Üye Adż:    Žifre:  (Hatżrla)      Üye Ol              Giriž Sayfasż Yap / Sżk Kullanżlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRĪD'İN METNİ
2 KİTĀBÜ'L ĪMĀN
3 KİTĀBÜ'L İLİM
4 KİTĀBÜ'L VUDŪ'
5 KİTĀBÜ'L GUSL
6 KİTĀBÜ'L HAYZ
7 KİTĀBÜ'T TEYEMMÜM
8 KİTĀBU'S SALĀT
9 KİTĀBU MEVĀKĪTİ'S SALĀT
10 BĀBU BED'İ'L EZĀN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALĀT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSKĀ BAHSİ
16 KÜSŪF BAHSİ
17 SÜCŪD I KUR'ĀN BAHSİ
18 TAKSĪR İ SALĀT BAHSİ
19 TEHECCÜD BAHSİ
20 TERĀVİH NAMAZI
21 İSTİHĀRE HADĪSİ VE DUĀSI
22 MEKKE VE MEDĪNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZĪLETİ BĀBI
23 SEYYİDÜ'L MÜRSELĪN SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYĀRET
24 NAMAZDA İSTİĀNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENĀZE BAHSİ
27 KİTĀBÜ'Z ZEKĀT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTĀBÜ'L HAC
30 EBVĀBÜ'L ÖMRE
31 EBVĀBÜ'L MUHSAR
32 CEZĀ İ SAYD BĀBI
33 FAZĀİL İ MEDĪNE
34 KİTĀBÜ'S SAVM
35 TERĀVĪH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZĪLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKĀF
38 KİTĀBÜ'L BÜYŪ'
39 İHTİKĀRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENĪHA FASLI
42 ŞAHĀDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKĀMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZĪLETİ BAHSİ
47 HŪRÜ'L ĪYN VE ONLARIN MÜSTESNĀ SIFATLARI
48 BED'ÜL HALK BAHSİ
49 AHĀDĪS İ ENBİYĀ ALEYHİMÜ'S SALĀTÜ VE'S SELĀM BAHSİ
50 İBRET ĀMİZ BENĪ İSRĀİL KISSALARI
51 KİTĀBÜ'L MENĀKIB
52 KUREYŞ'İN MENĀKIBI BAHSİ
53 HUZĀA KISSASI
54 EBŪ ZERR İ GIFĀRĪ (RADİYA'LLĀHU ANH)İN İSLĀM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLĀM'A ALENĪ İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HĀTEMÜ'L ENBİYĀLIĞINI TEBLĪĞ BUYURMASI
57 İSLĀM'DA NÜBÜVVET ALĀMETLERİ
58 AYIN İKİYE BÖLÜNMESİ MU'CİZESİ
59 EBŪ BEKR ES SIDDĪK RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
60 ÖMER İBN İ HATTĀB RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
61 OSMĀN İBN İ AFFĀN RADİYA'LLĀHU ANH
62 ALĪ İBN İ EBĪ TĀLİB RADİYA'LLĀHU ANH
63 ZÜBEYR İBN İ AVVĀM RADİYA'LLĀHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLĀHU ANH
65 SA'D İBN İ EBĪ VAKKĀS RADİYA'LLĀHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DĀMATLARINDAN EBÜ'L ĀS
67 ZEYD İBN İ HĀRİSE İLE OĞLU ÜSĀME RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
68 ABDULLĀH İBNİ ÖMER RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
69 AMMĀR VE HUZEYFE RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
70 EBŪ UBEYDE İBN İ CERRĀH RADİYA'LLĀHU ANH
71 HASEN VE HÜSEYİN RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
72 ABDULLĀH İBN İ ABBĀS RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ
73 HĀLİD İBN İ VELĪD RADİYA'LLĀHU ANH'İN MENĀKIBI
74 SĀLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLĀHU ANHÜMĀ'NIN MENĀKIBI
75 ĀİŞE RADİYA'LLĀHU ANHĀ'NIN FAZĪLETİ
76 MENĀKIB I ENSĀR BAHSİ
77 RESŪL İ EKREM'İN HAZRET İ HADĪCE İLE İZDİVĀCI
78 MEB'ASÜ'N NEBĪ SALLA'LLĀHU ALEYHİ VE SELLEM BĀBI
79 İSRĀ' VE Mİ'RĀC HADĪSİ
80 RESŪLULLĀH İLE ASHĀB'ININ MEDĪNE'YE HİCRETİ BĀBI
81 MEGĀZĪ BAHSİ
82 BÜYÜK BEDİR GAZĀSI
83 BENĪ NADĪR'İN TEHCĪRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZĀSI
85 AHZĀB VE HENDEK HARBİ
86 BENĪ KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZĀSI
88 ÖMRETÜ'L KAZĀ'
89 MŪTE GAZĀSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZĀSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 ZÜ'L HALASA GAZĀSI
93 SEYFÜ'L BAHR GAZĀSI
94 RESŪL İ EKREM'E GÖNDERİLEN KABĪLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCETÜ'L VEDĀ'
96 TEBŪK GAZĀSI
97 PEYGAMBER'İN KİSRĀ VE KAYSER'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEBĪ SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'ĀN I KERĪMİN TEFSĪRİ BAHSİ
100 EN'ĀM SŪRESİ ĀYETLERİ
101 KUR'ĀN I KERĪMİN FAZĪLETLERİ BAHSİ
102 NİKĀH BAHSİ
103 TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
104 KİTĀBÜ'TALĀK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAĀM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBĪHALARLA AVLARA VE BUNLARA ĒEKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYDÜ'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTĀBÜ'L ADĀHĪ
111 KİTABÜ'L EŞRİBE
112 KİTABÜ'L MERZĀ
113 KİTĀBÜ'T TIB
114 KİTĀBÜ'L LİBĀS
115 KİTĀBÜ'L EDEB
116 KİTĀBÜ'L LİBĀS;KİTĀBÜ'L EDEB
117 KİTĀBÜ'L İSTİ'ZĀN
118 KİTĀBÜ'L KADER
119 KİTĀBÜ'L EYMĀN
120 KİTĀBÜ'L KEFFĀRĀT
121 KİTĀBÜ'L FARĀİZ
122 KİTĀBÜ'L HUDŪD
123 KİTĀBÜ'L MUHĀRİBĪN
124 KİTĀBÜ'D DİYYĀT
125 RÜ'YĀ TA'BĪRİ BAHSİ
126 KİTĀBÜ'L FİTEN
127 KİTĀBÜ'L AHKĀM
128 KİTĀBÜ'D DA'AVĀT
129 KİTĀBÜ'R RİKAK
130 KİTĀBÜ'T TEMENNĪ
TEBŪK GAZĀSI
         Bu bölümde toplam 3 Hadisi Şerif var.
Konu: Tebük Gazāsı (3)
Başlık: Eş'arīlerin Harbe İştirakleri Hakkında Ebū Mūse'l-eş'ari Hadisi
Ravi: Ebū Mūsā El-eş'arī (55)
Hadis:

Rivāyet olunmuştur: Hemşehrilerim Eş'arīler (Tebūk seferinde) kendilerine binit hayvanı istemek üzere beni Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e göndermişlerdi. Ēünkü hemşehrilerim Tebūk gazāsında Resūlullah ile berāber güēlük askeri iēinde bulunmak istiyorlardı. Bu teklīf üzerine (Resūl-i Ekrem'e gittim): Arkadaşlarım Eş'arīler kendilerine mekkāre hayvanı vermenizi arzetmek üzere beni huzūrunuza gönderdiler! dedim. Resūlullah: Vallahi ben sizi hiēbir hayvana bindirmem! buyurdu. O sırada Resūlullah bilmediğim bir sebeble asabī bir halde bulunduğu iēin ben de kendisini tasdīk ettim. Ve Resūlullah'ın reddetmesinden mahzūn ve bana karşı gönlünde bir dargınlık bulunmasından endīşe ederek kederli bir halde geri döndüm. Arkadaşlarımın yanına dönüp geldiğimde de Resūlullah ne dediyse onlara haber verdim. Bunun üzerine ēok beklemedim, ancak bir saat kadar bir zaman geēmişti. Bilāl'in bana: Ey Abdullah İbn-i Kays! diye seslemdiğini işittim: Ben hemen cevab verdim. Bilāl: Resūlullah seni da'vet ediyor, hemen icābet et (gel) dedi. Resūlullah'ın huzūruna varınca o sırada Sa'd (İbn-i Ubāde) den aldığı (ikişer ikişer iple bağlı) altı deveyi gösterek bana: Şu ēifti al, şu ēifti de al. Bunlarla arkadaşlarının yanına git. Ve onlara: Allah, yāhud Resūlullah sizi bu develere yükle(mek dile)r, artık bunlara bininiz, de! buyurdu. Ben de bu develerle arkadaşlarımın yanına gittim. Ve: - Nebī salla'llahu aleyhi ve sellem sizi bu develere yüklemek ister. Lākin ben vallahi sizin bir kaēınız benimle berāber Resūlullah'ın (bundan önce) söylediği sözü işiten bir kimsenin yanına gidinceye (ve bunun māhiyetini aēıklayıncaya) kadar sizin yakanızı bırakmak. İsterim ki siz, Resūlullah'ın söylemediği bir sözü ben size hikāye etmiş olduğumu sanmayasınız! dedim. Onlar da bana: - Vallahi sen bizim nazarımızda doğru sözlüsündür. Bununla berāber ne yapmak arzu edersen onu da yap! dediler. Bunun üzerine Ebū Mūsā (el-Eş'arī) hemşehrilerinden birkaē kişi ile gitti. Bunlar Resūlullah'ın Eş'arīleri önce reddi, sonra onlara develeri vermesine dāir sözlerini işiten kimselerin yanlarına vardılar. Bunlar da Ebū Mūsā'nın hemşehrilerine hikāye ettiği gibi Peygamber'in sözlerini anlattılar.

Hadis No: 1657

Konu: Tebük Gazāsı (3)
Başlık: Hazret-i Alī'nin Medīne'de Vekil Bırakılması
Ravi: Sa'd B. Ebī Vakkās (17)
Hadis:

Rivāyete göre, Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem Tebūk gazāsına ēıkmış ve (ēıkarken) Alī radiya'llahu anh'in (Medīne'de) vekil bırakmıştı. Fakat Hazret-i Alī: Yā Resūla'llah! Beni ēocuklar ve kadınlar iēinde vekil mi bırakıyorsunuz? demesi üzerine: Yā Alī! Bana nisbetle sen, Mūsā'ya nisbetle Hārun menzilesinde olmağa rāzı olmaz mısın? Şu kadar ki, benden sonra Peygamber yoktur! buyurdu.

Hadis No: 1658

Konu: Tebük Gazāsından Geri Kalan Üē Mücāhit
Başlık: Tebūk Seferi;kā'b İbn-i Mālik Hadīsi
Ravi: Kā'b İbn-i Mālik (4)
Hadis:

Şöyle dediği rivāyet olunmuştur: Ben Tebūk gazāsından başka Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in ettiği gazāların hiēbirisinden geri kalmadım. Gerēi Bedir gazāsında bulunamadım. Fakat Resūlullah Bedir gazāsına (gitmeyip) geri kalanlardan hiēbir kimseyi azarlamadı. Şübhesiz ki Resūlullah Bedir seferine (cihād maksadiyle değil Şam'dan gelen) Kureyş kervanını kasdederek ēıkmıştı. Nihāyet Cenāb-ı Hak müslümanlarla düşmanlarını vakitsiz olarak (yolda) birleştirdi. Halbuki ben, Akabe gecesi -biz (Ensār) İslām(a yardım etmek) üzere bīat ettiğimiz zaman- Resūlulah ile berāber hazır bulundum. Hālā benim iēin Bedir'de hazır bulunmak, Akabe'de bulunmak derecesinde sevimli değildir. Her ne kadar Bedir gazāsı halk arasında Akabe bīatinden ēok anılırsa da. Benim Tebūk seferinden geri kalışım vākıasına gelince, hakīkaten ben o gazādan tahallüf ettiğim sıradaki kadar hiēbir zaman kuvvet ve suhūleti hāiz olmamıştım. Vallahi Tebūk seferinden önce hiēbir vakit yanımda iki devem bir arada cem' olmamıştı. O gazā sırasında ise iki devem vardı. Bir de Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in ādeti, bir gazāya gitmek isteyince tevriyeli bir ifāde ile maksadının hilāfını ifhām etmekti. (Bu sūretle hareket edeceği ciheti gizlerdi). Fakat Resūlullah bu Tebūk gazāsında (maksadını gizlemedi. Ēünkü) şiddetli sıcak bir mevsimde sefer etmişti. Uzak ve tehlikeli bir yolculukla ve ēok kuvvetli bir düşmanla karşılaşmıştı. Bu cihetle Resūlullah gazā ihtiyaēlarını ona göre hazırlasınlar diye müslümanlara maksadını īzāh etti. Ve gitmek istediği cihet(in Şam taraf)ı olduğunu haber verdi. Resūlullah salla'llahu aleyhi ve sellem ile berāber sefer eden müslümanlar da ēoktu. Mücāhidlerin künyelerini dīvan defteri almıyordu. Kā'b (rivāyetine devamla) der ki: Hiēbir kimse de gizlenmek istemiyordu. Ancak Allah tarafından vahiy nāzil olmadıkēa Resūlullah'a kapalı kalır (bilemez) sanan kimseler saklanmışlardı. Resūlullah bu gazāya meyva ve hurmalar idrāk edip ağaē sāyelerinde gölgelenecek bir zamanda gitmişti. Resūlullah ile müslümanlar gazā hazırlığiyle meşgul oldular. Ben de onlarla berāber yola hazırlanmak iēin sabahleyin (evden ēıkıp) dolaşırdım. Hiēbir iş görmeden (akşam üzeri) döner gelirdim. Ve kendi kendime: Hazırlanmağa kudretim, vaktim müsāiddir! derdim. Bu (ihmalcilik) bende durmayıp devām etmişti. Nihāyet herkes gerēekten hazırlandı. Ve bir sabah Resūlullah ile müslümanlar sefere ēıktılar. Halbuki ben sefer cihāzından hiēbir şey hazırlamamıştım. Ve kendi kendime: (Adam sende) bir, iki gün sonra ben de hazırlanır, sonra gazīlere iltihak ederim! derdim. Ordu (Medīne'den) ayrıldıktan sonra yine ben sabah vakti hazırlık iēin ēıktım. Fakat bir iş görmeden geri döndüm. Sonra ertesi sabah ēıktım, yine boş döndüm. Bu hal bende böyle devām etti. Nihāyet mücāhidler sür'atle yol aldılar. Gazā da (elimden) kaētı. Bununla berāber ben yine gideyim de orduya da yetişeyim diye azmetmiştim. Keşke bunu olsun yapaydım. Fakat bu da bana müyesser olmadı. Resūlullah gazāya gittikten sonra ēarşıya, pazara ēıktığım ve halk arasında dolaştığım sıra beni en ziyāde mahzun ve mükedder eden bir şey vardı. O da halk arasında (īmānı yerinde, vücūdu zinde kimse) görmemekliğim; ancak ya nāsiyesine nifak damgası vurulmuş kimselerden bir kişi,

Hadis No: 1659

                                                         Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyaretēi:  Sitede žu anda 0 üye ve 242 misafir olmak üzere toplam 242 kiži bulunuyor.

Żstatistikler:  Bugün Tekil:  Ēošul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Ēošul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236, Misafir237, Misafir238, Misafir239, Misafir240, Misafir241, Misafir242,
Reklamlar:

Faruki.net