Forum    Serbest Krs  
     Yazan: hmeyram   Son Yazan: hmeyram (05.06.2007 16:19:06)     Cevap: 0    Okunma: 8455
      Konu Adı: ebuzerr el gıfari

Yazan

Mesaj

 


hmeyram
(yeni)


Mesaj Sayısı: 2

   Mesaj Tarihi: 05.06.2007 16:19:06   
 
 

EB ZERR el GIFR

(.31/651 52)

İlk mslmanlardan, sahb Eb Zerr, Ben Gıfr kabilesine mensub olup doğum tarihi bilinmemektedir. H. 31 (M. 651/652) yılında Mekke ile Medine arasında bir yer olan er-Rebeze'de veft etmiştir.

Eb Zerr (r.a)'in ismi ve babasının adı hakkında kaynaklarda eşitli isimler zikredilmektedir. Bazı eserlerde isminin Cndb b. Cende b. Seken, bazı eserlerde Seken b. Cende b. Kavs b. Bevaz b. mer olarak zikredilmektedir. Bazı eserlerde ise Cndb b. Cende b. Kays b. Beyaz b. Amr olarak zikredilmektedir. Bu sonuncusunun daha doğru olması muhtemeldir. Zira annesinin knyesi mm Cndb'dr (İbn'l-Esir, sdl-Gbe, Vl, 99-101).

Hz. Cndb b. Cende'nin knyesi Ebu Zerr'dir. İslm tarihinde isminden ziyade bu knyesi ile meşhur olup bununla anılmaktadır. Lkabı ise Meshu'l-İslm'dır. Bu lkabı ona Hz. Muhammed (s.a.s) bizzat vermiştir. Eb Zerr el-Gifr'nin kabilesi ve ailesi genellikle chiliye devrinde yol kesmek, kervanları soymak ve eşkıyalık yapmakla tanınırdı. Eb Zerr, cesareti ve atılganlığı ile o kadar byk bir şhret yapmıştı ki, ismini duyan, olduğu yerde korkudan titrerdi.

Gen yaştaki Eb Zerr hazretleri bir gn, birdenbire değişerek mesleğini bırakıp haniflerden oldu. İslm'ın henz zuhur etmediği bir zamanda Allah yolunu tuttu. yle ki, etrafındakilere, "Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Putlara tapmayınız, onlardan hibir şey istemeyiniz!" demeye başladı. Bylece hak yolunu bulmuş ve lebbeyk demişti. Bu husustaki ifadesine gre, mslman olmadan yıl evveline kadar kendine mahsus bir şekilde Allah'a ibadet ettiğini ifade etmiştir.

Eb Zerr (r.a.), İslm daha duyulmadan hakkın dvetine cevap veren ve ruhen iman eden byk sahblerden biridir.

Eb Zerr hazretlerinin İslm ile mşerref olması başlı başına bir olaydır. Şyle ki: .

-Bir gn, Gıfroğulları kabilesine mensub bir kişi, Mekke'den kendi kabilesine dndğnde doğru Eb Zerr'e gitti ve Mekke'de bir zatın zuhur edip kendisinin peygamber olduğunu iddia ederek insanları yeni bir dine dvet ettiğini ve Cenb-ı Hakkın vahdniyeti hakkında halka talimatta bulunduğunu haber verdi. Ve bu işi tahkik etmesini ilve etti. Kabiledaşının vermiş olduğu bilgileri dikkatle dinleyen Hz. Eb Zerr, karşısındakinin szleri bittikten sonra:

"Cenb-ı Hakka yemin ederim ki, bu zat, iyilikleri ğrenmeleri ve ktlklerden sakınmaları iin halka nasihatler yapmaktadır" dedi.

Bu konuşmadan kısa bir sre sonra Eb Zerr Mekke'ye gitti. Bu sırada Hz. Muhammed'in Mekke'deki durumu ok kritik olduğundan, ashabı onu byk bir titizlikle koruyor ve bulunduğu yeri hi kimseye aıklamıyorlardı. Eb Zerr Hz. Peygamber'i kime sorduysa bir cevap alamadı. aresiz Kbe'ye gitti. Zemzem suyundan ierek biraz rahatladı. Tekrar Hz. Peygamber'i aramaya ıktı. Yine kimseden bir cevap alamadı. Bu arada tesadfen karşısına ıkan Hz. Ali'ye sordu ise de yine bir cevap alamadı. Birka gn byle geti.

Nihyet kendisinin Raslullah'ın nbvvetini ve onu aradığı hususu Raslullah'a bildirilince nce şekli şemili ve durumu tetkik edildi. Sonra zararsız bir kimse olduğu anlaşılınca Hz. Ali vasıtasıyla Hz. Peygamber'e gtrld. Raslullah ile yaptığı kısa bir konuşma ve grşmeden sonra kelime-i şehdet getirerek İslm'a girdi. Artık bu gnden itibaren btn kuvvet ve kudretiyle btn aşk ve şevkiyle, btn cesaret ve şecatiyle İslm'ı yaymaya ve ğretmeye başladı. Eb Zerr (r.a.) kardeşi Uneys (veya Enis'in) de İslm'a girmesini sağladı. Kabilesinde de İslm'a dvet faliyetlerine girişti ve biroğu onun eliyle mslman oldu. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra meydana gelen Bedir, Uhud, Hendek ve diğer gazvelere katıldı. Tebk gazvesinde İslm ordusu hazırlandığı zaman Eb Zerr gecikmiş; devesinin bitkinliğine rağmen Raslullah'ın ardından yryerek Tebk seferine katılmıştı. Mekke fethi sırasında kendi kabilesinin sancaktarlığını yapmıştır. Eb Zerr (r.a.) tabiaten fakir, zhid ve inzivyı seven bir sahb idi. Dnyaya hi değer vermezdi. Bundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.s.) kendisine Meshu'l-İslm lkabını takmıştı. Nitekim Eb Zerr (r.a.), Raslullah'ın irtihlinden sonra bu lkaba uygun olarak dnya ile alkasını tamamen keserek inzivya ekildi. Medine'nin bağı bahesi onun iin bir harabeden başka birşey değildi. Hele Hz. Eb Bekir (r.a.) de veft edince Eb Zerr (r.a.) tamamen iine kapandı. Yreğindeki acılara tahamml edemez hale geldi. Medine'den ayrılıp Şam'a yerleşti.

Hz. Osman (r.a.) devrinde fetih hareketleri olduka genişlemiş ve bu yzden fethedilen blgelerin gelenekleri de İslm'a etki etmeye başlamıştı. Bunun neticesi olarak emirler, sdelikten ayrılarak dnyev bir yaşantının ierisine girmişlerdi. Saraylar, kşkler, konaklar yapılmaya. Hizmetiler tutularak işler onlara grdrlmeye başlanmıştı. Raslullah'ın, Hz. Eb Bekir ve Hz. mer devrinin sdeliği unutulmuştu. Bu sdeliği unutmayanlardan birisi de Eb Zerr (r.a.) idi. O, sde yaşayışını srdrmekte ısrr ediyordu. Mal ve servet biriktirme hırsı yoktu. Debdebeli bir hayat tarzını seenlere gereken ikazları yapıyor; bu durumun onlara ktlkten başka birşey vermeyeceğini, bir gn bunların hesabının sorulacağını sylyordu. Ve sık sık delil olarak: "Altın ve gmş depo edip Allah yolunda sarfetmeyenlere elim azabı mjdele..." melindeki yeti okuyordu. Hz. Muviye ve emirlerinin yaşantılarını srekli eleştiriyordu. Bu yzden Şam'da fesat ıkardığı iddiasıyla Eb Zerr (r.a.), Hz. Osman (r.a.)'a şikyet edildi. Hz. Osman, Eb Zerr'i Medine'ye ağırdı. Hz. Eb Zerr Medine'ye geldikten sonra Hz. Osman'a, "Benim dnya malına ve dnya metama ihtiyacım yoktur!" diye haber gnderdi. Hz. Eb Zerr'in Medine'ye gelişi halk zerinde byk bir tesir ve hayret icra etti. Fakat Eb Zerr, Medine'de fazla kalmayarak Mekke civarında bulunan Rebeze mevkiine giderek oraya yerleşti. Onun bu hareketini Hz. Osman da tasvib etti. Hz. Osman ona birka koyun ve bir deve verip bunlarla geimini sağlamasını syledi.

Medine'de siler Hz. Osman aleyhine faliyetlerde bulundukları zaman Eb Zerr'i bu işe karıştırmak istedilerse de bir kenara ekilip silere bu fırsatı vermedi. Eb Zerr, Rebeze'de ok sıkıntılı gnler geirdi. Evi harab olmuş, sırtında elbise kalmamıştı. Ailesi elbiseden bahsettike, o "bana elbise değil, kefen lzım" diyordu. Nihyet hastalandı. leceğini anlayan eşi, kefeni dahi olmadığını syleyerek ne yapacağını ve kendisini nasıl defnedeceğini hem dşnyor ve hem de Eb Zerr'e dşncesini aıklıyordu. O ise yattığı hasta yatağından biraz doğrularak eşine, zlmemesini, Mekke tarafından bir kfile gelmedike lmeyeceğini, zira bu kfile ile gelen bir gencin kendisine kefen getireceğini anlatıp arada sırada hanımına "Bak bakalım, ufukta toz bulutu gryor musun" diyordu.

Nihyet H. 31 (M. 651-652) yılında bir gn ufukta bir kervan gzkt. Kervan konakladıktan kısa bir sre sonra Hz. Eb Zerr dr-ı bek'ya gt. Ensr'dan bir gen gelip onu kefenledi ve cenaze namazını kıldırarak Rebeze'ye defnetti (Hayreddin Zirikli, el-A'lm, II, 140).

Uzun boylu, esmer, geniş omuzlu ve saları beyazlaşmış haliyle Hz. Eb Zerr bir bide gibi idi. Veftında geriye harab bir ev ile koyun ve birka keiden başka birşey bırakmadı.

Eb Zerr (r.a.), ashb tarafından "ilim deryası" sıfatıyla vasıflandırılmıştı. nk bilgi edinmek iin Hz. Peygamber'e sık sık sorular sorardı. İman, ihsan, emir, nehy, iyilik ve ktlk hakkında ne varsa hepsini Raslullah'a sorarak ğrenmişti. Her hareket ve işinde Resl-i Ekrem'e tbi olduğunu gsterirdi. Gayet kanaatkr olup basit ve sde yaşardı. bid, zhid idi. Hakkı sylemekten ekinmez ve korkmaz idi. Eb Musa el-Eş'ri'yi ise yaşayışından dolayı ok severdi ve ona, "Sen, benim kardeşimsin" derdi.

Eb Zerr (r.a.), yaratılıştan hak sever bir sahb idi. mmet arasında meydana gelen fitne ve fesatlara karışmaktan son derece sakınırdı. Hz. Osman'a muhlif olmasına rağmen, etrafın sıkıştırmasına mukbil bitaraf kalmıştır. Hz. Osman'a ve Hz. Muviye'ye muhlif olarak tanınırdı. Fakat btn bu muhlefetlerine rağmen onlara karşı gelmedi. Kendisine arzu etmediği birşey teklif edildiği zaman, zhidlere mahsus bir ed ile ve gler yzle, hoş sohbetliğini de ileri srerek reddederdi. Eb Zerr, pek az sayıda fetv vermiştir. Zira bu hususta ok titiz davranırdı. Ancak haklı bir meselede halifeye karşı gelmekten ekinmezdi. Hz. Eb Zerr'in oğlu, sağlığında veft etmişti. Geriye yalnız bir eşi ve bir kızı kalmıştı (M. Asım Kksal, İslm Tarihi, Mekke Devri, s.177-180).

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 252 misafir olmak zere toplam 252 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:2462201  Toplam:96793415  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236, Misafir237, Misafir238, Misafir239, Misafir240, Misafir241, Misafir242, Misafir243, Misafir244, Misafir245, Misafir246, Misafir247, Misafir248, Misafir249, Misafir250, Misafir251, Misafir252,