Forum    Snnet-i Seniyye  
     Yazan: GL-i NidA   Son Yazan: GL-i NidA (26.01.2007 23:05:02)     Cevap: 0    Okunma: 6858
      Konu Adı: NADİROĞULLARI İLE YAPILAN SAVAŞLAR

Yazan

Mesaj

 


GL-i NidA
(normal)


Mesaj Sayısı: 48

   Mesaj Tarihi: 26.01.2007 23:05:02   
 
 

 

 İslm'ın ilk yıllarında Medine'de yaşayan yahudi kabilesNADİROĞULLARI İLE YAPILAN SAVAŞLARinden biri Nadirogullari kabilesidir..

Nadir, birok manlarının yanısıra "yeşil ve iekli bir bitki" anlamına gelir. Bu kabile Medine ve evresinde byk hurma bahelerinin sahibi olarak bilinir.

Arabistan yahudilerinin gvenilir vesikalara dayanan bir tarihi yoktur. Arabistan yahudilerinin gemiş tarihine ışık tutacak herhangi bir yazı, kitap veya yazıt şeklinde bir bilgi de yoktur. Ayrıca Arabistan dışındaki Yahudiler de Arap dindaşlarıyla fazla ilgilenmemiş ve tarihiler ile yazarları bunlardan hi sz etmemişlerdir... Arap yahudilerinin tarihini incelerken ister istemez araplar arasında kulaktan kulağa anlatılan rivayetler ve sylenenlere itibar etme zorunluluğu vardır. Bu rivayetlerin pek oğu da bizzat yahudiler tarafından ortaya atılmıştır (Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid, Mcadelesi ve Hz. Peygamber, Terc. N. Ahmet Asrar, İstanbul 1983, I, s. 526).

Yahudiler yeryznde en eski gemişe sahip milletlerden birisidir. Arap yarımadasına ne zaman gelip yerleştikleri bilinmeyen yahudiler, İslm'ın ortaya ıktığı yıllarda bu yarımadanın her tarafında grlmekteydiler. Bunlar, gerek ferd ve gerekse topluluklar halinde Akabe krfezindeki Eyle limanından, Yemen ve Umman'ın en cra kşelerine kadar uzanmışlardı. Bu insanları Mekna'da, Vadiyu'l-Kura'da, Teyma'da, Fedek'te, Taif'de kısaca btn şehirlerde olduğu kadar, hareket halindeki kervanlarda da grmekteyiz.

Yahudiler Mekke'de hi bulunmamakla birlikte, sadece Ukaz'da yalnız ticret yapan değil, khinlikten para kazanan insanlar olarak da grlr.

Yahudilerin Medine (Yesrib)'ye yerleşmeleri tarihinin Mild 132'den sonra olduğu tahmin edilir. M. 132'de Benu Nadir, Benu Kureyza ve Benu Kaynuka yahudilerinin Yesrib'e (Medine'ye) yerleştikleri grlmektedir. İlk olarak Nadiroğulları ve Kureyzaoğulları yerleşmiştir. nk bu iki kabile diğer yahudi kabileleri arasında soy ve itibar bakımından stn tutulurdu. Bunların oğunun, khin ve rahipler sınıfından gelmesi de ayrı bir avantaj sağlamaktaydı. Bu kabileler Medine'ye yerleşerek, dini bakımdan stn bulunmalarının verdiği ayrıcalıkla kısa srede şehre hkim olmuşlar ve en iyi yerlere yerleşmişlerdi. M. 450- 451'de es-Sebe' sresinde sz edilen byk sel felketinden sonra Yesrib'te bulunan birok kablenin şehri terkettiği bilinir. Bu byk sel felketiyle boşalan şehre yerleşen Evs ve Hazrec gibi Arap kabileleri, şehrin asıl hakimi bulunan Nadiroğulları ve Kureyzaoğulları yahudilerini şehrin dış blgelerinde yerleşmek zorunda bırakmışlardır. Yahudilerin nc byk kabilesi olan Kaynukaoğulları Hazrecliler'e sığınma gereği duydu. Bunun zerine Nadiroğulları ve Kureyzaoğulları da Evs kabilesine sığınarak Yesrib şehrinde yerleşmeye hak kazandılar.

Hz. Peygamber (s.a.s)'in doğumu ve nbvvetinin başlangı zamanlarında yahudilerin Hicaz ve Yesrib'deki durumları şyle grnmekteydi.

Yahudiler, dil, kıyafet, kltr ve medeniyet konularında her bakımdan araplaşmışlardı. İsimleri arapa idi. Hicazda yaşamakta olan Beni Za'ur yahudileri hari diğer yahudi kabilelerinin isimleri arap ismi idi. Yahudiler kendi dilleri olan ibraniceyi istisnalar dışında bilmezlerdi. Araplarla olan sosyal ilişkilerinin her geen gn artması yahudilerin duygu, dşnce ve tavırlarına kadar yansımıştır. Ancak yahudiler btn bunlara rağmen kimliklerini muhafaza etmişlerdi (Mevdudi, a.g.e., s. 526, vd.).

Hz. Peygamber (s.a.s)'e risalet grevinin verilmesinden nce araplar, danışmak ve onların fikirlerini almak amacıyla yahudi veya hristiyan olan birisine gider, ondan bazı bilgiler alırlardı. İslm'ın ortaya ıkışı ve mslmanların Mekke şartlarında İslm'ı yaşamaya alışmalarından nce btn ehl-i kitap yeni bir peygamberin geleceğini biliyor ve onu bekliyorlardı. Hatt Peygamberimizin amcası Ebu Talip'le yaptığı Şam ticaretinde Rahip Bahira'*nın Ebu Talip'e "O ocuğa dikkat edip zerine titremesini" ğtlemesini buna delil gsterirler.

Daha Akabe bey'atlarından nce yahudiler, Medine araplarına bir nebinin geleceği ve bu nebiye kendilerinin uyacağını ve bylece Medinelilere karşı stn bir duruma geeceklerini syleyip onları korkuturlardı. Bundan haberdar olan Medineliler Akabe'de Peygamberimiz'e bey'at ederek yahudilerden nce davranmışlardır. Yahudiler Tevrat'ı doğrulayıcı bir kitap olarak Kur'anı getiren Hz. Peygamber'e "saldırmak, hased etmek ve kin gtmekten dolayı dşmanlık yapmaya başladılar. nk Allah Tel Rasln araplardan semişti. Yahudi alimleri, Raslllah'ın zor durumda kalması iin alışırlar, onu olmadık yalanlarla şaşırtmak isterler ve hakkı batıla evirirlerdi" (İbn Hişam, İslm Tarihi, Terc. Hasan Ege, İstanbul 1985, I. s. 282; II. s. 187). nk onlar yeni bir peygamberin kendi kavimlerinden ıkacağını mid ediyorlardı. Gururları yznden yalanlayanlardan oldular.

Yahudilerin, Allah'tan gelen peygamber ve kitabını daha nceden bildikleri de bir gerektir. Fakat bu peygamber ve kitap gelince tavırlarını değiştirdiler. Bu hususta en gvenilir rivayet mml M'minin Hz. Safiyye'nindir. Hz. Safiyye'den rivayete gre Hz. Muhammed (s.a.s), Medine'yi şereflendirince babası ve amcası beraberce kendisiyle grşmeye gittiler ve kendisiyle uzun mddet sohbet ettiler. Babası ve amcası eve dnnce, aralarında şyle bir konuşma geti:

Amca: Bu, gerekten kitaplarımızda haber verilen peygamber midir?

Baba: Evet, vallahi o aynı peygamberdir.

Amca: Sen buna inanıyor musun?

Baba: Evet.

Amca: O halde, ne yapmak istiyorsun?

Baba: Vallahi, ben yaşadığım mddete ona muhalefet edeceğim (İbn Hişam, II. s. 165). Yahudilerin bu peygamberi bekledikleri fakat ona tabi olup onun yolundan gitmek iin değil de doğar doğmaz ona bir suikast tertipleyip ldrmek iin beklediklerine dair bir takım rivayetler de nakledilir (bk. Muhammed Hamidullah, İslm Peygamberi, l. s. 595; İbn Hişam, age, s.116, İbn Sad, Tabakat, 1/1, s.21)

Hz. Peygamber ve mslmanların Medineye hicreti sırasında yahudiler şehrin yarısına hkim durumdaydılar. Bu hkimiyet gerek ilm seviyedeki Bilim Evi (Beytul-Midras), gerekse Nadiroğullarının elinde bulunan hazineler (Kenz) yoluyla her ynden grlen bir gereklikti. Buna rağmen yahudiler kendi aralarında srtşme halinde idiler. Bu durum onları bazı arap kabileleriyle ittifak yapmaya itmiştir. Bundan dolayı da Nadiroğullarının Evs kabilesinin hakimiyeti altında bulunduğu zikredilmelidir.

Hz. Peygamber tarafından yrrlğe konulan Medine-şehir-devleti anayasasında dokuz yahudi kabilesinden bahsedilir. Burada yahudilerle karşılıklı haklar ele alınmış ve Medine'yi birlikte savunma kararlaştırılmış; onlardan Hz. Peygamber izin vermeden askeri bir harekete girişmeyeceği ve Medine'ye bir saldırı szkonusu olduğunda şehrin birlikte savunulacağı sz alınmıştı (Salih Tuğ, İslm lkelerinde Anayasa Hareketleri, İstanbul 1969, s. 34 vd.). Yine araştırmalara gre bu anayasa dnyanın ilk anayasasıdır. Elli iki maddeden oluşan mezkur anayasada 23-35 ve 46. maddeler yahudilerle ilgili olup bu maddeler ayrıca kendi işlerinde alt blmlere ayrılmıştır (bk. Muhammed Hamidullah, a.g.e., l. s. 211 vd.). Fakat yahudiler tarihen sabit olduğu gibi antlaşmalarına sadık olmadılar. Bu antlaşmaya katılmaktaki gayeleri, kendilerine başka bir yol bulana kadar zaman kazanmaktı. Daha ilk anda bu yeni dinin onların senelerdir vndkleri bir stnlklerini ellerinden alacağını hissetmişlerdi.

İslm'ın Medine'de devletini kurduktan sonra tarihte benzeri grlmemiş tr şekilde yayılma gstererek blgeyi hakimiyetine alması, mslman olmayan diğer kabileleri olduğu gibi yahudileri de telşa dşrd. Zira onlar İslm'ın yayılışını geici gryorlardı. Bu amala Kureyş mşrikleriyle yaptıkları bir ok antlaşmada asker ynden Kureyş mşrikleri, fikri ynden de yahudiler İslm'a karşı koyacaklarını taahht etmişlerdir. Ancak yahudilerin giriştiği bu tr bir yol bir fayda vermedi. Hatt İslm'ın son tevhid dini olduğunu ğrenen bazı yahudiler de mslman oluyorlardı. Yahudilerin nde gelen limlerinden Abdullah b. Selm bunlar arasındaydı. Bundan sonra yahudiler iin tek ıkar yol, İslm'ı kılı zoruyla sindirmek, yayılmasını nleyerek ortadan kaldırmaktı.

Bedir savaşında mslmanların stn gelmesi btn yahudileri olduğu gibi Nadiroğullarını da kızdırmıştı. Bu savaş onların kinlerini aığa vurmalarını sağladı. ncelikle Kaynukaoğulları, mslmanlara karşı işledikleri hareketlerden dolayı şehir dışına srldler (bk. Kaynukaoğulları maddesi).

Yahudi şair Ka'b b. Eşref yalan teşvikleri ile Mekke mşriklerini yeni bir savaşa sokmaya alışıyordu. Bunu ğrenen mslmanlar, aralarında Ka'b'ın st kardeşinin de bulunduğu bir grup olmak zere Ka'b b. Eşref'i ldrmş; bu olay zerine Nadiroğulları Hz. Peygamber (s.a.s) ile bir ittifak antlaşması imzalamışlardı. Ancak bu barış dnemi fazla srmemiş; Nadiroğullarının diğer mttefiki Ben Amr kabilesinden mslman olan Amr h. Umeyye iki kişiyi ldrmşt. Olay şyle cereyan etti: Necid halkını İslma davet iin Raslllah tarafından gnderilen btn mslmanları ldren Amr b. Tufeyl ve Necidlilerin elinden kurtulan tek kişi olan Amr b. Umeyye, Kilhoğulları kabilesinden iki adamla karşılaştı. Reslullah onlarla antlaşma yapmıştı. Fakat Amr bunu bilmiyordu. kendisini ldrrler diye korktuğundan, dalgınlıklarından yararlanarak onları ldrd. Reslullah da onların diyetini stlendi. Diyetin denmesi mslmanlara ağır geldi. deyemez duruma dştler. Hz. Peygamber de yahudilerle yaptığı anlaşmaya dayanarak Nadiroğullarından diyet deme işine katılmalarını istedi. Nadiroğulları bu teklifi dşneceklerini syledi ve mhlet istediler. Ancak kendi aralarında yaptıkları grşmede Hz. Muhammed'i suikastla ldrmeyi planladılar. Onların yanına giden ve grşmelerinin sonulanmasını bekleyen Reslullaha, Amr b. Guhş adlı yahudinin kendisine suikast yapacağı bildirildi.

Bu irkin olaydan sonra "Ey iman edenler Allahın zerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya kalkışır da, Allah onların ellerini zerinizden ekmişti? (el-Maide, 5/11) yeti nazil olmuştur (Muhammed Hamidullah, a.g.e., I, s. 626 vd).

Kaynaklarda anlatılan diğer bir grşe gre ise; Bedir savaşından sonra Mekke putperestleri, Nadiroğullarına gnderdiği bir mektupla onları Raslllah ile atışma haline getirmeye kışkırtmışlardı. Diğer taraftan Medine'den ıkarılan Ben Kaynuka yahudilerinin bu hali, zamanla sayıları artan Nadiroğulları (Ben Nadir) yahudilerinin mslmanlara dair birtakım endişeler taşımasına sebep oldu. Bu şart ve durumlar karşısında onlar, hıynet dolu bir komplonun iine srklenmiş oldular. Bir gn Reslullaha bir haberci gndererek, " mslmanı da yanına alıp gel. Bizden seilecek alimle karşılaşıp grş; şayet (bizimkiler size) inanıp kanacak olurlarsa biz de hep birden senin yoluna gireriz" deyip Reslullah'ı aralarına davet ettiler. Bu yahudi (elbiseleri altına) hanerler saklamışlardı. Ancak Ben Nadir (Nadiroğulları) yahudileri arasından bir kadın mslman Ensr zmresi arasında oturan erkek kardeşine, Nadirlilerin kalkıştığı bu suikast işini anlatmış ve bu erkek kardeş de Reslullah Nadirlilerin mahallesine henz varmadan haberi kendisine yetiştirebilmişti. Bunun zerine Reslullah yoldan geri dnmş ve fakat ertesi sabah erkenden askeri kuvvetlerin başında olduğu halde Nadirlilerin karşısına ıkmış ve gn boyu onların oturdukları mahalleyi kuşatma altında tutmuştu (Muhammed Hamidullah, a.g.e., I, s. 626-28).

Reslullaha karşı teşebbs edilen bu tr suikastlar mslmanlara, Nadiroğullarının artık aralarında yeri olmadığı kanaatini verdi. Bu arada Kureyş mşriklerinin mslmanlara karşı bir hazırlık ierisinde bulunduğu duyuldu. Mslmanlar, ieride bulunan ve mşriklerle her an ittifak kurabilecek bir dşmandan emin olmazlarsa durumun daha da vahim sonular doğurabileceğini biliyorlardı. Bunun işin ncelikle yapılması gereken şey, Medinedeki Nadiroğullarını zararsız bir duruma getirmekti.

Hz.Peygamber, Nadiroğullarına yaptığı ilk kuşatmadan hemen sonra Kureyzaoğullarına yaptığı kuşatmayı bırakıp onlarla antlaşma yoluna gidince, vakit kaybetmeksizin tekrar Nadiroğulları zerine yryerek onların eşlerini ve kalelerini kuşatmıştır. Yahudiler mslmanlara karşı bir gle ıkamadılar. Bu kuşatmada her iki taraftan herhangi bir lm olayına rastlanmaz. Kuşatma sonunda yahudiler İslama davet edilmiş, kabul edenler affedilerek serbest bırakılmış, reddedenler ise silahları dışında, diğer btn menkul mallarını alarak Medine dışına ıkmalarına izin verilmiştir. Bunlardan bir kısmı Filistin'deki Ezri'at şehrine, diğerleri ise Hayber blgesine yerleştiler (Buhr, Meğazi, 14, 32; Mslim, Siyer, 20, Cihad, 20; Muhammed Hamidullah, a.g.e., I, s. 628).

Medine'den srlmeleri sırasında Ben Nadirler değerli sayılan eşya ve mcevheratlarının yanı sıra beraberlerinde gtrmek zere evlerinin kapılarına varıncaya kadar herşeyi skp aldılar. Srlenler, arkalarında algıcı ve şarkıcıların kopardığı bir şamata olduğu halde altıyz develik bir kervan oluşturarak yola ıktılar.

Nadiroğullarının Medine'den srlmelerinden bir yıl sonra beş kişilik bir heyet, Hicri 5. yılda Medine'nin kuşatılmasına girişecek ve Hendek savaşını ıkaracak olan byk saldırı ittifakını organize etmiştir (Muhammed Hamidullah, a.g.e., I, s. 629; Ayrıca bk. Kaynukaoğulları, Kureyzaoğulları, Yahudi mad.).


Aıl ey gonca glm..Ağlama şeyda blblmmm.. Bu inleyen garip dilim Ahı figanı gldr gll....
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 132 misafir olmak zere toplam 132 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:546435  Toplam:94877649  Bugn ye:20  Dn:0  Toplam:32282  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132,