Forum    Tevhid - İman  
     Yazan: semair   Son Yazan: abdullah (04.01.2007 22:12:08)     Cevap: 1    Okunma: 7017
      Konu Adı: şeriat...

Yazan

Mesaj

 


semair
(normal)


Mesaj Sayısı: 33

   Mesaj Tarihi: 04.01.2007 19:37:24   
 
 


İnsanı bir ırmağa, su iilecek bir kaynağa ulaştıran yol. İlh emir ve yasaklar toplamı. yet, hadis ve icma dayanan ilh kanun. Din, dinin amele ilişkin hkmlerinin btn. Dinin dışa yansıyan grnts ve dnya ile ilgili hkmlerinin tamamı. Şeratla eş anlamlı olan "şer? kelimesi yalnız "İslm şeratı" anlamında kullanılırken, şerat kelimesi diğer kanunlar iin de kullanılabilir. "Musa'nın şeratı", "Zerdşt şeratı" gibi. Şer' kelimesinin oğulu kullanılmaz. Şerat'ın oğulu "şeryi? dir. Şerat'ın eş anlamlısı olan "Şir'a" da szlkte; yol, mezhep, metot, det, benzer, tek, suya giden yol, anlamlarına gelir. Ancak şerat szcğ diğerlerine gre daha ok şhret kazanmış, btn emir ve yasakları ve diğer hkmleriyle "İslm dini" karşılığında kullanılmıştır. Buna gre, İslm şeratı denildiği zaman daima, Allah'ın Hz. Muhammed (s.a.s) aracılığı ile insanlara gnderdiği İslm dini ve onun zellikle amele ilişkin hkmleri anlaşılır. Şri'; Şerit koyan, teşr' ise; Şerat koymak, kanun ıkarmak demektir. Kelimenin terim anlamı Mekke'de inen şu yette grlr: "Sonra seni bu işte apaık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Hakkı bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma" (el-Csiye, 45/18). Yine Mekke'de inen şu yette İslm'ın nceki şeratların devamı olduğu belirtilir. "Allah dini doğru tutmanız ve onda ayrılığa dşmemeniz hususunda Nuh'a tavsiye ettiği, sana vahyettiğimiz, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiyede bulunduğumuz dinle ilgili hususları size şerat olarak koydu? (eş-Şr, 42/13). Aynı srenin 21. yetinde de inantan yoksun olanlara hitaben; "Yoksa onların, Allah'ın izin vermediği hususlarda kendileri iin dinden şerat koyan ortakları mı var?" buyurulmuştur.

Bu yetlerden anlaşıldığı gibi şerat ve eş anlamlısı olan kelimeler Allah'ın insanlar iin koyduğu btn hkmleri kapsamaktadır. Bu hkmleri vazedenin bizzat Allah olması itibarıyla O'na "Şri-i Hkim" veya "Şri-i Mbn" denildiği gibi, aynı isimler Hz. Peygamber iin de kullanılır. nk o da bir peygamber olarak, yeni hkmler koymuş veya Kur'an'ın hkmlerini tamamlayıcı esaslar getirmiştir. Bu yzden Hz. Muhammed de "Şri? dir. Ancak O'nun koyduğu hkmler vahyin kontrol altındadır. O'ndan vahye aykırı bir sz, fiil veya takrir zuhur ederse, Allah bunu dzeltir. Yanlış olan veya değişmesi gereken hkmn yerini vahiy alır. Kur'an'da şyle buyurulur: "O, kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun her konuştuğu, Allah tarafından vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir" (en-Necm, 53/3,4)

İslm Şeratı temelde Kitap, Snnet, İcm ve Kıyas delillerine dayanır. Bir hkmn İslm nitelik taşıması bu kaynaklardan birisine dayanmasına bağlıdır. Kur'an, Hz. Peygamber'in 12 yıl Mekke, 10 yıl da Medine dnemi olmak zere toplam 22 yıl ve birka aylık peygamberlik sresinde tamamlanmıştır. "Bugn size dininizi tamamladım. Size olan nimetimi de tamamladım ve sizin iin İslm'ı din olarak setim? (el-Mide, 5/3).

Bu dinin tamamlanması iki devrede olmuştur. Mekke'de Mslmanların sayısı az ve henz kendilerini savunacak dzenli bir gce sahip olmadıkları iin, bu devrede şeratın dnyaya ve devlet dzenine ait hkmlerini uygulama imknı yoktu. Bu yzden Mekke'de inen srelerde daha ok inan, ibadet, ahlk ve fazlet konuları yer almış ve gemiş milletlere ait ibret verici kıssalar anlatılmıştır. Medine dneminde ise artık evlilik, boşanma, nafaka, miras, ticaret, tarım, cihad, ceza hukuku meyyideleri gibi devlet dzeni iinde yaşayan bir toplum iin gerekli olacak btn şer' hkmler gelmiştir. Bunların bir blm Kur'an'da, daha geniş blm de hadislerde yer almıştır. Artık Mslmanların Şer'i hkmlerin uygulanmasını gerektiğinde zor kullanarak sağlayabilecek bir gce kavuştukları, Bedir, Uhud, Hendek gazveleri gibi dşmanla yapılan savaşlarda kendilerini savunabildikleri, ya da dşmanı yenilgiye uğrattıkları grlr. Bylece şer' hkmler ekonomik, sosyal, kltrel, siyasal bir sistem olarak bir btnlk iinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu arada ekonomik alanda faiz, karaborsacılık, aldatmaya dayalı fhiş kr yasaklanırken mufvaza, inan, mudrabe, vcuh ve sanyi şirketi gibi "kr ortaklıkları" yoluyla sermaye piyasası dzenlemeleri getirilmiştir. Altın, gmş gibi l ya da tartı ile satılan standart malların kendi cinsleriyle eşit ve peşin, farklı cinsle peşin olarak mbadele edilmesi prensibinin getirilmesi, zellikle altın ve gmş paranın enflasyona karşı satın alma gcn korumasını sağlamıştır. nk faiz yasağı altın ve gmş eşidini kendi iinde ağırlık olarak (veznen) birbirine eşitlemiştir. Yani 10 gr.22 ayar altın bilezik ile 100 gr. 22 ayar altın para satın alma gc bakımından eş değer sayılmıştır. Btn altın ve gmş stoklarını eşitleyen bu prensip sağlam bir para anlayışını ortaya ıkarmıştır .

İslm'ın amele ynelik esaslarını kapsayan şerat hkmlerini klsik fıkıh kaynakları ana blm iinde incelemiştir. İbadetler, mumeleler ve ceza hukuku.

1- İbadetler: İbadet genel anlamda Allah'ın hoşnut ve razı olduğu her eşit ameli kapsamına alır. zel anlamda ise, yet ve hadislerde zel şekil ve şartları belirlenen ibadetler kastedilir. Namaz, oru, hac, zekt, cihat ve kurban ibadete rnek verilebilir. İbadetler Mslman'ın ruh ve mana zenginliği kazanarak olgunlaşmasını sağlar. Namaz m'minin miracı, gnllerin sevinci, rk ve secdeleriyle kulluğun grntsdr. Oru, bedeni ve ruhu alıkta eğitme, nefsi sabra alıştırma, yoksulun halini anlama, yasaklara uyma melekesi kazanma eğitimidir.

Hac, varlıklı m'minlerin yeryznden her yıl tek kutsal blgede toplanarak ırk, renk, dil, soy, devlet, lke, belde farklarını kaldırarak btn m'minleri tek safta ve aynı izgide birleştiren kkenleri ilk peygambere kadar uzanan Hz. İbrahim ve oğlu İsmail'le sembolleşen byk bir ibadettir. Zekt da zenginle yoksul arasında kpr vazifesi gren nemli bir sosyal gvenlik messesesidir. Bir İslm lkesinde zenginlik sınırları iinde bulunan Mslmanların altın, gmş, nakit para, dviz ve ticaret mallarının % 2,5'u hayvancılık sektrnn zektı, tarım rnlerinden alınacak onda bir veya sulama yapılan yerden yirmide bir, madenlerden beşte bir oranında alınacak zekt yoksul kesimin mesken problemi dahil btn ekonomik sıkıntılarını zecek gtedir.

2- Mumeleler: İnsanlar arasında meden, ticar, ekonomik ve sosyal btn ilişkileri, insanların devletle ve devletlerin de birbirleriyle mnasebetleri bu blmde yer alır. İslm doğumdan lme kadar evlenme, boşanma, nafaka, velyet, veklet, vesyet, miras, nafaka, alış-veriş gibi toplum hayatının gereği olan tm meden mumelelere ait hkmler getirmiştir. Hatta sofra dbından tuvalet dbına, komşuluk dbından, komşu lkelerle yapılacak savaş ve barış hkmlerine kadar her alanla ilgili dzenlemeler yapmıştır. Avrupa lkelerinin devletler hukuku alanında ok gerilerde olduğu bir dnemde yet ve hadislerde bu konuda yer alan nemli savaş-barış ve ikili ilişkilerle ilgili hkmler burada zikredilebilir.

3- Ceza hukuku: Bir İslm lkesinde İslm emir ve yasaklara uymayan ve toplum dzenini bozmaya alışanlara karşı beden, ml veya caydırıcı bir takım ceza hkmleri getirilmiştir. Kısas, recm, celde, kazf, hapis, diyet, erş, hkmet'l-adl gibi cezalar bunlar arasında sayılabilir ("Ukbt" "Kısas", "Kazf", "Diyet? maddeleri).

İslm Şeratının Kaynakları

Şerat hkmleri Kitap, Snnet, İcma ve Kıyastan başka fer' deliller adı verilen istihsan, maslahat, rf, nceki şeratlar, sahabe kavli, istishab gibi delillere dayanılarak mctehitlerce bir sistem halinde aıklanmıştır. Eb Hanfe (. 150/767), Şfi (. 204/819), Mlik b. Enes (.179/795) ve Ahmed b. Hanbel (. 241/855)'in temsil ettiği fıkıh ekolleri şer' hkmleri bir btnlk iinde sistemleştirdiler. Ana prensipler ortak olmakla birlikte ayrıntılarda farklı yaklaşım, tefsir ve teviller İslm hukukuna esneklik kazandırdı. Bylece eşitli lke, yre ve kltr yapısı iinde yaşayan m'minler bu esnekliklerden yararlanarak tercih ettikleri ynde İslm'ı yaşama ve uygulama imknı buldular. Ayrıntıdaki bu yorum zenginliği İslam'ın her asra intibakında da nemli rol oynadı. II. yzyıldan itibaren bu mezhep oluşumları yaşanırken Ca'feriye-İmamiye ekol de gerek akde ve gerekse şer' hkmlerin bazısını yorumlamada oğunluktan ayrıldı. Ehl-i beyt dışındaki rviler aracılığı ile gelen tm hadislere karşı itimatsızlığını ortaya koydu. Bylece "ehl-i snnet" adı verilen oğunluk tarafı ile "şa" denilen bu ekol arasında hadis delili farklı kapsam kazandı. Bir imama inanıp bağlanmayı inan esası haline getiren şa, kendine zg farklı bir İslm toplumu oluşturdu. Ehl-i snnet tarafıyla delillerin tartışılmasına, mzakere ve mnakaşasına girmedikleri iin de oğu zaman gizli, kapalı devre ve tek yanlı kaynaklara dayalı akide ve fıkıh ekol oluşturdular. Bu arada ehl-i snnetin mensuh saydığı "mut'a nikhı" gibi hkmleri meşr sayarken, ilerinden "gult-ı şa" denilen aşırıları Hz. Eb Bekir, mer ve Osman (r. anhm) gibi en nde gelen sahabe byklerine svecek derecede ehl-i snnete karşı bir muhalefet iindedirler.

Şeriat hkmlerinin dayandığı asl ve tal delillerin bilimsel mnakaşası yapılarak, İslm dnyasındaki yorum farkından kaynaklanan grş ayrılıkları giderilebilir. nk Kur'an, İslm toplumuna en sağlam yolu gsterir, yce Allah yet ve hadisleri ihlsla ve iyi niyetle yorumlamaya alışanların idrak, anlayış ve ufuklarını aar. Vahiy ve snnete bozguncu ve kt te'vl amacıyla yaklaşanları da saptırır, ufuklarını daraltır (bk. el-İsr', 17/9; el-Kasas, 28/56; Al İmrn, 3/7, 8; el-A'rf, 7/146).

 

Cevap(1)
abdullah
(normal)


Mesaj Sayısı: 33

   Mesaj Tarihi: 04.01.2007 22:12:08  
 
 

allah razı olsun inş. gzel aıklamışsın. Allah bu kanunlarla yonetilmeyi bizlere nasip eder inş......


dost odurki,sana doğrusun diye dost değildir ,sana doğrusun diyen...
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 159 misafir olmak zere toplam 159 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:781048  Toplam:95112262  Bugn ye:25  Dn:0  Toplam:32287  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159,