Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Fâtıma bint-i Ebî Hubeyş (radiya'llâhu anhâ) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in yanına gelip: Yâ Resûlâ'llâh, ben istihâzaya müptelâ bir kadınım. Temizlenemiyorum, namazı terk mi edeyim? diye sordu. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Hayır, bu hayız değildir. Bir damar (dan gelen kan) dır. Senin (asıl) hayızın (ın başlama zamânı) geldiği vakit namazı bırak. Kesilme zamânı gelince de kanını yıkadıktan (ve iğtisâl ettikten) sonra namaz kıl. Ondan sonra (yine) o vakit gelinceye kadar her namaz için abdest al. buyurdu.

Hadis No: 170

Konu: Meninin Temizlenmesi
Başlık: Elbîsedeki Menînin Yıkanmasına Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in rubasından cenâbet eserini yıkardım da elbîsesinde (yer yer) su ıslaklığı göründüğü halde namaza çıkardı.

Hadis No: 171

Konu: Kısas (2)
Başlık: Hârre Vak'ası
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Ukl veya Ureyne kabîlelerinden bâzı kimseler (Medîne'ye) geldiler. (Tutuldukları) mîde ağrısından (veya istiskâ hastalığından) dolayı Medîne'de ikâmet etmek istemediler. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (Beytü'l-mâl-i Müslimîne âid) sütlü develerin bulunduğu yere gidip develerin bevillerinden ve sütlerinden içmelerini emretti. (Oraya) gittiler. Sıhhat bulunca Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in çobanını öldürüp ve develerini önlerine katıp götürdüler. Bu haber sabah vakti geldi. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) arkalarından (adam) koşturdu. Gün yükselince herifleri getirdiler. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem kısâs olarak) ellerinin, ayaklarının kesilmesini emretti. (Bu cânîlerin) gözleri de oyulup Harre (denilen yere) atıldılar ki (ölünceye kadar) su istediler de kendilerine su verilmedi.

Hadis No: 172

Konu: -
Başlık: Koyun Ağıllarında Namaz Kıldırıldığına Dair Rivayet
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in mescid binâ olunmadan evvel koyun ağıllarında namaz kıldırdığı rivâyet olunuyor.

Hadis No: 173

Konu: Yiyecek İçine Fare Düşmesi
Başlık: İçinde Fâre Ölen Yağın Hükmü
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Meymûne B. El-hâris (5)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den (donmuş) yağın içine düş(üp öl)müş fâre (nin hükmü) soruldu. Fâre ile etrâfındakini (alıp hepsini) atınız, yağınızı da yiyiniz. buyurdu.

Hadis No: 174

Konu: -
Başlık: Allâh Yolunda Savaşmanın Fazîleti Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslümanın Allah yolunda alacağı her yara, Kıyâmet gününde yeni açıldığı andaki hey'eti üzerine kan fışkırıyor gibi görünür: rengi kan rengi, fakat kokusu misk kokusu.

Hadis No: 175

Konu: Durgun Suya Abdast Bozmak
Başlık: Durgun Suya Bevletmenin Nehyine Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki; hiç biriniz, akmayan durgun suya bevl ettikten sonra ondan (su alıp) yıkanmasın.

Hadis No: 176

Konu: Müşriklerin Hz. Peygamber'e Eziyetleri (2)
Başlık: Peygamber Aleyhi's-selâm'a Kureyş Rüesâsının Ezâsı Ve Resûlullah'ın Bedduâsı (2)
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kere) Beyt(-i Muazzam)in yanında namaz kılıyordu. Ebû Cehil ile bâzı arkadaşları da oturuyorlardı. Derken biri, diğerlerine: Falancalarda (yeni boğazlanan) devenin döl eşini hanginiz (muhteviyâtiyle berâber) getirip secdeye vardığında Muhammed'in sırtına kor? dedi. Oradakilerin en şakîsi seğirdip getirdi. Bekledi, tâ Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem secdeye varınca iki omuzu arasına mübârek sırtının üzerine koydu. Ben ise hiçbir işe yaramıyarak (bel bel) bakıyordum. (Ah, ne olurdu o zaman) elimde kuvvet olaydı. -(İbn-i Mes'ûd radiya'llâhu anh) der ki, (herifler) gülmeğe ve (eğlenmek için bu işi) birbirine isnâd etmeğe başladılar. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ise secdeden başını kaldırmıyordu. Nihâyet Fâtıma (radiya'llâhu anhâ) gelip onu sırtından attı. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) başını kaldırdı. (Namazı itmâm buyurduktan) sonra (da) üç kere: İlâhî, Kureyşi sana havâle ederim. (diye duâ) buyurdu. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in) aleyhlerinde böyle duâ buyurması onlara (pek) girân geldi. Zîrâ o makamda duânın müstecâb olduğuna kâil idiler. Ondan sonra (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem birer birer) isim sayarak: İlâhî, Ebû Cehl'i sana havâle ederim, Utbe b. Rebîa'yı, Şeybe b. Rebîa'yı, Velîd b. Utbe'yi, Ümeyye b. Halef'i, Ukbe b. Ebî Muayt'ı sana havâle ederim. buyurdu. Yedinciyi de saydıysa da (ismini) râvî unutmuştur.- İbn-i Mes'ûd (radiya'llâhu anh) der ki nefsim, kabza-i kudretinde olan Allâh'a kasem ederim ki Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (bu) saydıklar(ının ekser)ını Kalîb'de yâni Bedir çukurunda serilmiş gördüm.

Hadis No: 177

Konu: Tükrüğün Temiz Olduğu
Başlık: Peygamber Aleyhi's-selâm'a Kureyş Rüesâsının Ezâsı Ve Resûlullah'ın Bedduâsı (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Salla'llâhu aleyhi ve sellem (namazda iken) elbîsesinin içine tükürdü. dediği rivâyet olunuyor.

Hadis No: 178

Konu: Kanı Temizlemek
Başlık: Uhud'da Peygamber (s.a. Ve S.)in Yaralanması
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in yarası ne ile müdâvât edildi? diye kendisine sorulan suâle cevâben şöyle dediği rivâyet olunuyor: Bunu benden ziyâde bilen kalmadı. Alî (b. Ebî Tâlib radiya'llâhu anh) kalkanı ile su getiriyor, Fâtıma (radiya'llâhu anhâ) da (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in) yüzündeki kanı yıkıyordu. (Sonra) bir hasır (parçası) alınıp yakıldı. Ve yarası onunla dolduruldu.

Hadis No: 179

Konu: Diş Temizliği;misvak Kullanmak
Başlık: Misvâk Kullanmanın Fazîletine Dâir Hadîsler (3)
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir def'a) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in yanına vardım. Elindeki bir misvâk ile dişini temizlediğini ve ağzında misvâk olduğu halde öğürür gibi (ö', ö') dediğini gördüm.

Hadis No: 180

Konu: Misvak Kullanmak (3)
Başlık: Misvâk Kullanmanın Fazîletine Dâir Hadîsler (3)
Ravi: Huzeyfe B. El-yemânî (15)
Hadis:

Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem gece kalkınca ağzını misvâk ile oğardı. dediği rivâyet olunuyor.

Hadis No: 181

Konu: Büyüye Hürmet;misvak Kullanmak
Başlık: Misvâk Kullanmanın Fazîletine Dâir Hadîsler (3)
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, rü'yâda kendimi bir misvâk ile dişlerimi ovar gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvâk'ı en küçüğüne uzattım. Bana: Büyüğüne ver. denildi. Ben de büyüğüne verdim.

Hadis No: 182

Konu: Uykudan Önce Duâ Etmek;yatarken Temizlenmek
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.)in Berâ' İbn-i Âzib (r.a.)e Yatma Âdâbını Öğretmesi
Ravi: Berâ' B. Âzib (31)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, yatağına vardığında (ibtidâ) namaz abdesti gibi (bir) abdest al. Sonra sağ tarafına uzanıp ... de. Şâyed o gece ölecek olursan fıtrat, yâni dîn-i İslâm üzere ölürsün. Bu sözler, söyliyecek (in dünyâ kelâm) lerinin en sonu olsun. -Berâ' radiya'llâhu anh der ki, bunu Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in huzûrunda tekrâr ettim. ... ye varınca ... dedim. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Hayır, ... buyurdu.

Hadis No: 183

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 88 misafir olmak üzere toplam 88 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88,
Reklamlar:

Faruki.net