ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
iir Blm
Ziyareti Defteri
letiim
Kuran- Kerim
Arapa Metni
Trke Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arivi
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte
Riyazus Salihin
Snen-i Nesai
slam lmihali
Mektubat- Rabbani
Gnl Sultanlar
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki mamlar
Allah Dostlar
Mp3/Video
lahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gnl Sultanları:
İmam Hasan b. Ali b. Ebu Talip
HASAN B. ALİ B. EB TALB (3-50/624-670)  

        Mbarek ve yce Ehl-i Beyt silsilesinin iki byğnden birincisi ve seyyidlerin ceddi olan Hz. Hasan'ın knyesi, Eb Muhammed el-Hasan b. Ali b. Eb Tlib el-Kureyş el-Hşim şeklinde gemektedir.

        Hicretin 3. yılında Medine'de doğdu. Hz. Ali (r.a.), oğluna "Harb" ismini vermek istemişse de Peygamber Efendimiz (s.a.v.) daha nceleri bilinmeyen ve cahiliye dneminde kullanılmayan "Hasan" ismini bizzat kendisi vermiş ve kulağına ezan okumuştur.(1) Yine, Eb Muhammed knyesi de kendisi tarafından verilmiştir. Doğumunu takip eden yedinci gnde Hz. Peygamber (s.a.v.) akka kurbanı kestirmiş ve Hz. Ftım (r.anh)'den saının ağırlığınca fakirlere gmş dağıtmasını istemiştir.(2)

        Hz. Hasan (r.a.) Hz. Peygamber'in en ok sevdiği torunlarından ve O'nun "Reyhnesi", Hz. Ali'nin, Hz. Ftım'dan doğan byk oğlu. Hulef-i Rşidn'in beşincisi kabul edilir. On iki İmam'ın ikincisidir.

        Hz. Hasan, Hz. Peygamber'in terbiyesinde yetişti. Sahh hadis kitapları dahil bir ok İslm literatrde, Hz. Peygamber'in torunu ile ne kadar ilgilendiğini ve onu ne kadar ok sevdiğini ifade eden rivayetler bu gereği gstermektedir. Onunla her an ilgilendiğini, hemen hemen yanından hi ayırmadığını; bilhassa namazlarda bile torununun gelip omuzlarına ıktığından dolayı, Hz. Peygamber'in sırf onu incitmemek iin secdesini uzattığını ifade eden hadisler, ilah vahye mazhar dede ile, O'nun "reyhanesi" arasındaki sevgiyi anlatmaktadırlar.(3). Hatta Hz. Peygamber rk'da iken torunu gelir, ayaklarını aar, bir ynden girer, br taraftan ıkar(4) ve Hz. Peygamber ses ıkarmazdı. Bazen secde ederken omuzlarına bindiğinde, onu yavaşa sırtından indirirdi. Hatta bir defasında Hz. Peygamber hutbe okurken Hz. Hasan ile kardeşi Hz. Hseyin'in zerlerindeki uzun ve kırmızı elbiseleri ile dşe kalka yrdklerini grnce, hutbesine ara verip, minberden inerek, torunlarını kucağına aldığı ve nne oturttuğu, daha sonra da, "Allah Tel: 'Mallarınız ve evlatlarınız sizin iin birer imtihan vesilesidir.'(et-Teğbn, 64/15) derken doğru sylemiştir. Şu ikisini bu şekilde grnce sabredemedim." diyerek hutbesine devam ettiği kaynak hadis kitaplarında anlatılmaktadır. (5)

        br taraftan Hz. Peygamber torunlarını per(6) ve her iki torununun cennet ehli genlerinin efendileri olduğunu da sylerdi.(7) Hatta onları sevenleri Allah'ın sevmesini dilediği duaları da rivayetler arasında yer almıştır.(8)

        Hz. Hasan fizik olarak dedesi Hz. Peygamber'e ok benzerdi.(9) yle ki, bir defasında Hz. Eb Bekir, ikindi namazından ıktıktan sonra, Hz. Ali ile beraber yrrken, ocuklarla oynayan Hz. Hasan'ı grrler. Hz. Eb Bekir onu omzuna alır ve; "Neb'ye benzeyen, Ali'ye benzemeyen, sana babam feda olsun!" diye bir mısra syler.(10) Hz. Ali bu hdise ve szler karşısında glmser.

        Hz. Hasan, Hz. Peygamber (s.a.v.) hirete gtğ sıralarda sekiz yaşlarında idi. Henz ok kk olduğu iin, Hz. Peygamber'den doğrudan doğruya rivayet ettiği hadislerin sayısı olduka azdır. Bunlardan biri Ebu'l-Havr'nın rivayet ettiği şu hadistir: "Hz. Hasan'a, 'Hz. Peygamber'den duyduğun hangi hadisi hatırlıyorsun?' diye sordum. O da şunu anlattı: 'Şu hadiseyi hatırlıyorum: Zekat hurmalarından bir hurma alıp, ağzıma atmıştım. Hz. Peygamber o hurmayı ağzımdan salya ile ıkardı. Oradakiler 'Y Raslallah! Bu ocuğun ağzına attığı tek bir hurmayı, niin geri ıkardın?' dediler. O da: 'Biz l-i Muhammed'e sadaka (zekat) hell değildir.' buyurdu. Hatırladığım diğer bir hadis de: 'Seni ilgilendirmeyen şeyleri bırak, ilgilendiren şeylere bak...' hadisidir. Yine dedem Hz. Peygamber bana şu duayı da ğretmişti: 'Ey Allah'ım! Beni hidayete erdirdiğin kimselerden eyle, fiyet verdiğin kişilerden eyle, dost edindiğin kullarının arasına kat! Verdiğin şeyleri benim hakkımda mbarek kıl ve hkm verdiğin (takdir ettiğin) şeyleri şerrinden de koru. Senin dost edindiğin bir kişi asla zelil olmaz."(11)

        Hz. Hasan'ın tarih bir şahsiyet olarak ortaya ıkması, babası Hz. Ali'nin şehid edilmesini mtekiben, Kfelilerin kendisine biat ederek halife semeleriyle başladı (h. 40/m.660). Ve altı ay sonra yapılan bir antlaşma zerine Hz. Muaviye Medin'e geldi. Hz. Hasan'ı yanına alarak Kfe'ye girdi. Hz. Hasan (r.a.), Hz. Muaviye ile antlaşma yaptı. Bu hareketi ile Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hadisine mazhar olup, Mslmanlar arasında kan dklmesini nlemiş, barış ve huzurun sağlanmasına vesile olmuştu. Hz. Peygamber bir gn minberden Sahbelere: "Benim bu oğlum Hasan, efendidir. Allah onun vasıtasıyla iki byk grubun arasını dzeltecektir." buyurmuşlardır.(12) Nitekim kırk yıl sonra İslm'ın iki byk ordusu karşı karşıya gelmiştir. Hz. Hasan (r.a.) Hz. Muaviye ile antlaşma yoluna gidip Peygamber Efendimizin (s.a.v.) mucizesini tasdik etmiştir.

        Hz. Hasan bu feragati ile bir dnya saltanatı kaırıp kan dklmesini nledi. Fakat bunun yanında manevi bir saltanat kazanmış oldu. Risle-i Nr'da bu olayın iyz şyle anlatılır: "Hasan ve Hseyin ve onların hnedanları ve nesilleri, mnev bir saltanata namzet idiler. Dnya saltanatı ile mnev saltanatın cem'i gayet mşkldr. Onun iin onları dnyadan kstrd, dnyanın irkin yzn gsterdi -t, kalben dnyaya karşı alkaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve sur bir saltanattan ekildi; fakat parlak ve daim bir saltanat-ı mneviyyeye tayin edildiler. di valiler yerine, evliya aktablarına merci oldular."(13)

        Peygamber Efendimizin (s.a.v.), soyunu devam ettiren iki torunundan biri olan Hz. Hasan'ı ok severdi. Bunu sz ve davranışlarıyla gsterirdi. Bedizzaman Hazretleri, Peygamberimizin bu sevgisini: "Hazret-i Hasan'dan (r.a.) teselsl eden nrn nesl-i mbarekinden, Gavs-ı zam olan Şh-ı Geyln gibi pek ok mehd-misal verese-i nbvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye (s.a.v.) olan zatların hesabına?" olduğunu ifade eder. Hazret-i Hasan'ın (r.a.) başını pmesini, "O zatların istikbalde edecekleri hizmet-i kudsiyelerini nazar-ı nbvvetle grp takdir ve istihsan etmiş. Ve takdir ve teşvike almet olarak, Hazret-i Hasan'ın (r.a.) başını pmş"(14) şeklinde değerlendirir. Hz. Hasan'ın soyundan gelen bu kişilere "şerif" denilmiştir.

        Ayrıca Peygamberimiz bazı tavır ve szleriyle Aba Ehli'ni (Hz. Ali, Hz. Ftım, Hz. Hasan ve Hseyin) tathr etmiştir. Rasl-i Ekrem (s.a.v.) mbarek abasını stlerine rterek Ahzb sresi 33. yetle "Ey Peygamber ailesi! Allah gnahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor." şeklinde dua ederek otuz kırk yıl sonra Mslmanlar arasında ıkacak olan fitne ve kan dkmeleri nbvvet nazarıyla grmş, o dnemi yaşayacak olan Aba Ehli'nin masumiyetine dikkat ekmiştir. Bu hareketiyle, Hz. Ali'nin "... Hazret-i Hasan'ı (r.a.), yaptığı muslaha ile mmete ettiği iyiliğini vazife-i rislet noktasında tebrik ediyor ve Hazret-i Ftım'nın (r.anh) zrriyetinin nesl-i mbreki, lem-i İslm'da Ehl-i Beyt unvanını alarak li bir şeref kazanacaklarını... ilan ediyor."(15)

        Hz. Ali yoluyla gelen Ehl-i Beyt; Hz. Hasan, Hseyin, Muhammed b. el-Hanefiyye, Abbs ve mer (r.a.)'den yayılmıştır. Hz. Ali şehit edildikten sonra (661) yerine Hz. Hasan halife seilmiş ve halifeliğinde suikasta uğramış, iyileştikten sonra hutbesinde şyle demiştir: "Ey Irak halkı! Bizim iin Allah'tan korkun. Biz sizin emrleriniz ve misafirleriniziz. Biz Ehl-i Beyt'iz. nk Allah Tel bizim hakkımızda: 'Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden eksikliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.' diye bahsetmiştir."

        Hz. Hasan (r.a.)'ın lm sebebi olarak zehirlendiği sylenir. Zehirleyenin de kendi hanımı Ca'de binti el-Eş'as b. Kays olduğu rivayet edilir. Hz. Hasan kırk gn hasta yattı. Hasta yatarken kardeşi, kendisine kimin zehirlediğini sorduysa da, o buna cevap vermekten kaındı. Hatta bu zehirlenmeden nce defa daha aynı girişimde bulunulduğunu, fakat onları atlatmayı başardığını syler. Bu son itiği zehirin başka olduğunu ve herhalde leceğini ona aıklar.(16) 5 Rabu'l-Evvel, 50 (2 Nisan, 670) gn vefat etti.(17) Bazıları bu tarihin hicr 49, 50, 51. hatta 54. yılı olduğunu sylemişlerdir. (18) Hz. Hasan vefat ettiğinde 47 yaşında idi.(19) Hz. Hseyin (r.a.), kardeşini bir ok Sahb'nin defnedildiği el-Bak' mezarlığına defnetti.

        Hz. Hasan cmert ve kermdi. Fizik ve ahlk olarak Hz. Peygambere ok benzerdi. ok takva sahibi idi. Medine'den Mekke'ye yryerek 15 defa hac yaptığı meşhurdur. İmam Ca'fer-i Sdık (r.a.) şyle anlatır: "Hasan b. Ali b. Eb Tlib insanların en bidi, zhidi ve en faziletlisidir. Kabir, haşr, mahşer ve sırat zikredildiği zaman ağlardı." Hz. Osman (r.a.) ise, Hz. Hasan ve Hz. Hseyin (r.a.) hakkında: "İlmi başkalarından kestiler kendileri iin topladılar. Hikmet ve hayrı da bir arada topladılar." diyerek onların ilm ve takva ynlerini sarh bir şekilde ifade etmiştir.

        Hz. Hasan (r.a.), hayır yapmayı ok severdi. yle ki, mallarının tamamını iki defa fakirlere dağıttı; defa da Allah (c.c.) ile "Kasme" yaptı. Yani iki ayakkabısı varsa, birini tasadduk edip, birini kendisine bırakarak; herhangi bir yiyeceğinin bir avucunu dağıtıp, bir avucunu kendine ayıracak kadar adil davranarak, mallarını fakirlere dağıttığı kaynaklarda gemektedir. Onun gzel ahlkın ve başkalarına ikram etmenin faziletine dair bir ok vecizesi vardır. Mesel; ona "mekrim-i ahlk"ın ne olduğu sorulunca, o bunu şyle zetler: "Doğru sz, isteyene vermek, gzel ahlk, sıla-ı rahim, komşu hakkında utanmak, arkadaş hakkına riayet, misafire ikram ve nihayet bunların da başında haydır. (20)

        Hz. Peygamberin soyu, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hseyin'in ocukları vasıtasıyla devam etmiştir. Hz. Hseyin'in soyundan gelenler halk arasında "seyyid" Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere de "şerf" veya "emr" diye adlandırılmıştır.


Rabbim şefaatlerine nil etsin. Amin!


Kaynaka:
1. İbn'l-Esr, sd'l-Gbe, II, 10; İbn-i Hacer el-Askaln, Tehzb't-Tehzb, Haydarabad 1325, II, 296.
2. Ez-Zeheb, Siyer A'lmi'n-Nbel, Beyrut 1406/1986, III, 246.
3. Ahmed b. Hanbel, III, 493, 494; Nes, Takbl 82.
4. El-Heysem, Mecmau'z-Zevid, Beyrut 1967, IX, 175; Tehzb't-Tenzb, II, 296.
5. Ahmed b. Hanbel, V, 254; Ebu Davud, Salt 233; Tirmiz, Menkıb 31; İbn-i Mce, Libas 20; Nese, Saltu'l-deyn 27; Zeheb, a.g.e., III, 256.
6. Ahmed b. Hanbel, IV, 93; Tabern, H. no: 2658.
7. Tirmiz, Menkıt, 31; Ahmed b. Hanbel, III, 3; el-Hatb el-Bağdd, Trih-u Bağdd, Beyrut (ty), I, 140.
8. Ahmed b. Hanbel, II, 249, 331; Tehzb't-Tehzb, II, 297 vd.
9. Tirmiz, Menkıb, 31.
10. Buhr, Fadil'l-Ashb, 22.
11. Ahmed b. Hanbel, I, 200; Ebu Dvd, Salt, 340; Tirmiz, Ebvbu's-Salt, 341; Nese, Kıym'l-leyl, 50; sd'l-Ğbe, II, I1.
12. Buhr, Fiten 20, Sulh 9; Ebu Dvd, Snne 12.
13. Mektbt s. 58, 59.
14. Lem'alar s. 26.
15. Lem'alar s. 97
16. İbn'l-Esr, sd'l-Ğbe, II, 15
17. Sıfat's-Safve, I, 762
18. el-İsbe, I, 330
19. Tehzb't- Tehzb, II, 301

  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tm)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gl-iek-Ebruli
slami Resimler
Manzara Resimleri
lgin Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namaz Takip
Cep Telefonu zel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Say
Tm Saylar
Ektralar
lkyardm Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 150 misafir olmak zere toplam 150 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150,
Reklamlar:

Faruki.net