Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
KİTÂBÜ'S-SAVM
         Bu bölümde toplam 49 Hadisi Şerif var.
Konu: İyiliğin Mükâfâtı;orucun Fazîleti
Başlık: Ramazan Orucunun Fazîleti Ve Başlıca Âdâbı Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Oruç bir kalkandır; (oruçluyu beşerî ihtiraslardan hıfz eder). Oruçlu kem söz söylemesin! Oruçlu, kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene iki def'a: ben oruçluyum! desin!. Rûhum yed-i kudretinde olan Cenâb-ı Hakk'a yemîn ederim ki, oruçlu ağzın (açlık) kokusu, Allahu Teâlâ indinde misk kokulu kimse benim (rızâm) için yemesini, içmesini, cinsî arzusunu bırakmıştır. Oruç, doğrudan doğruya bana edilen (riyâ karışmayan) bir ibâdettir. Onun (sayısız) ecrini de doğrudan doğruya ben veririm. Halbuki başka ibâdetlerin hepsi on misliyle ödenmektedir.

Hadis No: 897

Konu: Orucun Fazîleti (3)
Başlık: Oruçluların Cennet'e (reyyân) Kapısından Gireceklerine Dâir Sehl İbn-i Sa'd Ve Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem 'in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Cennet'te Reyyân denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyâmet gününde (Cennet'e) yalnız oruçlular girerler; onlardan başka hiç bir kimse giremez (Kıyâmet gününde): oruçlular nerede? diye i'lân edilir. Oruçlular kalkıp girerler. Bunlardan başka hiç bir kimse buradan giremez. Oruçlular girdikten sonra da kapı kapanır, artık kimse giremez.

Hadis No: 898

Konu: Çok Namaz Kılanlar;orucun Fazîleti;sadakanın Fazîleti
Başlık: Oruçluların Cennet'e (reyyân) Kapısından Gireceklerine Dâir Sehl İbn-i Sa'd Ve Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Kim ki, Allah rızâsı için (malından iki sığır, iki koyun, iki dirhem) çift sadaka verirse, Cennet kapılarından: ey Allah'ın (sevgili) kulu (buraya gel!). Bu kapıda büyük hayr ü bereket vardır, diye çağrılır. Çok namaz kılan musallî de (Cennet'in) namaz kapısından çağırılır. Mücâhidler cihâd kapısından, oruçlular da Reyyân kapısından, sadaka sâhibleri de sadaka kapısından da'vet edilirler. Ebû Bekr radiya'llahu anh: - Babam, anam sana fedâ olsun yâ Resûlullah! Bir mü'minin bu kapıların hepsinden da'vet olunması müşkül müdür, bir kişi bu kapıların hepsinden da'vet olunur mu? diye sordu. Resûlullah cevâben: - Evet, hepsinden da'vet olunur. Ey Ebû Bekr, umarım ki, sen de o bahtiyarlardan olasın!, buyurdu.

Hadis No: 899

Konu: Ramazanın Fazîleti
Başlık: Ramazan Geldiğinde Cennet Kapıları Açılıp Cehennem Kapıları Kapandığına Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in: Ramazân-ı şerîf geldiğinde Cennet kapıları açılır buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir. Yine Ebû Hürerye radiya'llahu anh'ten Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in: Ramazan girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları da kapanır, bütün şeytanlar da zincire vurulurlar buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 900

Konu: Bayram Hilâlinin Hesabı;oruç;ramazan Hilâli
Başlık: Rü'yet-i Hilâl İle Ramazan Ve Bayram Yapılması Ve Mağmûm Havada Tekmîl-i Selâsîn İle Hisâb Edilmesi Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet edilmiştir: Ey ümmetim! (Hilâl-i) Ramazân'ı gördünüz mü oruç tutunuz, yine Hilâl'i gördüğünüzde iftâr ve Bayram ediniz. Eğer Hilâl size bulutlu, kapalı bulunursa artık onu yâni Hilâl-i Ramazân'ı (tekmîl-i selâsîn ile) takdîr ve hisâb ediniz. (Ve Ramazân'ı otuza doldurarak Bayram yapınız).

Hadis No: 901

Konu: Oruçlu İken Yalan Söylemek;oruçlunun Kötülükten Uzak Durması;yalancılar
Başlık: Rü'yet-i Hilâl İle Ramazan Ve Bayram Yapılması Ve Mağmûm Havada Tekmîl-i Selâsîn İle Hisâb Edilmesi Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Kim ki, yalan söylemeği ve yalanla amel etmeği bırakmazsa, Cenâb-ı Hak o kimsenin yemesini, içmesini, bırakmasına hiç kıymet vermez, iltifât buyurmaz.

Hadis No: 902

Konu: Orucun Fazîleti (3)
Başlık: İftar Vaktinde Neş'eyi İfâde Eden Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

(tercemesi 897 rakamiyle) geçmiş olan hadîs-i kudsî kısmında Hak Celle ve Alâ: Âdem-oğlunun işlediği her hayr ü ibâdet (de) kendisi için (bir haz ve menfaat endîşesi var) dır. Fakat oruç böyle değildir. Oruç, hâlis benim (rızâm) için edilen bir ibâdettir. Onun mükâfâtını da ben veririm buyurduğu Mişkât-i Nübüvvet'ten naklen rivâyet edilmiştir. Bu hadîsin sonunda Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Oruçlunun kendisiyle neş'e-mend olduğu iki sevinci vardır: birisi iftar vaktindeki (oruç bozmak) sevinci, öbirisi Rabb'ına mülâkî olduğu zamanki orucu (nun mükâfâtı) ile sevincidir buyurduğu rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 903

Konu: Evlenmek;nikâh;orucun Faydaları
Başlık: Orucun Sâim Üzerindeki Terbiyetkâr Te'sîri Hakkında Abdullâh İbn-i Mes'ûd Hadîsi (2)
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem ile bulunduğumuz sırada Resûlullah'ın şöyle buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir: Kimin evlenmek külfetine gücü yeterse evlensin! Zîrâ tezevvüc, gözü (haramdan) son derece men' eder. İffeti de o nisbette muhâfaza eyler. Nikâh masrafına muktedir olmayan kimse de oruç tutsun: Zîrâ oruç, sâim için katı-ı şehvettir.

Hadis No: 904

Konu: Bayram Hilâlinin Hesabı;ramazan Hilâli
Başlık: Orucun Sâim Üzerindeki Terbiyetkâr Te'sîri Hakkında Abdullâh İbn-i Mes'ûd Hadîsi (2)
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Bir ay, yirmi dokuz gecedir. Hilâl-i görmedikçe oruç tutmayınız!. Eğer Hilâl ile aranıza bulut haylûlet ederse, Şa'bân'ın sayısın otuz (gün)e doldurup tamamlayınız! buyurduğu rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 905

Konu: İ'lâ Olayı;kamerî Ay 29 Veya 30 Gün Sürer
Başlık: Îlâ-i Şer'î Ve Hükmü
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Ümmü Seleme (8)
Hadis:

(Ümmü'l-Mü'minîn) Ümmü Seleme radiya'llahu anhâ'dan gelen rivâyete göre, Resûlulah salla'llahu aleyhi ve sellem kadınlarının odalarına bir ay girmemeğe yemîn etmişti. Yirmi dokuz gün geçince günün evvelinde, yâhud âhirinde (Hazret-i Âişe odasına) geldi. (Müşârün-ileyhâ tarafından): - Yâ Resûla'llah! Siz bir ay yanımıza gelmemeğe yemîn etmiştiniz, denildi de Resûlulah: - Ay, yirmi dokuz gündür, diye cevâb verdi.

Hadis No: 906

Konu: Bayram Ayları
Başlık: Ramazan Ve Zilhicce Aylarının Aded-i Eyyâmı Hakkında Ebû Bekr'e Hadîsi
Ravi: Ebû Bekre Nufey' B. Hâris (18)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in: iki ay (dâhilindeki ibâdetler, hükmen tamdır), nâkıs olamazlar. (Sayıca eksik olsalar bile). Bunlar iki bayram ayı olan Ramazan ile Zi'l-Hicce'dir.

Hadis No: 907

Konu: Kamerî Ay 29 Veya 30 Gün Sürer
Başlık: Şühûr-i Arabiyyenin Kâh Yirmi Dokuz Kâh Otuz Olduğuna Dâir Abdullâh İbn-i Ömer'in Mühim Bir Rivâyeti
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu işittiği rivâyet edilmiştir: Biz meâşir-i Arab; ümmî, (anadan doğma sıfatta) bir cemâatiz: ne yazı yazarız, ne de (nücûmun seyrini,) hisâb (ını) anlarız. (Bize lâzım olan) bir ay (kâh) şöyledir, (kâh) böyledir. (Râvî der ki:) Resûlullah, bununla bir def'a ay yirmi dokuz, bir kere de otuzdur, demek iste(r gibi mübârek parmaklariyle işâret buyur)du.

Hadis No: 908

Konu: Ramazanı Karşılama Orucu
Başlık: Ramazan'a Bir, İki Oruçla Takaddüm Ederek Yevm-i Şekde Oruç Tutmaktan Nehye Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir. Sizden biriniz Ramazan'a, bir gün veyâhud iki gün oruçla sakın tekaddüm etmesin!. Meğer ki, sâim olan kimse mu'tâdı olan bir orucunu tutmuş buluna. O kimse, varsın mu'tâdı olan orucunu tutsun!.

Hadis No: 909

Konu: İftar Etmek (2)
Başlık: Bakara Suresi 187 Nolu Âyetinin Sebeb-i Nüzûlü Hakkında Berâ' Hadîsi
Ravi: Berâ' B. Âzib (31)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: (Oruç ilk farz olduğu sırada) Muhammed salla'llahu aleyhi ve sellem'in Ashâb'ı arasında bir kimse oruç tutar da iftar zamânında iftar etmeden uyursa, o kimse ne gece, ne de gündüz tâ akşama kadar bir şey yiyemezdi. Ensâr'dan Kays İbn-i Sırme radiya'llahu anh de sâim olduğu bir gün iftar vakti evine gelmiş ve haremine: - Hazır taâmın var mıdır? diye sormuştu. Haremi: - Hayır, yoktur. Fakat gider, şimdi getiririm, demişti. Kays o günü toprakla çalışmıştı. Yorgun bulunduğundan haremi gelince uyumuş ve iftar zamânını uyku ile geçirmişti. Haremi gelip Kays'in uykuda olduğunu görünce: - Vay sana yazıklar oldu! dedi. Gündüz olup gün yarı olunca Kays'e bir baygınlık geldi. Keyfiyet Resûlullah'a haber verildi. Bunun üzerine şu meâldeki âyet-i kerîme nâzil oldu: (Ey mü'minler! Leyle-i sıyâmınızda sizin için kadınlarınıza yaklaşmak halâl kılındı). Bu âyet-i kerîmenin nüzûlü üzerine Ashâb-ı Kirâm derin bir meserret hissettiler. Mütâkıben de: [gecenin zulmetinden sabahın beyâzı zâhir olana kadar (ki, fecr-i sâdıktır) yeyiniz, içiniz!] meâlindeki nazm-ı kerîm-i İlâhî nâzil oldu.

Hadis No: 910

Konu: Sâhur Yemeği (4)
Başlık: Hayt-i Esved İle Hayt-i Ebyazın, Sevâd-ı Leyl İle Beyâz-ı Nehâr Olduğuna Dâir Adiy İbn-i Hâtim Hadîsi
Ravi: Adiyy İbn-i Hâtim (4)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Sizin için beyaz iplik siyah iplikten seçilinceye kadar yeyiniz içiniz (meâlindeki nazm-ı şerîf) nâzıl olunca (mazmûn-ı münîfini bilmeyerek) hemen bir siyah, bir de beyaz ip edindim. Bunları yastığımın altına koydum. Gece zaman zaman bu iplere bakıyordum. Fakat bir türlü biribirnden ayırt edemiyordum. Kuşluk vakti Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e gittim. Bu hâli kendilerine arzettim. Resûl-i Ekrem cevâben: - Bu hayt-ı esved ile hayt-ı ebyaz, sevâd-i leyl ile beyâz-ı nehârdır, buyurdu.

Hadis No: 911

Konu: Sâhur Yemeği;sâhurla Sabah Namazı Arası
Başlık: Sahûr İle Sabah Namazı Arasındaki Zamânı Ta'yîn Eden Zeyd İbn-i Sâbit Hadîsi
Ravi: Zeyd B. Sâbit (7)
Hadis:

Biz (bir kere) Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem ile berâber sahûr yemeği yedik; sonra Resûlullah (sabah) namazına kalktı dediği rivâyet edilmiştir. Zeyd İbn-i Sâbit'ten: - Sabah namazı ile sahûr arasında ne kadar zaman bulundu, diye soruldu; o da: - Elli âyet (okunacak) kadar diye cevâb verdi.

Hadis No: 912

Konu: Aşûre Orucu;sâhur Yemeği
Başlık: Sahûr Yemeği Yenilmesine, Bunda Bereket Bulunduğuna Dâir Enes İbn-i Mâlik Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Sahur yemeği yeyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bolluk vardır buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 913

Konu: -
Başlık: Zevalden Evvele Kadar Oruca Niyyetin Cevâzına Dâir Seleme Hadîsi
Ravi: Seleme İbn-i Ekva' (14)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in Âşûrâ' günü gündüz Hind İbn-i Esmâ'yı halka şöyle i'lân etmesi için kabîlesine gönderdiği rivâyet edilmiştir: Her kim yemek yediyse (bakıye-i yevmi imsâk ederek) günü tamamlasın!; Yâhud oruç tutsun!, Bir şey yememiş olanlar da artık bir şey yemesin!.

Hadis No: 914

Konu: Cünüp Olarak Sabahlayan Oruçlu;cünüp Olarak Uyumuk
Başlık: Sâim Zevcin Zevcesini Takbîli Câiz Olduğuna Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in ehli ile mukarenette bulunarak cünüb olduğu halde fecir vakti iriştiği olurdu. Resûlullah fecirden sonra iğtisâl ederdi ve oruç tutardı, dedikleri rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 915

Konu: Oruçlunun Âilesini Kucaklaması
Başlık: Sâim Zevcin Zevcesini Takbîli Câiz Olduğuna Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem oruçlu iken takbîl eder, mülâseme ve müâneka buyururdu. Sizin o, nefsine tamâmiyle sâhib olan (bir Peygamber) inizdi dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 916

Konu: Unutarak Yemek Orucu Bozmaz
Başlık: Sehven Ekl-ü Şürbün Bir Ziyâfet-i İlâhiye Olup Orucu Bozmayacağına Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Sâim, oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse (sakın) orucunu (bozmasın,) tamamlasın! Çünkü sâime Allah yedirmiş, içirmiştir.

Hadis No: 917

Konu: Oruç Bozmanın Keffâreti
Başlık: Keffâret-i Savma Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi. Ve Bu Hadîsten Müstefâd Olan Fıkhî Ve İctimâî Hükümler
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Biz bir defa Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in huzûrunda otururken birisi geldi. Ve: - Yâ Resûla'llah! Öldüm, diye hâlinden yanıktı. Resûlullah: - Sana ne oldu ki? diye sordu. O kimse: - Yâ Resûla'llah oruçlu iken zevceme yaklaştım, cevâbında bulundu. Resûlullah: - Âzâd edecek bir köle bulabilir misin? buyurdu. Sâil: - Bulamam, dedi. Resûlullah: - Öyle ise iki ay zincirleme oruç tutmağa gücün yeter mi? diye sordu. Sâil: - Gücüm yetmez. (Hem ben bu felâkete oruç yüzünden uğramadım mı? dedi. Resûlullah: - Altmış yoksulu doyurmak yolunu da bulamaz mısın? buyurdu. Sâil: - Hayır, bulamam, dedi. Ve Ebû Hüreyre'nin rivâyetine göre huzûr-ı Risâlet'te tevakkuf etti. Biz de ne olacağına intizâr etmekte iken Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'e içi hurma ile dolu ve râvînin Miktel dediği (15 sâ' istîâb eden) bir zenbil getirildi. Resûlullah: - Hani sâil nerededir? buyurdu. Sâil: - Benim, diye (ayağa kalktı) Resûlulah: - Bu hurmayı al, yoksullara sadaka et! buyurdu. Sâil: - Benden fakîr bir yoksulamı vereceğim yâ Resûla'llah! Allah'a yemîn ederim ki, Medîne'nin kara taşlı iki nahiyesi arasında benim âilemden daha fakir bir âile yoktur, dedi. Bunun üzerine Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem dişleri görülünceye kadar güldü. Sonra da sâile: - Haydi bu hurmayı (al,) âilene yedir! buyurdu.

Hadis No: 918

Konu: Oruçlu İken Kan Aldırmak
Başlık: Muhtecimin Savmı
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in ihramlı iken hacamat olduğu, yine böyle sâim iken hacamat olduğu rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 919

Konu: İftar Vakti;sahur Vakti
Başlık: İftar Zamânına Dâir Abdullâh İbn-i Ebî Evfâ Hadîsi
Ravi: Abdullâh İbn-i Ebî Evfâ (10)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre, müşârün-ileyh şöyle demiştir: Biz, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem ile berâber (Ramazan'da) bir seferde bulunduk. Resûlullah birisine (, Bilâl'e): - Haydi (râhilenden) in, bana sevîk karıştır! buyurdu. Bilâl: - Yâ Resûla'llah, işte güneş (, nûrı bâkîdir) dedi. Resûlullah (tekrar): - İn, bana sevîk bula! buyurdu. Bilâl yine: - Yâ Resûla'llah, işte güneş (, nûrı bâkîdir) dedi. Resûlullah (üçüncü olarak): - İn de bana sevîk karıştır! buyurdu. Bilâl (devesinden) indi. Resûlullah'a sevîk buladı. Resûlullah bunu içti de sonra eliyle şuraya (, Meşrık'a) işâret edip sonra: Gecenin bu (Meşrık) tarafından belirdiğini gördüğünüzde sâimin iftar vakti hülûl etmiştir, buyurdu.

Hadis No: 920

Konu: Seferî Orucu (3)
Başlık: Seferde Oruca Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in zevci Âişe radiya'llahu anhâ'dan rivâyet olunduğuna göre, Hamza İbn-i Amr-i Eslemî Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'e: - Seferde oruç tutayım mı, diye sormuş; müşârün-ileyh çok oruç tutarmış. Resûlullah: - Dilersen tut, istersen iftar et! diye cevab vermiştir.

Hadis No: 921

Konu: İftar Etmek (2)
Başlık: Seferde Oruca Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in (feth-i Mekke seferinde) Ramazan'da çıkıp oruç tuttuğu ve Kedîd e geldiğinde iftar edip nâs da iftar eylediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 922

Konu: Sarraf Muamelesi;seferî Orucu
Başlık: Bu Bâbda Câbir, Ebü'd-derdâ', Enes İbn-i Mâlik Hadîsleri (3)
Ravi: Ebü'd-derdâ' (3)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Biz, bâzı seferlere Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem ile berâber (Ramazan'da) sıcak bir günde çıktık. Herkes harâretin şiddetinden elini başına koyuyordu. İçimizde Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem ile İbn-i Revâha'dan başka oruçlu kimse yoktu.

Hadis No: 923

Konu: Seferî Orucu (3)
Başlık: Bu Bâbda Câbir, Ebü'd-derdâ', Enes İbn-i Mâlik Hadîsleri (3)
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Şöyle haber verdiği rivâyet edilmiştir: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem bir seferde idi ki, o, halkın izdihâmını ve birisini (güneşten) gölgelediklerini gördü. Aleyhi's-salâtü ve's-selâm: - Bu adamın zoru nedir? diye sordu. Ashâb-ı Kirâm: - Oruçludur yâ Resûla'llah! dediler. Resûlullah: - Seferde (böyle meşakkatle) oruç tutmak (matlub) ibâdet cümlesinden değildir, buyurdu.

Hadis No: 924

Konu: Seferî Orucu (3)
Başlık: Bu Bâbda Câbir, Ebü'd-derdâ', Enes İbn-i Mâlik Hadîsleri (3)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem ile berâber biz, sefer ederdik; oruçlu oruçsuzu, oruçsuz da oruçluyu ayıpbalazdı dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 925

Konu: Oruç Borcu;ölünün Oruç Borcu (2)
Başlık: Müteveffâdan Niyâbeten Oruç Hakkında Hazret-i Âişe Ve İbn-i Abbâs Hadîsleri (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in Kim ki üzerinde oruç (borcu) varken ölürse, müteveffânın velîsi kendisinden (niyâbeten) oruç tutar buyurduğu rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 926

Konu: Oruç Borcu;ölünün Oruç Borcu (2)
Başlık: Müteveffâdan Niyâbeten Oruç Hakkında Hazret-i Âişe Ve İbn-i Abbâs Hadîsleri (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle haber verdiği rivâyet edilmiştir: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'e (mechul) birisi geldi. Ve: - Yâ Resûla'llah! Anam, üzerinde bir kaç oruç borcu varken vefât etti. Ondan niyâbeten bu borcu ben kazâ edeyim mi? diye sordu. Resûlullah: - Evet sen kazâ et!. Hem, Allah'a olan borç, başka borçlardan ziyâde ödenmeğe lâyık ve müstehaktır, buyurdu.

Hadis No: 927

Konu: İftar Vakti
Başlık: İftârın Ta'cîli Hayırlı Ve Müstehab Olduğuna Dâir Sehl İbn-i Sa'd Hadîsi (3)
Ravi: Abdullâh İbn-i Ebî Evfâ (10)
Hadis:

İbn-i Ebî Evfâ radiya'llahu anh'in hadîsi ve Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in (Bilâl'e: Râhilenden) in, bana sevîk karıştır!, buyurduğu yakında geçmişti. İbn-i Ebî Evfâ'nın buradaki rivâyetinde Resûlullah: Geceyi şu (Meşrık) tarafından ikbâl eder gördüğünüzde bu an, oruçlunun iftar vaktidir buyurmuş, ve parmağiyle Meşrık cihetine işâret etmiştir.

Hadis No: 928

Konu: İftar Etmek;sâhurda Acele Etmek;sâhuru Tehir Etmek
Başlık: İftârın Ta'cîli Hayırlı Ve Müstehab Olduğuna Dâir Sehl İbn-i Sa'd Hadîsi (3)
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem: (Sâim) insanlar, iftar etmeyi (sünnete imtisâl ederek) evdikleri, (sehûru ve te'hîr ettikleri) müddetçe dâimâ hayır ile yaşarlar, buyurdu.

Hadis No: 929

Konu: -
Başlık: İftârın Ta'cîli Hayırlı Ve Müstehab Olduğuna Dâir Sehl İbn-i Sa'd Hadîsi (3)
Ravi: Esmâ' B. Ebî Bekr (13)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem zamânında bir yağışlı günde biz iftar ettik; sonra da güneş doğdu dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 930

Konu: Aşûre Orucu (4)
Başlık: Çocukların Oruç Tutmaları Hakkında Rübeyyi' Hadîsi Ve Ulemânın Muhtelif İctihadları
Ravi: Rübeyyi' Bint-i Muavviz
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem (Medîne civârındaki) Ensâr köylerine Âşûrâ günü kuşluk zamânı (şöyle haber) gönderdi: Her kim iftar ederek sabahladı ise, gününün geri kalan zamânında imsâk etsin!, kim ki oruçlu olarak sabaha ulaştı ise, orucunu tamamlasın!. Rübeyyi': biz ba'de-mâ Âşûrâ orucunu tutardık. (Küçük) çocuklarımıza da tutturur (, onlarla mescide gider) dik. Oruçlu çocuklarımıza (boyalı) yün softan oyuncak düzerdik de bunlardan yemek diye ağlayan olursa, iftar vakti irişinceye kadar ona bu oyuncağı verir, (eğlendirir) dik.

Hadis No: 931

Konu: Peşpeşe Oruç Tutmak (vas-ı Siyâm);vasl-ı Sıyâm
Başlık: Savm-i Visâlden Nehye Dâir Ebû Saîd-i Hudrî Ve Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem: bir orucunuzu öbirisine eklemeyiniz!. Hangi biriniz vasl-ı sıyâm etmek isterse, nihâyet sahur vaktine kadar ulaştırsın! buyurduğunu işittiği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 932

Konu: Nâfile İbâdeti Tâkat Dâhilinde Yapmak;peşpeşe Oruç Tutmak (vas-ı Siyâm);vasl-ı Sıyâm
Başlık: Savm-i Visâlden Nehye Dâir Ebû Saîd-i Hudrî Ve Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle haber verdiği rivâyet edilmiştir: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem oruçta visalden nehyetmişti. Müslümanlardan bir kimse Resûlullah'a: - Yâ Resûla'llah! Bir günün orucunu sen, öbir güne vaslediyorsun! demesi üzerine Resûlullah: - Sizin hanginiz bana benzer? Ben, Rabbim beni it'âm ve iska' eder bir halde gecelerim, buyurdu. Fakat Ashâb, visalden ictinâb etmekten (yine) imtinâ etmeleri üzerine, Resûl-i Ekrem oruçlarına bir gün, sonra bir gün daha (arka arkaya iki gün) muvâsala buyurdu. Sonra (üçüncü günü) hilâli gördüler. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem, visâlden ictinâb etmekten imtinâ edenleri tâkib ve tevbîh eder gibi: - Eğer hilâl (bir ay) teahhur etseydi visâli, sizin için (medâr-ı i'tibâr olsun diye) o kadar ziyâde ederdim, buyurdu. Yine Ebû Hüreyre'den gelen bir rivâyette, Resûl-i Ekrem Ashâbına: - İbâdetlerinizden gücünüz yettiği derece tekellüf ediniz! buyurmuştur.

Hadis No: 933

Konu: Nâfile İbâdeti Tâkat Dâhilinde Yapmak (3)
Başlık: İbâdette İ'tidâle Dâir Ebû Cühayfe Hadîsi Ve Selmân İle Ebü'd-derdâ' Kıssası. Ve Haklar, Vazîfeler
Ravi: Ebû Cuhayfe (9)
Hadis:

Ebû Cuhayfe radiya'llahu anh'e muttasıl sened ile şöyle haber verdiği rivâyet edilmiştir: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem Selmân (-i Fârisî) ile Ebü'd-Derdâ' arasında kardaşlık te'sîs buyurmuştu. Selmân, Ebü'd-Derdâ'yı bir def'a ziyâret etti. (Bulamadı). Ve (zevcesi) Ümm-i Derdâ'yı eski bir elbîse içinde perîşân gördü de: - Bu ne haldir? diye sordu. Ümm-i Derdâ: - Kardeşin Ebü'd-Derdâ'nın dünyâda bir işi ve ilişiği yok ki (gündüz oruç tutar, gece namaz kılar) diye yanıktı. (Bu sırada) Ebü'd-Derdâ'da geldi. Selmân (ı selâmladı. Ve onun) için yemek yaptı, (önüne getirdi). Selmân Ebü'd-Derdâ'ya: - (Haydi) sen de ye! dedi. Ebü'd-Derdâ': - Ben oruçluyum!, demesi üzerine, Selmân: - (Va'llah bu orucu bozacaksın!). Ve sen yeyinceye kadar ben de yemiyeceğim, dedi. Ebû Cuhayfe diyor ki: Ebü'd-Derdâ'da (orucunu bozup müsâfiriyle) yedi. Gece olunca Ebü'd-Derdâ' gecenin evvelinde namaza kalkmak istedi. Selmân: - Uyu! diye men' etti. Ebü'd-Derdâ' da uyudu. Sonra bir daha kalkmak istedi. Yine Selmân: - Uyu! diye men' etti. Gecenin âhir vakti olunca Selmân: - Artık şimdi kalk! dedi. (Kalktılar abdest aldılar,) namaz kıldılar. Namazı müteâkıb Selmân Ebü'd-Derdâ'ya: - (Kardeşim!) Üzerinde muhakkak ki, Rabbının bir hakkı vardır; kendinin de böyle bir hakkı vardır; âilenin de bir hakkı vardır; (hattâ müsâfirinin bile hakkı vardır). Binâenaleyh her hak sâhibine hakkını vermelisin!. (Evet ye, iç, oruç tut. Namaz kıl, uyu, hayat yoldaşınla seviş). Sonra Ebü'd-Derdâ' Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in huzûruna gelip bu vak'ayı arz edince Resûlullah: - Selmân doğru söylemiştir, buyurdu.

Hadis No: 934

Konu: Nâfile İbâdeti Tâkat Dâhilinde Yapmak (3)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Gece Namazının Ve Orucunun Keyfiyyetine Dâir Hazret-i Âişe Ve Enes İbn-i Mâlik Hadîsleri (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem (bâzı aylarda çok) oruç tutardı. Hattâ biz onu (bu ayda) hiç iftar etmedi sanırdık. (Bâzı aylarda da çok) iftar ederdi. Hattâ biz, onu (bu ayda) hiç oruç tutmadı derdik. Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'dan başka bir ayın orucunu tammaladığını görmedim. Şa'ban'daki kadar kendisinde çok oruçlu olduğu bir ay da görmedim. Âişe radiya'llahu anhâ'dan gelen bir rivâyette de şu ziyâde vardır: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem: ibâdetlerden (mukavemetine) gücünüz yetişebilecek ibâdeti ihtiyâr ediniz. Siz ibâdetten bezmedikçe Allah, fazl ü sevâbını kesmez. Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'e göre, en sevimli namaz, az olsa bile devamlı kılınan namazdı. Resûlullah her hangi bir (nâfile) namazı kılmaya başlayınca ona devam buyururdu.

Hadis No: 935

Konu: Nâfile İbâdeti Tâkat Dâhilinde Yapmak (3)
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Gece Namazının Ve Orucunun Keyfiyyetine Dâir Hazret-i Âişe Ve Enes İbn-i Mâlik Hadîsleri (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

(Bir kere) Enes İbn-i Mâlik radiya'llahu anh'ten Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in orucu (nun kemiyyet ve keyfiyeti) nden sorulmuş da müşârün-ileyh şöyle cevab vermiştir: Ben, Resûlullah'ı aydan (bâzı günlerde) oruçlu görmeyi arzu etmezdim, ancak onu oruçlu görürdüm. İftar eder görmek de isteyince, muhakkak Resûlullah'ı iftar eder görürdüm. Geceden (bâzı zamanlarda) namaz kılar görmek istemezdim, ancak onu namaz kılar görürdüm. Uyur görmek istemezdim, illâ onu uyur görürdüm. (Enes İbn-i Mâlik devamla): Ben Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in (mübârek) elinden daha yumuşak ne bir yün sof, ne de bir harîr meshetmedim. Yine ben Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in râyiha (-i tayyibe) sinden daha güzel kokan ne bir misk, ne de bir anber koklamadım, (demiştir).

Hadis No: 936

Konu: Nâfile İbâdeti Tâkat Dâhilinde Yapmak;savm-ı Dâvud
Başlık: Savm-i Dâvud'a Dâir Abdullâh İbn-i Amr Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Amr B. Âs (28)
Hadis:

(İbâdette iltizâm-i şiddet ettiğine dâir bir) hadîsi geçmişti. Bu rivâyette ise, Abdullah yaşlanıp da evvelki gibi ibâdette salâbet güç gelmeğe başlayınca: Ne olurdu Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in bahşettiği müsâadeyi kabûl etmiş olsaydım dediği bildirilmiştir. Yine Abdullah İbn-i Amr'den bir rivâyette, Müşârün-ileyh: - Resûlullah, savm-i Dâvud'ı (bana) hikâye etti de: Dâvud (düşmandan) kaçmazdı buyurdu. Ben de: - Yâ Resûla'llah! Bana düşmandan kaçmamak hasletini kim te'mîn eder? diye sordum. (Resûl-i Ekrem: - O bir ihsân-ı ilâhîdir, buyurdu). Râvî (Atâ' İbn-i Ebî Rebâh) diyor ki: Sonra Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem iki kere: - Dâimâ oruç tutan kimse oruç tutmamıştır, buyurdu.

Hadis No: 937

Konu: -
Başlık: Resûl-i Ekrem'in Enes İbn-i Mâlik Hakkında Kesretü Emvâl Ve Evlâd İle Duâsına Dâir Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle rivâyet edilmiştir: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem (bir defa vâlidem) Ümm-i Süleym'e geldi. Vâlidem, Resûlullah'a hurma ve yağ ikrâm etti. Resûlullah: yağınızı tulumuna, hurmanızı da kabına iâde ediniz! Ben oruçluyum, buyurdu. Sonra evin bir tarafına doğru durup nâfile (iki rek'at) namaz kıldı. (Resûlullah ile biz de kıldık). Resûlullah Ümm-i Süleym'e ve ehl-i beytine düâ buyurdu. Ümm-i Süleym: - Yâ Resûla'llah! Bir hassacık var, (ona da düâ buyurunuz!) dedi. Resûlullah: - Hassacık da nedir? diye sordu. Ümm-i Süleym: - Hâdimin Enes'tir, dedi. Enes diyor ki: Resûl aleyhi's-selâm Âhiretin ve Dünyânın hiç bir hayır ve saâdetini bırakmayarak bana düâ etti. (O cümleden birisi): Yâ Rab, Enes'i çok mal ve çok evlâd ile merzuk ve kendisi için mübârek eyle! buyurdu. Muhakkak ki ben, Ensâr'ın mal cihetiyle en zengini bulunuyorum. Kızım Ümeyne'nin bana haber verdiğine göre de (Hicret'in 75 senesinde) Haccâc'ın Basra'ya geldiği târiha kadar yüz yirmi bu kadar sulbî evlâdım defnolunmuştur.

Hadis No: 938

Konu: -
Başlık: Yevm-i Şekte Oructan Nehye Dâir İmrân İbn-i Husayn Hadîsi
Ravi: İmrân İbn-i Husayn (10)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem (Ashâbından) bir adama: - Yâ Ebâ fülân, bu (Şa'bân) ayının son günlerinde oruç tuttun mu? diye sordu. O adam: - Hayır yâ Resûla'llah! diye cevap verdi. Resûlullah: - (Ramazan'dan çıkıp) iftar ettiğinde iki gün oruç tut! buyurdu. İmran'dan gelen diğer bir rivâyette (bu iki orucun) Şa'bân'ın âhirindeki oruçtan (ivaz) olduğu bildirilmiştir.

Hadis No: 939

Konu: Belirli Günlerde Oruç Tutmak;cuma Orucu (2)
Başlık: Cum'a Orucuna Dâir Câbir Ve Cüveyriyye Hadîsleri (2)
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem Cum'a günü orucundan nehyetti mi? diye sorulmuş. Câbir de: - Evet nehyetti, diye cevap vermiştir.

Hadis No: 940

Konu: Belirli Günlerde Oruç Tutmak;cuma Orucu (2)
Başlık: Cum'a Orucuna Dâir Câbir Ve Cüveyriyye Hadîsleri (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Cüveyriye Bint-i Hâris
Hadis:

Şöyle rivâyet edilmiştir: Bir Cum'a günü Cüveyriye, oruçul iken Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş de Resûlullah: - Dünkü gün oruç tuttun mu? diye sormuş. Cüveyriye: - Hayır, tutmadım, demiş. Resûlullah: - Yarın oruç tutmak istiyor musun? diye sormuş. Yine Cüveyriye: - Hayır, tutmayacağım demiş. Bunun üzerine Resûlullah: - (Öyle ise) orucunu boz! buyurmuştur.

Hadis No: 941

Konu: -
Başlık: Eyyâm-ı Teşrıkta Oruçtan Nehye Dâir Âişe Ve İbn-i Ömer Hadîsleri (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle rivâyet edilmiştir: (Alkame tarafından) Âişe radiya'llahu anhâ'dan: - Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem günlerden bâzıların bir şey'e tahsîs buyurur mu idi? diye sorulmuş. Âişe Hazretleri: - Hayır tahsîs etmezdi. Onun amel ü ibâdeti (bahar yağmuru gibi) fâsılasız ve devamlı idi. Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in edâsına zaferyâb olduğu hayr ü ibâdete hanginizin gücü, kudreti yetişir ki, diye cevab vermiştir.

Hadis No: 942

Konu: Eyyâm-ı Teşrikte Oruç
Başlık: Eyyâm-ı Teşrıkta Oruçtan Nehye Dâir Âişe Ve İbn-i Ömer Hadîsleri (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Kâ'be'ye hediye edecek kurban bulamıyan hacılardan başkaları için eyyâm-ı teşrıkta oruç tutmağa ruhsat verilmemiştir dedikleri rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 943

Konu: Aşûre Orucu (4)
Başlık: Âşûrâ Ve Ramazan Oruçlarına Dâir Hazret-i Âişe Ve İbn-i Abbâs Hadîsleri (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Câhiliyet devrinde Kureyş Âşûrâ günü oruç tutardı. (Hicret'ten evvel) Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem de Âşûrâ orucu tutardı. Medîne'ye hicret buyurunca da (ber mu'tâd) bu orucu tuttu. (Ashâb'a da) tutmalarını emretti. (İkinci sene) Ramazan (orucu) farz kılınınca Âşûrâ günü orucunu bıraktı. İsteyen bu orucu tuttu; dileyen de bıraktı.

Hadis No: 944

Konu: Aşûre Orucu (4)
Başlık: Âşûrâ Ve Ramazan Oruçlarına Dâir Hazret-i Âişe Ve İbn-i Abbâs Hadîsleri (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle haber verdiği rivâyet edilmiştir: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem Medîne'ye hicret buyurduğunda, Yehûdîlerin Âşûrâ günü oruç tuttuklarını gördü de: - Bu ne orucudur? diye sordu. Cevâben: - Bu gün, sâlih bir gündür; bu gün Allah Azze ve Cell'in Benî İsrâil'e, düşmanları (Fir'avn'in şerri) nden necat verdiği bir gündür. Mûsâ (aleyhi's-selâm, bu lûtfu Bârî'ye şükren) oruç tutmuştur. (Biz de tutarız) dediler. Resûlullah: - Biz, Mûsâ (sünnetini ihyâ) ya sizden daha ziyâde haklıyız, buyurdu da (Mekke'deki gibi) o oruç tuttu; ve (Ashâb'a) da tutmalarını emreyledi.

Hadis No: 945

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 238 misafir olmak üzere toplam 238 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236, Misafir237, Misafir238,
Reklamlar:

Faruki.net