Üye Adż:    Žifre:  (Hatżrla)      Üye Ol              Giriž Sayfasż Yap / Sżk Kullanżlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRĪD'İN METNİ
2 KİTĀBÜ'L ĪMĀN
3 KİTĀBÜ'L İLİM
4 KİTĀBÜ'L VUDŪ'
5 KİTĀBÜ'L GUSL
6 KİTĀBÜ'L HAYZ
7 KİTĀBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTĀBU'S SALĀT
9 KİTĀBU MEVĀKĪTİ'S SALĀT
10 BĀBU BED'İ'L EZĀN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALĀT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKĀ BAHSİ
16 KÜSŪF BAHSİ
17 SÜCŪD I KUR'ĀN BAHSİ
18 TAKSĪR İ SALĀT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERĀVİH NAMAZI
21 İSTİHĀRE HADĪSİ VE DUĀSI
22 MEKKE VE MEDĪNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZĪLETİ BĀBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELĪN SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYĀRET
24 NAMAZDA İSTİĀNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENĀZE BAHSİ
27 KİTĀBÜ'Z ZEKĀT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTĀBÜ'L HAC
30 EBVĀBÜ'L ÖMRE
31 EBVĀBÜ'L MUHSAR
32 CEZĀ İ SAYD BĀBI
33 FAZĀİL İ MEDĪNE
34 KİTĀBÜ'S SAVM
35 TERĀVĪH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZĪLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKĀF
38 KİTĀBÜ'L BÜYŪ'
39 İHTİKĀRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENĪHA FASLI
42 ŞAHĀDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKĀMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZĪLETİ BAHSİ
47 HŪRÜ'L ĪYN VE ONLARIN MÜSTESNĀ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHĀDĪS İ ENBİYĀ ALEYHİMÜ'S SALĀTÜ VE'S SELĀM BAHSİ
50 İBRET ĀMİZ BENĪ İSRĀİL KISSALARI
51 KİTĀBÜ'L MENĀKIB
52 KUREYŞ'İN MENĀKIBI BAHSİ
53 HUZĀA KISSASI
54 EBŪ ZERR İ GIFĀRĪ (RADİYA'LLĀHU ANH)İN İSLĀM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLĀM'A ALENĪ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HĀTEMÜ'L ENBİYĀLIĞINI TEBLĪĞ BUYURMASI
57 İSLĀM'DA NÜBÜVVET ALĀMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBŪ BEKR ES SIDDĪK RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTĀB RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
61 OSMĀN İBN İ AFFĀN RADİYA'LLĀHU ANH
62 ALĪ İBN İ EBĪ TĀLİB RADİYA'LLĀHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVĀM RADİYA'LLĀHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLĀHU ANH
65 SA'D İBN İ EBĪ VAKKĀS RADİYA'LLĀHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DĀMATLARINDAN EBÜ'L ĀS
67 ZEYD İBN İ HĀRİSE İLE OĞLU ÜSĀME RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
68 ABDULLĀH İBNİ ÖMER RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
69 AMMĀR VE HUZEYFE RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
70 EBŪ UBEYDE İBN İ CERRĀH RADİYA'LLĀHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
72 ABDULLĀH İBN İ ABBĀS RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ
73 HĀLİD İBN İ VELĪD RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
74 SĀLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
75 ĀİŞE RADİYA'LLĀHU ANHĀ'NIN FAZĪLETİ
76 MENĀKIB I ENSĀR BAHSİ
77 RESŪL İ EKREM'İN HAZRET İ HADĪCE İLE İZDİVĀCI
78 MEB'ASÜ'N NEBĪ SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM BĀBI
79 İSRĀ' VE Mİ'RĀC HADĪSİ
80 RESŪLULLĀH İLE ASHĀB'ININ MEDĪNE'YE HİCRETİ BĀBI
81 MEGĀZĪ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZĀSI
83 BENĪ NADĪR'İN TEHCĪRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZĀSI
85 AHZĀB VE HENDEK HARBİ
86 BENĪ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZĀSI
88 ÖMRETÜ'L KAZĀ'
89 MŪTE GAZĀSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZĀSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZĀSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZĀSI
94 RESŪL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABĪLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDĀ'
96 TEBŪK GAZĀSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRĀ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBĪ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ĀN I KERĪMİN TEFSĪRİ BAHSİ
100 EN'ĀM SŪRESİ ĀYETLERİ
101 KUR'ĀN I KERĪMİN FAZĪLETLERİ BAHSİ
102 NİKĀH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTĀBÜ'TALĀK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAĀM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBĪHALARLA AVLARA VE BUNLARA ĒEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTĀBÜ'L ADĀHĪ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZĀ
113 KİTĀBÜ'T TIB
114 KİTĀBÜ'L LİBĀS
115 KİTĀBÜ'L EDEB
116 KİTĀBÜ'L LİBĀS;KİTĀBÜ'L EDEB
117 KİTĀBÜ'L İSTİ'ZĀN
118 KİTĀBÜ'L KADER
119 KİTĀBÜ'L EYMĀN
120 KİTĀBÜ'L KEFFĀRĀT
121 KİTĀBÜ'L FARĀİZ
122 KİTĀBÜ'L HUDŪD
123 KİTĀBÜ'L MUHĀRİBĪN
124 KİTĀBÜ'D DİYYĀT
125 RÜ'YĀ TA'BĪRİ BAHSİ
126 KİTĀBÜ'L FİTEN
127 KİTĀBÜ'L AHKĀM
128 KİTĀBÜ'D DA'AVĀT
129 KİTĀBÜ'R RİKAK
130 KİTĀBÜ'T TEMENNĪ
KİTĀBÜ'L-FARĀİZ
         Bu bölümde toplam 6 Hadisi Şerif var.
Konu: Asabe;ashāb-ı Ferā'iz;ferāiz
Başlık: Farāizi, Kur'an'da Bildirilen Sāhiplerine Veriniz! Bunlardan Geri Kalan Mal Da Asabadan En Yakın Olan Er Kişiye Āittir, Meālindeki İbn-i Abbās Hadīsi Ve Īzāhı
Ravi: Abdullāh B. Abbās (160)
Hadis:

Nebī Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivāyet olunmuştur: Ferāizi (Kur'ān'da bildirilen) sāhiblerine veriniz. (Bunlardan) geri kalan (mal) da (Asabadan = baba tarafından) en yakın olan er kişiye āiddir.

Hadis No: 2078

Konu: Ferāiz
Başlık: Kūfe Vālisi Ebū Mūsā El-eş'arī'ye Bir Farāiz Mes'elesi Sorulduğunda: Aranızda İbn-i Mes'ūd Gibi Bir Ālim Varken Bana Sormayınız, Demiştir
Ravi: Ebū Mūsā El-eş'arī (55)
Hadis:

Rivāyete göre, Ebū Mūsā hazretlerine: Müteveffānın kızına, oğlunun kızına, kız kardeşine āid mīras hisseleri sorulmuştu. Ebū Mūsā: Terikenin yarısı müteveffānın kızına, birisi de kız kardeşine āiddir, dedi. (Oğlunun kızını mahrūm bıraktı). Ebū Mūsā (suāl soran kimseye) Abdullah İbn-i Mes'ūd da benim fikrime uygun cevāb verir, dedi. Mes'ele İbn-i Mes'ūd'a sorulup Ebū Mūsā el-Eş'arī'nin cevābı ve onun tarafından gönderildiği haber verilince Abdullah İbn-i Mes'ūd: Eğer ben, oğlun kızını mīrastan mahrūm edersem dalālete düşerim. Hidāyetteki bahtiyarlardan olamam, (diye bir mukaddime ile söze başlayıp): - Bu mes'elede ben Nebī Salla'llahu aleyhi ve sellem'in hükmettiği bir haberle hükmedeceğim (ki, şudur): müteveffānın kızı nısıf alır, oğlunun kızı da -iki sülüsü tamamlamak iēin- südüs alır. Geri kalan (sülüs) de kız kardeşin hakkı, olur, dedi. Bunun üzerine Ebū Mūsā el-Eş'arī'ye İbn-i Mes'ūd'un bu fetvāsı haber verilince: - Mademki aranızda Peygamber'in böyle bir haberi vardır; bana sormanıza lüzūm yoktur, dedi.

Hadis No: 2079

Konu: Āzadlı Köle
Başlık: Bir Āilenin Āzadlı Kölesi, O Āile Cāmiasındandır, Meālinde Enes İbn-i Mālik Hadīsi
Ravi: Enes B. Mālik (245)
Hadis:

Nebī Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Bir āilenin āzādlı kölesi, o āilenin kendi cāmiasındandır buyurduğu rivāyet olunmuştur.

Hadis No: 2080

Konu: Yeğen
Başlık: Bir Āile Kız Kardeşinin Oğlu O Āile Cāmisaındandır, Meālinde Enes İbn-i Mālik Hadīsi
Ravi: Enes B. Mālik (245)
Hadis:

Nebī Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Bir āilenin kız kardeşinin oğlu, o āilenin kendi cāimasındandır buyurduğu rivāyet olunmuştur.

Hadis No: 2081

Konu: Babadan Başkasına İntisap (3)
Başlık: Babasından Başkasına Neseb İsnād Ve İddiā Eden Kimseye Cennet Haramdır, Meālinde Sa'd İbn-i Ebī Vakkas Hadīsi
Ravi: Sa'd B. Ebī Vakkās (17)
Hadis:

Rivāyete göre, Nebī Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim; demiştir: Her kim babasından başkasına -babası olmadığını bile bile- neseb iddi'ā ederse o kişiye Cennet haramdır. (Rāvī Ebū Osmān en-Nehdī tarafından) Sa'd İbn-i Ebī Vakkas'ın bu hadīsi Ebū Bekr Radiya'llahu anh'e hikāye olundukēa, Ebū Bekir: Evet bu hadīsi Resūlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'den kulağımla duydum, kalbim de onu hıfzetti, demiştir.

Hadis No: 2082

Konu: Babadan Başkasına İntisap (3)
Başlık: Ey Mü'minler, Sakın Babalarınızdan Yüz Ēevirmeyiniz. Her Kim Yüz Ēevirirse, Āile Ni'metine Küfretmiş Olur, Meālindeki Ebū Hüreyre Hadīsi
Ravi: Ebū Hüreyre (395)
Hadis:

Nebī Salla'llahu aleyhi ve sellem'in: (Ey mü'minler!) Sakın babalarınızdan i'rāz edib yüz ēevirmeyiniz! Her kim babasından yüz ēevirirse (āile ni'metine) küfretmiş olur. buyurduğu rivāyet olunmuştur.

Hadis No: 2083

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretēi:  Sitede žu anda 0 üye ve 185 misafir olmak üzere toplam 185 kiži bulunuyor.

Żstatistikler:  Bugün Tekil:  Ēošul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Ēošul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185,
Reklamlar:

Faruki.net