ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
iir Blm
Ziyareti Defteri
letiim
Kuran- Kerim
Arapa Metni
Trke Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arivi
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte
Riyazus Salihin
Snen-i Nesai
slam lmihali
Mektubat- Rabbani
Gnl Sultanlar
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki mamlar
Allah Dostlar
Mp3/Video
lahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gnl Sultanları:
Abdullah Fâruki el-Müceddidi (Rahmetullâhi Aleyh)
Abdullah Frk el-Mceddid

Hayatı:
    Abdullah Frk el-Mceddid Hazretleri'nin dedesi Muhammed Hamd Efendi, Hz. mer'l Frk (r.a) soyundan, aslen Siirt'in Varkanıs Kynden Şeyh Fethullah Varkanıs (k.s)'nin akrabalarından Hasan Ağa adı ile mruf zt ile Mahbbe Hatun'un izdivcından dnyya gelmiştir. Muhammed Hamdi Efendi, Diyarbakır Askerlik Şubesi resi Muhterem Albay Slih Efendi'nin kızı Nzire Szan Hanım'la evlenmiş ve bu evlilikten drt ocukları dnyaya gelmiştir. Bu evlatlarının ikincisi Abdullah etin Frk Hocaefendi'dir. Mld 1936, Hicri 1356 yılında Siirt'te dnyaya gelmiştir. Abdullah etin, adı; Frk ise resmi soyadıdır.

    ocukluk yılları Siirt'ten Bitlis'e gle başlamaktadır. Bitlis'te ilkğrenimini tamamlamıştır. Bu arada 1954 yılında Bitlis'ten Muş'a genliğinin ilk yıllarında g ederler. Bu dnemde yani 1954-1957 yılları arası grdğ manevi ryalarla tasavvuf yoluna seyr slk ederek islama hizmet edeceği kendisine işaret edilmiştir?

    Hoca Efendi 1957 yılında askerliğini İzmir'de yaptıktan sonra, 1962 yılında ailece Muş'tan Malatya'ya hicret etmişlerdir. 1963 yılında muhterem babaları vefat ettikten sonra kendisini tamamen btn varlığı ve benliği ile İslam dinini anlamaya ve yaşamaya adamış, bu esnada drt mezhepten mtehid Allme Şeyh Muhammed Hazin (k.s)'in oğlu, hem de manevi yolunun devam ettiricisi olan muhterem rif - i billh, mtehid, ilahi aşk bağlısı Şeyh Aladdin Fersfi (k.s) Hazretlerine intisp etmiştir.

    Hoca Efendinin ilk evliliğinden iki evldı dnyaya gelmiştir.(ve Aladdin Frk). İlk hanımı vefat edince ikinci bir evlilik daha yapmış ve Mnevver Hanımla olan evliliğinden iki evldı dnyaya gelmiştir.(Hseyin Hsmeddin ve Fatma Frk).
    Hoca Efendi kendi kurduğu Frkiyye İlim Araştırma Yayma ve Yardımlaşma Vakfı başkanlığını da yrtyor ve bu vakfın yayın organı olan zlenen Fark dergisinin de baş azarlığını yapıyordu.

TASAVVUF İLMİNDEKİ YERİ VE SİLSİLELERİ

    Hoca Efendinin tasavvuf yoluna adım attığında tanıştığı stdı Aladdin Fersafi (k.s) Hazretleridir. Fersafi Hazretleri, İslam'ı yaymak ve kalplere Allah sevgisini aşılamak iin btn Anadolu da ve Ortadoğu lkelerini de iine alan geniş bir coğrafyada gezen, tanınan ve etkinliği olan son derece yaşlı olmasına rağmen gayret ve cehdini tkenmez bir enerji ile srdren ok mstesn, ok mbrek bir zttır.

    Aladdin Fersfi Hazretleri, Irak'ta Halepe'ye bağlı Bağa kynde ikamet eden, yksek hasletlerle donatılmış, mnevi nazar ve hlleri ok yksek olan ve Allah iin yaptığı yolculuklarda atının ayakları altına gelen taşların bile un gibi ufalandığı bir byk veli olan Şh Muhammed Ali Hsmeddin'in bağlısıdır.

    Onun bir tesindeki halkada ise; kkeni Hz. Muhammed (s.a.v), Hz. Ali, Hz. Hseyin (r.anhm ecmain)'e uzanan ve veliler iinde bir gneş mesabesinde mesabesinde olan Seyyid Abdlkdir Geylni (k.s) Hazretler'inden gelen btn mbrek kolların Anadolu'ya yansıtıcısı olan Mevln Hlid-i Bağddi Zlcenhayn Hazretleri'nin hlifelerinden Osman Siraceddin-i Tavili(k.s) Hazretleri bulunmaktadır. Şh Muhammed Ali Hsmeddin Hazretleri bu ztın torunudur.

    Hoca efendinin stdı Aladdin Fersfi (k.s) Hazretleri ve tasavvuf trihindeki yeri zerine Ankara niversitesindeki R.Fevzi Kahtalı tarafından bilimsel bir araştırma yapılmış ve lisans tezi hazırlanmıştır.

    Bu silsile Abdullah Frki Hocaefendi 'nin vris olduğu Hlidi silsilesidir. Fakat o Nakşibendiyye tasavvuf okulunun farklı bir diğer silsilesine de vris olmuştur ki , bu silsile mer'i Mceddidi bir silsiledir bu silsilenin iczeti, 1976 yılında Kayseri'de mukim olan ve İmm-ı Rabbni Hazretlerinin torunlarından Şeyh Abdulhalil Mcedidi (k.s) tarafından kendisine tevdi edilmiştir. Bilindiği zere İmm-ı Rabbni (k.s) Hz. mer soyundandır ve bu silsile sdece Hz. mer soyundan olanlarca srdrlmş bir silsile olması bakımından tasavvuf tarihinde ayrıcalıklı bir yere shiptir.

    Abdlhlil Mceddidi Hazretleri, in Trkistanı'ndaki zulmlerden kaarak uzun bir yolculuktan sonra Trkiye'ye sığınan Doğu Trkistan'lılardandır. Kayseri'ye yerleştirilmişler ve burada irşad faaliyetlerini srdrmşlerdir. Doksan yaşını aşkın bir pir-i fni olmasına rağmen, ders halkasını srekli canlı tutar, evine misafir geldiğinde ocuklar dahil kapı dibinde oturarak ağırlar ve hizmetlerini bizzat kendisi yapardı.

    Bu muhterem zd, Frk Hocaefendi ile bir grşmesi esnsında kendisine ; "Biz akrabayız dolayısıyla Hz. mer'in de torunuyuz." Demiş ve Hocaefendi'ye ders vermek istediğini sylemişti. Frk Hocaefendi ise ; "Akraba olmak mnasebetiyle size lnceye kadar hizmet ederim. Fakat sizden ders almam mmkn değildir. nk bizzat Peygamber Efendimiz(s.a.v)den mnen ders almış bulunuyorum?" diyerek mazeretini kabul etmesini ister.

    Bunun zerine Abdulhlil Mceddidi (k.s) Hazretleri, gzyaşlarını tutamayarak ağlamış, torunlarını ve btn yakınlarını yanına ağırarak, Abdullah Frk Hocaefendi'den kendilerine dua etmelerini istemiştir.

    Frk Hocaefendi, bu olaydan sonra Hacca gitmiş dnşte kendisini eşitli hediyelerle ziyaret ettiğinde Abdulhlil Mceddidi Hazretleri O'na şyle demiştir:

    " Oğlum, Sen hacca gittikten sonra ceddimiz İmm-ı Rabbni Hazretleri iki defa gelerek bendeki iczeti sana vermemi istedi. ve senin iin ; "O da benim oğlumdur ve benim yolumu tkip ettirecektir dedi."

    Bunun zerine Abdlah Frk Hazretleri O nun verdiği Mceddidi iczetnmesini kabul etmiş ve bundan sonra da "el-Mceddidi" nisbesini kullanmıştır. Bu unvan, Mceddidiyye koluna nisbetini belirtmektedir. Bu zt , ayrıca Hocaefendi' nin Seyyid Abdlkdir Geylni Hazretleri'nden aldığı mnevi iczeti de tasdik ederek, bu kanaldan da kendisine iczet vermiştir.

    1982 yılında mnevi bir işaretle Malatya'dan Ankara'ya hicret eden Hocaefendi , Hacı Bayramı Veli (k.s) Hazretlerinin doğup bydğ Solfasol(Zlfadıl) semtine yerleşmiş ve vefat edinceye kadar buradaki klliyesinde irşad alışmalarını srdrmştr.

    Hocaefendi, zhir ve mnev iczetlerine vris olduğu Kdiriyye, Nakşibendiyye-i Mceddidiyye, Nakşıbendiyye-i Hlidiyye, Dusskiyye, Bedeviye, Şzeliyye, Mevleviyye ve Bayramiyye'den ders vermekte idi.

    Vris olduğu silsileler, sağlığında basılmış bulunan İslam'da Zikir ve Rbıta adlı eserinin sonunda gsterilmiştir.

VEYSİLİĞİ

    Aladdin Fersf Hazretleri ile tanımış olduğu ve seyr slk ettiği tasavvuf yolunda verilen btn emirleri ve grevleri titizlikle, aşk ve ihlsla yerine getiren Abdullah Frk Haretleri aynı zamanda "veys" idi.

    veys olması dolayısıyla mnevi terbiye ve eğitimini Hz. Ali (k.v), Ehl-i Beyt (r.anhm ecman) ve Ricl-i Gayb kanalıyla bilhassa Seyyid Abdlkadir Geylani (k.s)'nin mnev nezretinde ikml etmiştir.

    1965 yılında Frk Hocaefendi'nin stdı Aladdin Fersf Hazretleri bir Malatya ziyreti esnsında kendilerine misfir olmuş, bu aılmıştır. Bu esnda Hz. Ali(k.v)'yi bizzat mşhede ederek Hz. Ali'de fen fi'ş-şeyh makmına ermiş, hemen arkasından da lemlere Rahmet olarak gnderilen Peygamberimiz(s.a.v) mşhede etmiş ve fen fi'r- Resl makamına erişmiştir. Bu ahvli stadına anlattığında Aladdn Fersf Hazretleri de tasdk ve tebrk etmiş ve; "Oğlum, yolun haktır ve gerektir. Allah sana hesapsız ilim ve rahmet vermiştir. Bu yolda btn gayretinle devm et!" diyerek kendisini teşvk etmiştir.

İLMİ

    Abdulkdir Geylan Hazretleri'nin mnevi işaret ve telkinleriyle hads ilmine aşk ve şevk ile eğilmişti. Hfızasında birok hads-i şerif metin ve tercmeleriyle birlikte mecm idi. Kendisi hads ilmine byk bir nem verdiği iin, talebelerini de hads ilmine teşvk eder, her sohbetinde mutlaka ezberden hads okutturur ve anlamlarını verdirirdi.

    Sohbet ve derslerinde fıkıh ve akid ilmine de geniş yer verirdi. Talebelerinin ilimle iştigl etmeye en az vakti olanlarına bile, zarr ilmihl bilgilerini sohbet ve tekrar metoduyla ğretmiş ve onları bu konuda hassas olmaya teşvk etmiştir. Kendisi Hanef mezhebinden olmasına rağmen Hanef fıkhı ile birlikte Şafi fıkhı alanında da geniş bilgi sahibi idi. Ayrıca son yıllarda gndemi oka meşgul eden ve tartışmalara sebep olan Cuma namazı, zuhr-i hir, r'yet-i hill, bat, Reslullah (s.a.v)'in ebeveyni gibi bzı fıkh-akaid konularda kaleme aldığı risalelerle Mslmanları irşad fonksiyonunu son derece ilm bir şekilde icr etmiş idi.

    Son zamanlarda kaleme aldığı tasavvuf-lednn yet tefsirleri de zlenen Fark dergisinde yayınlanmış ve erbbı arasında byk ilgi grmşt. Bu tefsirlerden bir kısmı, Hocaefendi'nin bir Mısır seyahati esnsında Ezher niversitesinin tefsir hocalarına takdm edilmiş ve Arapa'ya evilmiştir.

    Hadis, tefsir, fıkıh, akid ve tasavvuf gibi temel İslam ilimlerde behre shibi olan Frk Hocaefendi, yazmış olduğu rislelerini sağlığında kitaplaştırmış ve bunlara Farukiye Vakfı yayınlarının arasında bastırmıştır. Veftına yakın basıma hazırladığı eserleride vardır ve bunlar nmzdeki aylarda basılacaktır inşallah.

ZHD ve TAKVSI

    Hocaefendi'nin tasavvuf anlayışı, Kur'n ve snnete sıkı sıkıya bağlılık esasına dayalıydı. Kur'n yasaklardan şiddetle kaınır, Kur'n emirleri titizlikle yerine getirir, bunları snnetler ve nfilelerle desteklerdi.

    Namazlarının vaktinde ve cematle kılınmasına byk nem verir, kaz namazı olanların snnet namazlarda kazya niyet ederek bir an nce borlarından kurtulmalarını tavsiye ederdi. Yine vitir namazını ise snnet olduğu zere gecenin son vaktinde kılar ve etrafındakilere, mmkn mertebe byle kılmalarını sylerdi.

    Hocaefendi ilk hac farzasını 1971 yılında yerine getirmiştir. Daha sonra 1973, 74, 75, 76, 77, 82, 90, 92 ve 93 yıllarında da bu ibadeti yerine getirmiştir. Onun hac yolculukları bir kfile hlinde gerekleşir, herkes bu kutsal hac yolculuğuna onunla birlikte ıkabilmek iin can atardı. Bu yolculuklar, ibdet ilim-irfan ve edeb eğitimi aısından dolu dolu geer, bu ibdet esnasında eşitli ilim evreleriyle tanışılır ve İslam dininin cihanşml kardeşlik anlayışının mbarek havası teneffs edilirdi. Hocaefendi bu yolculuklarında dnynın eşitli lkelerinden gelen Mslmanlarla gl bağlar kurmuş, kendisinden ders almak isteyenler olduğunda onlara istediklerini vermiştir. Zten kendisi de bu ilim ve irfan yolunu, "Kapısı btn insanlara aık olan Allah'ın bir sofrasıdır." Şeklinde tanımlardı. O, fiilen ve mnen bu yolun hizmetisi idi.

    Snnetin de bir tr vahiy rn olduğunu kabl eden Frk Hocaefendi, farz ve vaciplere uyma konusundaki hassasiyetini, snnetlere uyma konusunda da gsterirdi. Ayrıca edeb kaidelerine ok nem verir, sık sık "Edeb y H" şirını dile getirerek, insanların anlayamayıp, tavır ve dşncelerini tenkd edenler dahi ondaki bu edeb gzelliğine hayrn olur, takdirlerini dile getirme mecburiyeti hissederlerdi. nk o; "Rabbim beni edeblendirdi, ne gzel edebendirdi" hads-i Nebevsini, en gzel bir biimde iine sindirmiş bir edeb bidesiydi. Bu alanda Zhir ve Btın Edebler adlı bir eser kaleme almıştır ki, fıkıh, snnet ve tasavvuf ahlk konularını cmidir.

    Frk Hocaefendi'nin ok nem verdiği snnet ibdetlerden biri de tikaf ibdeti idi. 1971'den tibren bu ibadeti hi terke etmemiş, ilk itikaflarından birinde, deflarca mlk olduğu Resl-i Ekrem (s.a.v)'den bizzat ders almışlar idi. Mnev terbiyedeki nemli yeri bakımından talebelerine en ok tavsiye ettiği ibdetlerden biri de tikaf ibdeti idi.

    Tesbh ve zikir anlayışında salavtın ayrıcalıklı bir yeri vardı. ok salavt getirme ve bunu artırmaya byk nem verir, yet-i kermeyle Mslmanlara vcip kılınmış olan bu du cmlelerinin nemini sık sık vurgulardı. Peygamberimiz(s.a.v)'in işretleriyle hazırladığı bir salavt metni bulunması, onun bu alandaki hassasiyetini ortaya koymaktadır. Bu salavta "Salt-ı Frkiye" adı verilmiştir. Zten kendisi Prn hazertının da salavtlarını ihtiv eden bir salavt kitbı hazırlamış, bunları haftanın gnlerine gre tasnf etmiş ve burada salavtlara tercmeleriyle birlikte yer vermiştir. Salavt-ı Şerfe-i Frkiyye adlı bu eserin iki baskısı yapılmıştır.

    Tasavvuf irşad metodunda zikir ibdetinin nemli bir yeri vardır. O hem cehr, hem de haf zikri icr etmiş ve insanların mizalarına gre bu ibadetten faydalanmalarını sağlamıştır. Zikir halkalarını sohbet hads dersleriyle besler, bu meclislerde insanlar hem nefis terbiyesi, hem de bilgi zenğinliği elde ederlerdi.

ŞEMİLİ

a) Dış grnş:
    Abdullah Frk el-Mceddid Hocaefendi, dış grnş itibariyle heybetli bir grnşe shipti. Fakat onda cell ve ceml hlleri bir arada bulunurdu. Yerine gre bazen son derece gleryzl ve sevimli grnr, yeri geldiğinde de cellli bir yz ifdesine ship olurlardı. Beyaz tenli ve uzun boylu idi. Sakalları snnet olan lye uygun uzunlukta idi.

b) Mcdele aşkı:
    Son derece canlı enerjik bir yapıya ship olan Hocaefendi, Allah rızsı iin yorulmak nedir bilmez, irşad iin srekli kısa-uzun mesfeli yolculuklara ıkar, insanlarla samm grşr, araya bir engel koymazdı. Kendisiyle grşmek isteyen herkese kapılarını aar, edebsiz davranışlar iine girenler olursa, onlara usl dairesince hadlerini bildirirdi.

    Geimini kendi alışmalarıyla sağlar, elinin emeğini yerdi. Bununla da kalmaz, muhtalara madd yardımlarda bulunur, her Ramazan erzak dağıtır, kalacak yeri olmayan, madd durumu iyi olmayan talebelere madd-mnev her trl yardımı seferber eder, başkalarını da bu hususta gayrete yneltirdi.

c) İlim ve kitap sevgisi:
    Kendisi lednn ilme ship olmasına rağmen kitab bilgiyi asla dışlamaz, "Zhire aykırı olan her btın btıldır" fetvasınca hareket ederdi. Evinde geniş bir kitaplığı vardı ve srekli yaptığı araştırma ve incelemelerinde temel ve kaynak İslam eserlere mrcaat ederdi. Btn talebelerine bu tr eserleri ktphanelerinde bulundurmalarını tavsiye eder, hadis, fıkıh, akid, tefsir ve tasavvuf kitaplarını okumaya teşvik ederdi.

    O, İslam'ın aydınlığını, ihtişmını ve gzelliğini kelimelerle ve kalemle ifade edilemeyecek şekilde kavrayan btn gnl erlerinde olduğu gibi, bu trifi imkansız gzellikteki kurtuluş yolunu btn insanlara var gcyle anlatmaya ve yansıtmaya hayatını adamıştı.

d) İnsanlara davranış tarzı:
    zellikle ocuklara ve genlere babacan bir şekilde davranır, Slih genleri kendi evladlarından ayrıt etmez, onlara bir baba şefkati gsterirdi. zellikle ilim yolunda tahsil gren ve hfız-ı Kur'n olan genlere sohbet meclislerinde zel bir yer verir, onları bilgilerini artırmaya, hıfzlarını glendirmeye teşvik eder, bilgi denizine cesretle dalmak ve Kur'n-ı Kerm'i anlayarak okumak konusunda yreklendirdi. İlim yolunda cesretsizleri cesretlendirir, onlara kendi nezretinde sohbet etme fırsatı tanıyarak, onore eder ve nlerini aardı.

    Bilhassa İslm gereklerden habersiz ve ilgisiz bırakılmış gen kuşaklar, onun şefkat ve sevgisini fazlasıyla ynelttiği ve gzbebeği gibi değer verdiği kitleyi oluşturmuştur. Bylece evresinde genişleyen ve her kesimden insanı bnyesinde barındıran halkalarda genlerin varlığı ve etkinliği gzle grlr bir şekilde hissedilirdi. Bu bakımdan o, keskin bir bilinle uyguladığı ve kesintisiz srdrdğ İslam alışmalarının, derin bir aşkla sevdiği ve bağlandığı İki Cihan Gneşi, lemlere Rahmet olarak gnderilen Sevgili Peygamberimiz'in metoduna uygun olmasına azam gayret gstermiştir.

d) Tebliğciliği:
    Haksızlıklar karşısında hibir zaman ve hibir şekilde sessiz kalamaz, uğruna yaşanması gereken gereği her zaman cesaretle ifade ederdi. "lmeden nce lrz" buyruğunun sırrına erenlerden biri olarak gerek anlamda dirilmenin ilh lutfuna erişen slih insanlara gnmzde yaşayan hrikulade bir rnek idi.

    O. btn faaliyetlerini ; başarılarının ancak Yce Allah'ın yardımı ile elde edilebileceğinin,Allah'ın yardımının da insanını btn imknlarıyla alışıp abalamasından sonra meydna gelebileceğinin bilinci ile yrtmştr. Bu faaliyetleri sonucu, birbirine dşman değişik ideolojilerin n saflarında mcdele eden yzlerce gen, pek ok kimsenin imknsız sayabileceği olağan st değişimlerle, hem İslm şuur ve inanca erişmiş, hem de "Allah yolunda kardeşler oluruz" emr-i ilhsine imtislen gl kardeşlik bağlarıyla birleşmişlerdir.

    Tebliğ konusunda sınır tanımazdı. Yapılması gerektiği n, kim olursa olsun ve nerede olursa olsun bu grevini yerine getirir, bu konuda kınayanların kınasından yılmazdı. Gerek İslm dnini yanlış anlayan ve anlatan ilim kılıklı kimselere, gerekse İslm bakımdan yanlışlarını grdğ siyslere aık bir şekilde tavrını koyar ve onları uyarırdı. O, bu hliyle; Yıldırım Byezt'e ; "Yaptırdığın cm gzel olmuş, fakat drt kşesinde birer meyhane eksik! " diyerek pdşahın iki itiğini ve bu haramdan vazgemesini hatırlatan emir Sultan (k.s) ve emsli sflerle aynı tavra shipti.

    zellikle Reslullah (s.a.v) konusunda abuk-sabuk konuşan ve kısır ilimleriyle bu alandaki inceliklere bir trl vkıf olmayan hocalara karşı sert davranır ve onları szleriyle uyarırdı. zlenen Fark dergisinin arka kapağında her ay yer alan "Edep y H" başlıkla hikmetlerinden bu konudaki uyarılarına sıka rastlanmaktadır. Nitekim, veftından hemen nceki dakkalarda bir televizyon kanalındaki tefsir programına telefonla katılmış ve Resl-i Ekrem Efendimizin hakkında yalan-yanlış grşler serdedenlere karşı Duh Sresinin lednn tefsrini yaparak onları bu konuda aydınlatmaya alışmıştı.

    Affetmeyeceği tek şey, İslm'a ve Reslullah (s.a.v) 'e karşı saygısızlıktı.

e) Reslullah aşkı, snnet bağlılığı ve Ehl-i Beyt sevgisi:
    O, son derece gl Reslullah aşkı, snnet bağlılığı ve Ehl-i Beyt'in İslm dnindeki gerek yerini kavratma şuuruyla, bid'at ve hurfelere karşı tavrını gnlnde birleştirmiş ndde bir Allah dostuydu. Ehl-i Beyt'e bağlılığını sohbetlerinde sık sık dile getirir, onların adı anıldığı zaman sevgi ve vecdle coşkuya kapılırdı. Bu konuda aşırılıklardan uzak, sağlam bir anlayışa shipti. Ehl-i Beyt sevgisini ve bağlılığını yansıtan Ehl-i Beyt ve On iki İmamlar adlı bir eser kaleme almıştır. İki ay iinde st ste iki baskı yapan bu eser, her Mslmana farz olan Ehl-i Beyt sevgisini gnllere yerleştirme amacına ynelik olarak kaleme alınmış ve gyesine de ulaşmıştır.


***


    Btn bunlar gz nnde bulundurulduğunda Abdullah Frk el-Mceddid, "Yreği Sevgi ile Dolu Cesur Bir Dveti" olarak anılacaktır şphesiz. Kalemiyle ve diliyle bu uğurda yaptığı mcdeleler unutulamayacak ve talebelerine rnek teşkl edecektir.

    Evet, o, yreği sevgiyle dolu cesur bir dveti, insanlara mit aşılayan mchit, ilmiyle mil ihlslı bir lim ve kelimenin tam anlamıyla sekin bir yol gsterici idi. Onun zamanımızın insanına ve zellikle de genlerine ulaştırmaya alıştığı mesaj gerekten incelenmeye değer, nemli bir mesajdır.

VEFTI
    Abdullah Frk el-Mceddid Hocaefendi 11 Aralık 1999 tarihinde Cumartesiyi Pazara bağlayan gece veft etmiştir.

    Bir mddettir ayaklarındaki romatizma sebebiyle yrmekte zorluk eken Hoca efendi, insanst bir gayretle acılarına aldırmıyor ve alışmalarını, yolculuklarını btn canlılığıyla srdryordu. Daha nce bir kalp ameliyatı da geirmiş olan Hocaefendi,yukarıda sz ettiğimiz televizyon programına telefonla katılıp Reslullah (s.a.v)'e hem de kendisine yapılan seviyesizce sataşmalara daha fazla dayanamayarak bir kalp krizi geirmiş,hastaneye kaldırılmışsa da kurtarılmayarak Yce Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

    Allah gani gani rahmet eylesin ve bizleri şefatlerine nail eylesin. Bizlere de, bıraktığı ilim mrsını iyi değerlendirmeyi ve onu kabrinde rahat ettirecek şekilde srdrmeyi nasb eylesin.(min)


Farukinet.com
  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tm)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gl-iek-Ebruli
slami Resimler
Manzara Resimleri
lgin Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namaz Takip
Cep Telefonu zel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Say
Tm Saylar
Ektralar
lkyardm Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 64 misafir olmak zere toplam 64 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:1  oul:5355  Toplam:93642564  Bugn ye:0  Dn:1  Toplam:32258  Dn Tekil:1  oul:18619

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64,
Reklamlar:

Faruki.net