Forum    Kuran-ı Kerim  
     Yazan: ihvan_enes   Son Yazan: ihvan_enes (23.01.2007 01:59:37)     Cevap: 0    Okunma: 9070
      Konu Adı: ilmin en geniş tefsirleri 4

Yazan

Mesaj

 


ihvan_enes
(yeni)


Mesaj Sayısı: 3

   Mesaj Tarihi: 23.01.2007 01:59:37   
 
 

***ŞEHİDALLAH ENNEL LA İLAHE İLLA HVEL MELA İKET VE ULU İLMİ GA İMEN BİL GISD LA İLAHE İLLA HVEL AZİZL HAKİM.....

 

 

 

Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) su hususu aiklamistir ki, kendisinden baska ilh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmislerdir). Mutlak g ve hikmet sahibi Allah'tan baska ilh yoktur...  Ali.İmran...18

 

           

 Taberi tefsir'ine gre

 

 

AlIah, kendisinden başka ilah olmadığına, adaleti ayakta tutarak şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de şahitlik ettiler. Allahatn başka ilah yoktur. O, her şeye galiptir, hkm ve hikmet sahibidir.

 

 

Allah, yarattıkları arasında adaleti ayakta tutarak, kendisinden başka ilah olmadığına, btn varlıkların yaratıcısı olması hasebiyle kendisinden başka hibir şeyin gerek ibadete layık olmadığına şahitlik etmiştir. Melekler ve ilim sahipleri de Allahtan başka ilah olmadığına, Allahtan başkasını rab edinenlerin yalancı olduklarına şahitlik etmişlerdir. Allah, kendisinden başka ilah olmayan dır. O, her şeye galiptir, yaptıklarında hkm ve hikmet sahibidir.

 

 

Mfessirler, bu yette zikredilen "Allah şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de şahitlik ettiler." ifadelerindeki şahitliği eşitli şekillerde tefsir etmişlerdir.

 

 

a- Bazılarına gre buradaki şahitlikten maksat, bilinen bir şeyi haber vermedir. Buna gre Allahın şahitliği, kendi varlık ve birliğini haber vermesidir. Meleklerin ve limlerin şahitliği ise, Allahın kendilerine bildirdiği varlığı ve birliğini haber vermeleridir.

 

b- Diğer bazılarına gre ise, Allahın şahitliği, kendisinin, mevcudatı yaratarak varlığını gstermesidir. Meleklerin ve limlerin şahitliği ise Allahın varlığını gsteren mevcudatı grp bu sebeple Allahın varlığını kabu etmeleridir.

 

"Adaleti ayakta tutma" sıfatının kime ait olduğu hakkında da farklı grşler zikredilmiştir. Taberinin tercih ettiği grşe gre bu, Allah tealanın sıfatıdır. Buna gre yetin mnsı, mealde zikredildiği gibidir.

 

Diğer bazı limlere gre de bu sıfat, ilim sahiplerine aittir. Bu grşe gre yetin meali şyle olmaktadır: "Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir". Allah teala bu yet-i kerime ile, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile tartışmaya girişen Hristiyan Necran heyetinin, Hz. İsaya isnad etmiş

oldukları "Allanın oğlu" şeklindeki iddialarını reddetmiş, kendisinden başka hibir ilah olmadığını eşi benzeri ve emsali bulunmadığını beyan etmiştir. Buna hem bizzat kendisini hem de Meleklerinin ve lim kullanılın şahitlik ettiklerini beyan etmiştir. Bylece Resulullah ile asılsız bir tartışmaya girişen Hristiyan Necranlıların heyetine cevap vermiş ve onları susturmuştur 

 

                                                      

 Tefsir'i Kebir Mefatih'l-Ğayb' a gre

 

 

 [color=brown][b] limler yetinin izahı hususunda şu iki grş belirtmişlerdir:

 

 

1- Allah'ın ve meleklerle ilim sahiplerinin şehdeti aynı mndadır.

2- Hepsi aynı manada değildir.

iki şekilde izah mmkndr:

 

 

Birinci grş şu iki şekilde izah mmkndr:

 

 

a) Şahadeti, "ilme dayalı olarak haber vermek" mnsından ibaret saymak... Bu mn, hem Allah, hem melekler, vermesidir. Biz, bu konuda nakli delille istidlal(İman ve İslmiyet yolundan ıkarmağa, dallete dşrmeğe alışmak). edilebileceğini daha nce sylemiştik.

 

 

Bunun melekler ve ilim sahipleri iin aynı mnada oluşu ise, hepsinin de Allah'ın bir olduğunu, eşi ve benzeri olmadığını haber vermeleridir. Bu izaha gre, yetteki "şahdet'ten anlaşılan mnnın, gerek Allah, gerek melekler ve gerekse ilim sahipleri iin aynı olduğu sabit olmuş olur. hem de ilim sahipleri iin aynıdır. Allah tarafından bu mnda oluşu, Cenb-ı Hakk'ın Kur'n-ı Kerim'de, kendisinin bir olduğunu ve kendisinden başka İlah  olmadığını haber

 

 

b) yetteki şahadeti, "aıklayıp ortaya koyma" mnsında anlamak... nk Allah Tet, kendisinin tek ilah olduğuna dellet edecek şeyleri yaratmak suretiyle, bu şehdeti aıklamış ve ortaya koymuştur. Melekler ve ilim sahipleri de Allah'ın tek olduğunu ortaya koymuş ve bunu hem nakit hem de akl delillerle beyn etmişlerdir.

 

 

Melekler bunu peygamberlere; peygamberler, limlere; limler de btn insanlara aıklamışlardır.

 
Buna gre aradaki fark, sadece aıklama ve beyan etmenin şeklindedir. Binenaleyh aıklama ve ortaya koyma mnsı, gerek Allah hakkında, gerekse ilim sahibleri hakkında aynıdır. Bu sebeple "şahdet'ten anlaşılan mnnın, her iki izaha gre de aynı olduğu ortaya ıkmış olur.

 

 

Btn bunlardan maksad, Cenb-ı Hakk'ın, Hz. Peygamber (s.a.s)'e sanki şyle demesidir: "Allah'ın birliği, kendi şahadeti ve şahadetlerine itibar edilen btn mahlkatının şahadeti ile sabit olmuş bir hakikattir. Bu gl din ve sağlam yol, hristiyanlardan ve putperestlerden kendini bilmez chillerin karşı ıkmaları ile zayıflamasın. O halde sen ve mmetin bu din zere devam edin. nk bu İslm'dır. Allah katındaki din de işte bu İslm'dır.

 

 

İkinci grş şyle diyenlerin grşdr: Allah'ın kendi birliği hususundaki şahadeti, bir olduğuna dir delilleri yaratmasından ibarettir.

 

 

Meleklerle ilim sahiplerinin şahadeti ise, bunların Allah'ın birliğini ikrar edip imn etmelerinden ibarettir. Bu iki mndan herbiri "şahadet" kelimesi ile ifde edilebildiği iin, her ikisini de "şahadet" kelimesiyle anlatmak, garip grlecek bir şey değildir.

 

 

Bunun bir benzeri de:

 

"Şphesiz Allah ve melekleri o peygambere salt ederler. Ey İmn edenler siz de ona salt edin ve tam bir teslimiyetle selm verin" (Ahzb. 56)

 

yetidir. Hepsi aynı lafızla ifde edildiği halde, Allah'ın saltının meleklerinkinden, me- leklerinkinin de m'minlerin saltından farklı olduğu herkesin malumudur.

 

 

yetteki "ilim sahiplerinden maksad, Allah'ın birliğini kat' delillerle bilen kimselerdir. nk şahadet, ancak bir bilgiye dayalı olarak yapıldığında makbul olur. İşte bundan tr Hz. Peygamber (s.a.s), "Birşeyi gneş gibi iyice bildiğin zaman, şahadet et" buyurmuştur.Bu, bu yce mertebenin ve şerefli derecenin ancak usl limleri (kelmcılar) iin sz konusu olduğunu gsterir..

 

                                   

 Tefsir'l Mnir'e gre

 

 

Nuzul Sebebi

 

Resulullah (s.a.) Medine'ye geldikten sonra durumu aığa ıkıp etrafa yayılınca Şam (Suriye) halkı hahamlarından iki haham huzuruna geldiler. Medine'yi grdklerinde biri tekine, "Bu şehir son zamanda ıkacak peygamber şehrinin niteliklerine ne kadar da benziyor" dedi. Resulullah (s.a.)'ın huzuruna girdiklerinde sıfat ve zellikleriyle onu tanıdılar.

 

 

 İkisi de Hz. Peygambere, *Sen Muhammed misin?" dediler. O, evet dedi. Sonra "Sen Ahmed misin? dediler. O evet dedi. Bunun zerine, "Biz sana bir şahitliği soracağız. Eğer sen olduğu gibi onu haber verirsen sana iman eder, seni tasdik ederiz" dediler. Resulullah (s.a.) onlara, "Sorunuz" deyince şyle dediler:

 

 

 "Allah'ın kitabındaki en byk şahitliğin hangisi olduğunu bize haber ver." Bunun zerine Yce AllahAllah kendisinden başka hibir ilh olmadığını adaleti ayakta tutarak aıkladı (şahitlik etti), melekler de ilim sahipleri de" buyruğunu indirdi. Her ikisi de bunun zerine Mslman oldular ve Resulullah (s.a.)'ı tasdik ettiler...

 

 

Aıklamalar..

 

 Şanı Yce Allah btn insanlara vahdaniyetini, afak ve enfste (i ve dış dnyalarında) bulunan tekvin! ve tasarrufi (yaratma ve tasarrufunun) delletleri ile aıklayıp beyan etti. Melekler de bu gereği rasullere bildirdi ve apaık bilgiyle desteklenmiş şahitlikte bulundular. İlim ehli de bu şekilde haber verdiler, bunu aıkladılar ve delil ve belgeler eşliğinde şahitlik ettiler. Bu, byle bir konumda ilim adamlarının olduka byk bir zelliğini ortaya koymaktadır, el-A'meş der ki: Ben de Allah'ın şahitlik ettiği şeye şahitlik ederim. Bu şahitliğimi Allah'a emanet olarak tevdi ediyorum. Bu, Allah nezdinde benim bir emane-timdir.

Akaid, ibadetler, adab ve ameller ile kinatta ve yaratıklar arasında btn hallerde adaleti ayakta tutandır bu. Adaletin niteliklerinden bir tanesi de Yce Allah'ın aşağıdaki ve benzeri diğer buyruklarında vurgulandığı gibi hkmlerde adaleti hak ile emir Duyurmasıdır:

 

 

"Muhakkak Allah adaletle ve iyilikle emreder." (Nahl, 16/90); "Bir de insanlar arasında hkmettiğiniz zaman adaletle hkmediniz." (Nisa, 4/58).

 

 

Yce Allah indirdiği şeriatında da, kinattaki uygulamalarında da adil olandır. nk O, kinat dzenini sapasağlam yapmış, madd ve ruh gler arasında, insan ve yaratıcısı arasındaki hkmlerde, fert ile toplum, insan ile insan, herhangi bir toplumdaki insan grupları arasında, zengin ve fakir arasında ve buna benzer karşılıklı taraflar arasında son derece hassas bir denge kur-> muştur.

 

 

Daha sonra Yce Allah, "Ondan başka hibir ilh yoktur. Azz'dir, Ha-km'dir" buyruğu ile ulhiyette tek ve eşsiz olduğunu bir daha pekiştirmektedir. Azz, asla yenik dşrlemeyen, gl, kudreti kmil, azamet ve kibriyası en yce olandır. Hakm ise szlerinde, fiillerinde, şeriat ve kaderinde olsun her şeyi en doğru ve en uygun yerine koyan demektir.

 

 

  Ayetlerden ıkan Hkm Ve Hikmetler

 

 

18. ayet-i kerimenin konusu Yce Allah'ın vahdaniyetini, Allah'ın afak ve enfste aıklamış olduğu tekvini delillerle indirmiş olduğu ayetleriyle ispat etmektir. Melekler ve ilim adamları da bunu haber verip aıklamışlardır. Kurtu-b der ki: Ayet-i kerime, ilmin faziletine, ilim adamlarının da şeref ve stnlklerine delildir.

 

Eğer ilim adamlarından daha şerefli bir sınıf bulunsaydı, Yce Allah onları da kendi ismi ve meleklerinin ismiyle birlikte zikrederdi; tıpkı ilim adamlarının ismini birlikte zikrettiği gibi. Bunu yce Allah'ın Resulullah (s.a.)'a vermiş olduğu ilmini artırma talebinde bulunmasını emrettiği şu buyruğu da tekit etmektedir:

 

"De ki, Rabbim ilmimi artır." (T-H, 10/114).

 

Snen'de yer alan hadiste de, "İlim adamları peygamberlerin mirasılarıdır" buyrulmak-tadır.

 

 

Yine Hz. Peygamber, "İlim adamları Allah'ın yaratıkları zerindeki eminleridir"(e/-Kudaf ve İbn/AsakirHz. Enes'ten rivayet etmiştir,) buyurmuştur. İşte bu ilim adamları iin ok byk bir şereftir ve dinde yerlerinin ok nemli olduğunu ortaya koymaktadır.(Kurtubi) Enes (r.a.) de Resulullah (s.a.)'m şyle buyurduğunu rivayet etmektedir: "Her kim Yce Allah'ın, "Allah kendisinden başka hibir ilh olmadığını, adaleti ayakta tutarak aıkladı. Melekler de ilim sahipleri de. Ondan başka hi bir ilh yoktur Azz'dir, Hakm'dir" buyruğunu uyuyacağı vakit okursa Allah onun iin kıyamet gnne kadar kendisine mağfiret dileyecek yetmiş bin melek yaratır."

                                     

 

 

Savfet't Tefasir'e gre

 

 

Nuzul sebebi..

 

 

Rasulullah (s.a.v.) Medine'de yerleşince, Suriye'deki Yahudi limlerinden ikisi geldiler. Yanma girdiklerinde, hususiyetlerinden Hz. Peygamberi tanıdılar ve: "Sen Muhammed misin?" diye sordular. Rasulullah (s.a.v.) "Evet" dedi. Onlar: "Sen Ahmed misin?" dediler. Rasulullah (s.a.v.) "Evet" diye cevap verdi. "Sana şahitliği soracağız, eğer sen onu bize bildi rirsen, sana iman eder ve tasdik ederiz" dediler. Rasulullah (s.a.v.) "Sorunuz" diye buyurdu. Dediler ki: "Allah'ın kitabındaki en byk şahitliği bize bildir" Bunun zerine ... ol yeti nazil oldu. Adamların iki si de mslman oldular ve Rasulullah (s.a.v.)'ı tasdik ettiler..

 

 

Tefsir'i

 

 

Allah, kendisinden başka İlh olmadığın; şehdet etti. Yani kendisinin vahdaniyetini ve tek olduğunu kullarına bildi rip aıkladı. Zemahşer şyle der: Allah'ın, birliğine delaleti, bir şeyi U yan etmek ve aığa ıkarmak iin şahidlik edenin şehadetine benzetild Melekler ve ilim ehli olanlar da, O'nun yarattığı ve gzı yaptığı varlık delilleriyle O'nun birliğine şahitlik ederler. Yc Allah, taksim ettiği eceller ve rızıklar hususunda da adaletli davranmal tadır, O'ndan başka hi bir hak mabud yoktur. Mlkm gl, yaptığında hikmet sahibidir..(el-Kurtub, IV/415 el- Bahru'l-muht 11/401)

 

 

 

El-Veciz tefsir'ine gre

 

 

18- ?Allah ondan başka ilah olmadığına şahitlik etti.?

Birliğine dair delilleri aıkladı.

"Mekkeler ve? İlim sahibleri"

Btn işlerinde adaletin gereğini yapan ilim sahibleri

?Allah?dan başka ilah olmadığına şahitlik ettiler.?

 

          

                            

Elmalılı Tefsir'ine gre

 

 

 Allah Tel'nın "kendisinden başka bir İlah  olmadığına, yani tek ve yegane ilh" olduğuna btn melekler, gerek tekvin anlamda, gerek teşri' herhangi bir hususta ilh emri ve iradeyi tebliğ ve icra ile grevli Allah elileri olmaları anlamıyla btn melekler, btn idrak ve akıl sahibi olan grlmez varlıklar, bedensel varlıklarından soyutlanmış ruhlar dahi şahitlik ettiler, stelik şehadetlerinin doğru olduğuna Hak Tel'yı da şahit tuttular. Zira Allah Tel kendi şehadetini evvela bunlara bildirdi ve bunları şahit gsterdi.

 

 

 Allah Tel'nın "kendisinden başka İlah  olmadığına, yegane tapılacak ilhın kendisi olduğuna" yani, gerekten ilim sahibi olanlar, btn peygamberler, byk limler ve O'nun birliğine  şahitlik ettiler. İlim ehli arasında grlp de adalet ve hakkaniyetten sapan, adalet ve hakperest olmayanların inkr veya şehadetlerini gizlemeleri, ketm eylemeleri nemli değildir. Adalet ve insaf sahibi olan hibir ilim sahibi yoktur ki, hi olmazsa kendi iinde, Allah'ın birliğine şahitlik etmesin.

 

 

Zaten ilmin ve limin bilfiil yeryzndeki varlığı bile Allah'ın birliğinin aık delillerindendir.

 

İlim zaten vakıaya uygun değilse, yani hakkın ve gereğin olduğu gibi tanınması demek olan hak ve gerek değilse ilim olmaz. Bildiğinin doğruluğu ve gerekliğine iman ve şehadeti olmayan da lim değildir. Hak Tel ezel ve ebed bakımından gerekten kendisinin tek ilh olduğuna ve birliğine şahit değilse; ne ilimde hakikat bulunabilir, ne de kimse kendi kendini tanıyıp bilebilirdi. Sofistler gibi ilmi inkr ederek veya gerekleri tersyz ederek şpheye ve inkra sapanlar ise kendilerinde Hakk'ın şahitliğini yapan bir ilmin bulunmamasından dolayı şahitlik ehliyetinden mahrum kalmışlar ve bu davada mahkum olanlar arasına girmişlerdir..

 

 

 

Et-Tefsir'l Hadis'e gre

 

 

Allah'ın, meleklerin ve samimi ilim sahiplerinin Allah'ın birliğine şahitlik etmeleri ile başlayan ayetlerde, ifade edilen mnyı kuvvetlendirmek, bu mnnın tartışmasız hak ve doğru olduğunu ortaya koymak iin "ta'bir" bir slup kullanılmıştır. Bu, şphesiz gl ve sağlam bir sluptur. İslam davasının zn ve temel prensibini Kur'an'ın diliyle anlatan Peygamber (sav) bu slubu kullanmıştır. İslam davasının bu iki temel unsuru Allah'ın mutlak vahdaniyeti ve O'nun birliğine teslim olmanın gerekliliğidir. İşte hak din budur ve zerinde ne tartışmaya ne de ekişmeye yer yoktur. Oysa kitap ehli olanlar arasında bu durum bir hayli yaygın idi ve aralarında meydana gelen tartışmalar kendi nevaları ve azgınlıklarından kaynaklanıyordu.

 

 

Yoksa Allah'ın kendilerine indirdiği ilahi kitaplardan ve peygamberlerden değildi. Bu ayetlerin son kısmı ise tartışmaya asla yer olmayan hususlarda tartışmak isteyenlere karşı Peygamber (sav) uyarılmış, kendini ve kendine uyanları Allah'a teslim ettiğini ilan ederek konumunu belirlemesi ve mslman olarak yaşadığı srece Allah'ın vereceği yceliklere talip olması ile emrolunmuştur. Ayrıca, onlar da eğer mslman olurlarsa Allah'ın kendilerine gstereceği hidayet yolunun kendilerini bir araya toparlayacağını, eğer yz evirirlerse bunun kendi aleyhlerine olduğunu, kendine dşen grevin yalnızca tebliğ olduğunu ve Allah'ın insanları hakkıyla gzetip işlerine vakıf olduğunu ilan etmesi emredilmiştir.

 

 

Son ayette Hz. Peygamber'e verdiği emrin, hem Ehli Kitab'a hem de diğer kesimlere ynelik olduğu mlahaza edilmektedir. Ancak buradaki hitap muhtemelen bir genelleme olabilir. nk ayette kullanılan ifade genel bir ağrı şeklindedir. Ayrıca ayetler-deki hitap tartışmaya şahid olan bazı tarafsız Arap mşrikleri de olabilir

                          

                                                

 

 Şifa Tefsir'ine gre

 

 

Allah, melekler ve ilim sahipleri adaleti yerine getirerek, O'ndan başka ilah olmadığına şahidlik yaptılar. O'ndan başka ilah yoktur. O Aziz'dir, Hakimdir.

 

 

İslam hukukunda şahid; kişinin duyduğu, grdğ, bildiği bir şeyi hakim huzurunda ifade eden kimsedir.

Melekler isyansız itaatları, emredileni yerine getirmeleri ile şahitliklerini yaparlar.

 

 

İlim adamları Allah'ın Kur'an ayetleri ile tabiat ayetlerinden grdklerini ve bildiklerini dilleri ve kalemleriyle aıklayarak şahitlik yaparlar.

Mcahidler kanlarıyla şahidlik yaparlar ve şehid olurlar. Allah (c.c.) ise kendi varlığına kendisi şahiddir.

 

 

Hz. Musa'ya indirdiği Tevratı, Hz. Davud'a indirdiği Zebur'u, Hz. İsa'ya indirdiği İncil'i Hz. Muhammed'e indirdiği Kur'an ayetleri ve diğer sahifelerle şahidlik yapar. (Allah'ın selamı btn peygamberlerin zerine olsun)

 

 

Kur'an inmeye başladığında o devrin nl şair ve edipleri hayretler iinde kalırlar. "Muhammed'i ve edebi stnlğn biliriz ama, bu szleri syleyebilecek gte değildir." derler.

 

 

Tabiat ayetleri de Allah'a şahittir. Elinizi kaldırın ve ona dikkatle bakın. Seven, okşayan, ele bakın. Dven acıtan ele bakın.Allah'ın varlığını inkar edene delil olarak herhangi birşeyi syleyi verin. O anda ilk grdğnz delil olarak hatırlatıverin.Bu dnya galerisinde gezerken grdğnz her şaheseri grdğnzde fe Sbhanellah diyerek yaratıcısına teşbih ediniz. Galerilerde ressamın defterine takdirkar szler yazdığınız gibi bu galeride de Allah'a ynelerek: Anladık iman ettik varsın, birsin ya Rabbi diyelim.

 

Şahid: bildiğini hakim nnde ifade edendir dedik. Allah'ın varlığına ve birliğine camide, yolda, otobsde, uakda, dairede, askeriyede, okulda heryerde şahidlik yapılmalıdır.

 

 

Allah'a inandığı halde hibir kimseye bildirmeden lenlere biz gayri mslim muamelesi yaparız.

 

Şehadet kelimesi diye bildiğimiz:

 

Eşhed Enl-İlahe İllallah. Ve Eşhed enne Muhammeden abd-h ve Raslh kelimei tayyibesinin manasını bilmeliyiz.

 

 

Kfir bir insan bu kelimeyi syleyerek mslman olur ancak manasını bilmesi şarttır.

 

Alman veya Amerikan kfirine bu kelimeyi manasını bilmeden sy-letseniz mslman olmaz

 

  

Kurtubi Tefsir'ine gre

 

 

1- Bu yetin nemi:

Said b. Cbeyr dedi ki: Kabenin etrafında 360 tane put vardı. Bu yet-i kerime nazil olunca bu putlar yzst secde eder gibi yıkıldılar.

2- lmin ve Alimlerin Fazileti:

 

 

Bu yet-i kerimede ilmin faziletine, ilim adamlarının şeref ve stnlğne delil vardır. nk şayet ilim adamlarından daha şerefli bir kimse bulunsaydı yce Allah ilim adamlarını birlikte szkonusu ettiği gibi; onları da elbette kendi ismiyle, meleklerinin ismiyle birlikte burada zikrederdi. Yce Allah ilmin şerefi ile ilgili olarak Peygamberine (sav) şunu buyurmuştur:

 

 

"De ki.Rabbim, ilmimi artır." (Ta-H, 20/114)

 

 

Eğer ilimden daha şerefli birşey olsaydı elbette ki yce Allah peygamberine ilmini artırmasını istemesini emretmiş olduğu gibi; onun da artırılmasını istemesini emrederdi.

 

 

Hz.Peygamber de: "Şphesiz ilim adamları peygamberlerin mirasılarıdır" (Tirmiz, İlm 19; Buhrl, tim 10 (muallak)  dediği gibi: "İlim adamları Allahın, yaratıkları zerindeki eminleridir" (el-Azz, es-Sircul-Munr, II, 437;) diye de buyurmuştur. Bu da ilim adamları iin, byk bir şereftir; dinde onların ok byk bir yer işgal ettiklerini gstermektedir

 

 

3- Bu yetin Fazileti:

 

Glib el-Kattn rivayetle der ki: Ben bir ticaret maksadıyla Kfeye gittim. el-Ameşe yakın bir yerde konakladım. Ona zaman zaman gidip gelirdim. Bir gece Basraya doğru gitmek isteyince geceleyin kalkıp teheccd kıldığını grdm. Şu:

 

 

 "Allah -adaleti ayakta tutarak- şehadet etti ki, gerekten Ondan başka ilh yoktur, melekler ve ilim sahipleri de buna şehadet ettiler. Ondan başka ilh yoktur, o Azizdir, Hakimdir. Muhakkak Allah katında din İslmdır." (l-i İmrn, 3/18-19)

 

 

yetlerini okudu. el-Ameş dedi ki: Ben de Allahın şahitlik ettiği şeye şehadet ediyorum. Bu şehadetimi Allaha emanet bı rakıyorum.

 

 

Ve bu benim Allah nezdindeki bir emanetimdir. Ve: "Şphesiz Allah katında din İslmdır" -szlerini defalarca tekrarladı-. Sabahleyin yanına gittim, onunla vedalaştıktan sonra şyle dedim: Ben senin bu yet-i kerimeyi okuduğunu işittim. Bu yet hakkında sana ulaşan haber nedir? Ve bir seneden beri senin yanında olduğum halde bunu bana anlatmış değilsin.

 

 

Bana: Allaha yemin ederim, bir sene daha kalsan yine sana anlatacak değilim. (Glib devamla) dedi ki: Onun yanında ikamet ettim ve kapısına bana bu szleri sylediği gnn tarihini yazdım. zerinden bir sene geince ona: Ey Mu-hammedin babası işte sene gemiş bulunuyor, dedim. Deki ki: Bana Ebu Va-il, Abdullah b. Mesuddan şyle dediğini nakletti: Raslullah (sav) buyurdu ki: "Kıyamet gnnde bu emanetin sahibi getirilir. Yce Allah şyle buyurur: Kulum bana bir ahid vermişti. Verilen szleri yerine getirmeye en layık olan Benim, haydi kulumu cennete koyunuz.(( Suyti, ed-Durrul-Mensr, II, 166;)

 

 

Yine Enesten Peygamber (sav)ın şyle buyurduğu rivayet edilmektedir: "Her kim: "Allah -adaleti ayakta tutarak- şehadet etti ki, gerekten Ondan başka ilh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de buna şehadet ettiler. Ondan başka ilh yoktur. O Azzdir, Hakimdir" yet-i kerimesini uyuyacağı vakit okuyacak olursa, Allah Teala ona Kıyamet gnne kadar kendisi iin mağfiret dileyecek yetmişbin tane melek var eder."

 

 

 Tefhimu'ul-Kur'an Mevdudi'ye gre

 

 

Bu, Allah'ın kendisinin tm evrende mbudluk sıfatına, otorite ve haklarına sahip tek Mbud olduğuna şehadet etmesidir. Bu O'nun şahitliğidir ve kimin şahitliği, evrendeki tm gereklikleri doğrudan bilen Allah'ın şahitliğinden daha gvenilir olabilir? O, tm yarattıklarını grr ve ne yerde, ne gkte O'ndan gizli bir şey yoktur.

 

 

Allah'tan sonra en gvenilir şahitler evren'deki işleri yneten meleklerdir. Onları

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 191 misafir olmak zere toplam 191 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:3284167  Toplam:97615381  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191,