Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sünen-i Nesai

Temizlik
Sular
Hayz ve Lohusalık
Gusül ve Teyemmüm
Namaz
Namaz Vakitleri
Ezan
Mescitler
Kıble
İmamet
Namaza Başlama
Tatbik
Namazda Yanılma (Sehv)
Cuma
Namazı Kısaltmak
Güneş ve Ay Tutulması
Yağmur Duası
Korku Namazı
Bayram Namazları
Gündüz ve Gece Kılınan Nafile Namazlar
Cenazeler
Oruç
Zekat
Hacc
Cihad
Nikah
Talak (Boşanma)
Atlar
Vakıf
Vasiyetler
Bağış
Hibe
Rukba
Umra
Yeminler ve Nezirler
Müzarea Ziraat Ortaklığı
Kadınları İyi Geçinmek
Kan Dökmenin Haramlığı
Ganimet
Biat
Akika
Deve Kurbanı - Recep Kurbanı
Avcılık
Kurban
Alışveriş
Kasame
Hırsızın Elinin Kesilmesi Kitabı
İman ve Özelikleri
Süslenme
Hakimlik Adabı
Allah'a Sığınma
İçecekler
18- KİTABÜ SALAT-ÜL HAVF (KORKU NAMAZI BÖLÜMLERİ)
1512- Sa’lebe b. Zehdem (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Said b. el Âsîle Taberistanda idik, Huzeyfe b. Yeman’da yanımızda idi. “Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte hanginiz korku namazı kıldı” diye sordum. Huzeyfe: “Ben kıldım” dedi ve şöyle anlattı: “Rasûlullah (s.a.v) arkasında saf olan guruba bir rekat kıldırdı. Diğer gurup ise O’nunla düşman arasında çarpışıyordu, arkasındaki cemaate bir rekat kıldırdı, saf olan gurup yerlerinden ayrılıp düşmana karşı savaşanların yerlerini aldılar. Bu sefer onlar gelip Peygamber (s.a.v)’in arkasında bir rekat kıldılar.” (Böylece imam durumunda olan Peygamber (s.a.v) iki rekat, askerler de birer rekat kılmış oldular.) (Ebû Davud, Salat: 287; Müsned: 22261)
1513- Sa’lebe b. Zehdem (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Said b. Âs ile Taberistan’da idik; “Rasûlullah (s.a.v) ile hanginiz korku namazı kıldı” diye sordum. Huzeyfe: “Ben kıldım” dedi. Huzeyfe ayağa kalktı, insanlar da arkasına iki saf oldular, bir kısmı düşmana karşı dururken diğerleri imamın arkasına durarak namaza başladılar. Önce arkasındakilere bir rekat kıldırdı sonra onlar düşman karşısındakilerle yer değiştirdiler. Bu sefer cephedekiler Huzeyfe’nin arkasında saf oldular. Huzeyfe onlara da bir rekat namaz kıldırdı. Cemaatten hiç biri bu kılamadıkları birer rekatı kaza etmediler. (Ebû Davud, Salat: 287; Müsned: 22261)
1514- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Allah Peygamberinin diliyle normal zamandaki namazları dört rekat, yolculukta iki rekat, korkulu zamanlarda (savaş v.b.) tek rekat olarak farz kılmıştır.” (Ebû Davud, Salat: 288; Müslim, Salatül Müsafirin: 1)
1515- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v), Zü Kared savaşında namaz kıldırdı. Cemaat iki saf oldu, saflardan biri arkasına durdu diğeri de düşmana karşı durdu, arkasındakilere bir rekat kıldırdıktan sonra onlar diğerlerinin yerine geçtiler. Düşmana karşı duranlar da gelip Peygamber (s.a.v)’in arkasında yer aldılar, Peygamber (s.a.v) onlara da bir rekat kıldırdı. Cemaatten hiç biri de ileride kılamadıkları bu birer rekatı kaza etmediler. (Buhârî, Salatül Havf: 3; Müsned: 1959)
1516- Abdullah b. Abbas (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) ayağa kalktı cemaat de ayağa kalktı. Rasûlullah (s.a.v) tekbir aldı onlar da tekbir aldılar. Rasûlüllah rükû’a gitti onlardan bir bölümü de rükû’a gittiler. Rasûlullah (s.a.v) secdeye gitti onlar da gittiler sonra ikinci rekata kalktı. Bu sefer Peygamberle secde edenler diğer savaşan kardeşlerinin yerini aldılar. Diğerleri gelip Rasûlullah (s.a.v) ile beraber secde edip rükû’ ettiler. Cemaatin hepsi aynı anda tekbir getiriyorlardı fakat bir kısmı diğer kısmını bekliyordu.” (Buhârî, Salatül Havf: 3; Müsned: 1959)
1517- İbn Abbas (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Korku namazı bu gün imamlarınızın arkasında muhafızlarınızın kıldığı iki secdeli namaz gibidir, tek farkı secdelerde birbirini takip etmeleridir. Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte cemaatle namaz kılarken bir grup kıyamda bekler diğer gurup Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte secdeye varır. Rasûlullah (s.a.v) kalkar ve onlarda hep birlikte kalkarlar. Sonra Rasûlullah (s.a.v) rüku’a varır onlar da onunla birlikte rüku’a varırlar. Sonra Rasûlullah (s.a.v) secdeye varır, Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte önceki sefer ayakta olanlar secdeye varırlar. Rasûlullah (s.a.v) ve O’nunla birlikte secdeye varanlar namazın sonunda oturduğu zaman kıyamda bekleyenler kendi kendilerine secdeye varıp otururlar. Rasûlullah (s.a.v) de tüm cemaatin namazını selâmla tamamlar.” (Müsned: 1957)
1518- Sehl b. ebi Hasme (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) Müslümanlara korku namazı kıldırırken onları iki kısma ayırdı, biri düşmanla savaşa devam ediyor diğeri de kendisi arkasında namaz için duruyorlardı. Arkasındakilere bir rekat kıldırdı, onlar diğerleriyle yer değiştirdiler, onlara da bir rekat namaz kıldırdı sonra her iki gurupta birer rekat namazlarını kaza yaptılar. (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 151; Ebû Davud, Salat: 281)
1519- Salih b. Havvat (r.a), Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte korku namazı kılan birinden naklediyor: “Rasûlullah (s.a.v), Zat-ür Rika savaşında korku namazı kılmıştı. Bir gurup Peygamber ile birlikte namaz için saf tutarken diğer gurup düşmana karşı idi, kendisiyle birlikte saf tutanlara bir rekat kıldırdı ve kıyama kalktı. Onlar kendi kendilerine namazlarını tamamladılar sonra düşman karşısındaki gurupla yer değiştirdiler. O gurupla da Rasûlullah (s.a.v) kalan bir rekatı kıldı ve oturdu. Onlar da kılmadıkları tek rekatı kendi başlarına kıldılar sonra Peygamber (s.a.v) selâm verdi.” (Ebû Davud, Salat: 283; Muvatta', Salatül Havf: 1)
1520- Sâlim (r.a)’in babasından naklettiğine göre, Peygamber (s.a.v) guruplardan birine namazı kıldırırken diğer gurup düşmanın karşısında idi sonra, namaz kılanlarla düşman karşısında olanlar yer değiştirdi. Peygamber (s.a.v) kalan bir rekatı da onlara kıldırdıktan sonra selâm verdi. Sonra guruplardan biri daha sonra da diğeri kılamadıkları birer rekatı kaza ettiler. (Buhârî, Salatül Havf: 1; Ebû Davud, Salat: 283)
1521- Sâlim b. Abdullah (r.a), babasından naklediyor ve şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte necid taraflarında yapılan bir savaşta bulundum. Düşmanla karşılaşınca saf olduk, Rasûlullah (s.a.v) bize namaz kıldırdı. Bir gurup Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte namaz kılarken diğer gurup düşman karşısında durdu. Rasûlullah (s.a.v), arkasındakilerle beraber rükû’ yaptı ve iki secde yaptıktan sonra onlar gitti, diğerleri onların yerlerine geldiler. Bu gelen guruba da bir rükû’ ve iki secde yaptırdıktan sonra selâm verdi. Sonradan askerlerin hepsi kılamadıkları tek rekatları kendi başlarına kıldılar. (Buhârî, Salatül Havf: 1; Ebû Davud, Salat: 283)
1522- Abdullah b. Ömer (r.a) anlatıyor. Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte korku namazı kıldım. Bizden bir gurubu arkasında saf yaptı, diğerlerini de düşman karşısına bıraktı, bizle bir rükû’ ve iki secde yaparak tek rekat kıldı sonra bizler dönüp diğerlerinin yerine çarpışmaya gittik. Onlar da bizim yerimize gelerek namaz kılacaklardı. Rasûlullah (s.a.v) onlara da aynı şekilde bir rükû’ ve iki secde yaptırarak namaz kıldırdı sonra selâm verdi sonra her iki guruptaki kimseler kendi başlarına birer rükû’ ve ikişer secde yaparak namazlarını tamamladılar. (Muvatta', Salatül Havf: 1; İbn Mâce, İkmetü’s Salat: 151)
1523- Abdullah b. Ömer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), korku namazı kıldırdı. Ayağa kalkıp tekbir aldı. arkasında bir gurup kendisiyle namaz kılarken diğer gurupta düşman karşısında idi. Rasûlullah (s.a.v) onlarla bir rükû’ ve iki secde yaparak tek rekat kıldırdı. Sonra onlar namazı bıraktılar selâm vermemişlerdi. Bu gurup düşman tarafına yöneldiler, onların yerini aldılar. O gurup ta Rasûlullah (s.a.v) arkasında saf tutup bir rükû’ ve iki secde yaparak namazlarını kıldılar sonra Rasûlullah (s.a.v) selâm vererek namazı iki rükû’ ve dört secde olarak tamamlamış oldu. Sonra her iki gurubun fertleri kalkıp birer rekat namaz olan tek rükû’ ve iki secde yaparak namazlarını tamamlamış oldular. (Muvatta', Salatül Havf: 1; Buhârî, Salatül Havf: 2)
1524- İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) yaptığı bazı savaşlarda korku namazı kıldırdı. Bir gurup O’nunla birlikte saf tutup namaz kılarken diğer gurup düşmanla karşı karşıyaydı. Rasûlullah (s.a.v) yanındakilere bir rekat kıldırdı sonra onlar gidip diğerleri geldiler. Onlara da bir rekat kıldırdı sonra her iki gurup kendi başlarına birer rekat daha kıldılar. (Muvatta', Salatül Havf: 1; Buhârî, Salatül Havf: 2)
1525- Mervan b. Hakem (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ebu Hüreyre’ye: “Peygamber (s.a.v)’le birlikte korku namazı kıldın mı?” diye sordum. “Evet” dedi. “Ne zaman” diye sordum, “Necid gazvesinde” dedi ve şöyle devam etti: “Rasûlullah (s.a.v), ikindi namazını kıldırmak için kalktı, bir grupta kendisiyle birlikte kalktılar, diğer grupta düşmanla karşı karşıyaydı, düşman karşısındakilerin sırtları kıbleye karşı idi. Rasûlullah (s.a.v) tekbir aldı, her iki grup ta tekbir aldılar. Sonra Rasûlullah (s.a.v) rükû’a giderek bir rükû’ yaptı arkasındakiler de bir rükû’ yaptılar sonra Rasûlullah (s.a.v) bir secde yaptı. Düşman karşısındakiler de ayakta duruyorlardı. Peygamber (s.a.v) ikinci rekata kalktı. Kendisiyle birlikte olanlar düşman karşısına geçtiler, onlarda bu tarafa geldiler ve rükû’ yaptılar, secde yaptılar. Rasûlullah (s.a.v) aynı şekilde ayakta duruyordu, onlar da kıyama kalktılar. Rasûlullah (s.a.v) bu guruba da bir rekat kıldırmış oldu, bunlar da rükû’ ve secdeleri yapmış oldular. Sonra düşman karşısında duranlar geldiler, rükû’ edip secde edip bir rekat daha kılmış oldular. Sonra tekrar düşman karşısında ki gurup gelerek rükû’ ve secde ettiler. Rasûlullah (s.a.v) oturuyordu sonra hepsi birlikte selâm verdiler, böylece her iki gurup ta Rasûlullah (s.a.v)’ile ikişer rekat namaz kılmış oldular.” (Ebû Davud, Salat: 284)
1526- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) müşrikleri kuşatarak Dacnan ile Usfan arasında konakladı. Bunun üzerine müşrikler birbirlerine: Onların kız ve erkek çocuklarından daha çok sevdikleri namazları vardır. Onlar namaz kılarlarken hazır olun ve tek bir çırpıda üzerlerine saldırın. Bunun üzerine Cebrail gelip Peygamber (s.a.v)’e ashabını iki guruba ayırmasını ve birine namaz kıldırırken diğerlerinin düşman karşısında pür dikkat silahlarıyla karşılık vermelerini emretti. Böylece Peygamber (s.a.v) bir guruba namaz kıldırdıktan sonra onlar gidip düşman karşısında olanlar geldiler, onlara da bir rekat kıldırdı. Böylece guruplar tek rekat kılmış oldular Peygamber (s.a.v)’de iki rekat namaz kılmış oldu. (Ebû Davud, Salat: 284)
1527- Câbir b. Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) Müslümanlara korku namazı kıldırdı. Namaza kalktığında bir saf önünde diğeri de arkasında idi. Arkasında olan guruba iki secde ile bir rekat kıldırdı. Sonra bu kılanlarla düşman karşısında olanlar yer değiştirdiler. Rasûlullah (s.a.v) onlara da iki secdeli bir rekat namaz kıldırdı sonra selâm verdi. Böylece Peygamber (s.a.v) iki rekat askerler ise birer rekat kılmış oldular. (Buhârî, Megazî: 32; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 151)
1528- Câbir b. Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v) ile beraberdik, namaz için kamet getirildi. Rasûlullah (s.a.v) namaz için kalktı, kendisiyle beraber bir gurup ta kalkıp arkasına durdu, bir gurup ta düşmanla karşı karşıyaydı, arkasındakilere bir rekat kıldırıp iki secde yaptırdı. Sonra onlar gidip düşman karşısında yerlerini aldılar, onlar da gelip Peygamber (s.a.v)’in arkasında saf tuttular. Rasûlullah (s.a.v) onlara da bir rekat kıldırıp iki secde yaptı sonra Rasûlullah (s.a.v) bunlarla birlikte selâm verdi, diğerleri de selâm verdiler. (Buhârî, Megazî: 32; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 151)
1529- Câbir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte korku namazı kılmıştım. Peygamber (s.a.v)’in arkasına iki saf halinde durmuştuk, düşman da kıble ile bizim aramızda idi. Peygamber (s.a.v) tekbir aldı bizler de tekbir aldık, rükû’ yaptı biz de yaptık, rükû’dan doğruldu biz de doğrulduk, secde için eğilince Rasûlullah (s.a.v) secde etti arkasında ki saftakiler de secdeye gitti en arka saftakiler ise ayakta beklediler. Peygamber (s.a.v) ile beraber ilk saftakiler kalkınca bu sefer ikinci saftakiler secdeye gittiler. Daha sonra Peygamber (s.a.v)’in arkasındakiler geri çekildi, geridekilerde ilk safa geçtiler. Bu sefer Peygamber (s.a.v) tekrar rükû’ yaptı bizde rükû’ yaptık sonra rükû’dan başını kaldırdı bizler de kaldırdık, secdeye gidince ilk saftakiler de secdeye gitti, arka saftakiler ise ayakta beklediler. Rasûlullah (s.a.v) ilk saftakilerle beraber secdeden kalkınca bu sefer diğerleri secdeye gittiler daha sonra Peygamber (s.a.v) selâm vererek namazı bitirmiş oldu. (Buhârî, Megazî: 32; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 151)
1530- Câbir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte Nahl denilen yerdeydik. Düşman güçleri bizimle kıble arasında idi. Rasûlullah (s.a.v) namaz için tekbir aldı, tüm askerlerde birlikte tekbir aldılar. Rasûlullah (s.a.v) rükû’a vardı, askerlerde hep birlikte rükû’a gittiler. Sonra Peygamber (s.a.v) secdeye gitti arkasındaki saf secdeye gitti, diğerleri ayakta onları beklediler. Birinci saftakiler secdeden kalkınca arka taraftakiler secdeye gittiler. Sonra ön saftakilerle arka saftakiler yer değiştirdiler. Rasûlullah (s.a.v) rükû’ yapınca hepsi birlikte rükû’ yaptılar. Rasûlullah (s.a.v) kalktı hepsi birlikte kalktılar. Sonra, Peygamber (s.a.v) secdeye vardı arkasındaki saf secdeye vardı, diğerleri onları bekliyorlardı. Onlar secdeden kalkınca oturdular berikiler onların yerine secde ettiler sonra selâm verdiler. Câbir diyor ki şimdiki komutanlarınızın yaptığı gibi. (Buhârî, Megazî: 32; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 151)
1531- Ebu Ayyaş ez Züraki (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Şu’be bana mektup yazdı ben de onu okudum, zaten ondan onu işitmiştim, bahsetmişti fakat onu ezberledim. İbn Beşşar hadisinde diyor ki: Bunu mektuptan ezberledim. Rasûlullah (s.a.v), Üsfan denilen yerde düşmanla karşı karşıya gelmişti. Müşrik ordularının başında Halid b. Velid vardı. Rasûlullah (s.a.v) orada ordusuna öğle namazını kıldırmıştı. Müşrikler kendi aralarında şöyle diyorlardı. Onların mallarından, çocuklarından çok sevdikleri namazları vardır. Rasûlullah (s.a.v) askerlerine ikindi namazını kıldırdı ve orduyu arkasında iki saf haline getirdi. Rasûlullah (s.a.v) onlarla birlikte rükû’a gidiyordu. Rükû’dan başlarını kaldırınca arkasındaki saf kendisiyle birlikte secdeye gidiyor diğerleri ise ayakta bekliyorlardı, secdeden kalktıklarında ise diğer saf secdeye gidiyor. Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte rekatı tamamlıyorlardı sonra önceki saf geriliyor gerideki saf ise öne geçiyordu. Böylece hepsi birbirinin yerine geçerek namazlarını ve savaşı devam ettiriyorlardı. Sonra Rasûlullah (s.a.v) hepsiyle birlikte rükû’a vardı, hepsi rükû’dan başlarını kaldırınca arkadaki saf secde etti. Diğerleri ise ayakta beklediler. Onlar secdeden kalkınca bu berikiler secdeye varıyorlardı daha sonra Peygamber (s.a.v) selâm vererek namazlarını bitirmiş oldular. (Böylece her iki gurupta ikişer rekat kılmış oldu) (Ebû Davud, Salat: 284)
1532- Ebu Ayyaş ez Züraki (r.a)’den (r.a) rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte ufsan savaşında bulundum. Rasûlullah (s.a.v) bize öğle namazını kıldırdı. O gün müşrik ordusunun başında Halid b. Velid vardı. Müşrikler kendi aralarında dediler ki: Onları gaflette yakaladık, onları dalgın yakaladık. Bu sözler üzerine öğle namazı ile ikindi namazı arasında korku namazıyla alakalı ayet nazil oldu. Rasûlullah (s.a.v) bize ikindi namazını kıldırdı ve bizi iki guruba ayırdı. Bir gurup; Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte namaz kılıyor diğer gurup ise onları bekliyorlardı. Peygamber (s.a.v) tekbir alınca her iki gurupta tekbir aldı sonra rükû’a gitti tüm guruplar da rükû’ yaptılar. Sonra arka saftakiler ayakta kalıp ön saftakiler secdeye gittiler. Onlar secdelerini yapıp ayağa kalkınca arka saftakiler de secdelerini yaptılar. Daha sonra hep birlikte ikinci rekata kalktılar, önce birinci saftakiler secdeye vardılar diğerleri onları beklediler sonra saflar birbiriyle yer değiştirdiler ve onlarda secdeye vardılar ve hep beraber selâm verdiler. Böylece her gurup imamları ile beraber ikişer rekat namaz kılmış oldular. Rasûlullah (s.a.v) bir defasında, Benî Süleym yurdunda da böyle bir namaz kıldırmıştı. (Ebû Davud, Salat: 284)
1533- Ebu Bekre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) bir topluluğa iki rekat korku namazı kıldırdıktan sonra selâm verdi sonra diğer bir topluluğa yine aynı şekilde iki rekat kıldırıp selâm verdi. Böylece Rasûlullah (s.a.v) dört rekat kılmış oldu. (Ebû Davud, Salat: 284)
1534- Câbir b. Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) ashabından bir guruba iki rekat korku namazı kıldırıp selâm verdi. Sonra diğer guruba yine iki rekat kıldırıp selâm vermişti. (Buhârî, Megazi: 32)
1535- Sehl b. ebi Hasme (r.a) korku namazı ile ilgili şöyle der: İmam kıbleye dönerek ayakta durur, bir gurup ta kendisi ile birlikte namaza durur, diğer gurupta düşmana karşı durur, herkesin yönü düşmana doğrudur. İmam arkasındakilere bir rekat kıldırır onlar kendi başlarına oldukları yerde bir rükû’ ve iki secde yaparlar sonra ikinci gurupta aynısını yapar, böylece guruplar tek rekat imam ise iki rekat kılmış olur. (Ebû Davud, Salat: 284; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 151)
1536- Câbir b. Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) ashabına korku namazını kıldırmıştı. Bir gurup O’nunla birlikte namaz kılıyor diğer gurup ise düşmanla karşı karşıya duruyordu. Rasûlullah (s.a.v) iki rekat bir guruba namaz kıldırıyor onlarla diğerleri yer değiştiriyor onlara da iki rekat namaz kıldırıyordu ve selâm veriyordu. (Buhârî, Megazî: 32)
1537- Ebu Bekre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) arkasındakilere iki rekat korku namazı kıldırmıştı sonra diğerleri geldi, onlara da iki rekat namaz kıldırdı ve selâm verdi. Böylece Rasûlullah (s.a.v) dört, gurupla da ikişer rekat kılmış oldular. (Ebû Davud, Salat: 287)

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 106 misafir olmak üzere toplam 106 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106,
Reklamlar:

Faruki.net