Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
         Bu bölümde toplam 43 Hadisi Şerif var.
Konu: İkindi Namazının Vakti (5)
Başlık: Beş Vakit Namazın Vaktileri Hakkında Ebû Mes'ûd Hadîsi
Ravi: Ebû Mes'ûd Ukbe İbn-i Amr (7)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunur ki, Irak'ta (iken) bir gün Muğîre b. Şu'be radiya'llâhu anh'in yanına girdi ki, (o gün Muğîre nasılsa İkindi) namazını geç vakte bırakmıştı. Ona dedi ki: Yâ Muğîre, bu (yaptığın) nedir? Bilmiyor musun ki, Cibrîl (aleyhi's-salâtü ve's-selâm) inip namaz kıldı. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de (ardında) kıldı. Sonra (bir daha) kıldı. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de (ardında bir daha) kıldı. Sonra (bir daha) kıldı. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de (ardında bir daha) kıldı. Sonra (bir daha) kıldı. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de (ardında bir daha) kıldı. Sonra (bir daha) kıldı. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de (ardında bir daha) kıldı. Sonra: (İşte) bununla emrolundum. dedi.

Hadis No: 315

Konu: Emr-i Bi'l Ma'rûf Nehy-i Ani'l-münker;iyiliği Emir, Kötülükten Men;namaz Kılmak;oruç
Başlık: Hazret-i Ömer'den Sonra Vukû' Bulacak Fitne Hakkında Huzeyfe Rivâyeti
Ravi: Sâhib-i Sırr-ı Resûl Huzeyfe B. El-yemân Absî
Hadis:

Şöyle demiştir. (Bir gün Emirü'l-Mü'minîn) Ömer radiya'llâhu Teâlâ anh'in yanında oturuyorduk. Resûlullâhu aleyhi ve sellem'in fitne hakkındaki sözlerini (bakalım) hanginiz bellemiş? diye sordu. Dedim ki: Ben. Hem de nasıl söylediyse öylece. (Ömer): Ona, yâhud buna karşı (Amma da) cür'etin varmış! dedi. Dedim ki: İnsanın ehli, malı, evlâdı, komşusu yüzünden dûçâr olduğu fitneye namaz, oruç, sadaka, emir (bi'l-ma'rûf), nehiy (ani'l-münker) keffâret olur. Hayır, (sormak) istediğim bu (fitne) değil, deniz nasıl kudurursa öylece kuduran fitnedir. dedi. (Bunun üzerine Huzeyfe): Yâ Emîre'l-Mü'minîn, o fitneden sana bir şey yok. Çünkü muhakkak seninle onun arasında kilitli bir kapı vardır. dedi. Huzeyfe der ki: (Ömer): Kapı kırılacak mı, yoksa açılacak mı? diye sordu. Kırılacak. dedim. Demek ki (tâ Kıyâmete kadar) kilitlenemiyecek. dedi. Huzeyfe'ye biri: Ömer kapıyı biliyor muydu? diye sordu. Evet, yarından evvel bu akşamın geleceğini bildiği gibi (biliyordu.) Benim ona söylediğim sözde yalan yanlış yoktur. dedi. Ya kapı kimdir? diye sordular. Ömer (in kendisi) dir. cevâbını verdi.

Hadis No: 316

Konu: Namaz Kılmak (4)
Başlık: Hud 114 Nolu Âyet-i Kerîmesinin Sebeb-i Nüzûlü Hakkında Abdullâh İbn-i Mes'ûd Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir def'a) bir kimse (yabancı) bir kadından bir bûse aldı. (O adam) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e gelip keyfiyyeti haber verdi. Allâhu Azze ve Cel Hazretleri ... âyet-i kerimesini inzâl buyurdu. O kimse: Yâ Resûlâllâh, bu yalnız benim için mi? diye sordu. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de: Ümmetimin âmmaten, kâffeten hepsi içindir, buyurdu. (Buhârî'nin) yine İbn-i Mes'ûd'dan olan diğer rivâyâtında: Ümmetimden bununla âmil olan (herkes) içindir. denilmiştir.

Hadis No: 317

Konu: Namaz Kılmak (4)
Başlık: Beş Vakti Namazın, Küçük Günah İşleyenlere Tevbe Makâmına Kâim Olacağı;büyük Günahlardan Kaçınmak Şartı İle Vaktinde Kılınan Namazlar, Aralarında Geçen Günahlara Keffâret Olacağı;ameller İçinde Allâh'a Daha Sevgili Olanlar. Bunlar İçinde En Başta Gelenin Vaktinde Kılınan Namaz Olduğuna Dâir İbn-i Mes'ûd Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e: Amellerin hangisi Allâha daha sevglidir? diye sordum. Vaktinde (kılınan) namaz. buyurdu. Sonra hangisi? dedim. Birr-i vâlideyn. buyurdu. Sonra hangisi? dedim. Allah yolunda cihâd. buyurdu. (İbn-i Mes'ûd) der ki: Bunları Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem bana söyledi. Daha ziyâdesini soraydım yine bana haber verecekti.

Hadis No: 318

Konu: Namaz Kılmak (4)
Başlık: Beş Vakit Namazın, Günahları Gidereceğine Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim (Bir def'a): Söyleyin, birinizin kapısı önünde bir akar su bulunsa (sâhib-i hâne de) günde beş def'a içinde yıkansa, ne dersiniz? (vücûdünün) kirinden, pasından bir şey bırakır mı? buyurdu idi. Hayır, hiçbir kir, pas bırakmaz, hiçbir şey bırakmaz. dediler. (Bunun üzerine) buyurdu ki: Beş (vakit) namaz da işte bunun gibidir. Onlarla Allâhu Teâlâ günahları yıkar, siler.

Hadis No: 319

Konu: Namazı Dosdoğru Kılmak;tükürmek
Başlık: Namaz Kılarken Secdede Nasıl Davranılacağına Dâir Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Secde ederken (secdenizi) yolunda yapınız. (Namaz kılan kimse) kollarını köpek gibi yere yaymasın. Tükürdüğü vakit de ne önüne, ne sağına tükürsün. Çünkü o, Rabbi ile münâcât ediyor.

Hadis No: 320

Konu: Öğle Namazı Vakti (2)
Başlık: sıcağın Şiddeti Cehennem'in Kaynamasındandır... Hadîsi;yazın Sıcağında Öğle Namazını Serin Zamâna Te'hîrin Müstehab Olduğu
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resulullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Sıcak şiddetlendiği vakitte salât (-ı Zuhru) serinliğe bırakınız. Zîrâ sıcağın şiddeti Cehennem'in kaynamasındandır. Nâr(-ı Cehennem) Rabbine arz-ı şekvâ etti. Yâ Rab, beni ben yiyorum. (İzin ver) dedi. Allâhu Teâlâ da iki def'a nefes almasına izin verdi. Nefesin bir kışın, diğeri yazın. En çok ma'rûz olduğunuz sıcak ile sizi en ziyâde üşüten zemherîr (işte budur).

Hadis No: 321

Konu: Öğle Namazı Vakti (2)
Başlık: İbrâd (öğleyi Sıcak Günlerde Te'hîr Etmek) Hakkında Ebû Zerr-i Gıfârî Hadîsi
Ravi: Ebû Zerr-i Gıfârî (11)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferde bulunuyorduk. Müezzin (Bilâl-i Habeşî radiya'llâhu anh) Öğlen ezânını okumak istedi. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem: Serinliği bekle (de öyle oku). buyurdu. (Bir müddet) sonra yine okumağa davrandı. Yine: Serinliği bekle (de öyle oku). buyurdu. (Müezzin) tâ tepelerin gölgelerini uzanmış gördüğümüz zamâna kadar (bekledi). Buhârî'nin bu hadîse âit rivâyetinde: Bunun üzerine Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 'Şüphesiz sıcağın şiddeti Cehennem'in kaynamasındandır. Binâenaleyh sıcak şiddetlendiği zaman namazı serinliğe bırakınız. ziyâdesi vardır.

Hadis No: 322

Konu: Öğle Namazı Vakti;soru Sormak
Başlık: Nâhoş Ve Lüzumsuz Soru Sormanın Menhî Olduğuna Dâir Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir def'a) Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem güneş (nısfü'n-nehârdan) meylettiğinde (Hücre-i Saâdetten) çıktı. Öğleni kıldırdıktan sonra minbere (çıkıp) ayakta durdu. Kıyâmetten bahis buyurdu. O gün (pek) büyük şeyler olacağını haber verdi. Sonra: Bana bir şey sormak isteyen varsa (şimdi) sorsun. Bu makâmımda durduğum müddetçe bana her ne sorarsanız (hemen) haber vereceğim. buyurdu. Halk (Nebî aleyhi's-salâtü ve's-selâm'ın gazabından müteessir olarak) pek ziyâde ağlaştılar. (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de) tekrar tekrar hep Sorsanıza! diyordu. Derken Abdullâh b. Huzâfe es-Sehmî (radiya'llâhu anh) ayağa kalkıp Benim babam kimdir? diye sordu. Baban Huzâfe'dir. buyurdu. Sonra yine: Sorsanıza! (diye ilhâh) buyurdu. Bunun Üzerine Ömer b. el-Hattâb (radiya'llâhu anh) iki diz üstü gelip: Yâ Resûlâ'llâh bu kadarı elverir. Biz) Allâhu Teâlâ'yı Rab, İslâm'ı din, Muhammed (salla'llâhu aleyhi ve sellem)'i Nebî olarak kabûl ve tasdîk ettik. dedi. Bunun üzerine (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem biraz) sükût buyurduktan sonra: Demincek Cennet ile Cehennem şu duvarın yüzünde bana arz olundu. Ne böyle hayrın, ne de böyle şerrin mislini görmüş değilim. buyurdu.

Hadis No: 323

Konu: İkindi Namazının Vakti;öğle Namazı Vakti;sabah Namazının Vakti
Başlık: Beş Vakit Namazın Kılınış Vakitleri İle İlgili Ebû Berze Hadîsi
Ravi: Ebû Berze (nadle B. Ubeyd-i Eslemî) (2)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem sabah namazını her birimiz yanında oturanı tanıyacak kadar aydınlık olduğu zaman kıldırır, bu namazda altmıştan yüz âyete kadar okurdu. Öğlen namazını güneş (mağribe doğru) meylettiği vakitte kıldırırdı. İkindiyi de (öyle bir saatte kıldırır ki,) birimiz (namazdan sonra mescitden) Medîne'nin en uzak yerine gider (evine) dönerdi de güneş henüz dipdiri bulunurdu. Râvî (Ebu'l-Minhâl Seyyâr b. Selâme) Akşam namazı hakkında (Ebû Berze radiya'llâhu anh'in) ne dediğini unutmuş. (Ebû Berze) demiş ki: (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) yatsı namazı gecenin (ilk) sülüsüne -sonradan deyişine göre yarısına- kadar te'hirde beis görmezdi.

Hadis No: 324

Konu: Namazların Rekât Sayısı;yatsı Namazı Vakti
Başlık: Cem'-i Salâteyn Hakkında İbn-i Abbâs Hadîsi (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem öğlen ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı (birlikte) yedi (rek'at) ve sekiz (rek'at) olarak kıldırdı.

Hadis No: 325

Konu: Yatsı Namazı Vakti (2)
Başlık: Cem'-i Salâteyn Hakkında İbn-i Abbâs Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Berze (nadle B. Ubeyd-i Eslemî) (2)
Hadis:

Ravi'nin (evkât-ı) salâvât hakkında biraz yukarıda geçen (324 rakkamlı) hadîsi ki, bu rivâyette (Sahâbî-i müşârün-ileyh) yatsı namaz(larının vakti)nden bahsederken: (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) bu (namaz) dan evvel uyumaktan ve ondan sonra da oturup konuşmaktan hoşlanmazdı (ziyâdesi) vardır.

Hadis No: 326

Konu: İkindi Namazının Vakti (5)
Başlık: İkindinin Ta'cîl Ve Te'hîri İle İlgili Enes (radiya'llâhu Anh) Hadîsleri (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Biz (vaktiyle) ikindi namazını kılardık. Sonra insan Benû Amr b. Avf (yurdun)a giderdi de onları ikindiyi kılıyor bulurdu.

Hadis No: 327

Konu: İkindi Namazının Vakti (5)
Başlık: İkindinin Ta'cîl Ve Te'hîri İle İlgili Enes (radiya'llâhu Anh) Hadîsleri (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, güneş henüz yüksek ve dipdiri iken ikindi namazını kıldırdı. (Namazdan sonra) avâlîye giden insan oraya varırdı da güneş hâlâ yüksek bulunurdu.

Hadis No: 328

Konu: İkindi Namazının Fazîleti (2)
Başlık: İkindi Namazını Kaçıranların Uğrıyacakları Musîbetlere Dâir İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İkindi namazını kaçıran kimse sanki ehl (ve ıyâl) ini de, malını da elinden kaçırmış, (helâklariyle musâb olmuş) gibidir.

Hadis No: 329

Konu: İkindi Namazının Fazîleti (2)
Başlık: her Kim Salât-ı Asr'ı (amden) Terkederse, Ameli Bâtıl Olur Hadîsi
Ravi: Büreyde B. El-husayb-ı Eslemî (2)
Hadis:

Bulutlu bir günde şöyle demiştir: İkindi namazını ta'cîl ediniz. Zîrâ Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem: Her kim salât-ı asrı (amden) terkederse ameli bâtıl olur. buyurdu.

Hadis No: 330

Konu: Rü'yetullah
Başlık: Kıyâmet Gününde Mü'minlerin, Rablarını Nasıl Görecekleri; Ve Sabah Ve İkindi Namazlarının Edâsı Hakkında Cerîr (radiya'llâhu Anh) Hadîsi
Ravi: Cerîr B. Abdullâh El-becelî (7)
Hadis:

Şöyle demiştir: Bir gece Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. (Ayın on dördüne müsâdif idi.) Kamere bakıp buyurdu ki: Şu ayı nasıl rü'yetinden hiç biriniz mahrûm olmaksızın hepiniz (zahmetsizce) görüyorsanız, Rabbiniz (Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri) ni de öylece göreceksiniz. Artık güneşin tulûundan da, gurûbundan da evvelki namazların hiç birinden alıkonmamak elinizden gelirse (ona) çalışınız.

Hadis No: 331

Konu: Namaz Kılmak (4)
Başlık: Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazîleti Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Hergün) birtakım melâike geceleyin, diğer takım melâike de gündüzün yekdiğeri müteâkib size gel(ip içinizde kal)ırlar. Bunlar sabah ile ikindi namazlarında buluştukdan sonra (evvelce) içinizde kalmış olanlar semâya urûc ederler. Rablar (Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri namaz kılmış kullarının) hallerine a'lem iken (yine o meleklere: Kullarımı ne halde bıraktınız? diye sorar. Onlar da: Onları namaz kılarken bıraktık. Nitekim namaz kılarlarken bulmuştuk. cevâbını verirler.

Hadis No: 332

Konu: İkindi Namazının Vakti (5)
Başlık: İkindi Ve Sabah Namazlarının Birer Rek'ati Vakti İçinde, Kalanı Vakit Dışında Kılınırsa, Kılınan Namazların Sahîh Olduğuna Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi Ve Bu Bâbda Fukahânın İctihâdı
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Biriniz ikindi namazından bir secdeyi gün batmadan evvel yetiştirecek olursa namazını tamamlasın. Sabah namazından da bir secdeyi gün doğmadan yetiştirecek olursa namazını tamamlasın.

Hadis No: 333

Konu: -
Başlık: sizden Evvel Gelen Ümmetlere Nisbetle Sizin Bekânız, İkindi Namazından Gurûb-ı Şemse Kadardır. Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den (şu temsîli) işittim. Buyuruyordu ki: Sizden evvel gelen ümmetlere nisbetle sizin (dünyâda müddet-i) bekânız (bütün güne nisbetle) ikindi namazından gurûb-ı şemse kadar (olan müddet gibi) dir. Ehl-i Tevrât'a Tevrat verildi. (Onunla) âmil ol(up çalış)dılar. Lâkin gün yarıyı bulunca çalışmaktan âciz kal(ıp vazgeç)diler. Onlara da birer kırat (olan gündelik) verildi. Sonra bize Kur'ân verildi. Gurûb-ı şemse kadar çalıştık. Ve bize ikişer kırat olarak (gündelik) verildi. Bunun üzerine ehl-i Tevrât ile ehl-i İncil: Ey Rabbimiz, onlara ikişer kırat, bize ise (yalnız) birer kırat verdin. Halbuki biz daha çok çalıştık. derler. Allah (Celle ve Alâ Hazretleri) de: (Bütün gün çalıştığınıza göre şart edilen) gündeliğinizden bir şey kestim mi ki? diye sorar. Onlar: Hayır, (kesmedin yâ Rab) derler. O da: İşte o, benim (kerem ve) fazlımdır ki, dilediğime veririm buyurur.

Hadis No: 334

Konu: Akşam Namaz Vakti (3)
Başlık: Akşam Namazının Ta'cîli Hakkında Râfi' İbn-i Hadîc Hadîsi
Ravi: Râfi' İbn-i Hadîc (2)
Hadis:

Şöyle demiştir: Biz akşam namazını Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardık da her birimiz namazdan çıktığında attığı okun nereye düştüğünü gör(ecek kadar henüz aydınlık bulun)urdu.

Hadis No: 335

Konu: Akşam Namaz Vakti;ikindi Namazının Vakti;öğle Namazı Vakti;sabah Namazının Vakti;yatsı Namazı Vakti
Başlık: Beş Vakit Namazın Kılınış Zamanlarına Dâir Câbir Hadîsi
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz öğleni (zevalden sonra) gündüzün sıcağında, ikindiyi henüz güneş (beyaz ve) tertemiz iken, akşamı güneş battığında, yatsıyı da gâh (erken) gâh (geç) kıldırırdı. Cemâati toplanmış bulduğunda ta'cîl, gecikmiş bulduğunda te'hîr ederdi. Sabah namazını ise onlar, yâhud Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem karanlıkda kılarlardı.

Hadis No: 336

Konu: Akşam Namaz Vakti (3)
Başlık: A'râbın Mağrib'e İşâ Dedikleri Hakkında Müzenî Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Mugaffel-i Müzenî (2)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: A'râb (takımı, şu) namazınızın, yâni salât-ı mağribin isminde size gâlib gelmesinler. -Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu. (Yâhud Abdullâh b. Mugaffel-i Müzenî dedi) ki: A'râb (mağribe) işâ derler.

Hadis No: 337

Konu: Akşam Namaz Vakti (3)
Başlık: Yatsı Namazının Vakti Hakkında Rivâyetler
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem işâ namazını (erken kıldırmak âdetleri iken) bir gece geç vakte kadar bırakmışlardı. Bu (dediğim) İslâm henüz yayılmadan evvel idi. (O gece) hücre-i saâdetlerinden (erken) çıkmadılar. Nihâyet Ömer (gelip: Yâ Resûlâ'llâh, buradaki) kadınlar, çocuklar (hep) uyuya kaldılar. dedi. Bunun üzerine (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem dışarıya) çıkıp ehl-i mescide: Şimdi yeryüzünde sizden başka bu namaza intizâr eden yoktur. buyurdular.

Hadis No: 338

Konu: Yatsı Namazı Vakti (2)
Başlık: Yatsıyı Gecenin Sülüs-i Evveline Veya Nısfına Te'hîrin Fazîleti Hakkında Rivâyetler
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Şöyle demiştir: Ben ve gemide benimle (Medîne'ye) gelenler Bakî-i Buthân'a inmiştik. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem de Medîne'de idi. Her gece yatsı namazı vaktinde Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in huzûruna bizimkilerden beş on kişi nöbetle giderlerdi. (Bir def'asında) arkadaşlarımla ben Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'i kendilerine âid bir iş ile biraz meşgul bulduk. (Ondan dolayı da) namazı gecenin yarısı oluncaya kadar geciktirdi. Derken Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem, (hücre-i saâdetinden) çıkıp hazır olanlara (namazı) kıldırdıktan sonra oradakilere: (Gitmeğe) acele etmeyiniz. Sizlere müjdem var! Nâs içinde sizden başka bu saatte namaz kılan hiçbir kimsenin bulunmaması Allâh'ın size (hâs olan) ni'metlerindendir, yâhud da: Bu saatte sizden başka namaz kılmış kimse yoktur. buyurdu. -Bu iki sözün hangisini buyurduğunu Ebû Mûsâ'nın kestiremediğini râvî söylüyor.- Yine Ebû Mûsâ radiya'llâhu anh diyor ki: Bunun üzerine Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den (bunu) işittiğimize sevine sevine (yerimize) döndük.

Hadis No: 339

Konu: -
Başlık: İşâ'nın Te'hîri Ve Buna Göre Kılınma Zamânı İle İlgili Sahâbe'nin Kullandığı Elfâz Ve Bu Bâbda Fukahânın İhtilâfı (3)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Âişe radiya'llâhu anhâ: (O zamanlarda yatsıyı) şafağın kaybolmasından gecenin sülüs-i evveline kadar olan vakit içinde kılarlardı. diyor. İbn-i Abbâs radiya'llâhu anhümâ'dan bir rivâyette de müşârün-ileyh şöyle diyor: ... derken Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem çıktı. Başından su damladığı ve (mübârek) başına elini koyduğu halde (teşrîfi) hâlâ gözümün önündedir. Teşrîfini müteâkib buyurdu ki: Benim tarafımdan ümmetime meşakkat (yüklemek) olmasaydı (bu namazı hep) böyle kılmalarını emrederdim.

Hadis No: 340

Konu: -
Başlık: İşâ'nın Te'hîri Ve Buna Göre Kılınma Zamânı İle İlgili Sahâbe'nin Kullandığı Elfâz Ve Bu Bâbda Fukahânın İhtilâfı (3)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) Ravi, Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (mübârek) elini başına koyması (keyfiyyetini) hikâye edip şöyle demiştir: (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem mübârek) parmaklarını biraz ayırdıktan sonra parmak uçlarını tepesi üzerine koydu. Sonra bitiştirip ve o hey'ette başının üzerine gezdirip tâ baş parmağı, yüz cihetinden kulak yumuşağına değinceye kadar (yukarıdan aşağı) tolununa ve sakalının kenarına (doğru indirdi.) Bunu böylece (tekrar tekrar yaparken de) ne betâat, ne acele gösteriyordu.

Hadis No: 341

Konu: Hz. Peygamber'in Mührü (2)
Başlık: İşâ'nın Te'hîri Ve Buna Göre Kılınma Zamânı İle İlgili Sahâbe'nin Kullandığı Elfâz Ve Bu Bâbda Fukahânın İhtilâfı (3)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunan bu hadîsde (müşârün-ileyh): (Gümüş) Hâtem-i Şerîf'inin parıltısı hâlâ gözümün önündedir. demiştir.

Hadis No: 342

Konu: İkindi Namazının Fazîleti;sabah Namazının Fazîleti
Başlık: Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazîleti Hakkında Ebû Mûsâ Hadîsi
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Salât-ı berdeyni (yâni sabah ve ikindi namazlarını) her kim kılarsa Cennet'e girdi gitti. buyurduğunu rivâyet eder.

Hadis No: 343

Konu: Sâhur Yemeği (4)
Başlık: Sabah Namazının Evvel-i Vakitte Kılındığına Dâir Rivâyetler (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Zeyd b. Sâbit (-i Ensâri radiya'llâhu anh) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile berâber sahûr ettikten sonra namaza durduklarını bana anlattı. (Sahûr ile namaz) arasında ne kadar (zaman) geçmişti? diye sordum. Elli, yâhud altmış (âyet okuyacak) kadar dedi.

Hadis No: 344

Konu: Sâhur Yemeği (4)
Başlık: Sabah Namazının Evvel-i Vakitte Kılındığına Dâir Rivâyetler (2)
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Şöyle demiştir: Evimde sahûru ederdim de sabah namazını Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte kılmayı yetiştirebilmek için (evimden çıkmakta) acele ederdim.

Hadis No: 345

Konu: Vakt-i Kerâhet (3)
Başlık: Sabah Namazından Güneş Doğuncaya, İkindi Namazından Da Güneş Batıncaya Kadar Namaz Kılmaktan Nehye Dâir İbn-i Abbâs Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle demiştir: Merdıy (yâni adl ve sıdkında ve emânet ve diyânetinde hiç şek olmayan) bir çok ricâl -ki içlerinden bence en merdıy olanı Ömer (b. el-Hattâb radiya'llâhu anh)dir.- Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in sabah namazından sonra güneş işrâk edinceye kadar, ikindi namazından sonra da gün batıncaya kadar namaz kılmaktan nehiy buyurmuş olduklarına benim yanında şahâdet etmişlerdi.

Hadis No: 346

Konu: Vakt-i Kerâhet (3)
Başlık: Güneş Doğarken Ve Batarken Namaz Kılmanın Kerâhetine Dâir İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: (Kılacağınız) namaz için şemsin ne tulû' zamânını, ne gurub zamânını taharrî (yâni intihâb) etmeyiniz. buyurdu. -Yine İbn-i Ömer (radiya'llâhu anhümâ) şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hâcib-i şems göründüğü vakit tâ yükselinceye kadar, hâcib-i şems battığı vakit de tâ gâib oluncaya kadar namazı te'hir ediniz.

Hadis No: 347

Konu: Vakt-i Kerâhet (3)
Başlık: Sabah Namazından Sonra Güneş Doğuncaya, İkindi Namazından Da Batıncaya Kadar Namaz Kılmaktan Nehye Dâir Diğer Rivâyetler (3)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Ravi'nin iki türlü alış-verişden ve iki türlü giyinişden Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in nehiy buyurduklarına dâir olan hadîsi ki (yukarıda 239 uncu olarak) geçmişti. -Buradaki rivâyetinde ise âtîdeki ziyâde vardır: Bir de iki namazdan nehiy buyurdu: (Salât-ı) fecirden sonra gün doğuncaya kadar, salât-ı asırdan sonra da gün batıncaya kadar namaz kılmaktan da (nehiy buyurdu).

Hadis No: 348

Konu: İkindiden Sonra Namaz (4)
Başlık: Sabah Namazından Sonra Güneş Doğuncaya, İkindi Namazından Da Batıncaya Kadar Namaz Kılmaktan Nehye Dâir Diğer Rivâyetler (3)
Ravi: Muâviye B. Ebî Süfyân (7)
Hadis:

Asırdan sonraki iki rek'atı kastederek şöyle demiştir: Sizler öyle bir namaz kılıyorsunuz ki, Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile (o kadar) berâber bulunduk da kıldığını hiç görmedik. (Bilâkis) onu kılmaktan nehiy buyurmuştur.

Hadis No: 349

Konu: İkindiden Sonra Namaz (4)
Başlık: Sabah Namazından Sonra Güneş Doğuncaya, İkindi Namazından Da Batıncaya Kadar Namaz Kılmaktan Nehye Dâir Diğer Rivâyetler (3)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

İkindi namazından sonraki iki rek'atı kastederek şöyle demiştir: Onu (yâni Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'i) kabzeden Zât-ı Ecell ü A'lâ'ya kasem olsun ki, o iki rek'atı Allâhu Teâlâ'ya kavuşuncaya kadar (hiç) terk etmedi. Namaz kılmağa kudreti kesilmedikçe de Allâhu Teâlâ'ya kavuşmadı. Namazlarının bir çoğunu oturarak kılardı. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem bu iki rek'atı kılardı. Lâkin ümmetine ağır gelir korkusu ile Mescitte kılmazdı. Ümmetinden tahfîf (-i külfet) i mûcib olacak şeyleri (yapmayı pek) severdi.

Hadis No: 350

Konu: İkindiden Sonra Namaz (4)
Başlık: Resûl-i Ekrem (salla'llâhu Aleyhi Ve Sellem) İn İkindiden Sonra İki Rek'at Namaz Kılması Hakkında Sahâbe'nin Akvâli
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: İki namaz vardır ki, Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem onları sırran da, alâniyeten da (yâni evinde de, dışarda da) terketmezdi. (Onlar da) sabah namazından evvel iki, ikindi namazından sonra da iki rek'at idi.

Hadis No: 351

Konu: Sabah Namazının Vakti
Başlık: Vaktinde Kılınamayan Sabah Namazının Nasıl Edâ Edileceğine Dâir Katâde Hadîsi
Ravi: Ebû Katâde Hâris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Şöyle demiştir: Bir gece Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyorduk. İçimizden biri. Yâ Resûlâ'llâh, gece sonu emretsen de konak etsek! dedi. (Cevâben): Korkarım uyuyakalıp namazı kaçırırsınız. buyurdu Bilâl (radiya'llâhu anh): Ben sizi uyandırırım. dedi. Yattılar. Bilâl de arkasını râhilesine (yâni bindiği deveye) daya(yıp bekle)di. (Derken) gözleri kapanıp (o da) uyuyakaldı. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem uyandığı zaman hâcib-i şems gözükmüştü. Bilâl, dediğin nerede kaldı? buyurdu. (Bilâl:) Bana bu güne gelinceye kadar bunun gibi (ağır) bir uyku basmış değil. dedi. (Bunun üzerine) Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allâhu Teâlâ istediği zamanda ruhlarınızı kabzetti. (Yine) istediği zamanda geri çevirdi. Bilâl, kalk, ezan oku. (Bunun üzerine) Bilâl halkı namaza da'vet etti yâni ezan okudu. (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) abdest aldı. Güneş yükselip bembeyaz olduğu vakitte de kalktı, namazı kıldırdı.

Hadis No: 352

Konu: İkindi Namazının Vakti (5)
Başlık: Fevt Edilen Namazların Nasıl Edâ Edileceğine Dâir Câbir Hadîsi
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

Şöyle demiştir: Handek günü Ömer b. el-Hattâb radiya'llâhu anh gün battıktan sonra gelip küffâr-ı Kureyş'e sebbetmeye başladı. Ve: Yâ Resûlâ'llâh, ikindiyi az daha gün batmadan kılamayacaktım. dedi. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem: Vallah, ben de kılamadım. buyurdu. Bunun üzerine kalktık, Buthân'a gittik. (Orada Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) namaz için abdest aldı. Biz de namaz abdesti aldık. (Ondan sonra) gün batmış iken ikindiyi, arkasından da akşamı kıldırdı.

Hadis No: 353

Konu: -
Başlık: her Kim Bir Namazı (kılmayı) Unutursa (onu) Hatırladığında Kılsın... Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Hadis No: 354

Konu: Namaz Vaktini Beklemek
Başlık: siz Namaza Muntazır Oldukça Hep Namaz İçindesiniz Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Siz namaza muntazır oldukça hep namaz içindesiniz.

Hadis No: 355

Konu: Her Şey Fânidir (2)
Başlık: (yüz Seneye Kadar) Bugün Yeryüzünde Olanlardan Hiç Bir Kimse Kalmıyacaktır Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Yukarıda 96 ncı olarak geçen hadisi. -Burada da Abdullâh b. Ömer radiya'llâhu anhümâ Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: (Yüz seneye kadar) bugün yeryüzünde olanlardan hiçbir kimse kalmayacaktır. buyurduklarını rivâyet ettikten sonra: Bu sözden murâd-ı (âlî-i) Nebevî o karnın (bu müddet içinde) munkarız olacağını haber vermek idi. demiştir.

Hadis No: 356

Konu: Misâfir Ağırlamak;suffe Ashâbı;yemin
Başlık: Ehl-i Suffe'nin Birer İkişer Ashâb Tarafından Evlerine Götürülerek Doyurulması Hakkında Abdürrahmân İbn-i Ebî Bekr Hadîsi
Ravi: Abdurrahmân İbn-i Ebî Bekr (3)
Hadis:

Şöyle demiştir: Ashâb-ı Suffe fakir kimselerdi. Bir def'a Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem: İki kişilik yiyeceği olan (onlardan) bir üçüncüsünü, dört kişilik yiyeceği olan bir beşincisini, yâhud da altıncısını (alıp) birlikte götürsün. buyurdu. Yâhud buna benzer bir söz. Ebû Bekr (radiya'llâhu anh bunlardan) üçünü (eve) getirdi. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem de onunu birlikte (alıp Hâne-i Saâdetine) götürdü. (Bizim ev halkı) ben (den), peder ve vâlidem (den), bir de bizim ev ile Ebû Bekr (radiya'llâhu anh)'in evinde (müştereken hizmet eden) hizmetci (den ibâret) idi. (Râvî Ebû Osmân Nehdî) Artık bir de benim zevcemden dedi mi, demedi mi? bilemiyorum diyor. (Yine Abdü'r-Rahmân radiya'llâhu anh der ki:) Ebû Bekr (radiya'llâhu anh) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in hânesinde (misâfirlerinden ayrı olarak) akşam yemeğini yedi. Yatsı namazı kılınıncaya kadar (orada) kaldı. Sonra (misâfirleriyle birlikde kendi hânesine) dönüp (ve misâfirlerin ağılanmasını ehline emredip) Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem akşam taâmını edinceye kadar kaldı. (Sonra yine Hâne-i Saâdete dönüp nezd-i âlî-i Risâlet-Penâhî'de kaldıktan sonra kendi evine döndü.) Geldiğinde gece hayli ilerlemişti. Haremi ona: Seni misâfirlerinin yanında bulunmaktan alıkoyan nedir? diye sordu. O da: Ay, onlara hâlâ yemek vermedin mi? di(ye çıkış)dı. O da: Sen gelmedikce yemek yemiyeceklerini söylediler. Yemek çıkardık, kabûl etmediler. dedi. (Abdü'r-Rahmân b. Ebî Bekr radiya'llâhu anhümâ) der ki: Ben savuşup saklandım: O bana: Behey nâkes herif. di(ye hitâbe)ti. Söğüp saydı. Sonra hiddetle: İçinize sinmez olsun, yeyiniz. Ben bu yemekten vallah yemiyeceğim. dedi. (Abdü'r-Rahmân radiya'llâhu anh) der ki: Allâh'a kasemler ederim. Biz (yerken) hiçbir lokmaya el uzatmazdık ki altından yemek daha ziyâde çoğalmış olmasın. Nihâyet doydular. Yemek de yenmezden evvelki mikdârından daha ziyâde olarak duruyordu. Ebû Bekr (radiya'llâhu anh) yemeğe baktı. Bir de gördü ki olduğu gibi duruyor. Belki de artmış. Haremine: Bu ne? Ey Benî Firâs'ın kızı! dedi. O da Gözümün nûr(u Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Hazretler)ine kasem olsun ki şimdi evvelkinden üç kat ziyâdedir. dedi. Bunun üzerine o yemekten yedi. Ve ettiği yemîni kasdederek: O olan şey şeytandan idi. dedi. O yemekten bir lokma yedikten sonra Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e gönderdi. Orada sabaha kadar durdu. Bizim ile bir kavim arasında bir (muhâdene) ahd(i) vardı. Müddet hitam bulmuş (olduğu için Medîne'ye gelmişler)di. İçlerinden (arîf olarak) oniki kişi ayırdık. Her biri ile berâber kaç kişi olduğunu (ancak) Allah bilir. İşte onların hepsi o yemekten yediler (de öyle ağırlandılar.) (Râvî rivâyetini bitirdikten sonra) yâhud bu elfâza benzer elfâz (ile rivâyet olunmuştur diyor).

Hadis No: 357

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 251 misafir olmak üzere toplam 251 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236, Misafir237, Misafir238, Misafir239, Misafir240, Misafir241, Misafir242, Misafir243, Misafir244, Misafir245, Misafir246, Misafir247, Misafir248, Misafir249, Misafir250, Misafir251,
Reklamlar:

Faruki.net