Forum    Serbest Krs  
     Yazan: DUA_dilencisi   Son Yazan: DUA_dilencisi (16.07.2007 13:42:41)     Cevap: 0    Okunma: 8194
      Konu Adı: Recep Ayının Fazileti Ve Recep Ayının İbadetleri

Yazan

Mesaj

 


DUA_dilencisi
(yeni)


Mesaj Sayısı: 2

   Mesaj Tarihi: 16.07.2007 13:42:41   
 
 

Receb tazim ve saygı anlamına gelir islam ncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler saygı gsterir ve şanını yceltirlerdi.Receb ayı gelince kılılar kınına sokulur oklar torbalarına yerleştirilir derin ve kanlı husumetlerin zerine geici de olsa bir skunet rts ekilirdi.Artık o grltl ve korkun ller tatlı bir huzurun baharına dalar her taraf bir gven ve selamet sahasına dnerdi.yle ki bu ayda bir kimse babasının katiline rastlasa bile başını kaldırıp kaşına bakmazdı.Bu aya sağırr ay denilmesi de skunet mevsimi olmasındandır.
Receb ayına sağrr denmesinin bir başka anlamı da şle ifade edilir.Bu ayın bereketi hrmetine bu ayda işlenen gnah ve hataları manen bu ay duymamakta mminlerin sadece ibadet ve sevaplarına şahitlik etmektedir.Bylece Allah mmin kullarinin bu ayda işlemiş oldukları gnahları bağışlamaktadır.
islamiyet gelince de Receb ayina mahsus olan saygı devam ettirildi. Bilhassa Regaib ve Mirac gibi tecellilerle şereflendirildi.
Rasullullah asm dualarında Allahım Recebi ve Şabanı hakkımızda hayırlı ve mbarek kıl bizi Ramazana ulaştır buyururlardı.
Recebe recm ayı da denir.Buna gre mminlerin eziyet ve zahmet vermemesi iin seytanlar bu ayda taşlanır kovulup uzaklaştırılır.
Receb kelimesindeki R Allahın rahmetine C Allahın cmertliğine ve yardımına B ise Allahın birrine iyilik ve ihsanına işaret eder.
Receb ayına mutahhar denmesinin sebebi bu ayı orulu geirenlerin gnah ve hatalarından temizlenip paklanmasıdır. Receb ayının Peygamberler tarihinde ayrı bir yeri vardır.Mesela Nuh a.s ve kavmi Receb ayında gemiye binmiş ve tufandan kurtulmuşlardır.
Receb ayı hicri ayların yedincisi ve Ramazandan iki ay ncesidir.Fazileti bakımından ayrı bir yeri vardır.Regaib ve Mirac gibi mbarek geceleri iinde bulundurması faziletini daha da arttırmaktadır.Ayrıca Kuranda haram ayları olarak geen drt aydan birisi olması mslman kalblerdeki yerini bir kat daha daha artırmıştır.
Receb ayı aylar olarak bilinen mbarek bir mevsimin ilk ayıdır.Bu aylara ok sevaplı ibadet ayları diyen byk islam alimleri onların kazandırdıkları sevap ve mkafatlar bakımından mminlerin nnde nasıl bir kademeli ykseliş vesilesi olduklarına şle işaret ederler her hasenenin ibadetin sevabı başka vakitte on ise Recebi şerifte yzden geer şabanı muazzamada yzden ziyade ve Ramazanı mbarekte bine ıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leylei Kadirde Kadir gecesinde otuz bine ıkar.
Buna gre Receb ayında işlenen ibadet edilen iyilik yapılan hizmetlerin manevi ecri ve sevabı bire yz verilmektedir.Bunun iin mminler bu aydaki nasiplerini arttırmak maksadıyla daha ok gayret sarf ederler. Hayır ve hasenata biraz daha ağırlık verelim inş :Allah: .
Bazı hikmet ehli alimler Receb ayı hakkında şu yorumları getirmişlerdir.
Receb eza ve cefayı terk iindir şaban amel ve vefa iindir Ramazan sıdk ve safa iindir.
Receb tevbe ve pişmanlık ayıdır şaban muhabbet ayıdır Ramazan kurbet Allah c.c  yakınlık ayıdır.
Receb hrmet ayıdır şaban hizmet ayıdı Ramazan nimet ayıdır.
Receb ibadet ayıdır şaban dnyanın safasını terk etme ayıdır Ramazan ibadetlerin mkafatını artıran aydır.
Byk tasavvuf ehli znnn misri der ki
Receb ekme ayıdır şaban sulama ayıdır Ramazan derleyip toplama ayıdır. Herkes ne ekerse onu bier ne yaparsa cezasını eker.Bir kimse ekimi birakırsa hasat zamanı ekmediğine pişman olur.Kıyamet gnnde ise ok kt duruma dşer.
Receb ayının diğer aylardan farklı bir ibadeti de orutur.Mmkn mertebe bu ayda daha fazla oru tutulmaya alışılırr.Ebu davudta hi ara vermeden devamlı surette oru tutan bir zata Peygamberimiz asm nin bazı tavsiyelerden sonra şle buyurduğu rivayet edilir
Haram aylarından bazısını tut bazısını bırak haram aylarda tut ve bırak haram aylarda tut ve bırak.
Hadisin devamında ravi olan sahabi şle demektedir
Rasulullah asm tut dedike parmağını yumdu.Bırak deyince de parmağını bıraktı.Bylece Peygamberimiz asm nin o zata gn tut gn ara ver dediği anlaşılıyordu.
Bilindiği gibi haram ayları zilkade zilhicce muharrem ve Receb aylarıdır.
Receb ayında devamlı olarak bir ay boyu oru tutmanın uygun grlmeyişinin sebebi Receb ve şaban aylarının Ramazan ayına benzemesinden kaınılmasıdır.nk hi kesintisiz bir ay boyunca oru tutmak sadece Ramazan ayina mahsustur.Hatta Receb ayında bir ay sresince oru tutmanın mendup bile olmadığını syleyen imam Gazali  gibi mtehidler Ramazan ayına benzememesi iin diğer aylardan farklı olarak Receb ayinda devamlı bir ay boyu oru tutmayı mekruh grrler.
Diğer aylarda nasılsa Receb ayında da ayın ortasında veya belli gnlerinde yahut er gn ara vermek suretiyle oru tutulmas tavsiye edilmektedir.
Grldğ gibi Receb ayinda tamamen orulu geirme hususunda bir hadis ve rivayet yoktur. ayları hi ara vermeden tutmak snnet ve mstehap da değildir sadece salih zatların gzel bir adetidir. Receb ayını tam olarak tutanlara tutma denilmez ama fikhi olarak da hkmn belirtmek gerekir.
Bu arada Ramazan ayında bozmuş olduğu bir orutan dolayı kefaret orucu tutmak isteyenler iin Receb ve şaban ayı iyi bir fırsattır.Receb ayının birinci gnnden itibaren hi ara vermeden şaban ayı da dahil olmak zere iki ay st ste oru tutarsa tam bir kefaret borcunu demiş olur.Peşinden Ramazan ayının orucu da geleceğinden bylece ay boyu bir gn dahi yemeden oru tutmuş olur.Bu durumda oru borcunu derken aynı zamanda sevap hazinesini de doldurmuş ve geliştirmiş sayılır.
Madem Receb ayı gnahların affedildiği aydır.Bağışlanmanın yolunu ve istiğfarın nasıl yapıldığını bilmek gerekiyor.Rivayete gre şu istiğfar duasını Receb ayında yedi kere okuyan kimsenin gnahları affolunmaktadır.Bismillahirrahmanirrahiyyymmm.
Estağfirullahel azimellezi la ilahe illa hu elhayy kayyumu ve etubu ileyh. Tevbete abdin zalimin linefsihi layemlik linefsihi mevten vela hayaten vela nsura.
Manası;hayat sahibi olan her şeyi idare edip ayakta tutan kendisinden başka hibir ilah bulunmayan Allah c.c tan mağfiret dilerim.Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi Ona tevbe ederim.yle bir kul ki kendi nefsi adına ne lme ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip degildir.
aylar birer dua ve niyaz mevsimidir.En gzel duaları başta sahabiler olmak zere islam byklerinden ğreniyoruz.Hz.Ali r.a Receb ayında şu şekilde dua ettiği rivayet edillir
Allahım salat eyle Muhammed asm nin zerine hikmet yıldızları ve devamlı nimet ve ismet kaynağı ehli beytine.
Allahım beni her trl ktlkten koru.Beni unutkan etme ve gaflet zerinde bırakma.Sonumu da hasret ve pişmanlıkla bitirme.Benden razı ve hoşnut ol.Senin mağfiretin zalimler iindir ben de nefsime zulmettim.
Allahım beni bağışla beni bağışlamakla sana bir zarar gelmez.Bana nimetlerini ihsan et bana vermekle senin ihsanın azalmaz.Senin rahmetin geniş ve boldur.Hikmetlerin ise hoş ve gzeldir.
Allahım bana sıhhat ve afiyet ver.Gven ve huzur ihsan eyle.şkr ve takvaya ulaştır.
Allahım senden sabır ve doğruluk istiyorum.Bana işimde kolaylık ver. işlerilerimi glkle grdrme.Aileme ocuklarıma ve kardeşlerime iyilik ve ihsanda bulun.Onları mmin ve mslmanlardan kıl ve bu şekilde dnyadan ayrılmalarini nasip eyle inş :Allah:
Bazı selef bykleri de Receb ayı gecelerinde şle dua etmisşer
Allahım sana mahzun gnlmle isteklerini kabul buyurduğun dostlarının duası ile niyaz ediyorum.Zatına eriştirdiğin ve Senin rızan isteyenlerin dili ile senden talep ediyorum.Umarım senin yceliğini seni bileyim ve kulluk edeyim inş :Allah:
YaRabbbb bu gecenin rahmet ve bereketinden sevap ve mkafatından beni nasiptar et.
Allahım kullarından istediğine istediğini verirsin kim Seni onlara ikram etmekten alıkoyabilir?Ben fakir ve aciz bir kulum.Fazl ve kereminden nimetlerini mit ediyorumSana sığınırım ve ancak Senden yardım dilerim
YaRabbb bu ayda kullarına ok rahmet ve bereketini dker saarsın.YaRabb sana yalvaran dilleri sana kalkan elleri boş evirme. iyilik ve yardımınla faydalandır bizi.Nimetlerinle donat hepimizi.
YaRabbb salat eyle Muhammed asm  ve evladına eşlerine ve dostlarına bitip tkenmeyen rahmet ve bereketinle.
Recep Ayı iinde yapılması gereken ibadetler
Recep ayı girdiğince yapılacak dua dan başlayalım inş :Allah:
Allahumme barik lena fi recebe ve şaban ve belliğna ramazan
Anlamı Allahim Recep ve şaban aylarını bizim iin mbarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.Amin..Amin...Amin...
ayların ilki olan recep ayı girdiğinde bu duay sıka yapalım.Rasulullah bu duayu yaparlardı ve mmetinin de yapmasını istemiştir.
Recep Ayı Orucu
Abbad ibnu hanif anlatıyor said ibnu cbeyr Rahimehullaha Recep ayındaki orutan sordum.Bana şu cevabı verdi.
Rasulullah asm Efendimiz Recep ayında bazı yıllarda yle oru tutardı ki biz galiba hi yemeyecek ayın her gnnde tutacak derdik bazı yıllarda da yle yerdi ki biz galiba hi tutmayacak derdik.
Zikrettiğimiz  hadisten anlaşıldığı zere Recep ayında oru tutmak pek faziletlidir.nk Rasulullah asm bu ayda oru tutmuştur.Bazı yıllarda tamamına yakınınu orulu geirmiş bazı yıllarda da az bir kısmını orulu geirmiştir.
Rasulullah asm nin Recep ayı ve Recep ayında tutulacak oru hakkında şle buyurduğu rivayet edilmiştir.
Recep Allahın ayıdır şaban benim ayımdır ramazan ise mmetimin ayıdır. Recep ayının niin Allahın ayı olduğu sorulduğunda;nk bu ayda zellikle magfiret boldur.Bu ayda halkın kan dkmesine mani vardır.Bu ayda Allah c.c Peygamberlerinin tvbelerini kabul buyurmustur.Allah c.c ayda, peygamberlerini dsmanlarından korumuştur.Bir kimse recep ayını orulu geirirse Allah c.c şeyi onun iin gerekli kılar.Şle ki
Gemiş gnahlarının tmn bağışlar.
Kalan mrnn temiz gemesini temin eder.
Byk huzura ıkılan kıyamet gnnn susuzluğundan da onu emin kılar.
Rasuhullah asm ye sorarlar
YaRasulullah Recep ayının tmn orulu geirmeye gcm yetmez.
O halde ilkinden bir gn ortasından bir gn sonundan da bir gn tutarsın. Ble ettiğinde ayın tmn orulu geirmiş olursun.Zira yapılan iyilikler on misli sevap getirir.

Ashaptan mucibetl bahiliyle r.a  babası veya amcası kabilesinin elisi olarak Peygamber asm ye geldi ve gitti.Bir sene sonra kılık ve kıyafeti değişmiş olduğu halde peygamberimiz asm nin yanına geldi ve
YaRasulallah  beni tamdınız mı dedi.Rasulullah asm sen kimsin diye sordu
Geen sene huzurunuza gelen Bahiliyim dedi.
Neden bu kadar değiştin halbuki kılık kıyafetin dzgnd dedi.
Ya Resulullah Senden ayrıldığım gnden beri yemek yemedim yalnız geceleri yedim cevabını verdi.Bunun zerine Rasulullah asm Kendi kendine işkence yapmışssın.Sabır ayında Ramazan tamamıyla diğer ayların her birinden birer gn oru tut buyurdu.
Ya Rasulullah gnn sayısını artrr.Zira bundan fazla tutmağa gcm yeter dedi.Rasulullah asm
O halde her aydan ikişer gn oru tut dedi.
Biraz daha arttır ya Rasulullah asm dedi.
Her aydan gn dedi.
Daha artır ya Rasulullah asm deyince
Recep Zilkade Zilhicce Muharrem aylarında er gn oru tut kalan gnlerde iftar et.Emrini defa tekrarladı ve parmağıyla işaret etti. Onları yumdu sonra bıraktı.
Recep Ay Namazı
Recep ayı iinde otuz rekat namaz kılınır.Bu otuz rekatın on rekatı Recep ayının ilk on gn iinde kılınır.ikinci on rekatı da ikinci on gn iinde kılınır.nc on rekatı da nc on gn iinde kılınır.Her rekatta fatiha okunduktan sonra kere ihlas suresi okunur ihlasi okuduktan sonra da kere de Kafirun suresi okunur.Btn rekatlar bu şekilde okunarak tamamlanır.Bu namazın kılınma zamanı nafile namazlarin kılınacağı vakitlerdir.Yani belli bir vakti yoktur.

 

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 95 misafir olmak zere toplam 95 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:2176127  Toplam:96507341  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95,