Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
KİTÂBÜ'L-ÎMÂN
         Bu bölümde toplam 46 Hadisi Şerif var.
Konu: İslâm Esasları;oruç;zekât
Başlık: islâm Beş Şey Üzerine Binâ Olunmuştur Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İslâm beş şey üzerine binâ olunmuştur: Allâh'dan başka ilâl olmadığına ve Muhammed'in (salla'llâhu aleyhi ve sellem) Allâh'ın Resûlü olduğuna Şahâdet etmek, Namaz kılmak, Zekât vermek, Haccetmek, Ramazan orucunu tutmak.

Hadis No: 8

Konu: Hayâ (3)
Başlık: Îmânın Şu'beleri
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Îmân altmış bu kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

Hadis No: 9

Konu: Gerçek Müslüman;muhâcir
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) İn Müslüman Ve Muhâcir'i Târifleri
Ravi: Abdullâh B. Amr B. Âs (28)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Müslüman, dilinden, elinden müslümanlar selâmette kalan kimsedir. Muhâcir de Allâh'ın nehyettiğini terkedendir.

Hadis No: 10

Konu: Gerçek Müslüman
Başlık: Müslümanların Hangisi Efdaldir
Ravi: Ebû Mûsâ El-eş'arî (55)
Hadis:

Şöyle demiştir: Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir? diye suâl ettiler. Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır. cevâbını verdiler.

Hadis No: 11

Konu: Gerçek Müslüman;selâmlaşmak;yoksulları Doyurmak
Başlık: İslâm'ın Emrettiği Hasletlerin En Hayırlısının Hangisi Olduğu
Ravi: Abdullâh B. Amr B. Âs (28)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e biri: İslâm'ın en hayırlısı hangisidir? diye sordu. İt'âm-ı taâm etmen ve tanıdığına, tanımadığına selâm vermendir. cevâbını verdiler.

Hadis No: 12

Konu: İlk Vahyin Gelişi;kendi İstediğini Başkaları İçin De İstemek
Başlık: İslâm'ın Emrettiği Hasletlerin En Hayırlısının Hangisi Olduğu;(kâmil) Îmânın Şartları
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki: Hiç biriniz, kendiniz için arzu ettiğiniz kardeşiniz için de arzu etmedikce îmân etmiş olmaz.

Hadis No: 13

Konu: Hz. Peygamber'i Sevmek (3)
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) E Sevgi (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Nefsim yed-i kudretinde olan Allâhu Zü'l-Celâl'e kasem ederim ki hiç biriniz ben ona pederinden de, evlâdından da daha sevgili olmadıkca îmân etmiş olmaz.

Hadis No: 14

Konu: Hz. Peygamber'i Sevmek (3)
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) E Sevgi (2)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Enes radiya'llâhu anh'den de bâlâdaki hadîs-i şerîf rivâyet edilmiş olup şu kadar ki sonunda Pederinden, evlâdından ve bütün halkdan daha sevgili ziyâdesi vardır.

Hadis No: 15

Konu: Allah İçin Sevmek;allah Sevgisi;hz. Peygamber'i Sevmek;küfre Dönmemek
Başlık: Halâvet-i Îmânı Tatmanın Yolları
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kimde üç şey bulunursa halâvet-i îmânı tatmış olur. Allâh ile Resûlu'llâh kendisine mâadâlarından daha sevgili olmak; bir kimseyi sevmek, fakat yalnız Allâh için sevmek; (Allâh, onu küfürden kurtardıktan sonra) yine küfre dönmekten ateşe atılacakmışcasına hoşlanmamak.

Hadis No: 16

Konu: Ensârı Sevmek
Başlık: (kâmil) Îmân İle Nifâkın Alâmetleri
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Kâmil) îmânın alâmeti Ensâr'a mehabbet, nifâkın alâmeti de Ensâr'a buğzetmektir.

Hadis No: 17

Konu: Allâh'a Şirk Koşmamak;bî'at;çocukları Diri Diri Gömmek;hırsızlık;iftira Etmek;isyan;zinâ
Başlık: Akabe-i Ûlâ (birinci Akabe) Bîatı;resûlullâh (s.a. Ve S.), Ashâbına, Yapabilecekleri Amelleri Emrederdi
Ravi: Ubâde B. Es-sâmit (8)
Hadis:

(Akabe-i ûlâ gecesinde bîat eden ve on iki nakîbin biri bulunan) Ubâde b. es-Sâmit (el-Ensârî el-Bedrî) radiya'llâhu anh'den: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, etrâfında Ashâbından bir cemâat mevcûd olduğu halde buyurdu ki: Allâh'a (ibâdette) hiçbir şeyi şerîk etmemek, sirkat etmemek, zinâ eylememek, evlâdınızı öldürmemek, kendiliğinizden uyduracağınız hiçbir yalanla (kimseyi) büthân etmemek, hiçbir (emr-i) ma'rûfda isyân etmemek üzere bana bîat ediniz (yâni benimle ahdediniz.) İçinizden sözünde duran olursa ecri (ve mükâfâtı) Allâh'ın zimmet-i fazl u keremindedir. Bu dediklerimden birini yapıp da ondan dolayı dünyâda düçâr-ı ıkâb olursa bu ıkâb ona keffârettir. Bunlardan birini yapıp da yaptığı fi'li Allâhu Teâlâ setrederse işi Allâh'a kalır: İsterse onu afv, dilerse onu ıkâb eder. Biz de bu şart üzere ona (yâni Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e) bîat ettik.

Hadis No: 18

Konu: Fitneden Kaçmak (2)
Başlık: Resûlullâh (s.a. Ve S.), Ashâbına, Yapabilecekleri Amelleri Emrederdi (2)
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Çok sürmez (öyle fenâlıklar tahaddüs edecek ki) bir Müslümanın en hayırlı malı -kendi dînini fitnelerden selâmete çıkarmak için- dağ başlarında gezdirip (birikmiş) yağmur suyu başlarında güttüğü davarlar (dan ibâret) olacaktır.

Hadis No: 19

Konu: -
Başlık: Resûlullâh (s.a. Ve S.), Ashâbına, Yapabilecekleri Amelleri Emrederdi (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Ashâbına emrettiği zaman (dâimâ) ellerinden gelebilecek amelleri emrederdi. (O zaman Ashâb-ı Kirâm'ı): Yâ Resûlâ'llâh, biz Senin gibi değiliz. Allâhu Teâlâ Senin olmuş ve olacak günahlarına meydan vermemiştir. derlerdi de (âsâr-ı) gazab vech-i mübârekinde belirecek kadar kızar ve ondan sonra da: En ziyâde sâhib-i takvânız, Allâh'ı en çok bileniniz şüphesiz ki benim. buyururlardı.

Hadis No: 20

Konu: -
Başlık: Mü'minin Ebediyyen Cehennem'de Kalmıyacağına Dâir Ebû Saîd Hadîsi
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ehl-i Cennet Cennet'e, ehl-i Dûzah Dûzah'a girdikten sonra Allâhu Teâlâ Azze ve Celle: Kimin kalbinde bir hardal tânesi ağırlığınca îmân varsa (ateşden) çıkarınız. diye ferman buyuracaktır. Bunun üzerine (bu gibiler) simsiyah kesilmiş oldukları halde çıkarılıp Nehr-i hayât (yâhud Nehr-i hayâ, yâhud da Nehr-i hayâ') içine atılacaklar ve (orada) sel uğrağında kalan yabânî reyhan tohumları nasıl (sür'atle) biterse öylece biteceklerdir. Görmezmisin, bunlar (ne güzel) sapsarı olarak (ve iki tarafına) salınarak sürer?

Hadis No: 21

Konu: Rüyâ (10)
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) İn ...hayâ Îmandandır. Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Uyuduğum esnâda gördüm ki halk bana arzolunuyordu. Üstlerinde gömlekler vardı. Bu gömleklerin kimi memelere varıyor, kimi daha kısa idi. Ömer b. el-Hattâb da bana arzolundu. Üstünde (eteklerini yerde) sürüdüğü bir gömlek vardı. Yâ Resûlâ'llâh, bunu ne ile te'vîl (yâni ta'bîr) ettin? diye sordular. Dîn ile. cevâbını verdi.

Hadis No: 22

Konu: Hayâ (3)
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) İn ...hayâ Îmandandır. Hadîsi (2)
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) Ensâr'dan bir kimsenin yanından geçiyordu. Ensârî, kardeşini hayâdan menediyordu. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Ona ilişme. Hayâ îmândandır. buyurdu.

Hadis No: 23

Konu: Zekât (2)
Başlık: Ehl-i Küfür İle, Küfürlerinden Dönünceye Kadar, Muhârebe Etmenin Farziyetine Dâir Abdullâh İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allâh'dan başka hak İlâh olmadığına ve Muhammed'in Resûlu'llâh olduğuna (zâhirde) şahâdet, salâtı ikâme, zekâtı edâ edinceye kadar nâs ile muhârebe etmek bana emrolundu. Onlar, bunları yapınca -müslümanlık hakkının muktezâsı (olan hudûd) müstesnâ- hakk-ı İslâm olmak üzere canlarını ve mallarını benim elimden kurtarırlar. (bâtınlarından dolayı olan) hesaplarına gelince o (hesâbı görmek) Allâh'a kalmıştır.

Hadis No: 24

Konu: Allah Yolunda Savaş;allâh'a Îman;amellerin Efdâli;cihat;hacc-ı Mebrûr
Başlık: Amellerin En Fazîletlisini Beyâna Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh sall'llâhu aleyhi ve sellem'e: Amelin hangisi efdâldir? diye sordular. Allâha ve Resûlüne îmân. buyurdu. Ondan sonra hangisi? dediler. Allah yolunda cihâd. buyurdu. Ondan sonra da hangisi? diye sordular. Makbûl (olmuş, içine günah ve riyâ karışmamış) Hac. cevâbını verdi.

Hadis No: 25

Konu: Düşündüğünü Açıkça Söylemek;iman-islâm
Başlık: Maslahata Binâen İyilik Yapmanın Meşrûiyetine Dâir Sa'd İbn-i Ebî Vakkâs Hadîsi
Ravi: Sa'd B. Ebî Vakkâs (17)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (Müellefetü'l-Kulûb'dan) bir takım kimselere (dünyâlık) veriyordu. Bu, Sa'd da (orada) oturuyordu. Derken Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem içlerinden en ziyâde beğendiğim birini bıraktı. (Bir şey vermedi.) Bunun üzerine: Yâ Resûlâ'llâh, filânı ne için bıraktın? Vallâhi onu ben mü'min biliyorum. dedim. Öyle deme, Müslim (de.) buyurdu. Bir müddet sustum. Nihâyet o adam hakkındaki ilmim bana galebe etti de (dayanamadım,) yine sözümü tekrâr ederek: Filânı niçin mahrum bıraktın? Vallâhi onu ben, mü'min biliyorum. dedim. Yine Öyle deme, müslim (de.) buyurdu. Ben yine sustum. Lâkin o adam hakkındaki ilmim bana galabe etti. (Dayanamadım,) sözümü tekrâr ettim. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem yine o sözü tekrâr ettikden sonra buyurdu ki: Ey Sa'd, bir adama, Allah onu yüzü koyu ateşe atmasın diye başkasını daha ziyâde sevdiğim halde atâ (ve ihsân) 'da bulunduğum olur.

Hadis No: 26

Konu: Kadınların Kocasına Karşı Vazifeleri;nankörlük
Başlık: Kadında Küfran Duygusunun Gâlip Olduğuna Dâir İbn-i Abbâs Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bana Cehennem gösterildi. Bir de gördüm ki ehl-i Cehennem'in ekseri kadınlardır. Onlar küfrederler. (bunun üzerine): (Yâ Resûlâ'llâh,) Allâh'a mı küfrederler? diye soruldu. (Cevâben) buyurdu ki: Onlar kocalarına (karşı) küfrân ederler. İhsâna (karşı) küfrân ederler. Birisine dünyâ, dünyâ oldukça ihsân etsen de sonra senden (hoşuna gitmiyen) bir şey görse Ben senden hiç bir hayır görmedim. der.

Hadis No: 27

Konu: Din Kardeşliği
Başlık: Her Hangi Bir Kimseye Kötü Söz Söylemenin Nehyine Dâir Ebû Zer Hadîsi
Ravi: Ebû Zerr-i Gıfârî (11)
Hadis:

Şöyle demiştir: (Bir kere) bir adamla sövüştük de onu anasından dolayı ayıpladımdı. Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki: Ey Ebû Zer, onu sen anasından dolayı mı ayıplıyorsun? (Demekki) sen, içinde (henüz) Câhiliyyet (ahlâkı) kalmış bir kimse imişsin. (Ondan sonra buyurdu ki:) Zîr-i destânınız, sizin öyle kardeşlerinizdir ki Allâhu Teâlâ onları sizin yed (mülk ve kudret) inize tevdî' etmiştir. Her kimin eli altında kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçleri yetmiyecek (zahmetli) bir iş yüklemeyiniz. Şâyed yüklerseniz onlara yardım ediniz.

Hadis No: 28

Konu: Adam Öldürmek
Başlık: Katlin Ve Katle Teşebbüsün Nehyine Dâir Ebû Bekre Hadîsi
Ravi: Ebû Bekre Nufey' B. Hâris (18)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim, İki müslüman kılıçlariyle karşılaştıkları zaman kâtil de maktûl de Cehennem'dedir. buyuruyordu. Yâ Resûlâ'llâh, kâtil böyle, ya maktûle ne oluyor? diye sordum. (Maktûl) arkadaşını öldürmeğe harîs idi de ondan. buyurdu.

Hadis No: 29

Konu: Şirk (2)
Başlık: Lokman Suresinin 31 Nolu Âyet-i Kerîmesinin Sebeb-i Nüzûlü
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Şöyle demiştir: ... Âyet-i Kerîme'si nâzil olduğu zaman Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in Ashâb'ı Hangimiz nefsine zulmetmemiştir? dediler. Bunun üzerine ... Âyet-i Kerîme'is nâzil oldu.

Hadis No: 30

Konu: Ahdi Bozmak (ahde Vefâsızlık);emânete Hıyânet;münâfığın Alâmetleri;verdiği Sözü Tutmamak;yalancılar
Başlık: Münâfık'ın Alâmetlerine Dâir Ebû Hüreyre Ve Abdullâh İbn-i Amr Hadîsleri (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Münâfık'ın alâmetleri üçtür. Söz söylerken yalan söyler. Va'd ettiği vakit sözünde durmaz. Kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hıyânet eder.

Hadis No: 31

Konu: Ahdi Bozmak (ahde Vefâsızlık);emânete Hıyânet;husumet;münâfığın Alâmetleri;verdiği Sözü Tutmamak;yalancılar
Başlık: Münâfık'ın Alâmetlerine Dâir Ebû Hüreyre Ve Abdullâh İbn-i Amr Hadîsleri (2)
Ravi: Abdullâh B. Amr B. Âs (28)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Dört şey, her kimde bulunursa hâlis münâfık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münâfıklıkdan bir haslet kalmış olur. (Bunlar da) kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hıyânet etmek, söz söylerken yalan söylemek, ahdettiğinde ahdini tutmamak, husûmet (iddiâ ve mürâfaa) zamânında da hakdan ayrılmaktır.

Hadis No: 32

Konu: Kadir Gecesi (3)
Başlık: Kadir Gecesi'nin Fazîletine Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Îmânından dolayı ve (yalnız Allâh'dan ecrini umarak) li-vechi'llâh her kim Kadir Gecesi'ni tâatla geçirirse geçmiş günahları mağfûr olur.

Hadis No: 33

Konu: -
Başlık: Cihâd'ın Fazîletine Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allâhu Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri kendi yolunda (cihâda) çıkan kimseye: Onu (evinden) çıkaran şey yalnız bana îmân ve Peygamberlerimi tasdîk ise nâil olduğu ecir veya ganîmetle (sâlimen yurduna) geri getireyim, yâhud da Cennet'e ithâl edeyim. diye tekeffül etmiştir. Ümmetime meşakkate bâis olacağını bilmesem hiç bir seriyye (yâni cihad müfrezesine refâkat etmek) den geri kalmazdım. Allah bilir ki Allah yolunda katlolunup dirilmeyi, ondan sonra katlolunup dirilmeyi, ondan sonra katlolunmayı ne kadar isterdim!

Hadis No: 34

Konu: Ramazan İbâdeti
Başlık: Ramazan'ın Fazîletine Dâir Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim Ramazan'da îmânı sebebiyle ve (ecrini yalnız Allah'dan umarak) li-vechi'llâh (Terâvih ve sâire gibi) namaz kılarsa geçmiş günahları mağfûr olur.

Hadis No: 35

Konu: Oruç
Başlık: Ramazan'ın Fazîletine Dâir Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim Ramazan orucunu îmânı sebebiyle ve (yalnız Fazl-ı İlâhî'yi umarak) li-vechi'llâh tutarsa geçmiş günahları mağfûr olur.

Hadis No: 36

Konu: Îtidâlli Hareket;kolaylık Göstermek
Başlık: İslâm Kolaylık Dînidir
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bu din (ayni) yüsürdür. Hiçbir kimse yoktur ki (bu) din hususunda (amellerim eksiksiz olsun diye) kendini zorlasın da din, ona galebe etmesin (ve ezilip büsbütün amelden kesilmesin). Öyle olunca ortalama gidin. (Matlûbunuz olan ameli tamam îfâ edemediğiniz vakit de O'na şükretmekle kanâat ediniz. Böyle yaparsanız) size müjde olsun (amelin azına da pek çok ecir verilir.) (Yola çıkarken) sabah, akşam seferinden, biraz da gece yürüyüşünden istiâne ed(iniz de kendinizi yokmay)iniz.

Hadis No: 37

Konu: Ehl-i Kitap;kıble
Başlık: Kıblenin Tahvîli Hakkında Berâ' Hadîsi
Ravi: Berâ' B. Âzib (31)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Medîne'ye ilk teşrîfinde Ensâr'dan olan ecdâd (ı, yâhud diğer lâfza göre dayıları yurd) ına misâfir oldu ve on altı, on yedi ay Beytü'l-Makdi'se doğru namaz kıldı. Halbuki kıblesinin Beytü'l-Harâm'a doğru olmasını arzu ederdi. (Kâ'be'ye müteveccihen) ilk kıldığı namaz İkindi namazı olmuştu. Bir cemâat de onunla birlikte kıldılar. Ondan sonra birlikde namaz kılanlardan biri (namazdan) çıktı. Mescidin birinde bulunan bir cemâate namazdalar iken yolu uğradı. (onlara): Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'ye doğru namaz kıldığıma Allah için şahâdet ederim. deyince (namazlarını bozmadan) oldukları gibi Beyt-i Şerîf'e döndüler. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Beyt-i Makdis'e doğru namaz kıldıkları sırada Yahûdîlerle (diğer) Ehl-i Kitâb ondan hoşlanırlardı. Beyt-i Şerîfe doğru yüzünü döndürünce bu fi'lini beğenmediler. -Berâ' b. Âzib radiya'llâhu anh bu hadîsinde diyor ki: Kıble tahvîl edilmeden evvel (ilk) kıbleye doğru (namaz kılarak) vefât etmiş, katlolunmuş kimseler de vardı. Bunlar hakkında nasıl bir hüküm vereceğimizi bilemedik.

Hadis No: 38

Konu: Güzel Ahlâk;iyiliğin Mükâfâtı
Başlık: Müslüman Olmanın, Küfür Hâlinde İşlenen Günahları Gidereceğine Dâir Ebû Saîd Hadîsi
Ravi: Ebû Saîd-i Hudrî (71)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyurdu ki: Bir kul Müslüman olursa, İslâm'ı sağlama olursa Allâhu Teâlâ (Hazretleri) evvelce kendisinden sâdır olmuş her seyyiesini tekfîr eder (yâni örter). Ondan sonra sıra kısâsa (yâni mükâfât ve mücâzâta) gelir: Bir hasene ondan yedi yüz kat büyük hasene ile, bir seyyie ise (yalnız kendi) misli (derecesinde mücâzât) ile karşılanır. Meğer ki o seyyieyi Allah affede.

Hadis No: 39

Konu: Tâatte Devam
Başlık: Amelin -az Da Olsa- Devamlı Olanının Fazîletine Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle demiştir: Yanımda bir kadın varken Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem hücreme girdi. Bu kadın kimdir? diye sordu. Filâncadır. dedim. Ve kıldığı namaz(lar)ı anlatmağa başladım. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ise (Bu sözü) bırak. (Dâimâ) elinizden gelecek şeyleri yapınız. Yoksa Allâh hakkı için siz usanmadıkca Allah usanmaz. buyurdu. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in en ziyâde sevdiği din (yâni tâat), sâhibi tarafından devâm üzere yapılanlar idi.

Hadis No: 40

Konu: İman-islâm
Başlık: Îmânın Ziyâde Ve Noksan Kabûl Ettiğine Ve Mü'mininin Cehennemde Ebediyyen Kalmıyacağına Dâir Enes Hadîsi
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Lâ İlâhe İllâ'llâh deyib de kalbinde bir arpa ağırlığınca hayır (yâni îmân) bulunan kimse Cehennem'den çıkacaktır. Lâ İlâhe İllâ'llâh deyib de kalbinde bir buğday ağırlığınca hayır (yâni îmân) bulunan kimse Cehennem'den çıkacaktır. Lâ İlâhe İllâ'llâh deyip de kalbinde bir zerre ağırlığınca hayır (yâni îmân) bulunan kimse Cehennem'den çıkacaktır.

Hadis No: 41

Konu: -
Başlık: Maide Üç Nolu Âyet-i Celîlesinin Sebeb-i Nüzûlü Hakkında Hazret-i Ömer Hadîsi
Ravi: Ömer B. El-hattâb (32)
Hadis:

Şöyle demiştir: Tâife-i Yehûddan bir kimse ona: Yâ Emîre'l-Mü'minîn, sizin Kitâbınızda okumakda olduğunuz bir âyet var ki biz Yahûdîlere nâzil olmuş olaydı yevm-i nüzûlünü bayram ederdik. demiş. (Ömer radiya'llâhu anh.): Hangi âyettir o? diye sormuş. (Yahûdî) ... cevâbını vermiş. (Bunun üzerine) Ömer (radiyallahu anh) demiş ki biz, bu Âyet-i Kerîme'nin nâzil olduğu günü de yeri de (hakkıyle) biliyor (,kıymetini takdîr ediyor)uz. (Bu Âyet-i Kerîme) Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e bir cum'a günü Arefe'de (vakfede) kâim iken nâzil olmuştur.

Hadis No: 42

Konu: Farzları Edâ;islâm Esasları;nâfile İbâdet;namaz Kılmak;oruç;zekât
Başlık: İslâm'ın Temellerini Bildiren Talha Hadîsi
Ravi: Talha B. Ubeydi'llâh (3)
Hadis:

Şöyle demiştir: Necid ahâlîsinden saçı, darmadağın (fakîr) bir kimse (huzûr-ı) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e geldi. Uzaktan sesini karmakarışık duyuyor, fakat ne söylediğini anlamıyorduk. Nihâyet yaklaştı. Meğer İslâm'ın ne olduğunu soruyormuş. (Bu suâline karşı) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Bir gün, bir gece içinde beş namaz. buyurdu. (Adamcağız): Üzerimde bu namazlardan başkası da olacak mı? diye sordu. Hayır, meğer ki tatavvu' edersin (yâni kendiliğinden kılasın.) cevâbını verdi. Ondan sonra Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Bir de Ramazan orucu. buyurdu. (Adamcağız yine): Üzerimde bundan başkası da olacak mı? diye sordu. O da : Hayır. Meğer ki tatavvu' edesin. cevâbını verdi. -Talha radiya'llâhu anh der ki: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, zekâtı da ona söyledi. (Adamcağız, yine): Üzerimde bundan başkası da olacak mı? diye sordu. yine Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Hayır, meğer ki tatavvu' edesin. cevâbını verdi. Bunun üzerine (Necid'li fakîr): Vallâhi bundan ne artık, ne eksik bir şey yapacak değilim. diyerek ve arkasını dönerek gitti. (Bunu duyunca) Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: Eğer doğru söylüyorsa felâh buldu gitti. buyurdu.

Hadis No: 43

Konu: Cenâze Namazı;cenâzeye Gitmek
Başlık: Cenâze Törenine Katılmanın Ve Namazını Kılmanın Fazîletine Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim îmânı sebebiyle ve (ecrini yalnız Allah'dan umarak) li-vechi'llâh bir müslümân cenâzesi arkasından gider ve üzerine namaz kılıp defninden ferâgat edilinceye kadar berâber bulunursa iki kîrât ecir ile döner ki kîrâtların her biri Uhud (dağı) gibidir, her kim o cenâze üzerine namaz kılar da defnolunmadan evvel dönerse (yalnız) bir kîrât ecir ile dönmüş olur.

Hadis No: 44

Konu: Adam Öldürmek;müslümana Söğmek
Başlık: Müslümana Sövmenin Ve Onunla Döğüşmenin Nehyine Dâir Abdullâh İbn-i Mes'ûd Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Mes'ûd (72)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem: Müslümana sövmek fısk, onunla kıtâl etmek küfürdür. buyurdu.

Hadis No: 45

Konu: Kadir Gecesi;nizâ (anlaşmazlık)
Başlık: Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın Yirmisinden Sonraki Gecelerde Aramak
Ravi: Ubâde B. Es-sâmit (8)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, Kadir Gecesi'ni haber vermek üzere (Hâne-i Saâdetinden) çıktı. Derken Müslümanlardan iki kişi kavga ettiler. Buyurdular ki: Ben, size Kadir Gecesi'ni haber vermek üzere çıkmıştım. Filân ile filân kavga ettiler de (ona dâir olan bilgi) ref' olundu. İhtimâlki de hakkınzda bu daha hayırlıdır. Artık siz, Kadir Gecesi'ni (yirmiden sonraki) yedinci veya dokuzuncu veya beşinci gecelerde arayınız.

Hadis No: 46

Konu: Allâh'a Şirk Koşmamak;ihsan;iman-islâm;kıyâmet Alâmetleri;rü'yetullah;zekât
Başlık: Halka Dinlerini Öğretmek İçin Gelen Cibrîl İle Peygamber Aleyhi's-selâm'ın Konuşması (ihsân Hadîsi)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Şöyle demiştir: Bir gün Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem açıkta oturuyordu. (yanına) biri gelip: Îmân nedir? diye sordu. Îmân; Allâha, Meleklerine, Allâh'a mülâkî olmağa (yâni Rü'yetu'llâh'a), Peygamberlerine inanmak, kezâlik (öldükten sonra) dirilmeğe inanmaktır. cevâbını verdi. Ya İslâm nedir? dedi. İslâm; Allâh'a ibâdet edip (hiçbir şeyi) O'na şerîk ittihâz etmemek, namazı ikâme ve farz edilmiş zekâtı edâ etmek, Ramazanda da oruç tutmaktır. buyurdu. (Ondan sonra) Ya ihsân nedir? diye sordu. Allâh'a sanki görüyormuş gibi ibâdet etmendir. Eğer sen, Allâh'ı görmüyorsan şüphesiz O, seni görür. buyurdu. Kıyâmet ne zaman? dedi. (Bunun üzerine) buyurdu ki: Bu mes'elede sorulan, sorandan daha âlim değildir. (Şu kadar var ki Kıyâmet'den evvel zuhûr edecek) alâmetlerini sana haber vereyim: Ne zaman (satılmış) câriye, sâhibini (yâni efendisini) doğurur, kim idikleri belirsiz deve çobanları (yüksek) binâ kurmakta birbiriyle yarışa çıkarlarsa (Kıyâmet'den evvelki alâmetler görünmüş olur. Kıyâmet'in vakti) Allâh'dan başka kimsenin bilmediği beş şeyden biridir. Ondan sonra Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem ... Âyet-i Kerîme'sini tilâvet buyurdu. Sonra (gelen adam) arkasını döndü (gitti). Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Onu çevirin. diye emrettiyse de izini bulamadılar. Bunun üzerine buyurdu ki işte bu, Cibrîl (aleyhi's-selâm)dir. Halka dinlerini öğretmek için geldi.

Hadis No: 47

Konu: Şüpheli Şeylerden Kaçınmak (2)
Başlık: Şüpheli Şeylerden Kaçınmağı Tergîb Eden Nu'mân İbn-i Beşîr Hadîsi
Ravi: Nu'mân B. Beşîr (7)
Hadis:

Şöyle demiştir: (kulağımla) işittim, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Helâl belli, harâm da bellidir. İkisi arasında da (helâl mi, harâm mı belli olmayan bir takım) şüpheli şeyler vardır ki çok kimseler onları bilmezler. Şüpheli şeylerden her kim sakınırsa ırzını (yâni haysiyetini) da, dînini de kurtarmış olur. Her kim şüpheli şeylere dalarsa (içine girmek yasak olan beylik) koru etrâfında (davarlarını) otlatan bir çoban gibi çok sürmez içeriye dalabilir. Haberiniz olsun, her Pâdişâhın (kendine mahsûs) bir korusu olur. Gözünüzü açın, Allâh'ın yeryüzündeki korusu da harâm ettiği şeylerdir. Âgâh olunuz, cismin içinde bir lokmacık et (parçası) vardır ki iyi olursa bütün cesed iyi olur, bozuk olursa bütün cesed bozulur. İşte o (et parçası) kalbdir.

Hadis No: 48

Konu: Allâh'a Îman;elçilik;hz. Peygamber'e Gelen Elçiler;içki;zekât
Başlık: Niyyet Hadîsi (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Şöyle demiştir: Abdü'l-Kays Vefd'i (Bahreyn taralarından) Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in huzûruna geldikleri zaman: Siz kimlerdensizin? yâhud Nerenin vefdisiniz? diye sordu. Biz Rebîa (kabâilin) danız. dediler. Hoş geldiniz. (Allâh sizi) utandırmasın, pişmân etmesin. buyurdu. Bunun üzerine Yâ Resûlâ'llâh, biz sana yalnız şehr-i Harâm'da gelebiliriz. (Bilirsin ki) aramızda kâfir olan (kabâil-i) Mudar'dan şu cemâat vardır. O halde bize kesdirme bir şey emret de geride kalanlarımıza haber verelim, o sebeple de Cennet'e girelim. dediler. (Nebî aleyhi's-salâtü ve's-selâm'a) içkileri (yâhud içki kaplarını) de sordular. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) onlara dört şey emretti, dört şeyden de nehyetti. Onlara yalnız Allâh'a îmân ile emrettikten sonra Bilirmisiniz yalnız Allâh'a îmân etmek ne demektir? diye sordu. Allâh ve Resûlü a'lemdir. dediler. Allâh'dan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Resûlu'llâh olduğuna şahâdet, Namaz'ı ikâme, Zekât'ı edâ etmek, Ramazan orucunu tutmak, ganîmetin humsunu vermektir. buyurdu. Kezâlik onları (dört şeyden, yâni) hantem, dubbâ', nakîr, müzeffet (denilen kaplara hurma, yâhud üzüm şırası koymak)den nehyetti. (İbn-i Abbâs radiya'llâhu anhümâ'nın) müzeffet yerine mukayyer dediği de mervîdir.

Hadis No: 49

Konu: Âile Nafakası;hicret;niyet
Başlık: Niyyet Hadîsi (2)
Ravi: Ömer B. El-hattâb (32)
Hadis:

... hadîs-i şerîfi rivâyet olunuyor ki kitabın evvelinde zikrolundu. Ancak burada ... dan sonra ... ziyâdesi vardır. Hadîs'in bakiyyesi bu ziyâdeden sonra serdedilmiştir ki ziyâdenin ma'nâ-yı şerîfi: Her kimin hicreti Allâh'a ve Resûlüne müteveccih ise hicreti, Allâh'a ve Resûlüne müntehîdir. olmuş olur.

Hadis No: 50

Konu: -
Başlık: Çoluk Çocuğunun Geçimini Sağlamak İçin Çalışmanın Fazîleti Hakkında Ebû Mes'ûd Hadîsi
Ravi: Ebû Mes'ûd Ukbe İbn-i Amr (7)
Hadis:

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir kimse, ıyâline li-vechi'llâh (yâni ecrini yalnız Allah'dan umarak) infâk etse bu nafakası kendisi için (sevâbca) sadaka (gibi) olur.

Hadis No: 51

Konu: Namaz Kılmak;nasîhat;zekât
Başlık: Dînin Nasîhattan İbâret Bulunduğuna Dâir Cerîr Hadîsleri (2)
Ravi: Cerîr B. Abdullâh El-becelî (7)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e namazı ikâme etmek, zekât vermek, her müslümana hayırhâh (ve gıl ve ğışden âzâde) olmak üzere bîat ettim.

Hadis No: 52

Konu: Bî'at;nasîhat
Başlık: Dînin Nasîhattan İbâret Bulunduğuna Dâir Cerîr Hadîsleri (2)
Ravi: Cerîr B. Abdullâh El-becelî (7)
Hadis:

Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e gelip: (Yâ Resûlâ'llâh), Sana Müslümân olmak üzere bîat edeceğim. dedim. Şart ettiği şeyler meyânında her Müslümân'a hayırhâh (ve gıll ü ğışdan âzâde) olmağı da şart etti. Ben de bu şart üzerine bîat ettim.

Hadis No: 53

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 164 misafir olmak üzere toplam 164 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164,
Reklamlar:

Faruki.net