Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Kim Allah'a itaat etmeye nezrederse hemen itaat etsin. Kim de Allah'a isyan etmeye nezrederse, sakın isyan etmesin."

 Kaynak

Buhari, Eyman 28; Muvatta, Nüzur 8, (2, 476); Ebu Davud, Eyman 22, (3289); Tirmizi, Nüzur 2, (1526); Nesai, Eyman 28, (7, 17); İbnu Mace, Kefarat 16, (2126)


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Bir kadın hastalanmıştı. Şöyle bir nezirde bulundu: "Allah Teala hazretleri bana şifa verirse, buradan gidip Mescid-i Aksa'da namaz kılacağım." Sonra kadın iyileşmişti. Hemen yol hazırlığı yaptı. Hz. Meymune (ra)'ye geldi, selam verip kararını anlattı. Meymune, kadına: "Hele otur, hazırladığını (burada) ye, Resulullah (sav)'ın mescidinde namaz kıl. Zira ben O'nun şöyle söylediğini işittim: "Şu mescidimde kılınan bir namaz, Ka'be Mescidi hariç bütün mescidlerde kılınan bir namazdan daha hayırlıdır."

 Kaynak

Müslim, Hacc 510, (1396)


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

Cabir

 Hadis

Fetih günü bir adam kalkıp: "Ey Allah'ın Resulü" dedi, "Ben aziz ve celil olan Allah'a nezirde bulundum ve dedim ki: "Eğer Mekke'nin fethini sana müyesser ederse, Beytu'l-Makdis'te iki rekat namaz kılacağım." Resulullah (sav) adama: "Sen şurada kıl!" cevabında bulundu. Adam talebini tekrar etti. "Sen şurada kıl" buyurdu. Adam bir kere daha tekrar edince: "Öyleyse sen bilirsin" buyurdular.

 Kaynak

Ebu Davud, Eyman 24, (3305)


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

Hakim İbnu Ebi Hürre el-Eslemi

 Hadis

Anlattığına göre, İbnu Ömer (ra)'in -önceden belirttiği bir günde oruç tutmaya nezreden bir kimsenin, nezrettiği o günü, Kurban veya Ramazan bayramlarına rastladığı takdirde, nezrini yerine getirip getirmeyeceği hususunda- şöyle dediğini işitmiştir: "Resulullah (sav)'da sizin için güzel örnek vardır. O, ne Kurban ne de Ramazan bayramlarında oruç tutmamıştır. Üstelik o günlerde oruç tutmayı uygun da görmemiştir." Soru sahibi sorusunu tekrar edince İbnu Ömer: "Resulullah (sav) nezre uymayı emretmiştir, iki bayram gününde oruç tutmayı da nehyetmiştir" demiştir. Soru sahibi sorusunu yine tekrar edince eski cevabına ilavede bulunmamıştır.

 Kaynak

Buhari, Eyman 32, Savm 67; Müslim, Siyam 142, (1139)


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav) hutbe verirken, güneşte ayakta duran bir adam gördü. Bunun niye orada durduğunu sordu. "Bu Ebu İsrail'dir, güneşte durarak oruç tutmaya, yiyip içmemeye, gölgede oturmamaya ve konuşmamaya nezretmiştir!" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Ona söyleyin! Gölgelensin ve konuşsun, ancak orucunu tamamlasın" buyurdular.

 Kaynak

Buhari, Eyman 31; Muvatta, Eyman 6, 2, 475); Ebu Davud, Eyman 23, (3300)


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

(Babam) Ömer (ra) (bir gün) dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Ben cahiliye devrinde bir gün itikat yapmayı nezretmiştim. -Bir rivayette Mescid-i Haram'da bir gece denmiştir.- [Bunu ifa etmem gerekir mi?]" Resulullah (sav): "Nezrini yerine getir!" buyurdular.

 Kaynak

Buhari, İ'tikaf 5, 15, 16, Humus 19, Megazi 54, Eyman 29; Müslim, Eyman 27, (1656); Ebu Davud, Eyman 32, (3325); Tirmizi, Eyman 11, (1539); Nesai, Eyman 36, (7, 21 22)


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

Ukbe İbnu Amir

 Hadis

Kızkardeşim, Beytullah'a yalın ayak yürüyerek gitmeye nezretmişti. Bu hususta Resulullah'a sormamı talep etti. Ben de sordum. Aleyhissalatu vesselam: "Yürüsün ve binsin!" buyurdular.

 Kaynak

Buhari, Cezau's-Sayd 27; Müslim, Nezr 11, (1644); Ebu Davud, Eyman 23, (3293, 3294, 3299); Nesai, Eyman 32, (7, 19)


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

Ukbe İbnu Amir

 Hadis

Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade vardır: "...ayağı çıplak ve başı da örtüsüz olarak Resulullah: "[Allah, kızkardeşinin meşakkati sebebiyle bir şey yapacak değildir.] Ona emredin, başını örtsün, hayvanına binsin, (kefaret olarak) üç gün oruç tutsun" buyurdu.

 Kaynak

Tirmizi, Nuzür 16, (1544)


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Ukbe'nin kızkardeşi, yürüyerek hacc yapmaya nezretmişti. Ukbe onun bu işi yaya olarak yapamayacağını Resulullah (sav)'a söyledi. Aleyhissalatu vesselam: "Allah, kızkardeşinin yayan yürümesinden müstağnidir. Binsin ve bir deve kurban etsin!" buyurdular. [Bir rivayette: "Allah, kızkardeşinin Beytullah'a yayan yürümesi sebebiyle bir şey yapacak değildir" buyrulmuştur.

 Kaynak

Ebu Davud, Eyman 23, (3295, 3296, 3297)


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

Enes

 Hadis

Resulullah (sav), iki oğlunun omuzlarına ardılmış olarak yürümekte olan bir ihtiyar görmüştü. "Bunun derdi ne de böyle yürüyor" diye sordu. "Yürümeye nezretmiş!" dediler. "Şurası muhakkak ki, Allah bu biçarenin kendine eziyet etmesinden müstağnidir" buyurdular ve hayvanına binmesini emrettiler.

 Kaynak

Buhari, Eyman 31, Sayd 27; Müslim, Nüzur 9, (1642); Ebu Davud, Eyman 23, (3301); Tirmizi, Nüzur 9, (1537); Nesai, Eyman 42, (7, 30)


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

Aişe

 Hadis

Kim "malım Ka'be yolunda feda olsun!" diye nezrederse, ona yemin kefareti gerekir. Kim de bağışlayacağı malı tayin edip belirlerse, o malı çıkarması gerekir, hatta bu mal üçte bir den fazla bile olsa. [Bu hadisin "...yemin kefareti gerektirir" ibaresine kadar olan kısmını, Muvatta'da İmam Malik tahric etmiştir. Geri kalan kısmım ise Rezin tahric etmiştir.]

 Kaynak

Muvatta, Nüzur 17, (2, 48l)


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

 Hadis

İmam Malik'ten rivayete göre, kendisine, "malım Allah yolunda sadakadır" diyen kimse hakkında sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Üçte birini sadaka yapar. Zira, Aleyhissalatu vesselam, Ebu Lübabe (ra): "Günah işlemiş bulunduğum kavmimin yurdunu terkedip, sana mücavir olacağım. Malımı da Allah ve Resulü'ne tasadduk edeceğim" dediği vakit: "Bu maldan üçte birinin bağışı sana kifayet eder" demişti."

 Kaynak

Muvatta, Nüzur 16, (2, 481)


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi

 Hadis

Bir kadın (gelerek): "Ey Allah'ın Resulü! Ben senin yanibaşında def çalmaya nezrettim!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Nezrini yerine getir!" buyurdular.

 Kaynak

Ebu Davud, Eyman 27, (3315)


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi

 Hadis

Rezin şu ziyadeyi kaydetti: "Kadın dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Çıktığın gazveden sağ-salim ganimetle dönersen sana (zafer alameti olarak) def çalıvereceğim diye nezrettim!" Resulullah (sav) bu talep üzerine: "Eğer nezretti isen haydi nezrini yerine getir, yoksa böyle bir şey yapma!" buyurdular." [Rezin'in ziyadesi İbnu Hibban'ın Sahih'inde geçmektedir (6, 286-287).]

 Kaynak

Rezin


 Fasıl

Nezir (Adak) Bölümü

 Konu

Taate Yönelik Nezir

 Râvi

Sabit İbnu'd-Dahhak

 Hadis

Bir adam, Resulullah (sav)'a: "Ben şu şu yerde bir kurban kesmeye nezrettim!" dedi. Zikrettiği yer cahiliye insanlarının kurban kestikleri bir yerdi. Aleyhissalatu vesselam: "Orada, kendisine ibadet edilen cahiliye putlarından biri var mı?" diye sordu. Adam: "Hayır!" deyince: "Pekiyi orada, onların bayramlarından bir bayram kutlanıyor mu?" diye sordu. Adam yine "hayır!" deyince; "Öyleyse nezrini yerine getir!" emrettiler.

 Kaynak

Ebu Davud, Eyman 27, (3313)

Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 136 misafir olmak üzere toplam 136 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136,
Reklamlar:

Faruki.net