ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
iir Blm
Ziyareti Defteri
letiim
Kuran- Kerim
Arapa Metni
Trke Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arivi
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte
Riyazus Salihin
Snen-i Nesai
slam lmihali
Mektubat- Rabbani
Gnl Sultanlar
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki mamlar
Allah Dostlar
Mp3/Video
lahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gnl Sultanları:
Hz. Hüseyin (r.a)
HZ. HSEYİN (R.A.)  

        Hicretin 4. senesinde Şaban ayının nde, başka bir rivayette beşinde Medne'de doğmuştur. Knyesi Eb Abdullah'tır. Lakapları ise Rşid, Tayyib, Vef, Zek, Mbrek, Sıbt (torun), Seyyid ve Seyyid'ş-Şhed'dır.
        Rasl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, sevgili torununun kulağına ezan okudu ve adını Hseyin koydu. Yedinci gn Akka kurbanı kestirdi. Aynı gn salarını traş ettirip kızı Ftım'ya verdi ve:
        "Ey Ftım! Hseyin'in saları ağırlığınca sadaka ver." buyurdu. O da oğlunun saları ağırlığınca gmş fakirlere dağıttı.
        Hz. Peygamber (s.a.s.), Hz. Hasan ve Hz. Hseyin (r.anhm)'ya son derece dşkn olup onları ok severdi. Onlar hakkında;
        "Allah'ım, ben, bunları seviyorum, sen de sev bunları!"(1),
        "Hasan ve Hseyin, benim dnyada kokladığım iki reyhanımdır."(2),
        "Hasan ve Hseyin'i seven beni sevmiş, onlara kin tutan da bana kin tutmuştur." (3) buyurmuşlardır.
        İki Cihan Gneşi Efendimiz, sokakta oynayan ocuklara da selm verir, onlarla ilgilenirdi. Bir gn ashbıyla bir yere giderken Hseyin'in sokakta ocuklarla oynadığını grd. Biraz hızlıca yryerek torununu yakalamak istedi. O da oraya buraya koşuyordu. Efendimiz de hem glyor hem de peşinden koşuyordu. Onu tutmağa alışıyordu. Sonunda Hseyin'i tuttu. Onun yzn mbarek iki eliyle sevdi ve yanaklarından pt. Ashbına dnd ve;
        "Hseyin bendendir, ben de Hseyin'denim. Allah'ı seven Hseyin'i sever. Hseyin torunlardan bir torundur." buyurdu.
        Hz. Hseyin (r.a.)'in ocukluğu Raslullah (s.a.v.) Efendimizin derin sevgi ve şefkati iinde geti. Raslullah'ın eğitiminde yetişip, manı yudumlaya yudumlaya byyen Hz. Hseyin'in sonu da şehadet ikliminde gerekleşmiştir. İnsanın hayatında Allah ve Rasl'nn hkmnden başka hi bir hkmn geerli olamayacağını derinden kavramış olan Hz. Hseyin, bu gereğe glge dşrenlere zerre kadar meyletmemiş; bilakis destansı bir tavırla onların nlerine dikilmiştir.
        Hz. Hseyin ile ilgili olarak Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki:
        "Ben bir ağaca benzerim. Ftım bunun kk, Ali gvdesi, Hasan ve Hseyin meyvesidir." Zeyd b. Sbit (r.a.)'den rivayet edilen ve birok hadis kitabında yer alan bir hads-i şerfe gre Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Mslmanların iki şeye zellikle nem vermesini istemiş ve bu iki emanetin mutlak kurtuluşa vesile olacağını belirtmiştir:
        "Şphesiz, ben sizin iin yerime iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ki, gk ve yer arasında uzatılmış iptir. Ve ilem olan Ehl-i Beyt'im. Bu ikisi Kevser Havuzu'nun başına varıncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar."(4)
        Ehl-i Beyt terimi, "ev halkı" manasına gelmektedir. Cahiliye Devri Araplarında herhangi bir kabile ierisinde en fazla itibar edilen ileyi ifade etmek iin kullanılan bu terim, daha sonraları Hz. Peygamberin ilesi ve soyunu ifade etmek iin kullanılmaya başlanmıştır. Bilindiği zere Peygamber Efendimizin nesli, kızı Hz. Ftım (r.anh)'nın oğulları olan Hz. Hasan ve Hz. Hseyin vasıtasıyla sonraki devirlere intikal etmiştir. Bu mbarek neslin devam etmesine vesile olan Hz. Hasan soyundan gelenlere "Şerif", Hz. Hseyin soyundan gelenlere ise "Seyyid" denilmiştir.
        Makbul hadis kitaplarında yer alan bir rivayete gre, Hz. Peygamber (s.a.v.) mm Seleme'nin evinde iken, Ahzb sresinin 33. yeti nzil olmuştur:
        "Ey Ehl-i Beyt! Allah kusurlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak ister." Bunun zerine Peygamber Efendimiz Hz. Ali'yi, Ftım'yı, Hasan ve Hseyin'i (r.anhm) abasının altına alarak;
        "Allah'ım! Benim Ehl-i Beyt'im bunlardır. Bunların kusurlarını gider, kendilerini tertemiz yap!"(5) diye dua etmiştir. Abanın altında Peygamber Efendimiz ile birlikte beş kişi olduğu iin bu olay "Pene-i l-i aba", "Hamse-i l-i aba" terimleriyle ifade edilmiştir.
        Hz. Hseyin (r.a.), babası şehid olunca Medne`ye geldi. Hz. Muviye'nin vefatından sonra da Yezid'e biat etmedi. Kfelilerin mektuplar yazarak kendisini davet etmeleri zerine Irak'a gitmek zere yola ıktı. Yezid, Şam`dan bunu haber alınca, Irak Valisi Ubeydullah b. Ziyd'a haber gnderip O`nu Kfe'ye sokmamasını istedi. İbn-i mer (r.a.), Hz. Hseyin (r.a.)'den geri dnmesini istedi; ama İmam, bunu kabul etmedi. 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680)'de yapılan savaşta Hz. Hseyin ve yetmiş iki kişilik kafilenin hepsi şehid edildi. Hz. Hseyin'in kesik başı ve esirler Dımeşk'e gnderilmiş; olay tarihe, "kanlı Kerbel vak'ası" olarak gemiştir. Şehid dştğnde elli yedi yaşında idi.
        Mbarek oğlu Zeyne'l-bidn kk ve hasta olduğu iin ona dokunulmadı. Hz. Hseyin Efendimizin soyu, Ali Zeyne'l-bidn vasıtasıyla devam etmistir. Hseyin Efendimizin neslinden gelenler "Seyyid" nvanıyla anılmıştır.
        Hz. Hseyin'in soyundan gelip de Ehl-i Beyt davası uğruna şehid olanlar ise şunlardır: Zeyd b. Musa el-Kzım, Muhammed b. Cfer es-Sdık, el-Hseyin el-Aftas, Muhammed b. Kasım, el-Hasan el-Kark, Muhsin b. Cfer (404).(6)
        Hz. Peygamberin Ehl-i Beyti'nden gelenler gnmzde İslm leminin değişik yerlerinde yaşamaktadırlar. Hz. Peygamber'in Ehl-i Beyti'nin işleriyle meşgul olan grevlilere tarihte Nakb'l-Eşrf denilmiştir. Nakb'l-Eşrf, Peygamber hnednı efrdının umm bir vassi hkmnde olup, grdğ vazifenin şerefinden tr en yksek mansıblardan sayılmış, İslm devletlerinde her zaman bunlara hrmet ve ta'zimde bulunulmuştur.(7)
        Hz. Hseyin (r.a.), yaya olarak yirmi beş defa hacca gitmiştir. Beraberindekiler bineklere binse de, kendisi binmezdi. ok cmert idi ve şyle buyururdu:
        "Cmert, efendi olur; cimri, hor olur. Bu lemde bir mmin kardeşinin iyiliğini, kendinden nce dşnen, br lemde daha iyisini bulur."
        Ve O'nun dualarından birisi de şyle idi:
        'Ey Allah'ım! Beni hirete rağbet etmekle rızıklandır. Ta ki hiretin doğruluğunu kalbimle bileyim. Dnyada da zhde rağbet etmekle rızıklandır. Ey Allah'ım! hiret işinde beni basret sahibi kıl. Ta ki iyilikleri isteyerek yapayım. Ey Rabbim! Ktlklerden kamayı bana nasip eyle."
        Hz. Hseyin Efendimiz ilim, irfan, edep, ahlk ve takva bakımından bizler iin rnek şahsiyetlerdendir. Şehitlerin Efendisi İmam Hseyin (r.a.)'in tm hayatı Allah'a ibadet ve itaatle gemiştir. Hz. Hseyin (r.a.) kerem, fazilet ve Muhammed ahlkın temsilcisi olup, bu gzel hasletler dedesi Raslullah (s.a.s.)'in kendisine bırakmış olduğu bir mirastır. O'nun, insanları irşad konusunda pek ok kıymetli szleri mevcuttur. Onlardan birkaını sizlerle paylaşmak istiyorum:
        Yanında gıybet eden bir adama şyle demiştir: "Gıybeti bırak, nk gıybet cehennem kpeklerinin azığıdır."
        "Doğruluk izzet, yalan acizlik, sır emanet, komşuluk yakınlık, yardım sadaka, iş yapmak tecrbe, gzel ahlk ibadet, susmak ziynet, cimrilik fakirlik, cmertlik zenginlik, rıfk ise akıllılıktır."
        "Mmin olan kimse, Allah'a kavuşmaya rağbet eder. Bence, şehitlikten başka lm, değersizdir. Ben ancak şehitliği saadet olarak gryorum."
        Enes b. Mlik (r.a.) diyor ki: "Hseyin (r.a.) ile beraber ıktım. Hz. Hatice (r.anh)'nın kabrine uğradı ve ağladı. Daha sonra şyle dedi:
        "'Ey Enes! Benden ayrıl." Ben de ondan gizlenmek istedim. Namazda duruşu uzayınca şyle sylediğini işittim: "Ey Rabbim! Sen dostum diyenin Rabbisin. Sana sığınmaya gelen kuluna merhamet et! Ey yceler ycesi! İtimadım sanadır! Senin dostun olan kimse ne hoştur!"
        Rabbim şefaatine nil etsin. mn!

Kaynaka:
1. Tirmz, Snen, V, 661.
2. Ahmed b. Hanbel, Msned, c.II, s.288.
3. Ahmed b. Hanbel, Msned, c.II, s.288.
4. Tirmizi, Menkıb 31; Msned, c.III, s.14,17,26.
5. Tirmizi, Tefsir 4; Msned, c.IV, s.107.
6. Mes'd, Murc'z-Zeheb.
7. Ayrıca bk. "Ehl-i Snnet"


Rehber Dergisi Temmuz 2004
  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tm)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gl-iek-Ebruli
slami Resimler
Manzara Resimleri
lgin Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namaz Takip
Cep Telefonu zel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Say
Tm Saylar
Ektralar
lkyardm Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 73 misafir olmak zere toplam 73 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73,
Reklamlar:

Faruki.net