Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRÎD'İN METNİ
2 KİTÂBÜ'L ÎMÂN
3 KİTÂBÜ'L İLİM
4 KİTÂBÜ'L VUDÛ'
5 KİTÂBÜ'L GUSL
6 KİTÂBÜ'L HAYZ
7 KİTÂBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTÂBU'S SALÂT
9 KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S SALÂT
10 BÂBU BED'İ'L EZÂN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALÂT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKÂ BAHSİ
16 KÜSÛF BAHSİ
17 SÜCÛD I KUR'ÂN BAHSİ
18 TAKSÎR İ SALÂT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERÂVİH NAMAZI
21 İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
22 MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELÎN SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYÂRET
24 NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENÂZE BAHSİ
27 KİTÂBÜ'Z ZEKÂT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTÂBÜ'L HAC
30 EBVÂBÜ'L ÖMRE
31 EBVÂBÜ'L MUHSAR
32 CEZÂ İ SAYD BÂBI
33 FAZÂİL İ MEDÎNE
34 KİTÂBÜ'S SAVM
35 TERÂVÎH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKÂF
38 KİTÂBÜ'L BÜYÛ'
39 İHTİKÂRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENÎHA FASLI
42 ŞAHÂDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKÂMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
47 HÛRÜ'L ÎYN VE ONLARIN MÜSTESNÂ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHÂDÎS İ ENBİYÂ ALEYHİMÜ'S SALÂTÜ VE'S SELÂM BAHSİ
50 İBRET ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
51 KİTÂBÜ'L MENÂKIB
52 KUREYŞ'İN MENÂKIBI BAHSİ
53 HUZÂA KISSASI
54 EBÛ ZERR İ GIFÂRÎ (RADİYA'LLÂHU ANH)İN İSLÂM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM'A ALENÎ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ'L ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
57 İSLÂM'DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBÛ BEKR ES SIDDÎK RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTÂB RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
61 OSMÂN İBN İ AFFÂN RADİYA'LLÂHU ANH
62 ALÎ İBN İ EBÎ TÂLİB RADİYA'LLÂHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVÂM RADİYA'LLÂHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLÂHU ANH
65 SA'D İBN İ EBÎ VAKKÂS RADİYA'LLÂHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DÂMATLARINDAN EBÜ'L ÂS
67 ZEYD İBN İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
68 ABDULLÂH İBNİ ÖMER RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
69 AMMÂR VE HUZEYFE RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
70 EBÛ UBEYDE İBN İ CERRÂH RADİYA'LLÂHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
72 ABDULLÂH İBN İ ABBÂS RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ
73 HÂLİD İBN İ VELÎD RADİYA'LLÂHU ANH'İN MENÂKIBI
74 SÂLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLÂHU ANHÜMÂ'NIN MENÂKIBI
75 ÂİŞE RADİYA'LLÂHU ANHÂ'NIN FAZÎLETİ
76 MENÂKIB I ENSÂR BAHSİ
77 RESÛL İ EKREM'İN HAZRET İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
78 MEB'ASÜ'N NEBÎ SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
79 İSRÂ' VE Mİ'RÂC HADÎSİ
80 RESÛLULLÂH İLE ASHÂB'ININ MEDÎNE'YE HİCRETİ BÂBI
81 MEGÂZÎ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZÂSI
83 BENÎ NADÎR'İN TEHCÎRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZÂSI
85 AHZÂB VE HENDEK HARBİ
86 BENÎ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZÂSI
88 ÖMRETÜ'L KAZÂ'
89 MÛTE GAZÂSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZÂSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZÂSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZÂSI
94 RESÛL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABÎLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDÂ'
96 TEBÛK GAZÂSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRÂ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBÎ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ÂN I KERÎMİN TEFSÎRİ BAHSİ
100 EN'ÂM SÛRESİ ÂYETLERİ
101 KUR'ÂN I KERÎMİN FAZÎLETLERİ BAHSİ
102 NİKÂH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTÂBÜ'TALÂK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAÂM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTÂBÜ'L ADÂHÎ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZÂ
113 KİTÂBÜ'T TIB
114 KİTÂBÜ'L LİBÂS
115 KİTÂBÜ'L EDEB
116 KİTÂBÜ'L LİBÂS;KİTÂBÜ'L EDEB
117 KİTÂBÜ'L İSTİ'ZÂN
118 KİTÂBÜ'L KADER
119 KİTÂBÜ'L EYMÂN
120 KİTÂBÜ'L KEFFÂRÂT
121 KİTÂBÜ'L FARÂİZ
122 KİTÂBÜ'L HUDÛD
123 KİTÂBÜ'L MUHÂRİBÎN
124 KİTÂBÜ'D DİYYÂT
125 RÜ'YÂ TA'BÎRİ BAHSİ
126 KİTÂBÜ'L FİTEN
127 KİTÂBÜ'L AHKÂM
128 KİTÂBÜ'D DA'AVÂT
129 KİTÂBÜ'R RİKAK
130 KİTÂBÜ'T TEMENNÎ
HİBE BAHSİ
         Bu bölümde toplam 22 Hadisi Şerif var.
Konu: Hediye;komşu Hakkı
Başlık: Hibe Edilen Şey Az Olsa Bile İstihkâr Edilmemesi Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Ey müslüman kadınlar, komşu bir kadın, kadın komşu (sunun hediye) sini, bir koyun parçası olsa bile, sakın küçük görmesin! buyurduğu rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 1123

Konu: Hediye (9)
Başlık: Hibenin Fazîleti Hakkında Hazret-i Âişe Hadîsi (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

(kardeşi Esmâ'nın oğlu) Urve'ye şöyle dediğ rivâyet edilmiştir: - (Vallahi) hemşîre-zâdem! Biz (Peygamber kadınları) hilâle bakar, (görür) dük. Sonra bir hilâl (daha görürdük): iki ayda üç hilâl, (tamamlardık da) Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in (hane-i saâdeti) odalarında bir ateş parçası yakılmazdı. Urve: ben: - Ey teyze! Ya (sizin azığınız ne idi,) sizi ne yaşatırdı? diye sordum. O: - Esvedân: hurma ile su, buyurdu. Şu kadar ki, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in Ensâr'dan komşuları, bunların da sağım koyunları vardı. Bunlar, koyunlarını sağarlardı, sütlerinden Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e hediye ederlerdi; Resûlullah da onda bize içirirdi, diye cevab verdi.

Hadis No: 1124

Konu: Dâvete Katılmak (icâbet);hediye
Başlık: Hibenin Fazîleti Hakkında Hazret-i Âişe Hadîsi (2)
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in: [Eğer ben bir (koyun) paçası (zıyâfeti) ne çağırılsam, muhakkak icâbet ederdim. Yine bana bir paca hediye edilse, onu da muhakkak kabûl ederdim] buyurduğunu rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 1125

Konu: Av;hediye
Başlık: Hibenin Fazîleti Hakkında Enes İbn-i Mâlik Hadîsi Ve Bu Hadîsin Rivâyet Tarikleri
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre, müşârün-ileyh demiştir ki: biz (bir seferde) Merrü'z-Zehrân'da iken bir tavşanı ürkütüp kaçırmıştık. Hey'et-i seferiyye koştularsa da yorulup âciz kaldılar. Ben hayvana yetiştim, yakaladım; ve onu Ebû Talha'ya getirdim. Ebû Talha hayvanı kesti. Ve oyluğunun üst tarafını, yâhud iki budunu (benimle) Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e gönderdi. Resûl-i Ekrem bu hediyeyi kabûl buyurdu. Bir rivâyette tavşanın etinden yedi de.

Hadis No: 1126

Konu: Hediye (9)
Başlık: Ümm-i Hüfeyd'in Peygamberimize Hediyeleri. Bunların Peygamberimiz Tarafından Kabûl Buyurulması
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Gelen bir habere göre, müşârün-ileyh Hazretleri demiştir ki: Ümm-i Hüfeyd ki, İbn-i Abbâs'ın halasıdır. (Bir kere) Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'e (Bâdiye armağanı) bir mikdar keş, tereyağı, ve birkaç keler hediye etmişti. Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem keşten, tereyağından birer mikdar yedi de kerîh addederek kelerleri bıraktı. Yine İbn-i Abbâs demiştir ki, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in yemek sofrasında keler yenilmiştir. Eğer keler haram olsaydı Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in sofrasında yenilmezdi.

Hadis No: 1127

Konu: Hediye (9)
Başlık: Resûlullâh'ın Hediyeyi Kabûl Edip Yediği, Sadakadan Hazer Ettiği Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi: Ebû Hüreyre (395)
Hadis:

Gelen bir rivâyete göre, müşârün-ileyh şöyle demiştir: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e (âile hâricinden) bir taam getirildiğinde şöyle sormak i'tiyâdında idi: - Bu hediye midir, yoksa sadaka mıdır?. Cevâben: - Sadakadır! denilirse, Resûlullah Ashâbına: - Siz yeyiniz! buyururdu da kendisi yemezdi. Eğer: - Hediyedir! denilirse, salla'llahu aleyhi ve sellem hemen elini uzatırdı. Ve Ashâbiyle berâber yerdi.

Hadis No: 1128

Konu: Hediye (9)
Başlık: Resûlullâh'ın Âilesini De Sadakadan Men' Ettiğine Dâir Rivâyetler (3)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre, müşârün-ileyh demiştir ki: (Bir kere) Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'e (yemek için) bir mikdar et getirilmişti de bunun Berîre'ye sadaka edildiği haber verilmişti. Resûl-i Ekrem: O, Berîre'ye sadakadır; fakat bize (Berîre'nin) bir hediye (si) dir, buyurdu.

Hadis No: 1129

Konu: Hediye;kadın Kıskançlığı
Başlık: Resûlullâh'ın Âilesini De Sadakadan Men' Ettiğine Dâir Rivâyetler (3)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle rivâyet edilmiştir: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in kadınları iki gurûba ayrılmışlardı: Bunun bir gurûbunda Âişe, Hafsa, Safiyye, Sevde; öbür hizbinde de Ümmü Seleme ile Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in diğer kadınları bulunuyordu. Müslümanlar, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in Âişe'ye muhabbetini pek iyi bildiklerinden bunlardan birisinin yanında Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e takdîm etmek istediği bir hediyesi bulunursa o hediyesini, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in Âişe hânesinde bulunduğu zamâna kadar te'hîr ederdi de hediye sâhibi hediyesini Resûlullah Âişe hânesinde iken gönderirdi. Bu cihetle Ümmü Seleme hizbi dedi-koduya başladı da bunlar, Ümmü Seleme'ye: - (Var,) Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e söyle!, Halka i'lân etsin!, Ve: her kim Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e bir hediye vermek isterse, o kimse Resûlullah kadınlarından hangisinin odasında bulunursa bulunsun hediyesini versin, demişlerdi. Ümmü Seleme, kadınların kendisine söyledikleri bu sözü Resûlullah'a söyledi. Fakat Resûlullah ona cevab vermedi. Ümmü Seleme hizbine dâhil olan kadınlar Ümmü Seleme'den vaziyeti sorduklarında, o da: - Resûlullah bana bir şey söylemedi, diye cevab verdi. Onlar Ümmü Seleme'ye: - Resûlullah'a dediğimizi bir daha söylesen, dediler. O da Resûlullah'ın nöbeti ona dolaşıp geldiğinde sâbıkı vechile Resûlullah'a arzetti. Fakat Resûlullah (yine) ona bir şey söylemedi. Ümmü Seleme'den kendi hizbindeki kadınlar vaziyeti sorduklarında o da: - Resûlullah bana bir şey söylemedi, diye cevab verdi. Onlar da Ümmü Seleme'ye: - Artık Resûlullah sana bir cevab verinceye kadar bu dileğimizi Resûlullah'a arz eyle! dediler. Hakîkaten Ümmü Seleme de Resûlullah'a kendi nöbetinde dönüp geldiğinde söyledi. Bu def'a Resûlullah cevâben: - Sakın Âişe hakkında söylenip de bana ezâ verme, bana hiç bir kadın nöbetinde iken vahiy gelmez de yalnız Âişe'nin odasında iken gelir, buyurdu. Ümmü Seleme: - Ben de yâ Resûlullah sana ezâ vermekten tevbe ederek Allah'a rücû' ederim, di (ye özür dile)dim, dedi. Sonra Ümmü Seleme hizbindeki kadınlar Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in kızı Fâtıma'ya mürâcaat ettiler ve Resûlullah'a gönderip: - Yâ Resûla'llah! Kadınların Ebû Bekr'i kızı hakkında Allah'dan senin için adâlet istiyorlar, demesini ricâ ettiler. Fâtıma da Resûlullah'a bu sûretle söyledi. Resûlullah: - Ey kızcağım! Benim her sevdiğimi sen sevmez misin? buyurdu. Fâtıma da: - Evet severim! dedi. (Resûlullah): - Öyle ise Âişe'yi sen de sev! (buyurdu.) Fâtıma dönüp kadınlara gelerek olup biteni haber verdi. Kadınlar Resûlullah'a tekrar mürâcaat etmesini Fâtıma'dan istediler. Fakat Fâtıma imtinâ eyledi, (Vallahi bu husûsta ebedî bir kelime söylemem, dedi). Bu def'a Ümmü Seleme hizbi Zeyneb Bint-i Cahş'i gönderiler. Zeyneb' (in Resûlullah yanında mevkii yüksekdi) huzûra geldi. Ve gılzatle söze başlayıp: - Yâ Resûla'llah! Kadınların İbn-i Ebî Kuhâfe'nin kızı hakkında Allah'tan senin için adâlet istiyorlar, dedi. Ve sesini yükselterek, o sırada oturmakta olan Âişe'ye taarruza kadar ileri gitti de ona sebbeyledi. Nihâyet Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem mukabele eder mi diye Âişe'ye bakmağa başladı.

Hadis No: 1130

Konu: Hediye (9)
Başlık: Resûlullâh'ın Âilesini De Sadakadan Men' Ettiğine Dâir Rivâyetler (3)
Ravi: Enes B. Mâlik (245)
Hadis:

Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem hoş koku (hediye) yi reddetmezdi, dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 1131

Konu: Hediyeye Karşılık Vermek
Başlık: Peygamberimi'zin Hediye Kabûl Edip Onu Mukâbil Bir Hediye İle Karşılamak İ'tiyâdında Olduğuna Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem hediyye kabûl eder ve onun (mukabil hediyye ile) ıvâzını verirdi. dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 1132

Konu: Çocuklar Arasında Adâlet
Başlık: Babanın Evlâtlarından Tercîhan Birisine Hibesi Adâlete Münâfî Olduğuna Dâir Nu'mân İbn-i Beşîr Hadîsi
Ravi: Nu'mân B. Beşîr (7)
Hadis:

Rivâyete göre, müşârün-ileyh şöyle demiştir: Babam (Beşîr annemin zoriyle) bana bir (köle) hibe etmişti. (Anam) Revâha kızı Amre (babamla): - Bu hibeye sen, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'i işhâd etmedikçe inanmam, dedi. Bunun üzerine Beşîr, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e geldi de: - Yâ Resûla'llah: ben Amre bint-i Revâha'dan olan oğluma bir (köle) hediye verdim. Fakat yâ Resûlullah Amre bana seni şâhid tutmamı emreyledi, dedi. Resûlullah: - Nu'mân'a hediyyen gibi öbür çocuklarına da hibe ettin mi? diye sordu. Beşîr: - Hayır etmedim, diye cevab verdi. Bunun üzerine Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem Beşîr'e: - Allah'dan korkunuz da çocuklarınız arasında adâlet ediniz! buyurdu. Nu'mân diyor ki, artık babam Peygamber'in yanından dönüp geldi. Nu'mân'a verdiği hediyesini reddeyledi.

Hadis No: 1133

Konu: Hîbeden Dönmek (rücû') (2)
Başlık: Hibeden Rücûun Ahlâkî Vaziyeti Ve Zemmi Hakkında İbn-i Abbâs Hadîsi (2)
Ravi: Abdullâh B. Abbâs (160)
Hadis:

Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: [Hibesinden geri dönen her kişi kay'eden, sonra kay'ine döne (rek yiye)n kelb gibidir] buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir.

Hadis No: 1134

Konu: Hediye;köle Âzad Etmek
Başlık: Hibeden Rücûun Ahlâkî Vaziyeti Ve Zemmi Hakkında İbn-i Abbâs Hadîsi (2)
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Meymûne B. El-hâris (5)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre, müşârün-ileyhâ (mâlik olduğu siyah) bir câriyeyi âzâd etmiş ve Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'den istîzân etmemişti. Resûlullah'ın Meymûne'ye gelmesi mu'tâd olan gün gelince Meymûne: - Yâ Resûla'llah! Farkında mısın? Ben câriyemi âzâdladım, dedi. Resûlullah: - Sahih âzâdladın mı? diye istiknah buyurunca Meymûne: - Evet, âzâdladım, dedi. Bunun üzerine Resûlullah: - Eğer câriyeyi (Benî Hilâl'den) dayılarına hediye etseydin ecrin daha büyük olurdu, buyurmuştur.

Hadis No: 1135

Konu: Kur'a
Başlık: Peygamberin Bâzı Kadınlarının Resûlullâh'a Hibeleri Hakkında Hazret-i Âişe Rivâyeti
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem bir sefere gitmek istediğinde kadınları arasında kur'a çekmek i'tiyâdında idi. Kadınlardan hangisinin sehmi çıkarsa, Resûlullah berâberinde o kadın olarak yola çıkardı. Yine Resûlullah kadınlarından her kadının gününü ve gecesini ayırırdı. Yalnız Sevde bint-i Zem'a gününü ve gecesini, Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in rızâsını dileyerek Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in zevci Âişe'ye hibe etmişti.

Hadis No: 1136

Konu: Hediye (9)
Başlık: Peygamberimizin Misver İbn-i Mahreme'ye Kaftan Hediye Buyurması
Ravi: Misver İbn-i Mahreme (6)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre müşârün-ileyh demiştir ki: (Bir kere) Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem (Ashâb'a) birtakım kaftanlar dağıtmıştı da bunlardan (babam) Mahreme'ye bir şey vermemişti. Mahreme (bana): - Ey oğulcağızım! Haydi berâber Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e gidelim. (Resûlullah'ın bunlardan bir tâne de bana vermesi çok yakındır.) dedi. (Misver diyor ki:) babamla berâber gittim. O bana: - Haydi (Hâne-i Saâdet'e) gir, Resûlullah'ı bana çağır! dedi. (Ben Resûlullah'ı çağırmağı ağır buldum. babam bana tekrar:) - Haydi oğlum git! Peygamber mütekebbir değildir, dedi). Misver diyor ki: Peygamber'i babama da'vet ettim. Resûlullah omuzlarında bu elbîselerden bir kaftan bulunduğu halde babama çıktı. Ve: - Bunu senin için sakladım! buyurdu. Misver diyor ki: Babam kaftana (nazar-ı memnûniyetle) baktı. Resûl-i Ekrem de: - Artık Mahreme râzı oldu mu? buyurdu.

Hadis No: 1137

Konu: -
Başlık: İpekli Gibi Erkeklere Giyilmesi Haram Veya Mekruh Olan Bir Şeyin Hediye Edilmesi Câiz Olduğunu İfâde Eden İbn-i Ömer Hadîsi
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Şöyle rivâyet edilmiştir. Müşârün-ileyh demiştir ki: (Bir kere) Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem kızı Fâtıma radiya'llahu anhâ'nın evine gelmişti de Fâtıma'nın yanına girmemişti. Sonra Alî geldi (Fâtıma'yı mükedder gördü.) Fâtıma da ona vâkıayı anlattı. Alî, Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'e: - (Yâ Resûlullah! Evimize gelip de Fâtıma'nın yanına girmemeniz, kederlendirmiştir, diye) vâkıayı arzetti. Aleyhi's-salâtu ve's-selâm: - Hakîkaten ben (geldim, fakat) onun kapısında türlü renklerle nakışlı bir perde gördüm, diye hikâye etti. Ve: Benimle (bu ziynetli) dünyâ arasında ne münâsebet var? buyurdu. Alî radiya'llahu anh Fâtıma'ya gelip bunu hikâye etti. O da: - Resûlullah bu perde hakkında ne dilerse onu bana emretsin! dedi. (Fâtıma'nın bu sözü Resûlullah'a erişince): - Fâtıma bu perdeyi muhtac bir âile sâhibi olan fülâna gönderir! buyurdu.

Hadis No: 1138

Konu: İpekli Elbise Giymek (6)
Başlık: İpekli Giymenin Erkeklere Hurmetini İfâde Eden Hazret-i Alî Hadîsi
Ravi: Alî B. Ebî Tâlib (18)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre, müşârün-ileyh demiştir ki: Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem (bir kere) bana Siyerâ' (denilen ipekli) bir hulle hediye etmişti. Ben de onu giymiştim. Bunun üzerine Resûlullah'ın (mübârek) yüzünde gazab (eseri) gördüm. Ben de onu parçaladım, kadınlarım arasında (taksîm ettim).

Hadis No: 1139

Konu: -
Başlık: Müşrikin Verdiği Hibenin Kabûlü Câiz Olduğuna Dâir Abdurrahman İbn-i Ebî Bekr Hadîsi
Ravi: Abdurrahmân İbn-i Ebî Bekr (3)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre, müşârün-ileyh demiştir ki: (Biz bir seferde) Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in maiyetinde yüz otuz kişi bulunduk. Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem: - Sizden birinizin yanında yiyecek bir şey var mıdır? diye sordu. O sırada bir kişinin yanında bir sâ', yâhud buna benzer bir kab erzak bulundu. Yuğrulup hamur yapıldı. Sonra başı açık perîşân, uzun boylu bir müşrik kişi, koyun sürüsiyle sürerek geldi. Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem buna: - Koyunları satar mısın, yoksa atıyye veya hediye olarak mı getirdin? diye sordu. Çoban: - Hediye değildir, satılıktır, diye cevab verdi. Resûlullah bundan bir koyun satın aldı. Koyun kesildi. Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem (evvelâ) ciğer takımının pişirilmesini emir buyurdu. (Râvî Abdurrahmân der ki:) - Allah'a yemîn ederim ki (Hey'et-i seferiyedeki) yüz otuz içinde hiç birisi eksik kalmadı, illâ Resûl-i Ekrem bu hayvanın ciğerinden bir parça kesip orada hazır bulunuyorsa hemen verdi. Hâriçte bulunanların hissesini de onlar için alıkoydu. Sonra koyunun eti (pişirilip) iki kaba konuldu. Bu iki kabdan hey'et-i seferiyemizin hepsi yediler. Hep doyduk. İki kab yemek yine arttı da deveye yükledik. (Râvî hadîsin sûret-i ifâdesinde şek ederek) yâhud Abdurrahmân İbn-i Ebî Bekr'in dediği söz gibi (diyor).

Hadis No: 1140

Konu: Sıla-i Rahm (6)
Başlık: Müslümanın Kâfire Hediye Vermesi Câiz Olduğunu İfâde Eden Esmâ Bint-i Ebî Bekr Hadîsi
Ravi: Ebû Bekr'in Kızı Esmâ' (3)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre, şöyle demiştir: Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem zamânında müşrike olan vâlidem (bir kere kuru üzüm, yağ hediyeleriyle) bana gelmişti. Ben, (hediyelerini kabûlden, kendisini de evime koymaktan imtinâ' ettim de) Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'den istiftâ ederek: - Yâ Resûla'llah! Vâlidem (oğlu Hâris'le berâber) bana geldi. Bana sokulmak ve mukabele görmek istiyor. Anama sıla ve iltifat edebilir miyim? dedim. Resûlullah: - Evet anana sıla ve iltifat eyle! buyurdu.

Hadis No: 1141

Konu: Hediye (9)
Başlık: Peygamberimizin Suheyb İbn-i Sinân'a İki Ev Ve Bir De Evden Müfrez Bir Oda Hediye Buyurduklarına Dâir Abdullâh İbn-i Ömer'in Şehâdeti Ve Rivâyeti
Ravi: Abdullâh B. Ömer (212)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre, müşârün-ileyh Hazretleri Mervân' (ın Medîne vâliliği) zamânında Suheyb'in çocukları lehine: (Vallahi) Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem Suheyb'e iki ve ve bir hücre hediye etti diye şahâdet etmiş. Mervân da İbn-i Ömer'in bu şahâdeti (ve tâlibin yemîni) ile Suheyb'in çocukları lehine hükmetmiştir.

Hadis No: 1142

Konu: Kayd-ı Hayat Şartiyle Hîbe
Başlık: Bir Kimsenin Öbir Kimseye: ömrün Oldukça Meselâ Bu Evimi Sana Bağışladım! Yâhut: ben Sağ Oldukça Bu Evimi Sana Bağışladım Diye Hibe Etmesi Ki, Buna Şerîat Örfünde Umrâ Denir, Câiz Olduğuna Dâir Câbir Hadîsi
Ravi: Câbir B. Abdullâh (84)
Hadis:

[Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem Umrânın (sıhhati ve) hibe olunan kimseye âidiyyeti ile hükmetti] dediği rivâyet olunmuştur.

Hadis No: 1143

Konu: Ödünç Alma
Başlık: Zifâf İçin Gelin Ve Güvey Süslenmek Üzere Elbîse İstiâre Etmek Câiz Olduğuna Dâir Hazret-i Âişe Hadîsi
Ravi: Ümmü'l-mü'minîn Âişe (234)
Hadis:

Rivâyet olunduğuna göre (bir kere) Âişe-i Sıddîka'nın huzûruna (Habeşî) Eymen girmişti. O sırada (Hazret-i) Âişe'nin üzerinde kalın Yemen bezinden ma'mûl, beş dirhem kıymetinde bir libâs bulunuyordu. (Darlık zamanlarını yâd ederek): - Ey Eymen, gözünü câriyeme doğru kaldır da bak!. O, (üzerimdeki libâsı şimdi) ev içinde giymekten arlanır. Halbuki Resûlullah salla'llahu aleyhi ve sellem zamânında benim bu nevi'den bir libâsım vardı. Medîne'de zifâf için süslenen her kadın onu âriyet almak üzere muhakkak bana haber gönderirdi, demiştir.

Hadis No: 1144

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 127 misafir olmak üzere toplam 127 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127,
Reklamlar:

Faruki.net