Üye Adż:    Žifre:  (Hatżrla)      Üye Ol              Giriž Sayfasż Yap / Sżk Kullanżlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRĪD'İN METNİ
2 KİTĀBÜ'L ĪMĀN
3 KİTĀBÜ'L İLİM
4 KİTĀBÜ'L VUDŪ'
5 KİTĀBÜ'L GUSL
6 KİTĀBÜ'L HAYZ
7 KİTĀBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTĀBU'S SALĀT
9 KİTĀBU MEVĀKĪTİ'S SALĀT
10 BĀBU BED'İ'L EZĀN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALĀT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKĀ BAHSİ
16 KÜSŪF BAHSİ
17 SÜCŪD I KUR'ĀN BAHSİ
18 TAKSĪR İ SALĀT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERĀVİH NAMAZI
21 İSTİHĀRE HADĪSİ VE DUĀSI
22 MEKKE VE MEDĪNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZĪLETİ BĀBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELĪN SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYĀRET
24 NAMAZDA İSTİĀNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENĀZE BAHSİ
27 KİTĀBÜ'Z ZEKĀT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTĀBÜ'L HAC
30 EBVĀBÜ'L ÖMRE
31 EBVĀBÜ'L MUHSAR
32 CEZĀ İ SAYD BĀBI
33 FAZĀİL İ MEDĪNE
34 KİTĀBÜ'S SAVM
35 TERĀVĪH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZĪLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKĀF
38 KİTĀBÜ'L BÜYŪ'
39 İHTİKĀRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENĪHA FASLI
42 ŞAHĀDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKĀMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZĪLETİ BAHSİ
47 HŪRÜ'L ĪYN VE ONLARIN MÜSTESNĀ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHĀDĪS İ ENBİYĀ ALEYHİMÜ'S SALĀTÜ VE'S SELĀM BAHSİ
50 İBRET ĀMİZ BENĪ İSRĀİL KISSALARI
51 KİTĀBÜ'L MENĀKIB
52 KUREYŞ'İN MENĀKIBI BAHSİ
53 HUZĀA KISSASI
54 EBŪ ZERR İ GIFĀRĪ (RADİYA'LLĀHU ANH)İN İSLĀM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLĀM'A ALENĪ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HĀTEMÜ'L ENBİYĀLIĞINI TEBLĪĞ BUYURMASI
57 İSLĀM'DA NÜBÜVVET ALĀMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBŪ BEKR ES SIDDĪK RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTĀB RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
61 OSMĀN İBN İ AFFĀN RADİYA'LLĀHU ANH
62 ALĪ İBN İ EBĪ TĀLİB RADİYA'LLĀHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVĀM RADİYA'LLĀHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLĀHU ANH
65 SA'D İBN İ EBĪ VAKKĀS RADİYA'LLĀHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DĀMATLARINDAN EBÜ'L ĀS
67 ZEYD İBN İ HĀRİSE İLE OĞLU ÜSĀME RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
68 ABDULLĀH İBNİ ÖMER RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
69 AMMĀR VE HUZEYFE RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
70 EBŪ UBEYDE İBN İ CERRĀH RADİYA'LLĀHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
72 ABDULLĀH İBN İ ABBĀS RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ
73 HĀLİD İBN İ VELĪD RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
74 SĀLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
75 ĀİŞE RADİYA'LLĀHU ANHĀ'NIN FAZĪLETİ
76 MENĀKIB I ENSĀR BAHSİ
77 RESŪL İ EKREM'İN HAZRET İ HADĪCE İLE İZDİVĀCI
78 MEB'ASÜ'N NEBĪ SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM BĀBI
79 İSRĀ' VE Mİ'RĀC HADĪSİ
80 RESŪLULLĀH İLE ASHĀB'ININ MEDĪNE'YE HİCRETİ BĀBI
81 MEGĀZĪ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZĀSI
83 BENĪ NADĪR'İN TEHCĪRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZĀSI
85 AHZĀB VE HENDEK HARBİ
86 BENĪ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZĀSI
88 ÖMRETÜ'L KAZĀ'
89 MŪTE GAZĀSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZĀSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZĀSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZĀSI
94 RESŪL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABĪLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDĀ'
96 TEBŪK GAZĀSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRĀ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBĪ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ĀN I KERĪMİN TEFSĪRİ BAHSİ
100 EN'ĀM SŪRESİ ĀYETLERİ
101 KUR'ĀN I KERĪMİN FAZĪLETLERİ BAHSİ
102 NİKĀH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTĀBÜ'TALĀK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAĀM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBĪHALARLA AVLARA VE BUNLARA ĒEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTĀBÜ'L ADĀHĪ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZĀ
113 KİTĀBÜ'T TIB
114 KİTĀBÜ'L LİBĀS
115 KİTĀBÜ'L EDEB
116 KİTĀBÜ'L LİBĀS;KİTĀBÜ'L EDEB
117 KİTĀBÜ'L İSTİ'ZĀN
118 KİTĀBÜ'L KADER
119 KİTĀBÜ'L EYMĀN
120 KİTĀBÜ'L KEFFĀRĀT
121 KİTĀBÜ'L FARĀİZ
122 KİTĀBÜ'L HUDŪD
123 KİTĀBÜ'L MUHĀRİBĪN
124 KİTĀBÜ'D DİYYĀT
125 RÜ'YĀ TA'BĪRİ BAHSİ
126 KİTĀBÜ'L FİTEN
127 KİTĀBÜ'L AHKĀM
128 KİTĀBÜ'D DA'AVĀT
129 KİTĀBÜ'R RİKAK
130 KİTĀBÜ'T TEMENNĪ
MENĀKIB-I ENSĀR BAHSİ
         Bu bölümde toplam 17 Hadisi Şerif var.
Konu: Ensārın Fazīleti;medīne'ye Hicret
Başlık: Buās Harbi Evs Ve Hazrec Kabīleleri
Ravi: Ümmü'l-mü'minīn Āişe (234)
Hadis:

Şöyle dediği rivāyet olunmuştur: Buās günü, Allah'ın kendi Resūl'ü salla'llahu aleyhi ve sellem iēin hazırladığı bir gündür ki, bu (muhārebe) nin (netīcesi) üzerine Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem (Medīne'ye) hicret etmişti. Bir halde ki (hicret sırasında) muhārib (Evs ile Hazrec) lerin cemiyetleri dağılmış, eşrāfı öldürülmüş ve yaralanmıştı. Bu perīşanlık üzerine Allah, muhāriplerin (Ensār'ın) İslām cāmiasına girmeleri iēin bu günü Peygamber'i salla'llahu aleyhi ve sellem'e hazırlamıştır.

Hadis No: 1519

Konu: Ensārın Fazīleti;hicret
Başlık: Hicret Fazīleti Olmasaydı Ben Ensār'dan Olurdum, Hadīsi
Ravi: Ebū Hüreyre (395)
Hadis:

Rivāyete göre, Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem: Eğer Hicret (dīnī bir emir ve ibādet) olmasaydı muhakkak ben (kendimi) Ensār'dan (bir kişi saymış) olurdum! buyurmuştur.

Hadis No: 1520

Konu: Ensārı Sevmek;ensārın Fazīleti
Başlık: Ensār'ın Fazīleti Hakkındaki Rivayetler (2)
Ravi: Berā' B. Āzib (31)
Hadis:

Rivāyete göre, Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, demiştir: Ensār (fazīletli insanlardır). Onları ancak mü'min olan sever, hiē şüphesiz onlara münāfık olan da buğuz ve adāvet eder. Kim ki Ensār'ı sever, Allah da onu sever; her kim de Ensār'a buğuz ve adāvet eder, Allah da ona adāvet eder.

Hadis No: 1521

Konu: Ensārın Fazīleti (8)
Başlık: Ensār'ın Fazīleti Hakkındaki Rivayetler (2)
Ravi: Enes B. Mālik (245)
Hadis:

Şöyle dediği rivāyet olunmuştur: Bir kere Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem bir takım (Ensār) kadınlarının ve ēocuklarının düğün aşından dönerek (neş'eli) geldiklerini gördü de ayağa kalkıp dikilerek: - (Ey Ensār kadınları ve ēocukları!) Allah şāhid olsun ki, siz bana insanların en sevimlilerindensiniz! dedi ve bu sözünü üē kere tekrarladı.

Hadis No: 1522

Konu: Ensārın Fazīleti (8)
Başlık: Ensār Bana Nāsın En Sevimlisidir, Hadīsi
Ravi: Enes B. Mālik (245)
Hadis:

Gelen bir rivāyete göre, şöyle demiştir: Bir kere Ensār'dan bir kadın, kendi ēocuğu ile berāber Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e gelmiş (ve bir hācetini arzetmiş) ti. Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem cevap verdi, sonra iki kerre: Hayātım yed-i kudretinde olan Allah'a yemīn ederim ki: Siz Ensār cemāati bana insanların en sevimlilerindensiniz, buyurdu.

Hadis No: 1523

Konu: Ensārın Fazīleti (8)
Başlık: Ensār'ın Ahfādına Resūl-i Ekrem'in Duā Buyurması
Ravi: Zeyd B. Erkam (8)
Hadis:

Rivāyete göre şöyle demiştir: Ensār: - Yā Resūla'llah; her peygamberin etbāı (kendi sünnetine uyan ashābı) vardır. Biz de bütün kanāatimizle sana uymuşuzdur. Allah'a duā buyursanız da bizim etbā' (ve ahfād) ımızı, biz (im seciyyemizde kimseler) den kılsa! demişlerdi. Bunun üzerine Resūlullah onların dilekleri veēhile: - (Allah'ım, Ensār'ın zürriyetlerini kendilerine itāatli kıl! diye) duā buyurdu.

Hadis No: 1524

Konu: Ensārın Fazīleti (8)
Başlık: Medīne'de Ensār Mahallerini Resūl-i Ekrem'in Hayır İle Yād Etmesi
Ravi: Ebū Humeyd Ensārī-i Sāidī (8)
Hadis:

Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Ensār'ın hayırlı mahalleleri buyurduğu rivāyet olunmuştur. Rāvī Ebū Humeyd (devamla) hadīsin yukarıda geēen mā-ba'dini de zikretmiştir. Sonra rāvīnin beyānına göre Sa'da İbn-i Ubāde Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem'e: - Yā Resūla'llah! Ensār'ın hayırlı mahalleleri sayılırken biz (Sāide oğulları) sona bırakılmışız! demiş. Resūlullah da: - Hayırlılardan olmanız size yetişmez mi? buyurmuştur.

Hadis No: 1525

Konu: Ensārın Fazīleti (8)
Başlık: Ensār'ın Muhācirleri Nefislerine Tercīh Etmeleri
Ravi: Üseyd İbn-i Hudayr (2)
Hadis:

Rivāyet olunmuştur: Ensār'dan bir kişi: - Yā Resūla'llah! Beni zekāt āmili veya bir beldeye vāli ta'yīn buyurmaz mısınız?. Nasıl ki, filānı (Muhācirlerden Amr İbn-i Ās'ı) ta'yīn ettiniz! diye ta'rīz eyledi. Resūlullah cevāben: - Ey Ensār cemāati! Benden sonra yakında siz, (Böyle dünyā işlerinde) başkalarının size tercīh edildiği zamāna kavuşacaksınız!. Bununla berāber yine siz sabrediniz!. Nihāyet (kıyāmet günü) kevser havuzunda bana mülākī olacaksınız!. -Enes İbn-i Mālik'ten gelen bir rivāyette- sizin bana mülākat yeriniz kevser havuzudur! buyurdu.

Hadis No: 1526

Konu: Ensārın Fazīleti;isar;misāfir Ağırlamak
Başlık: Haşr Suresi Dokuz Nolu Āyet-i Kerīmesinin Tefsīri Hakkında Ebū Hüreyre Hadīsi
Ravi: Ebū Hüreyre (395)
Hadis:

Rivāyete göre, bir kişi (Ebū Hüreyre'nin kendisi) Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem'e geldi: - (Yā Resūla'llah! Aēlıktan zayıfladım, tahammülüm kalmadı! diye şikāyet etti). Resūlullah onu (it'ām iēin) kadınlarına gönderdi. Kadınlar: - Bizim yanımızda sudan başka bir şey yoktur! diye iāde ettiler. Bunun üzerine Resūlullah yanında bulunanlara: - Şu aēı kim taāmına ortaklar, yāhut kim konuklar? buyurdu. Ensār'dan bir kişi ayağa kalktı: - Ben! diye cevab verdi. Ve misāfir ile (evine) eşinin yanına gitti. Ve: - Haydi Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in misāfirlerini ağırla! dedi. Fakat kadın: - Ēocukların azığından başka evimizde bir şey yok ki! diye cevab verdi. Kocası: - O yemeğini getir, ışığını yak; ēocuklarını da uyut! dedi. Kadın da akşam yemek yenileceği sırada yemeğini hazırladı, ışığını yaktı; ēocuklar&                                                          Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretēi:  Sitede žu anda 0 üye ve 193 misafir olmak üzere toplam 193 kiži bulunuyor.

Żstatistikler:  Bugün Tekil:  Ēošul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Ēošul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193,
Reklamlar:

Faruki.net