Forum    Serbest Kürsü  
     Yazan: DUA_dilencisi   Son Yazan: DUA_dilencisi (16.07.2007 13:42:41)     Cevap: 0    Okunma: 6537
      Konu Adı: Recep Ayının Fazileti Ve Recep Ayının İbadetleri

Yazan

Mesaj

 


DUA_dilencisi
(yeni)


Mesaj Sayısı: 2

   Mesaj Tarihi: 16.07.2007 13:42:41   
 
 

Receb tazim ve saygı anlamına gelir islam öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi.Receb ayı gelince kılıçlar kınına sokulur oklar torbalarına yerleştirilir derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir sükunet örtüsü çekilirdi.Artık o gürültülü ve korkunç çöller tatlı bir huzurun baharına dalar her taraf bir güven ve selamet sahasına dönerdi.Öyle ki bu ayda bir kimse babasının katiline rastlasa bile başını kaldırıp kaşına bakmazdı.Bu aya sağırr ay denilmesi de sükunet mevsimi olmasındandır.
Receb ayına sağrr denmesinin bir başka anlamı da şöle ifade edilir.Bu ayın bereketi hürmetine bu ayda işlenen günah ve hataları manen bu ay duymamakta müminlerin sadece ibadet ve sevaplarına şahitlik etmektedir.Böylece Allah mümin kullarinin bu ayda işlemiş oldukları günahları bağışlamaktadır.
islamiyet gelince de Receb ayina mahsus olan saygı devam ettirildi. Bilhassa Regaib ve Mirac gibi tecellilerle şereflendirildi.
Rasullullah asm dualarında Allahım Recebi ve Şabanı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl bizi Ramazana ulaştır buyururlardı.
Recebe recm ayı da denir.Buna göre müminlerin eziyet ve zahmet vermemesi için seytanlar bu ayda taşlanır kovulup uzaklaştırılır.
Receb kelimesindeki R Allahın rahmetine C Allahın cömertliğine ve yardımına B ise Allahın birrine iyilik ve ihsanına işaret eder.
Receb ayına mutahhar denmesinin sebebi bu ayı oruçlu geçirenlerin günah ve hatalarından temizlenip paklanmasıdır. Receb ayının Peygamberler tarihinde ayrı bir yeri vardır.Mesela Nuh a.s ve kavmi Receb ayında gemiye binmiş ve tufandan kurtulmuşlardır.
Receb ayı hicri ayların yedincisi ve Ramazandan iki ay öncesidir.Fazileti bakımından ayrı bir yeri vardır.Regaib ve Mirac gibi mübarek geceleri içinde bulundurması faziletini daha da arttırmaktadır.Ayrıca Kuranda haram ayları olarak geçen dört aydan birisi olması müslüman kalblerdeki yerini bir kat daha daha artırmıştır.
Receb ayı üç aylar olarak bilinen mübarek bir mevsimin ilk ayıdır.Bu aylara çok sevaplı ibadet ayları diyen büyük islam alimleri onların kazandırdıkları sevap ve mükafatlar bakımından müminlerin önünde nasıl bir kademeli yükseliş vesilesi olduklarına şöle işaret ederler her hasenenin ibadetin sevabı başka vakitte on ise Recebi şerifte yüzden geçer şabanı muazzamada üç yüzden ziyade ve Ramazanı mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leylei Kadirde Kadir gecesinde otuz bine çıkar.
Buna göre Receb ayında işlenen ibadet edilen iyilik yapılan hizmetlerin manevi ecri ve sevabı bire yüz verilmektedir.Bunun için müminler bu aydaki nasiplerini arttırmak maksadıyla daha çok gayret sarf ederler. Hayır ve hasenata biraz daha ağırlık verelim inş :Allah: .
Bazı hikmet ehli alimler Receb ayı hakkında şu yorumları getirmişlerdir.
Receb eza ve cefayı terk içindir şaban amel ve vefa içindir Ramazan sıdk ve safa içindir.
Receb tevbe ve pişmanlık ayıdır şaban muhabbet ayıdır Ramazan kurbet Allah c.c  yakınlık ayıdır.
Receb hürmet ayıdır şaban hizmet ayıdı Ramazan nimet ayıdır.
Receb ibadet ayıdır şaban dünyanın safasını terk etme ayıdır Ramazan ibadetlerin mükafatını artıran aydır.
Büyük tasavvuf ehli zünnün misri der ki
Receb ekme ayıdır şaban sulama ayıdır Ramazan derleyip toplama ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer ne yaparsa cezasını çeker.Bir kimse ekimi birakırsa hasat zamanı ekmediğine pişman olur.Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer.
Receb ayının diğer aylardan farklı bir ibadeti de oruçtur.Mümkün mertebe bu ayda daha fazla oruç tutulmaya çalışılırr.Ebu davudta hiç ara vermeden devamlı surette oruç tutan bir zata Peygamberimiz asm nin bazı tavsiyelerden sonra şöle buyurduğu rivayet edilir
Haram aylarından bazısını tut bazısını bırak haram aylarda tut ve bırak haram aylarda tut ve bırak.
Hadisin devamında ravi olan sahabi şöle demektedir
Rasulullah asm tut dedikçe üç parmağını yumdu.Bırak deyince de üç parmağını bıraktı.Böylece Peygamberimiz asm nin o zata üç gün tut üç gün ara ver dediği anlaşılıyordu.
Bilindiği gibi haram ayları zilkade zilhicce muharrem ve Receb aylarıdır.
Receb ayında devamlı olarak bir ay boyu oruç tutmanın uygun görülmeyişinin sebebi Receb ve şaban aylarının Ramazan ayına benzemesinden kaçınılmasıdır.Çünkü hiç kesintisiz bir ay boyunca oruç tutmak sadece Ramazan ayina mahsustur.Hatta Receb ayında bir ay süresince oruç tutmanın mendup bile olmadığını söyleyen imam Gazali  gibi müçtehidler Ramazan ayına benzememesi için diğer aylardan farklı olarak Receb ayinda devamlı bir ay boyu oruç tutmayı mekruh görürler.
Diğer aylarda nasılsa Receb ayında da ayın ortasında veya belli günlerinde yahut üçer gün ara vermek suretiyle oruç tutulmas tavsiye edilmektedir.
Görüldüğü gibi Receb ayinda tamamen oruçlu geçirme hususunda bir hadis ve rivayet yoktur.Üç ayları hiç ara vermeden tutmak sünnet ve müstehap da değildir sadece salih zatların güzel bir adetidir. Receb ayını tam olarak tutanlara tutma denilmez ama fikhi olarak da hükmünü belirtmek gerekir.
Bu arada Ramazan ayında bozmuş olduğu bir oruçtan dolayı kefaret orucu tutmak isteyenler için Receb ve şaban ayı iyi bir fırsattır.Receb ayının birinci gününden itibaren hiç ara vermeden şaban ayı da dahil olmak üzere iki ay üst üste oruç tutarsa tam bir kefaret borcunu ödemiş olur.Peşinden Ramazan ayının orucu da geleceğinden böylece üç ay boyu bir gün dahi yemeden oruç tutmuş olur.Bu durumda oruç borcunu öderken aynı zamanda sevap hazinesini de doldurmuş ve geliştirmiş sayılır.
Madem Receb ayı günahların affedildiği aydır.Bağışlanmanın yolunu ve istiğfarın nasıl yapıldığını bilmek gerekiyor.Rivayete göre şu istiğfar duasını Receb ayında yedi kere okuyan kimsenin günahları affolunmaktadır.Bismillahirrahmanirrahiyyymmm.
Estağfirullahel azimellezi la ilahe illa hu elhayyü kayyumu ve etubu ileyh. Tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüsura.
Manası;hayat sahibi olan her şeyi idare edip ayakta tutan kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah c.c tan mağfiret dilerim.Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi Ona tevbe ederim.Öyle bir kul ki kendi nefsi adına ne ölüme ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip degildir.
Üç aylar birer dua ve niyaz mevsimidir.En güzel duaları başta sahabiler olmak üzere islam büyüklerinden öğreniyoruz.Hz.Ali r.a Receb ayında şu şekilde dua ettiği rivayet edillir
Allahım salat eyle Muhammed asm nin üzerine hikmet yıldızları ve devamlı nimet ve ismet kaynağı ehli beytine.
Allahım beni her türlü kötülükten koru.Beni unutkan etme ve gaflet üzerinde bırakma.Sonumu da hasret ve pişmanlıkla bitirme.Benden razı ve hoşnut ol.Senin mağfiretin zalimler içindir ben de nefsime zulmettim.
Allahım beni bağışla beni bağışlamakla sana bir zarar gelmez.Bana nimetlerini ihsan et bana vermekle senin ihsanın azalmaz.Senin rahmetin geniş ve boldur.Hikmetlerin ise hoş ve güzeldir.
Allahım bana sıhhat ve afiyet ver.Güven ve huzur ihsan eyle.şükür ve takvaya ulaştır.
Allahım senden sabır ve doğruluk istiyorum.Bana işimde kolaylık ver. işlerilerimi güçlükle gördürme.Aileme çocuklarıma ve kardeşlerime iyilik ve ihsanda bulun.Onları mümin ve müslümanlardan kıl ve bu şekilde dünyadan ayrılmalarini nasip eyle inş :Allah:
Bazı selef büyükleri de Receb ayı gecelerinde şöle dua etmisşer
Allahım sana mahzun gönlümle isteklerini kabul buyurduğun dostlarının duası ile niyaz ediyorum.Zatına eriştirdiğin ve Senin rızan isteyenlerin dili ile senden talep ediyorum.Umarım senin yüceliğini seni bileyim ve kulluk edeyim inş :Allah:
YaRabbbb bu gecenin rahmet ve bereketinden sevap ve mükafatından beni nasiptar et.
Allahım kullarından istediğine istediğini verirsin kim Seni onlara ikram etmekten alıkoyabilir?Ben fakir ve aciz bir kulum.Fazl ve kereminden nimetlerini ümit ediyorumSana sığınırım ve ancak Senden yardım dilerim
YaRabbb bu ayda kullarına çok rahmet ve bereketini döker saçarsın.YaRabb sana yalvaran dilleri sana kalkan elleri boş çevirme. iyilik ve yardımınla faydalandır bizi.Nimetlerinle donat hepimizi.
YaRabbb salat eyle Muhammed asm  ve evladına eşlerine ve dostlarına bitip tükenmeyen rahmet ve bereketinle.
Recep Ayı içinde yapılması gereken ibadetler
Recep ayı girdiğince yapılacak dua dan başlayalım inş :Allah:
Allahumme barik lena fi recebe ve şaban ve belliğna ramazan
Anlamı Allahim Recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.Amin..Amin...Amin...
Üç ayların ilki olan recep ayı girdiğinde bu duay sıkça yapalım.Rasulullah bu duayu yaparlardı ve ümmetinin de yapmasını istemiştir.
Recep Ayı Orucu
Abbad ibnu hanif anlatıyor said ibnu cübeyr Rahimehullaha Recep ayındaki oruçtan sordum.Bana şu cevabı verdi.
Rasulullah asm Efendimiz Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz galiba hiç yemeyecek ayın her gününde tutacak derdik bazı yıllarda da öyle yerdi ki biz galiba hiç tutmayacak derdik.
Zikrettiğimiz  hadisten anlaşıldığı üzere Recep ayında oruç tutmak pek faziletlidir.Çünkü Rasulullah asm bu ayda oruç tutmuştur.Bazı yıllarda tamamına yakınınu oruçlu geçirmiş bazı yıllarda da az bir kısmını oruçlu geçirmiştir.
Rasulullah asm nin Recep ayı ve Recep ayında tutulacak oruç hakkında şöle buyurduğu rivayet edilmiştir.
Recep Allahın ayıdır şaban benim ayımdır ramazan ise ümmetimin ayıdır. Recep ayının niçin Allahın ayı olduğu sorulduğunda;çünkü bu ayda özellikle magfiret boldur.Bu ayda halkın kan dökmesine mani vardır.Bu ayda Allah c.c Peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmustur.Allah c.c ayda, peygamberlerini düsmanlarından korumuştur.Bir kimse recep ayını oruçlu geçirirse Allah c.c üç şeyi onun için gerekli kılar.Şöle ki
Geçmiş günahlarının tümünü bağışlar.
Kalan ömrünün temiz geçmesini temin eder.
Büyük huzura çıkılan kıyamet gününün susuzluğundan da onu emin kılar.
Rasuhullah asm ye sorarlar
YaRasulullah Recep ayının tümünü oruçlu geçirmeye gücüm yetmez.
O halde ilkinden bir gün ortasından bir gün sonundan da bir gün tutarsın. Böle ettiğinde ayın tümünü oruçlu geçirmiş olursun.Zira yapılan iyilikler on misli sevap getirir.

Ashaptan mucibetül bahiliyle r.a  babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Peygamber asm ye geldi ve gitti.Bir sene sonra kılık ve kıyafeti değişmiş olduğu halde peygamberimiz asm nin yanına geldi ve
YaRasulallah  beni tamdınız mı dedi.Rasulullah asm sen kimsin diye sordu
Geçen sene huzurunuza gelen Bahiliyim dedi.
Neden bu kadar değiştin halbuki kılık kıyafetin düzgündü dedi.
Ya Resulullah Senden ayrıldığım günden beri yemek yemedim yalnız geceleri yedim cevabını verdi.Bunun üzerine Rasulullah asm Kendi kendine işkence yapmışssın.Sabır ayında Ramazan tamamıyla diğer ayların her birinden birer gün oruç tut buyurdu.
Ya Rasulullah günün sayısını artrr.Zira bundan fazla tutmağa gücüm yeter dedi.Rasulullah asm
O halde her aydan ikişer gün oruç tut dedi.
Biraz daha arttır ya Rasulullah asm dedi.
Her aydan üç gün dedi.
Daha artır ya Rasulullah asm deyince
Recep Zilkade Zilhicce Muharrem aylarında üçer gün oruç tut kalan günlerde iftar et.Emrini üç defa tekrarladı ve üç parmağıyla işaret etti. Onları yumdu sonra bıraktı.
Recep Ay Namazı
Recep ayı içinde otuz rekat namaz kılınır.Bu otuz rekatın on rekatı Recep ayının ilk on günü içinde kılınır.ikinci on rekatı da ikinci on günü içinde kılınır.Üçüncü on rekatı da üçüncü on günü içinde kılınır.Her rekatta fatiha okunduktan sonra üç kere ihlas suresi okunur ihlasi okuduktan sonra da üç kere de Kafirun suresi okunur.Bütün rekatlar bu şekilde okunarak tamamlanır.Bu namazın kılınma zamanı nafile namazlarin kılınacağı vakitlerdir.Yani belli bir vakti yoktur.

 

 

Google
 
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 66 misafir olmak üzere toplam 66 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:1  Çoğul:222837  Toplam:94554051  Bugün Üye:9  Dün:0  Toplam:32271  Dün Tekil:1  Çoğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66,