Forum    İlmihal Bilgileri  
     Yazan: siyahzambak   Son Yazan: siyahzambak (19.07.2007 00:15:07)     Cevap: 0    Okunma: 7602
      Konu Adı: Unutulan Bir Farz:ŞR

Yazan

Mesaj

 


siyahzambak
(kıdemli)


Mesaj Sayısı: 111

   Mesaj Tarihi: 19.07.2007 00:15:07   
 
 

UNUTULAN BİR FARZ
ZİRAAT RNLERİNİN ZEKATI: ŞR
   
   Allahu Teal, şu ayetlerle ziraat rnlerinden zekat verilmesini kullarından istemiştir:
   "Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size ıkardıklarımızdan infak edin (hayra harcayın). Size verilse, gznz yummadan alamayacağınız kt malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, vgye layıktır."1
   Ayette geen "infak edin" kısmından maksadın, zekat anlamını da iinde bulunduran sadaka manasında olduğu, ittifakla kabul edilmiştir.2
   "ardaklı ve ardaksız (zm) baheleri, rnleri eşit eşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gn de hakkını (zekat ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin. nk Allah, israf edenleri sevmez."3
   Rasulullah (A.S.) Efendimiz şyle buyurmuştur:
   "Yağmurun, kaynakların suladığı veya suyu dipten alan rnlerde onda bir (?uşr); deve ile (su ekilerek) sulanan rnlerde yirmide bir (zekat) vardır."4
   "Yağmur ve nehirlerin suladığı (rnlerde) onda bir, su devesi ile sulananda yirmide bir (zekat) vardır."5
   Ziraat rnlerine zekatın farz olduğu konusunda btn İslam alimleri icma etmiştir.6

şr ve Miktarı
   şr, Zirai rnlerden alınan zekatın adıdır. şr, Arapa bir kelimedir ve "onda bir" anlamına gelmektedir. Zirai rnlerin zekatı, mahsuln onda biri olarak alındığından bu isim kullanılmıştır.
   Zirai rnlerin zekatı (1/10) onda birdir.
   Rasul- Ekrem (A.S.), yukarıda geen hadislerinde sulama hizmetinin ve masraflarının yapılması halinde bu miktarın (1/20) yirmide bir olacağını aıklamıştır. Bu konuda grş birliği vardır.
   Sulama dışındaki hizmetler ve masraflar, zekat miktarında indirim sebebi olarak kabul edilmez. Selef mctehidleri bu grşe sahiptir.7

Kimler şr Vermelidir?
   Zirai rnlerin yetiştiği araziye sahip olan her mslmana şr vermek farzdır. Bunun iin bluğ ve akıl sahibi olmak şart koşulmamıştır. Yani şr arazisine sahip olan kişi ocuk veya akıl hastası olsa dahi, rnnn zekatını verecektir.8
   Hanefilere gre şr arazisinin vakfedilmesi halinde dahi şrnn verilmesi farzdır.9

Hangi Araziden Verilir?
   Ziraat rnlerinin zekatı, şr arazisinden verilir.10  Bilindiği zere şrn farz olması bakımından araziler iki kısma ayrılır: şr arazileri, hara arazileri.
   Hara arazileri: Fetih sırasında askere dağıtılmayıp btn mslmanlar lehine vakfedilen, yahut gayr-i Mslim sahiplerinin mlkiyetinde bırakılarak hara vergisine bağlanan arazilerdir.
   şr arazileri: Hara arazilerinin dışında kalan ve mslmanların mlkiyetlerinde bulunan arazilere denir.
   Gnmzde genellikle araziler, tapu veya zilyetlik yoluyla iftinin tam mlk haline gelmiştir. Bu sebeple orada yetişecek zirai rnler zekata tabi olur.

Ziraat rnlerinin Zekatında Nisab Var mı?
   Ziraat rnlerinin zekatında nisabın (zekattan muaf miktar) aranmayacağı grşnde olan Ebu Hanife (Rh.A.), araziden ıkan btn rnlere -az olsun ok olsun- zekatın farz olduğu grşndedir. Buna mukabil Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer mezhebin imamları, ziraat rnlerine zekatın farz olması iin nisabın şart olduğunu aıklamışlardır.11
   Ziraat rnlerinin zekatında nisabın şart olduğunu kabul eden oğunluk İslam alimleri, bu konuda Efendimizden (A.S.) rivayet edilen bir hadisi delil olarak zikretmişlerdir: "Beş vesk miktarından az olan rnlerde zekat yoktur."12
   "Vesk" l biriminin biri Irak'da, diğeri Hicaz'da olmak zere iki farklı miktarlarda kullanımı olmuştur. Bu farklı kullanımlara gre:
   - Hanefi mezhebinde ziraat rnlerinde nisab miktarı, bir ton olarak belirlenmiştir.
   - Diğer mezhebe gre ziraat rnlerinde nisab miktarı, 650 kg'dır.
   Bir mslmanın nisab miktarını 650 kg olarak kabul etmesi ihtiyaten daha uygun grlmştr.
   Pamuk gibi l ve tartı ile alınıp satılmayan rnlerde nisab miktarının tespiti iin, hububatın ağırlığına veya kıymetine kıyas edilerek belirlenmesi, isabetli bir yol olarak kabul edilmiştir.

iftinin Borları ve Masrafları rnden Dşlr m?
   iftinin borları ve masrafları, rnden dşrlmeden zekat verilmelidir.13 Sadece sulama ile ilgili masraflar yapıldığı taktirde verilecek miktar (1/20) yirmide bire dşer.

Hangi rnlerden şr Verilir?
   Hangi rnlerden şr verileceği konusunda İslam alimleri şu grşlere sahiptirler:
   1- İmam Azam'a (Rh.A.) gre ekilen ve istifade edilen her rnden zekat veriler.14
   2- Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e (Rh. Aleyhima) gre bir yıl dayanabilecek rnlerden zekat verilir. Zamanımızda bir ok rn teknik imkanlar sayesinde bir yıl, hatta daha fazla dayanabilecek duruma getirilebilmektedir. Bu sebeple bir yıl dayanma şartı ile ilgili itihadın kapsadığı rnler konusunda yeni araştırmalara ihtiya vardır. İhtiyata uygun olan, herhangi bir sebeple bir yıl dayanabilecek duruma gelen rnler iin de zekat verilmesidir.15
   3- İmam Şafii'ye (Rh.A.) gre bir rnn zekata tabi olabilmesi iin hurma, zm, arpa, buğday, pirin, mercimek gibi, gıda olması şarttır.16

Farklı rnler İin Ayrı mı Zekat Verilmelidir?
   Hanefi mezhebinde Ebu Yusuf'tan (Rh.A.) gelen rivayetlere gre iki grş mevcuttur.
   Birinci grş, her bir rn iin ayrı ayrı zekat verilmesi gerektiğidir. Bu grşe gre nisab miktarına ulaşmayan rnlere zekat farz değildir. Mesela bir kimse buğday, arpa, ay, pirin rnlerine sahiptir. Bu grşe gre bu kişi, rnlerin her biri nisab miktarına ulaştığı taktirde her birisinden zekat verir. Nisab miktarına ulaşmayan rnlerden ise zekat vermez.
   İkinci grşe gre, elde edilen rnlerin toplamı nisab miktarına ulaştığı taktirde zekatın farz olacağı şeklindedir.17
   Şafii mezhebinde farklı cinslerden olan rnler iin ayrı ayrı nisab aranır. Buna mukabil aynı cinsten olan rnlerde ise -kuru hurma, yaş hurma veya birinci kalite, ikinci kalite buğday gibi- birbirine eklenerek hesap edilir ve o cins iin nisabın varlığı yeterli olur.18
   Peyderpey hasat edilebilen rnlerin toplamından zekat verilir.

rnlerin Zekatını Vermek Ne Zaman Farz Olur?
   Ziraat rnlerinin zekatı, İmam Azam'a (Rh.A.) gre rn ıktığında, Ebu Yusuf'a (Rh.A.) gre hasat zamanında, İmam Muhammed'e (Rh.A.) gre rn ayıklanıp elde edildiğinde farz olur. Zekat farz olmadan nce rnn zayi olması halinde farziyet de dşer.19
   Şafii mezhebine gre rnn hasat edilebilecek olgunluğa gelmesi ile zekatını vermek farz hale gelir.20

Zekat, rnn Kendisinden mi Yoksa Kıymetinden mi Verilir?
   Hanefi mezhebine gre ziraat rnlerinin zekatı, o rnn bizzat kendisinden verilebileceği gibi kıymetinden de verilebilir.21 Şafii mezhebinde ise ziraat rnnn zekatı, o rnn kendisinden verilmelidir.22

Kiraya Verilen Arazilerde rnn Zekatını Kim Verir?
   Kiraya verilen arazilerde rnn zekatını İmam Azam'a (Rh.A.) gre arazi sahibi vermelidir. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e (Rh. Aleyhima) gre ise kiracı vermelidir.23

Yarıcılıkta rnn Zekatını Kim Verir?
   Sahibi tarafından arazinin bir başkasına verilerek, rnnde belirli oranlarda ortaklık yapmaya yarıcılık denilmektedir. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed (Rh. Aleyhima) byle bir ortaklığa cevaz vermektedir. Onlara gre byle bir ortaklıkta rnn zekatı, hisseleri nisbetinde ortakların her birisine dşer.24 Mesela rn yarı yarıya paylaşacaklarsa, zekatı da yarı yarıya paylaşarak verirler.
  
  
   1.  Bakara/267.
   2. Cesss, Ahkmu'l-Kurn, II/174, Dru İhy-i't'-Trsi'l-Arab, Beyrut, 1992.
   3. En'am/141.
   4.  Buhar, Zekat, 55; Mslim, Zekat, 8.
   5.  Mslim, Zekat, 7.
   6.  Kasn, Bedai', II/495, Dru'l-Ktbi'l-İlmiyye, Beyrut 1997.
   7.  Kasn, Bedai', II/514; Şirbin, Muğni'l-Muhtac, I/385.
   8.  Kasn, Bedai', II/499; Şirbin, Muğni'l-Muhtac, I/382.
   9.  Kasn, Bedai', II/499, İbn-i Abidin, Reddu'l-Muhtar, III/266,
    Dru'l-Ktbi'l-İlmiyye, Beyrut 1994.
   10.  Kasn, Bedai', II/501, 502.
   11.  Kasn, Bedai', II/505-506; Şirbin, Muğni'l-Muhtac, I/382, Daru'l-Fikr, trz.
   12.  Buhar, Zekat; Mslim, Zekat.
   13.  Kasn, Bedai', II/514; İbn-i Abidin, Reddu'l-Muhtar, 266, 269.
   14.  Kasn, Bedai, II/505.
   15.  Kasn, Bedai, II/505.
   16.  Şirbin, Muğni'l-Muhtac, I/381.
   17.  Kasn, Bedai', II/509.
   18.  Şirbin, Muğni'l-Muhtac, I/384.
   19.  Kasn, Bedai', II/517.
   20.  Şirbin, Muğni'l-Muhtac, I/386.
   21.  Kasn, Bedai', II/516.
   22.  Şirbin, Muğni'l-Muhtac, I/387.
   23.  Kasn, Bedai', II/499.
   24.  Kasn, Bedai', II/500.


ilerlediğiniz yolda hi bir zorlukla karşılaşmıyorsanız,bilinki o yol asla sizi doğruya ulaştırmaz...
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 160 misafir olmak zere toplam 160 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:1526918  Toplam:95858132  Bugn ye:42  Dn:0  Toplam:32304  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160,