ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle
  Sevdalara.net  
Anasayfa.
Forum.
Sohbet.
iir Blm
Ziyareti Defteri
letiim
Kuran- Kerim
Arapa Metni
Trke Meali
Kuran Tefsiri
Hatim Dinle
Meal Dinle
Tecvid Dersleri
Kitap Arivi
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte
Riyazus Salihin
Snen-i Nesai
slam lmihali
Mektubat- Rabbani
Gnl Sultanlar
Peygamberler
Ashab-Ehlibeyt
Oniki mamlar
Allah Dostlar
Mp3/Video
lahi/Ezgi
Klip/Video
Sunumlar
Download
Gnl Sultanları:
Hz. Resûlullah (s.a.v) Efendimiz
RASLULLAH'SIZ DİN OLMAZ!  

        Hamd, btn noksanlıklardan mnezzeh olan Zt'ı Akdes'e, salt selm da ierisinde bulunduğumuz bu ayda dnyaya teşrifleriyle bizleri sevince gark eden yaratılmışlardaki btn hayır, bereket ve gzelliklerin kendisinde cem edildiği Habib-i Emced'e olsun.

        Allah katında son ve tek makbul din İslm'dır.(1) İslm'ın da cennetin de anahtarı Kelime-i Tevhit'tir.(2) Kelime-i Tevhit; Hakk'ı, şirkten uzak olarak birlemekle birlikte, Hatem'l Enbiya Efendimize ve tm getirdiklerine manı da ierisinde barındırır.(3) Allah'ı birlemek "şehadeteyn / iki şehadet" ile tabir edilmiştir. Şehadeteyn; "L İlhe İllallah Muhammedu'r-Raslullah" demektir.

        Efendimiz (s.a.v.)'in tebliğ ettiği dstur zere Mslman olabilmek iin şu beş esasa man etmiş ve gereğince de amel etmiş olmak gerekir. Bunlar; Allah'tan başka İlh olmadığına ve Muhammed (a.s.)'ın O'nun kulu ve elisi olduğuna inanmak, namazı ikame etmek, zektı vermek, haccetmek ve ramazan orucunu tutmaktır.(4) Nebev lisan ile sayılan bu beş esas din-i mbn-i İslm'ın, diğer tm man-amel umdelerini ierisinde barındıran ve İslm binasının zerine kurulduğu temellerdir. Tevhit dini olan İslm'ın tm inan dsturları işte bu beş esasın ilk maddesinden neş'et etmektedir.

        İslm, Allah'tan başka ilh olmadığına inanmaya ve kulluğa ağırmış,(5) bylelikle şirkin tm kapılarını da kapatmıştır. Allah (c.c.) ierisinde zerre miktarı şirk bulunan manı kabul etmemektedir,(6) velev ki sahibi, zahirde gzel amellerle iştigal etse dahi.(7) O'nun benzeri, misli, dengi, oğlu, kızı, eşi ve ortağı yoktur. O (c.c.), kfirlerin isnat ettiği tm noksanlıklardan, iftiralardan mnezzehtir.(8)

        Mşrik kabileler putları Allah'a yaklaştırıcı vesileler edinip,(9) melekleri de Allah'ın kızları sayıp Allah'a iftira ederek şirke dşerken,(10) azgınlıklarıyla tarihe mal olmuş (11) ve Allah'ın srekli gazabına mstahak olmuş Yahudiler (12) zeyir peygamberi, Hıristiyanlar ise İsa (a.s.)'ı Subhan Allah'a oğul isnat ederek mşrik kfirlerden olmuşlardır.(13)

        Cenb-ı Zlcell Hazretleri İhls suresini inzal buyurarak, Mslman olacak kişinin tm bu sapık inanları terk etmesini emretmiştir: "De ki O Allah tektir. Her şey O'na muhtatır ama O hibir şeye muhta değildir. Kendisi doğurmamış ve biri tarafından doğrulmamıştır. Hibir şey O'na denk değildir."(14)

        İslm dinine girebilmek iin yalnız Allah'a şirkten uzak olarak inanmak da kfi gelmemektedir. Allah'ın emirlerinden birisini inkr, O'nu inkra denktir.(15) Allah'u Azmşşn, hak zere inzal buyurup (16) da yine Kendisinin koruduğu Kur'n-ı Mecd'inde (17) Hz. Muhammed (a.s.)'ı son (18) ve tm insanlık iin peygamber iln etmiş, (19) O'na itaati kendisine itaat saymıştır.(20) Yukarıda da değindiğimiz gibi O'na (s.a.v.) man etmeyenin manını da kabul etmemiştir.

        Medine İslm Devletiyle aralarında kfir Mudar kabilesi bulunduğu iin Efendimiz (s.a.v.)'in huzuruna ancak yılın birka ayında gelebilen Abdu'l-Kays kabilesinden bir heyet Raslullah (s.a.v.)'in huzuruna gelir. Efendimiz (s.a.v.)'i sık sık ziyaret edemedikleri iin dinin emirlerinin tmn ğrenmekte ve geride bıraktıkları akrabalarına ğretmekte glk ekmektedirler. Bu nedenle ezberlerinde rahatlıkla tutabilecekleri kısalıkta olması ynnde Efendimiz (a.s.)'dan, kendilerini kısa yoldan cennete gtrecek bir nasihatte bulunmasını isterler. Efendimiz (s.a.v.) de onları: "Yalnız Allah'a man etmeye ağırır ve şyle sorar: "Bilir misiniz yalnız Allah'a man etmek ne demektir?" Onlar: "Allah ve Rasl bilir" derler. Efendimiz de: "Allah'tan başka ilh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Rasl' olduğuna şahadettir..." buyurur.(21) Hadisin devamında dinin sair umurundan başka maddeler de sayılmakla birlikte, "yalnız Allah'a man etmek" Efendimiz (s.a.v.)'ce işte byle şerh edilmiştir. Zira İslm'ı Kinatın Serveri'ne gnderen de, onu ikmal edip ondan razı olan da Hz. Allah'tır.(22) Bu nedenle Efendimiz (s.a.v.)'e man etmeden yalnızca Allah'a inanmak kfi gelmeyecek, Hazreti Ahmed'in risaletini tasdik etmek ve İslm'ın tm emirlerine muhlisan tabi olmak gerekmektedir. Değil Allah'ın bir emri, O'nun Şerefli Elisi (s.a.v.)'in bir snnetini hafife almak dahi kfr gerektirdiğine limlerimiz icma etmiştir.(23) Şu halde Raslullah'a man etmeyen Yahudi ve Hıristiyanlar kendilerince Allah'a inandıklarını syleseler de (ki bu manları da şirk zeredir) Raslullah Efendimize inanmadıkları iin kafirdirler ve cennet yz gremeyeceklerdir.

        Allah (c.c.) nceki kavimlere de uyarıcılar gndermiş (24) ve Efendimiz (a.s.)'dan nce gelen tm dinler tahrif edilmiştir. yle ki zellikle Yahudi ve Hıristiyan milletleri kendi kitaplarını az bir dnya metaı karşılığında satmışlar,(25) elleriyle İncil ve Tevrat'ı tahrif etmişlerdir.(26) İşte bu tahrif sapkınlığı, ncelikle tevhidi bozmuştur ki bu durum yukarıda da sylediğimiz zere Allah'a oğul, kız isnat etmekle neticelenmiştir. Onların bu tahrifatı kendi peygamberlerine bile inanmadıklarını gstermektedir ki bu azgın kavim kendilerine gnderilen birok peygamberi de ldrmştr.(27) Şu halde din diye inandıkları şey de ancak kendi uydurdukları hurafelerdir. Bu muharref dinler tevhitten ok uzaktırlar.

        Allah (c.c.) hidayetten uzak olan ehl-i kitabın manını kabul etmemiştir. Habib-i Kibriya Efendimiz de, Yahudi olsun Hıristiyan olsun tm kavimlerin manının sahih olmadığına binaen bu kavimlere gnderdiği elilere ilk nce onları şirkten uzak olarak yeniden Allah'a mana ve Kendisinin de hak Nebi olduğunu tasdike ağırmıştır.(28) İşte ancak bu şekildeki bir manla kurtulacaklarını, aksi halde kendisine inanmayanlarla kıtal edeceğini bildirmiştir.(29) Ve Allah'ın bu husustaki emrini yerine getirmiştir.

        İster Yahudilerden, isterse de Nasara'dan olsun kitap ehlinin ne manları ne de amelleri hak indinde makbuldr. Ancak, zaman zaman ve farklı emellere hizmet iin yetlerin sebebi nzulu, siyak ve sibakı dikkate alınmadan yanlış yorumlayan kimseler de vardır. rneğin:

        "Şphe yok ki, man edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiler, bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gnne gerekten man eder ve salih amel işlerse elbette Rableri katında bunların ecirleri vardır, bunlara bir korku yoktur, bunlar mahzun da olacak değillerdir."(30) "Kitap ehlinin hepsi bir değildir, ehl-i kitap iinde doğruluk sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın yetlerini okurlar. Onlar Allah'a ve ahiret gnne inanırlar; iyiliği emreder, ktlkten men ederler, hayırlı işlere koşuşurlar, işte bunlar iyi insanlardandır. Onların yaptığı hibir hayır karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah, takva sahiplerini ok iyi bilir."(31) yetleri bunlardandır.

        İerisinde ehl-i kitap hakkında mjdeler ieren bu yetlerin sebebi nzul incelendiğinde, tm ehl-i kitap iin değil, nceden ehl-i kitap olup da Efendimiz (s.a.v.)'in getirdiklerine halisane man eden Abdullah İbn-i Selm, Sa'leb b. Said ve seyd b. Ubeyd gibi bilgin sahabeler hakkında indiğini grrz.(32) Aksi halde İslm dini kendi kendini yalanlamış ve tevhidi kendi elleriyle bozmuş olacaktır ki bu da mmkn değildir.

        Sapık inanlı bazı kimselerin, "Yahudi ve Hıristiyanlar da man zeredir ve cennete girecekler" diyerek Mslmanları kandırmaya alışmak iin delil gsterdiği bu yetlerin onların irkin iddialarıyla hi ilgisi yoktur ve maksatları Efendimiz (s.a.v.)'e man kısmını kelime-i tevhitten ıkarmaktır.

        Yine sapık inanlı insanların, Raslullah Efendimize inanmaksızın Mslman olunacağına dair kendilerince yorumladıkları diğer bir delilleri de "De ki: Ey kitap ehli! Bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin: Yalnız Allah'a tapalım; O'na hibir şeyi ortak koşmayalım; birbirimizi Allah'tan başka tanrılar edinmeyelim..."(33) yetidir. Bu yetin tefsirini de Raslullah Efendimizin lisanından ğrenelim:

        Raslullah Efendimiz (s.a.v.), bir Hıristiyan olan Mısır Meliki Mukavkıs'a bir mektup gnderir ve buyur ki:

        Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Kulu ve Rasl' Muhammed'den (s.a.v.), Kıpt milletinin Ulusu Mukavkıs'e. Selm hidayet yoluna giden kimselere olsun. Bu dua ve temenniden sonra derim ki: Seni İslm camiasına ve dinine davet ediyorum. Mslman ol ki, selmete eresin ve Mslman ol ki, Allah ecir ve mkfatını iki kat vere. Eğer bu davetimden yz evirirsen, kıbt kavminin gnahı boynuna olsun! Ey ehl-i kitap! Bizimle sizin aranızda msavi ve mşterek olan bir sze (Tevhit kelimesine) geliniz. Birleşip Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve O'na hibir şeyi şerik koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi rab ittihaz etmeyelim. Eğer kıbt kavmi bu tevhide yz evirirlerse, ey Mslmanlar! Siz de onlara: 'Şahit olunuz biz Mslman'ız!' deyiniz."(34)

        Grldğ zere Efendimiz (a.s.) ncelikle kendi peygamberliğini tebliğ ettiği Mukavkıs'ı, l-i İmrn 64. yetindeki 'ortak kelime'ye davet etmiş ve bu ortak kelimeyi şirkten uzak bir man olarak yorumlamıştır. Zira Hıristiyanlar 'İsa Allah'ın oğludur' demekle zaten tevhitten uzak ve şirk ierisindedirler. Aıka grlmektedir ki bu yetler muharref olan Hıristiyanlık dini ile İslm dinini birleştirme veya kreselleşen dnyada dinlerin ortak ynlerini alıp karma bir din mozaik oluşturma gibi bir dşnceye ağırmamakta, bilakis tm Hıristiyanları, Hz. İsa (a.s.) aralarındayken bir zamanlar ağırdığı zere İslm'ın tevhit akidesine davet etmektedir. Ve kurtulanlar ancak Hz. Muhammed (a.s.)'ın İslm diniyle getirdiği hidayete tabi olanlardır.(35)

        Kur'n-ı Azmşşn gerekten kurtuluşa eren kimseleri şyle anlatır:

        "Yanınızdakini (Tevrat'ı) tasdik edici olarak indirdiğim (Kur'n)'a man edin, O'nu, inkr edenlerin ilki siz olmayın, Benim yetlerimi birka paraya değişmeyin. Ancak benden korkun."(36)

        "... Allah'a ve Raslne man edin. Allah'a ve Allah'ın btn kelmlarına man etmiş bulunan O mm Peygamber'e, evet O'na uyun ki, hidayete erebilesiniz."(37)

        "(Kurtuluşa erenler) Sana indirilene ve Sen'den nce indirilene inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet zeredirler ve gerekten kurtuluşa erenler de ancak onlardır."(38)

        "Onlar ki (nceleri ehl-i kitaptan olup İslm'a girerek hidayet bulanlar), O mm peygambere (Hz. Muhammed Mustafa'ya) uyarlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları O Peygamber'e uyup, O'nun izinden giderler ki, O, onlara iyiyi emreder ve onları ktlklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine hell kılar, murdar ve kt şeyleri de zerlerine haram kılar, sırtlarından ağır ykleri indirir, zerlerindeki bağları ve zincirleri kırar atar, işte o vakit ona man eden, ona kuvvetle saygı gsteren, ona yardımcı olan ve O'nun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır.(39)

        Szn z; lemlerin Fahri Server-i Kinat Efendimiz (s.a.v.)'e inanıp itaat etmeden hatta Cenb-ı Hak'tan sonra O'nu her şeyden daha ok sevmeden manlarımız gerek kemale erişmez ve yine O'na man edip itaat etmeden de cennete girilmez. Salt ve selmların en gzeli Efendimiz (s.a.v.)'e olsun.

Kaynaka:
1. l-i İmrn, 3/19, 85; 2. raf, 7/50; Mslim, man 93; Eb Dvd, Edep 131; 3. Tecrd-i Sarh Şerh ve Tercmesi, Kitb'l-man, H.No: 49; 4. Buhr, man 1, 2; Mslim, man 19-22; 5. Th, 20/14; İhls, 101/1-4; 6. Mslim, Zht 46; Ahmed bin Hanbel, Msned, 2/301-435; 7. el-Kehf, 18/102-105; 8. el-İsr, 17/42, 43; el-Haşr, 59/23; 9. ez-Zmer, 39/3; 10. el-Enam, 6/100; 11. el-Bakara, 2/93; en-Nis, 4/46; 12. el-Bakara, 2/7, 90; 13. et-Tevbe, 9/30; 14. el-İhls, 101/1-4; 15. el-Bakara, 2/39; Kadı İyaz, Şi-i Şerif, s.721,722; Sıddk-ı Ekber Hz. Eb Bekir (r.a.) efendimiz hilafeti dneminde, Allah'ı Rab, Hz. Muhammed'i eli olarak kabul etmelerine rağmen Allah'ın emirlerinden (yetlerinden) bir tanesi olan zektı inkar eden Arap kabilelerinden birisine savaş ilan etmiş ve dinin bir erminini inkar edeni Allah'ı inkar edenle bir tutmuştur. Ayrıca bkz.: Gmşhanev, Ahmed Ziyddn, Ehl-i Snnet İtikadı, Elfazı Kfr Bahsi; 16. el-İsr, 17/105; 17. el-Hicr, 15/9; 18. el-Ahzb, 33/40; 19. el-raf, 7/158; 20. en-Nis, 4/80; 21. Tecrd-i Sarh Şerh ve Tercmesi, Kitb'l-man, H.No:49; 22. el-Mide, 5/03; 23. Geniş bilgi iin bkz., Ahmed Ziyddn, Ehl-i Snnet İtikadı, Elfazı Kfr Bahsi; 24. el-Hicr, 15/10; 25. l-i İmrn, 3/187; 26. el-Bakara, 2/79; 27. el-Mide, 5/70; 28. Buhr, Zekt 41, 63, Meğz 60, Tevhit 1; Mslim, man 29; 29. Tecrd-i Sarh Şerh ve Tercmesi, Kitb'l-man, H.No:24 ve bkz.: Efendimiz (s.a.v.)'in Umman Meliki Ceyfer ve kardeşi Abd'e gnderdiği mektup, c.12, s.339; 30. el-Bakara, 2/62; 31. l-i İmrn, 3/113, 115; 32. Bkz. Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur'n Dili, l-i İmrn, 113-115 yetlerinin Tefsiri; 33. l-i İmrn, 3/64; 34. Hamidullah, Muhammed, İslm Peygamberi, c.1, s.315-316; Tecrd-i Sarh Şerh ve Tercmesi, c12, s. 390/391; 35. el-raf, 7/158; Th, 20/47; 36. el-Bakara, 2/41; 37. el-Araf, 7/158; 38. el-Bakara, 2/4-5; 39. el-raf, 7/157.  

Rehber Dergisi Nisan 2005
  Son Eklenenler  
Kuran'ı Kerim(ynldi)
En Sevgiliye (tm)
Winamp Temaları
Sahih-i Buhari
Ktb-i Sitte(ynl.)
Riyazus Salihin(ynl.)
Tecvid (yenilendi)
Download (yeni)
Resim Galerisi
Gl-iek-Ebruli
slami Resimler
Manzara Resimleri
lgin Resimler
Farukinet.com
Farukinet.com
Abdullah Faruki (ks)
Tefsirler
Hadis Ezberleyelim
Kaza Namaz Takip
Cep Telefonu zel
Rehberdergisi.com
Rehberdergisi.com
Son Say
Tm Saylar
Ektralar
lkyardm Bilgisi
Yemek Tarifleri
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 189 misafir olmak zere toplam 189 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189,
Reklamlar:

Faruki.net