Forum    Serbest Krs  
     Yazan: nazli64   Son Yazan: nazli64 (29.09.2007 18:08:27)     Cevap: 0    Okunma: 8715
      Konu Adı: Nasılda Hayatımıza Sessiz ve Sinsice Girerde.............

Yazan

Mesaj

 


nazli64
(yeni)


Mesaj Sayısı: 5

   Mesaj Tarihi: 29.09.2007 18:08:27   
 
 

T A G U T

Azgın, sapık, ktlk ve sapıklık nderi, zorba, şeytan, put, puthane, khin, sihirbaz. Allah'ın hkmlerine sırt eviren kişi ve kuruluşların tm. Arapa "Teğa" kknden tretilmiş olup kelimenin masdarı olan "Tuğyan" Allah Tel'ya isyan etmek anlamına gelmektedir.

Allah'ın indirdiği hkmlere muhalif olan ve onların yerine gemek zere hkmler icad eden her varlık tağuttur.

Tağut, Allah (c.c)'a karşı isyan etmekle beraber O'nun kullarını kendisine kul edinmek gayretinde olandır. Bu ise şeytan, papaz, din veya siyas lider veyahut da kral olabilir. Bu sebepten dolayı bir insanın mslman olabilmesi iin tağutu reddetmesi gerekmektedir.

Tağut kelimesi aslında oğul mansı taşımaktadır. nk Allah (c.c)'ı inkr eden, bir yerine birok tağutun kulu olur. Bunlardan bir tanesi insanı eşitli gnahlara ynelten şeytandır. Diğeri, insanı ihtiras ve arzularının esiri kılan kendi nefsidir. Kez karısı, ocukları, hısım ve akrabaları, ailesi, arkadaşları ve milleti ile siyas ve din liderleri ve hkmetleri gibi diğerleri de bulunmaktadır. Btn bunlar o kimse iin birer tağut olur ve o kişiyi kendi arzu ve ihtiraslarına esir etmek isterler. Bu pek ok efendilerin kulu olan kimse, tatminine bir trl imkn olmayan bu tağutlardan her birini ayrı ayrı memnun etmek hayaliyle mrn boşa tketir (Mevdud, Tefhimu'l-Kur'an, Terc. Heyet, İstanbul 1986, I, 176)

Allah Tel Kur'an-ı Kerm'de: "Andolsun ki biz her kavme "Allah'a ibadet edin, tağuta kulluk etmekten kaının " diye (tebliğ yapması iin) bir peygamber gndermişizdir" (en-Nahl, 16/36), "İman edenler Allah yolunda cihad ederler, kfirler ise tağut yolunda savaşırlar" (en-Nisa, 4/76) ayetleriyle mminlere tağut hakkında bilgi vermekte ve tağuta karşı takınmaları gereken tavrı aıklamaktadır. Alimler de tağut hakkında, ayet ve hadislerden ıkardıkları deliller erevesinde yaptıkları yorumlarla bu kavramı tefsir etmektedirler.

Her ne şekilde olursa olsun, insanlar tarafından konulmuş ve Allah (c.c)'ın hkmlerine muhalefet eden hkmler "tağut" olarak isimlendirilirler.


Allah Tel (c.c) Kur'an-ı Kerm'de; "Sana indirilen Kur'an'a ve senden nce indirilen kitaplara iman ettik diye boş iddialarda bulunanlara bakmaz mısın? Onlar tağutun huzurunda muhakeme olmak (hkmlerine boyun eğmek) istiyorlar. Halbuki tağutu inkr etmekle (tekfir etmekle, lnetlemekle) emrolunmuşlardı. Şeytan onları uzak bir sapıklığa saptırmak ister" (en-Nisa, 4/60) buyurmaktadır.

Zira insanları yaratan Allah Tel'dan başkası, insanların nasıl idare olunacağı hususunda ve onların sosyal yaşamlarına ynelik hkmler koyma yetkisine sahip değildir. nk hkm koyan insan, o hkme tbi olmasını istediği insanlardan stn ve herhangi bir ayrıcalığa sahip değildir. Allah Tel katında stnlk, sadece takva iledir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah Tel; "Şphesiz ki sizin Allah katında en şerefliniz, takvaca en ileri olanınızdır" (el-Hucurat, 49/13) buyurmaktadır.

Kendisinde byle yetkiler grdkten sonra, Allah Tel'nın indirdikleriyle hkmetmeyip, heva ve hevesleri doğrultusunda hkmler koyanlar aynı zamanda "ilahlık" iddiası iindedirler. Dolayısıyla Allah Tel'nın hkmleri dışında hkm koyanlar ve o hkmlere tbi olanlar da, tevhid akdesinin dışına ıkıp kfir olurlar. Allah Tel Kur'an-ı Kerim'de: "Allah'ın indirdiği ile hkmetmeyenler, işte onlar, kfirlerdir." (el-Maide, 5/44) buyurmaktadır.

Tağutların hkmlerine gre ynetilen beldeler "Dr'ul-Harp" durumundadırlar. Tağutun hkm srdğ beldelerde yaşayan btn mminlerin, din Allah'ın oluncaya, Allah'ın indirdikleriyle hkmedilinceye kadar cihad etmeleri farzdır. Bu cihaddan kaıp, tağutun hkmne razı olanlar ise, ister bilerek, ister bilmeyerek yapsın, kfir olma durumundadırlar. Allah Tel (c.c) bu hususta; "İman edenler Allah yolunda cihad ederler, kfredenler ise tağut yolunda savaşırlar" (en-Nisa, 4/76) buyurmakta ve mminin tağut karşısındaki yerini belirlemektedir.

Allah Tel, dem (a.s)'dan, Resulullah'a (s.a.v) kadar btn peygamberleri, insanları Tevhid'e, yani Allah'ın varlığına ve birliğine, ortağı olmadığına inanmaya; O'nun koyduğu hkmleri kabullenmeyerek kendi heva ve heveslerine gre hkm koyma isteğinde olan "tağut"a karşı savaşmaya ve tağut kapsamına giren her şeye kulluk etmekten kaınmaya ağırmaları iin gndermiştir.

Nitekim Allah Tel bu hususta; Andolsun ki biz her kavme, "Allah'a ibadet edin, tağuta kulluk etmekten kaının" diye (tebliğ yapması iin) bir peygamber gndermişizdir" (en-Nahl, 16/36) buyurmaktadır.

Gnmzde de heva ve hevesleriyle hkmler koyan ve o hkmleri insanlara dayatan meclisler, hkmetler, devletler vb. gibi kurum ve kuruluşlar da bu tağutlardandır.

Gelen peygamberler, gnderildikleri kavimleri tevhid'e ağırdılar. Tapmaya devam edegeldikleri putlarının kendilerine ne bir fayda, ne de bir zarar veremeyeceklerini aıkladılar. Ancak pek azı mstesna olmak zere, oğunluğu peygamberleri yalanladılar, hatta ldrdler. Allah Tel'ya ynelecekleri yerde, atalarından devraldıklarını ileri srdkleri tağuta yneldiler. Allah Tel bu inkrcı kavimler hakkında; "Onlara: Allah'in indirdiğine uyun. denildiğinde, Hayır, atalarımızı neyin zerinde bulduksa ona uyarız. dediler. Ya ataları birseye akıl erdirememiş ve doğruyu seememiş idiyseler? (Bakara 170)" buyurmakta ve nasıl bir ıkmazda olduklarını aıka gzler nne sermektedir.

Tağutların devri kapanmış değildir. Peygamber bulunsun veya bulunmasın, her dnemde tağutlar varlıklarını korumuşlardır. Tağut, sadece eski kavimlerde ortaya ıkıp yaşama imknı bulan bir g değildir. Tağut, bugn de mslmanın en byk dşmanıdır. Tağut, devlet sistemlerini, ahlki değerleri ele geirmiş ve onları mslmana zarar verecek bir hale dnştrmştr. Kısaca tağut, mslmanı drt yanından kuşatmış bulunmakta ve mslmana hayat hakkı tanımamaktadır.

Mslman Allah'ın hkmleri doğrultusunda yaşamak, O'nun koyduğu hkmler dışında konulan btn hkmleri reddetmek, İlhlık taslayan btn gleri yok etmek iin alışmakla mkelleftir. Şu bir gerektir ki, Allah (c.c)'a iman edenler, O'nun yolunda tağutla savaşmak zorundadırlar. nk tağut bir mmin iin her şey demek olan imanını iğnemek, ona hayat hakkı vermemek ve Allah'ın hkmlerini iptal edip, kendi heva ve hevesleri doğrultusunda hkmler koymak amacındadır. Nitekim Allah Tel Kur'an-ı Kerm'de; "İman edenler Allah yolunda cihat ederler, kfredenler ise tağut yolunda savaşırlar" (en-Nisa, 4/76)

Resulullah (s.a.v) de tağut hakkında bir hadis-i şerifinde; "Her kim (tağuta karşı) cihad etmeden ve onunla mcadele (ederek Hakk'ı hakim kılma) arzusunu ruhunda duymadan lrse, nifaktan bir şube zerinde lr" buyurmaktadırlar." (Muhtasar Sahih-i Ms-lim, Hafız Mnzir, Hd. No: 103)

Bu ayet ve hadis, bir mminin tağuta karşı takınması gereken tavrı en anlaşılır şekilde ortaya koymaktadır.


Bir m'min, tağutu, yani Allah Tel'nın emirleri ve yasakları ile atışan nefsini, diğer şahısları, nderleri, rejimleri ve ilkeleri red etmedike, hakimiyetin yalnız Allah'a ve O'nun dzeni olan İslm nizamına ait olduğunu kabullenmedike imanın sembol olan tevhid kulpuna yapışamaz. Allah Tel bu konuda da şyle buyurmaktadır: "Dinde zorlama yoktur. Hakikat, iman ile kfr apaık meydana ıkmıştır. Artık kim tağutu inkr edip de Allah'a (O'nun kanunlarına) iman ederse, muhakkak ki kopması (mmkn) olmayan en sağlam kulpa sarılmıştır. Allah işiten ve bilendir." (Bakara, 2/256)

Dolayısıyla insanlar iin iki yol vardır. Birincisi: Allahu Tel (c.c)'ya iman etmek ve her trl ilişkileri (hayatını) İslm'ın hkmlerine gre değerlendirmek; ikincisi, tağuta kalben teslim olmak (iman etmek) suretiyle hev ve heveslerine gre yaşamak!..

Allah Tel'nın hkmlerini bir kenara bırakarak, Tağut'un huzurunda muhakeme olmak ve onun hkmlerine boyun eğmek, kfr tercih etmek demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: "Sana indirilen Kur'an'a ve senden nce indirilen kitaplara iman ettik diye, boş iddialarda bulunanlara bakmaz mısın? Onlar Tagut'un huzurunda muhakeme olmak (hkmlerine boyun eğmek) istiyorlar. Halbuki Tağut'u inkr etmekle (tekfir etmekle, lnetlemekle) emrolunmuşlardı" (en-Nisa 4/60) buyurulmuştur.

     Tağut gler; Allahu Tel'nın arzında, O'nun hkmlerine karşı tuğyan eden ve insanların zerinde ilhlık iddiasında bulunan otoritelerdir. Bunlarla srekli olarak savaşmak farzdır. Bununla ilgili olarak, "İman edenler; Allah Tel'nın yolunda cihat ederler. Kfredenler ise, Tağut yolunda savaşırlar. yle ise; şeytanın dostlarıyla (Tagut glerle) savaşınız. Şphesiz ki, şeytanın hilekrlığı zayıftır" (en-Nisa, 4/7


İslm dininin hkmlerini inkr eden btn ideolojiler Tağut hkmndedir. Kur'an-ı Kerim'de; "Allah, iman edenlerin velisidir (yardımcısıdır). Onları karanlıktan (kurtarıp) nura ıkarır. Kfreden-lerin velisi ise Tağut'tur. O da kendilerini nurdan (ayırıp) karanlıklara ıkarır. Onlar (Tağut ve ona tabi olanlar) Cehennemin arkadaşlarıdır. Onlar orada, bir daha ıkmamak zere ebedi kalıcıdırlar" (el-Bakara, 2/257) buyurulmuştur. 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 189 misafir olmak zere toplam 189 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:2890131  Toplam:97221345  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189,